Anotācija (ex-ante)

23-TA-2935: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto, piecpadsmito un sešpadsmito daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 198/2023), lai precizētu finansējuma pārdales principus ekoshēmu atbalsta intervencēs.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2023. gads ir pirmais gads, kurā tiek īstenotas vairākas jaunas atbalsta intervences, kas paredzētas Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plāna 2023.–2027. gadam (turpmāk – KLP stratēģiskais plāns).

Katrai atbalsta intervencei KLP stratēģiskajā plānā ir noteikta plānotā vienības summa, plānotā vienības minimālā summa un plānotā vienības maksimālā summa, kā arī norādīts indikatīvais finansējuma apmērs.

Nosakot faktiskās vienības summas, ir jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2115,  ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, (turpmāk – regula 2021/2115) 101. pantā noteiktais par indikatīviem finanšu piešķīrumiem un 102. pantā noteiktais par plānotajām summām par vienību un plānotajām izlaidēm. 

Regula 2021/2115, KLP stratēģiskais plāns un noteikumi Nr. 198/2023 paredz satvaru, kuru ievērojot nosakāma katras intervences faktiskā vienības summa, un to var noteikt tikai pēc tam, kad ir pabeigta administrēšana un noteiktas apstiprinātās platības. Ne KLP stratēģiskajā plānā, ne noteikumos Nr. 198/2023 netiek paredzēta izmaksājamā likme jeb faktiskā vienības summa, ko saņems lauksaimnieks. To ietekmē faktiskā izlaide jeb lauksaimnieku kopējās pieteiktās atbalsttiesīgās platības katrā no intervencēm. Faktiskajai vienības summai, ja to iespējams nodrošināt, jābūt robežās starp plānoto vienības minimālo summu un plānoto vienības maksimālo summu. Ja faktiskā izlaide neļauj nodrošināt plānoto vienības minimālo summu attiecīgajā atbalsta intervencē, ir dalībvalstīm ir dota iespēja pārdalīt finansējumu starp dažādu tiešo maksājumu intervenču indikatīvo finansējumu, neizdarot grozījumus KLP stratēģiskajā plānā, bet ievērojot regulā 2021/2015 noteiktās prasības un ierobežojumus.

No Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) apkopotajiem sākotnējiem 2023. gada atbalsta iesniegumu datiem ir redzams, ka vairākās ekoshēmās lauksaimnieku interese ir bijusi mazāka, nekā plānots, un nav sasniegti plānotie izlaides rādītāji jeb noteiktā mērķa platība. Savukārt citās ekoshēmās šī interese ir pārsniegusi plānoto, tāpēc faktiskā vienības summa ir mazāka par plānoto vienības minimālo summu. Lai noteikumos Nr. 198 noteikto kārtību pielāgotu faktiskajai situācijai, kas radusies pēc informācijas iegūšanas par iesniegumiem, ir jāizdara grozījumi noteikumos Nr. 198/2023, lai visās intervencēs tiktu nodrošināta plānotā minimālā vienības summa.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Faktiskā vienības summa mazāka par plānoto vienības minimālo summu var būt tikai situācijās, kad jānovērš tiešo maksājumu finansējumam paredzēto sliekšņu jeb maksimālā finansējuma apmēra pārsniegšana. Ekoshēmām nav noteikts maksimālā finansējuma ierobežojums, tādēļ praktiski nevar būt situācijas, kad kādai ekoshēmai atbalsta vienības summa varētu būt mazāka par plānoto minimālo vienības summu, jo ir pieļaujams pārdalīt finansējumu no citām tiešo maksājumu intervencēm, piemēram, ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (turpmāk – ISIP).

Tādēļ jāparedz, kā notiks pārdale ekoshēmu faktiski izmaksājamo vienības summu nodrošināšanai vismaz plānoto minimālo vienības summu apmērā.

Turklāt, nosakot ISIP gala likmi, tiek noteikta arī nepieciešamā pārdalāmā summa ekoshēmu minimālās likmes nodrošināšanai. Šī summa tiek noteikta pirms 1. decembra, kad ir iespējams uzsākt ISIP gala maksājumus.

Tomēr ekoshēmu administrēšana turpinās, jo lauksaimniekiem ir tiesības noteiktus datus iesniegt līdz nākamā gada 5. februārim, un tas var ietekmēt katrai ekoshēmai nepieciešamo finansējumu, bet februārī vairs nav iespējams samazināt ISIP pieejamo finansējumu, jo ir uzsākta gala maksājumu izmaksa.

Tādējādi, lai nekavētu ISIP izmaksu, pirms 1. decembra Lauku atbalsta dienestam aprēķinos ir jāizmanto ekoshēmu provizoriskie dati.
Risinājuma apraksts
Spēkā esošie noteikumi Nr. 198/2023 paredz pārdali uz ekoshēmām, kurās nav sasniegta plānotā vienības minimālā summa, no ekoshēmām, kurās ir pārsniegta plānotā vienības maksimālā summa. Ņemot vērā 2023. gada pieredzi un lauksaimnieku interesi par atsevišķām atbalsta intervencēm, ir nepieciešams precizēt kārtību, kādā tiks pārdalīts finansējums uz ekoshēmām, kurās plānotie izlaides rādītāji ir ievērojami pārsniegti, papildus paredzot pārdali no ISIP.

Paredzamās finansējuma pārdales pamatā ir tiesiskās paļāvības principa ievērošana, jo noteikumu Nr. 198/2023 grozījumi paredz nodrošināt plānotās vienības minimālās summas ekoshēmām, par kurām lauksaimnieku interese ir pārsniegusi plānoto, un ISIP faktiskās vienības summas ir tuvu plānotajām vienības summām.

Ievērojot iepriekšminēto, noteikumu Nr. 198/2023 371. punkts tiek papildināts ar jauniem apakšpunktiem, lai precizētu kārtību, kādā uz ekoshēmām, kurās ir būtiski pārsniegti plānotie izlaides rādītāji, tiks pārdalīts atvēlētais finansējums no ISIP finansējuma, tā nodrošinot plānotās vienības minimālās summas sasniegšanu ekoshēmās, kurās izlaides rādītāji ievērojami pārsniedz plānotos.

Pēc Lauku atbalsta dienesta priekšlikuma arī ir paredzēti grozījuma papildinājumi, lai pēc visas informācijas saņemšanas un ekoshēmu administrēšanas pabeigšanas būtu iespējama tehniska rezerve, kas dotu iespēju nosegt nelielas novirzes katrai ekoshēmai nepieciešamā finansējuma apmērā.

Šādi tehniska rakstura grozījumi ir nepieciešami arī tādēļ, ka līdz kārtējā gada 16. oktobri, ir nepieciešams nodrošināt ISIP avansu, kas nedrīkst pārsniegt 70 % no gala likmes, tāpēc šāda tehniska rakstura pārdale starp ekoshēmām nodrošina šī nosacījuma izpildi.

Tiek paredzēti šādi grozījumi:
1) pārdalīt finansējumu uz ekoshēmu atbalsta intervencēm, kurās nav sasniegta plānotā vienības minimālā summa, no ilgtspēju sekmējoša ienākumu pamatatbalsta intervences un paredzēt Lauku atbalsta dienestam iespēju kā tehnisku rezervi ekoshēmu atbalsta intervenču minimālo vienības summu nodrošināšanai izmantot ekoshēmu atbalsta intervenču finansējuma daļu, kas veidojas no vienības plānotās summas pārsnieguma (jauns 371.7.1 apakšpunkts);
2) tehniski precizēt 371.10. apakšpunktu, iekļaujot 371.7.1 apakšpunktu.
Problēmas apraksts
Spēkā esošie noteikumi Nr. 198/2023 paredz ISIP faktiskās vienības summas aprēķināšanu pēc tam, kad noteiktas visu ekoshēmu faktiskās vienības summas.

Ievērojot grūtības, ko lauksaimniekiem rada LIZ pārvaldības sistēmas lietošanas un tajā prasītās informācijas iesniegšana norādītajos termiņos, dažu ekoshēmu izmaksa var aizkavēties, taču ir svarīgi nodrošināt, lai tādēļ netiktu ietekmēti ISIP izmaksas termiņi.

Šī iemesla dēļ ir jāparedz, ka ISIP faktiski izmaksājamās vienības summas varētu aprēķināt arī tad, ja vēl nav noteiktas visu ekoshēmu faktiskās vienības summas.
Risinājuma apraksts
Lai novērstu ekoshēmu izmaksas termiņu nobīdes ietekmi uz ISIP izmaksas termiņiem, ir nepieciešams precizēt ISIP faktisko vienības summu aprēķina kārtību.

Lai to panāktu, noteikumu Nr. 198/2023 371. punkts tiek papildināts ar jaunu apakšpunktu, tajā nosakot kārtību, kādā ISIP faktisko vienības summu var aprēķināt pirms tam, kad noteiktas visu ekoshēmu faktiskās vienības summas.

Lai būtu iespēja laikus aprēķināt un izmaksāt ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstu, punkts, kurā noteikta tiešo maksājumu vienības summas aprēķināšana un atbalsta apmēra pārdalīšana starp intervencēm, tiek papildināts ar jaunu 371.15.1. apakšpunktu, nosakot, kā aprēķināt ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiskās vienības summas, ja tās tiek aprēķinātas pirms ekoshēmu atbalsta intervenču faktisko vienības summu aprēķināšanas.
Problēmas apraksts
Ir konstatēts, ka noteikumos nepieciešami daži tehniski grozījumi, jo noteikumos Nr. 198/2023 ietverta nekorekta atsauce, kas jālabo.
Tādējādi noteikumu 25. pielikuma norma "Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summas saskaņā ar šo noteikumu 382.16. apakšpunktu aprēķināmas" jāizsaka jaunā redakcijā: "Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summas saskaņā ar šo noteikumu 371.16. apakšpunktu aprēķināmas".
Risinājuma apraksts
Noteikumu Nr. 198/2023 25. pielikums tiek redakcionāli precizēts, sniedzot korektu atsauci uz noteikumu 371.16. apakšpunktu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskas personas, kas veic lauksaimniecisko darbību un pretendē uz tiešajiem maksājumiem
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektam ir labvēlīga ietekme, jo saskaņā ar to tiks nodrošināta Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršana un administrēšana pretendentiem, kas iesnieguši iesniegumu un atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Noteikumu grozījumi nepastiprina prasības un neierobežo lauksaimniekus.
Juridiskās personas
  • Juridiskas personas, kas pretendē uz tiešajiem maksājumiem
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektam ir labvēlīga ietekme, jo saskaņā ar to tiks nodrošināta Eiropas Savienības tiešo maksājumu piešķiršana un administrēšana pretendentiem, kas iesnieguši iesniegumu un atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Noteikumu grozījumi nepastiprina prasības un neierobežo juridiskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R2115
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115)
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
101. panta 3. punkta "a" apakšpunkts
371.7.1 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības kā ES tiesību normas.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Regulas 2021/2115 101. panta 3. punkta "a" apakšpunktā ir noteikts, ka tiešo maksājumu intervencēm noteiktie indikatīvie finanšu piešķīrumi neliedz dalībvalstīm izmantot līdzekļus no šiem indikatīvajiem finanšu piešķīrumiem kā līdzekļus citām tiešo maksājumu intervencēm, negrozot savus KLP stratēģiskos plānus, ja tiek ievēroti citi regulas 2021/2115 nosacījumi. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm tiek dota rīcības brīvība noteikt indikatīvo finanšu piešķīrumu pārdales principus.
Šī rīcības brīvība tiek izmantota, ieviešot projekta 371.7.1 apakšpunktu, kas paredz ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta indikatīvā finansējuma pārdalīšanu ekoshēmu intervencēm, lai nodrošinātu to minimālās vienības summas.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests, Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Konsultatīvā padome
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Š. g. 6.novembrī tika pieņemts Lauksaimnieku konsultatīvās padomes rakstiskās procedūras lēmums grozīt noteikumus Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem", paredzot finansējuma pārdali  starp tiešo maksājumu pasākumiem, lai nodrošinātu minimālās atbalsta likmes piešķiršanu visiem ekoshēmu pasākumiem, kuros trūkstošais finansējums tiek iegūts, samazinot ISIP finansējumu apmērā, kas nepieciešams ekoshēmu pasākumu minimālās likmes nodrošināšanai.
Rakstveida procedūrā savu viedokli sniedza visi padomes locekļi, t. i., lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome", biedrība "Zemnieku saeima", biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", biedrība "Lopkopības saimniecību asociācija", biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija", biedrība "Latvijas Jauno zemnieku klubs", biedrība "Latvijas Zemnieku federācija" un biedrība "Lauksaimnieku apvienība". Biedrības "Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija" paustais viedoklis netika ņemts vērā, jo tas tika iesūtīts pēc noteiktā termiņa.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi