Anotācija (ex-ante)

22-TA-3800: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā." sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa, 42.1, 43. pants, Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļa un likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas nepieciešams projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumu Nr.467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.
Ar Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumu Nr.468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica” noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Pamatojoties uz Satiksmes ministrijas piesaistītās pilnsabiedrības “RB Latvija” izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem, kā arī to detalizācijai izstrādātajā būvprojektā, Rail Baltica projekta īstenošanai valsts īpašumā iegūstams Bauskas novada pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums “Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4064 010 3809),  Iecavas pagastā, Bauskas novadā (turpmāk - Nekustamais īpašums).
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai,atbilstoši Dzelzceļa likuma 6. panta pirmajai daļai un 15.panta pirmajai daļai izmantojot valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidošanai un tās uzturēšanai, kā arī atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmajai daļai un 7.panta pirmajai daļai publiskās lietošanas autoceļa izveidei un autoceļu valsts pārvaldes īstenošanai.
Rīkojuma projekts sagatavots, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2022.gada 27 oktobra lēmumu Nr. 510 (prot. Nr. 16, 28.p.) “Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1”, Iecavas pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums “Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1” Iecavas pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4064 010 3809, izveidots, pamatojoties uz:
- Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” 2022.gada 27.jūlija lēmumu Nr.IAP/2022/3-28/61/APL “Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Ausmas” un “Meža Ausmas” Iecavas pagastā sadalīšanu”, sadalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 3467 un 4064 010 3468, un nodalot Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās zemes vienu daļas;
- Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” 2022.gada 2.augusta lēmumu Nr.IAP/2022/3-28/64/APL “Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Purgaiļi”, Iecavas pagastā sadalīšanu”, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0511 un nodalot Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamās zemes vienības  daļas.
Zemes vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4064 010 3467, 4064 010 3468, 4064 010 0511) sadales rezultātā izveidots nekustamais īpašums “Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 3809) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, kura sastāvā iekļautas piecas zemes vienības, kas nepieciešamas Rail Baltica projekta īstenošanai:
1.  zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3806 - 0,1684 ha platībā;
2.  zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3807 - 0,1466 ha platībā;
3.  zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3811 - 0,4665 ha platībā;
4.  zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3812 - 2,3409 ha platībā;
5.  zemes vienība ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3813 - 0,6867 ha platībā.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 3806, 4064 010 3812 nepieciešamas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūvei un ekspluatācijai.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 010 3807, 4064 010 3811, 4064 010 3813 nepieciešamas publiskās nozīmes autoceļa izbūvei un ekspluatācijai. Zemes vienības pašvaldības nozīmes autoceļa nodalījuma joslā kopā ar autoceļiem pēc būvdarbu pabeigšanas plānots atdot atpakaļ pašvaldības īpašumā Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Zemes vienību piekritību Bauskas novada pašvaldībai apliecina:
- Iecavas novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmums (prot. Nr.9, 15.p.) “Par zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Iecavas novada pašvaldības vārda”, kas pieņemts par zemes vienību 11,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 010 3468;
- Iecavas novada domes 2014.gada 9.decembra lēmums (prot. Nr.15, 35.p.) “Par atsevišķas zemes vienības izveidošanu īpašumā „Ausmas””, kas pieņemts par zemes vienību „Ausmas” 2,5 ha platībā;
- Iecavas novada domes 2011.gada 12.jūlija lēmums (prot. Nr.9, 24.p.) “Par zemes gabalu, uz kuriem izmantota zemes nomas pirmtiesība, piekritību pašvaldībai”, kas pieņemts par zemes vienību “Purgaiļi” 5,39 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0511;
- Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6.pantā minēto, ka novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, un šī likuma pielikumā par administratīvo teritoriju, to administratīvo centru un teritoriālo iedalījuma vienībām minēto, ka Iecavas pagasts un Iecavas pilsēta iekļaujas Bauskas novadā.
Sadales/robežu regulācijas rezultātā no Bauskas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ir izveidojušās pārņemamās zemes vienības:
- 4064 010 3806 un 4064 010 3807 – no zemes vienības “Purgaiļi” (4064 010 0511);
- 4064 010 3811 – no zemes vienības “Meža Ausmas” (4064 010 3468);
- 4064 010 3812 un 4064 010 3813  - no zemes vienībām “Ausmas” un “Meža Ausmas” (4064 010 3467, 4064 010 3468).
Rīkojuma projekta sagatavošanas laikā zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir kadastrāli uzmērītas un to lietas iesniegtas Nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk — Kadastra informācijas sistēma). Atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietu datiem zemes vienību platības ir precizētas:
1.  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3806 platība - 0,1682 ha. Zemes vienības Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie apgrūtinājumi:
- no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 0.1334 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0420 ha platībā,
2.  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3807 platība - 0,1464 ha. Zemes vienības Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie apgrūtinājumi:
- no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos - 0.0922 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0227 ha platībā,
3.  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3811 platība - 0,4752 ha. Zemes vienības Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie apgrūtinājumi:
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0176 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0210 ha platībā,
4.  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3812 platība - 2,3839 ha. Zemes vienības Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie apgrūtinājumi:
-  ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs - 0.0775 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0777 ha platībā;
5.  zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 4064 010 3813 platība - 0,6939 ha. Zemes vienības Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie apgrūtinājumi:
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0241 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas
hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs - 0.0224 ha platībā.

Visām zemes vienībām lietošanas mērķis ir noteikts - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 30.punktā minēto, ka lietošanas mērķi nosaka pēc zemes vienībā dominējošās ekonomiskās darbības un ka zeme, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - apbūve pieļaujama gadījumos, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai, ir secināms, ka zemes vienībās būs pieļaujami valsts publiskās lietošanas transporta infrastruktūras izveidošanai un tās uzturēšanai nepieciešamie būvdarbi. Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību apgrūtinājumu saturam un nozīmei būvdarbu izpilde tiks pakļauta normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmas būvniecību noteikto prasību izpildei, attiecīgi izstrādājot un saskaņojot būvprojektu.
Nekustamais īpašums tiks ierakstīts zemesgrāmatā, nostiprinot īpašuma tiesības uz Bauskas novada pašvaldības vārda vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij Satiksmes ministrijas personā.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu, rīkojuma projekts paredz, ka, nostiprinot zemesgrāmatā valsts īpašuma tiesības uz pārņemto Nekustamo īpašumu, norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta valsts pārvaldes funkcijas transporta nozarē īstenošana.
Rīkojuma projekts paredz pienākumu Satiksmes ministrijai pārņemto Nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un saistītās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija Nekustamo īpašumu nodos Rail Baltica projekta ieviesējam būvdarbu veikšanai.
Izbeidzoties nepieciešamībai Nekustamo īpašumu izmantot valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un saistītās infrastruktūras uzturēšanai, tā atdošana atpakaļ Bauskas novada pašvaldībai tiks īstenota, ievērojot Civillikuma 850. pantā noteikto, ka būve ir atzīstama par nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības blakus lietu, ir nesaraujami saistīta ar šo zemes vienību un atbilstoši Civillikuma 853. pantam ir atsavināma kopā ar galvenajām lietām. 
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz pārņemt valsts īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldībai piekrītošo Nekustamo īpašumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un saistītās autoceļu infrastruktūras izveidošanai un tās uzturēšanai un tā pārnemšana valsts īpašumā ir vienīgais risinājums Rail Baltica projekta īstenošanai.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Nekustamais īpašums ir pārņemams valsts īpašumā bez atlīdzības.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma nepieciešamība valsts funkciju īstenošanai konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, tostarp fiziskas personas.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rail Baltica projekta ietvaros izbūvētā transporta infrastruktūra veicinās attiecīgā reģiona ekonomisko izaugsmi.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamais īpašums ir nepieciešams transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma pārņemšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2020. gada 16.novembrī starp RB Rail AS un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, Bauskas novada pašvaldība.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas", Bauskas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa infrastruktūras attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi