Anotācija (ex-ante)

21-TA-1217: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, ņemot vērā informatīvo ziņojumu “Par prognozēto līdzekļu neapguvi un ekonomiju valsts budžeta pamatfunkciju programmās/ apakšprogrammās 2021.gadā”” (izskatīts Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra sēdē (prot. Nr.74 34. §)) (turpmāk – Ziņojums), lai lietderīgi izmantotu valsts budžeta līdzekļus un precizētu Kultūras ministrijas valsts budžeta programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai nepieciešamo finansējuma apmēru 2021.gadam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekts paredz precizēt un samazināt finansējuma apmēru Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2021.gadam, lai lietderīgi izmantotu valsts budžeta līdzekļus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2021.gadam noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojuma Nr.267 „Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – Rīkojums Nr.267) 2.2.apakšpunktu – kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2021.gadā ir 396 949 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Ziņojumu prognozēta valsts budžeta līdzekļu ekonomija Kultūras ministrijas valsts budžeta programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” finansējuma sadaļā Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2021.gadam. Ņemot vērā saņemtos Muzeju krātuvju kompleksa 2021.gada uzturēšanas rēķinus, veidojas līdzekļu ekonomija, kas skaidrojama ar to, ka Covid-19 apstākļos liela daļa darbinieku strādāja attālināti un silto pavasari, kad ietaupījās ēkas uzturēšanas izmaksas.
Risinājuma apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz prognozēto valsts budžeta līdzekļu ekonomiju valsts budžeta programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”, lai precizētu finansējuma apmēru Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai atbilstoši faktiskajām izmaksām un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajiem rēķiniem. Kultūras ministrija ir sagatavojusi Projektu, lai veiktu grozījumu Rīkojumā Nr.267 un prognozēto valsts budžeta līdzekļu ekonomiju 2021.gadam 40 000 euro apmērā varētu pārdalīt Kultūras ministrijas 2021.gada budžeta ietvaros.

Rīkojuma Nr.267 2.2.apakšpunkts paredz, ka Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumiem 2021.gadā noteikts valsts budžeta finansējums 275 980 euro apmērā, tomēr, ņemot vērā 2021.gada deviņu mēnešu faktisko situāciju, prognozējama izdevumu ekonomija, līdz ar to nepieciešams precizēt Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, komunāliem pakalpojumiem paredzēto finansējumu 2021.gadam 235 980 euro apmērā  (kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2021.gadā 356 949 euro apmērā) un prognozētais 40 000 euro atlikums pārdalāms:
1. uz valsts budžeta programmu 21.00.00 „Kultūras mantojums” 22 141 euro Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja elektroinstalāciju daļējai nomaiņai un eksponātēkas “Iesalnieki” daļējai atjaunošanai;
2. uz valsts budžeta programmu 20.00.00 „Kultūrizglītība” 17 859 euro profesionālās izglītības kompetences centram “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”, tai skaitā 14 963 euro piekļuves kontroles sistēmas izveidei un 2 896 euro prototipēšanas darbnīcu aprīkojuma iepirkuma specifikācijas izstrādei.

Pasākumi, kuriem plānots novirzīt prognozēto līdzekļu ekonomiju ir pilnībā īstenojami 2021.gadā, sasniedzot mērķi, nerada vajadzību pēc papildus līdzekļiem 2022.gadā un turpmākajos gados.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
275 980
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
275 980
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
275 980
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
275 980
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma Nr.267 2.2.apakšpunkts paredz, ka Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, komunālo pakalpojumu izdevumiem 2021.gadā noteikts valsts budžeta finansējums 275 980 euro apmērā, tomēr, ņemot vērā 2021.gada deviņu mēnešu faktisko situāciju, prognozējama izdevumu ekonomija, līdz ar to nepieciešams precizēt Muzeju krātuvju kompleksam Pulka ielā 8, Rīgā, komunāliem pakalpojumiem paredzēto finansējumu 2021.gadam 235 980 euro apmērā un (kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2021.gadā 356 949 euro apmērā) un prognozētais 40 000 euro atlikums pārdalāms resora vajadzībām sekojoši:
1) 22 141 euro apmērā 21.00.00 programmas ietvaros palielināti preču un pakalpojumu izdevumi (EKK 2000) Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzejam, lai nodrošinātu izmaksas elektroinstalāciju daļējai nomaiņai, eksponātēkas “Iesalnieki” daļējai atjaunošanai;
2) 17 859 euro apmērā finansējumu pārdalīt uz valsts budžeta programmu 20.00.00 „Kultūrizglītība”, lai  PIKC "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" varētu nodrošināt preču un pakalpojumu izdevumus (EKK 2000) 14 963 euro piekļuves kontroles sistēmas izveidei un 2 896 euro prototipēšanas darbnīcu aprīkojuma iepirkuma specifikācijas izstrādei.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi