Anotācija (ex-ante)

21-TA-1793: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir uzdot Militārajai policijai piedalīties Latvijas Bankas objekta fiziskās apsardzes nodrošināšanā un Latvijas Bankas uzdevumā pavadīt un apsargāt transportlīdzekļus un materiālās vērtības, nepieciešamības gadījumā uzdevuma izpildē iesaistot citu Nacionālo bruņoto spēku vienību karavīrus vai Latvijas Republikas Zemessardzes zemessargus.
 
Spēkā stāšanās termiņš
02.01.2023.
Pamatojums
Ņemot vērā Latvijas Bankas nozīmību Latvijas Republikas finanšu sistēmā, kā arī tās lomu materiālo vērtību aprites nodrošināšanā Euro sistēmas ietvaros, Latvijas Bankas objektu drošībai un tās turējumā esošo materiālo vērtību fiziskajai apsardzei ir augsta prioritāte un prasības.

Vienlaikus, t.sk., reaģējot uz drošības vides izmaiņām, nolūkā nodrošināt fiziskās drošības risku efektīvu pārvaldīšanu, Latvijas Banka īsteno fiziskās drošības pārvaldības ietvara pārmaiņas. Minētās pārmaiņas paredz Latvijas Bankas fiziskās drošības nodrošināšanā papildus Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei iesaistīt arī citus fiziskās drošības nodrošinātājus, t.sk. attiecīgā Latvijas Bankas objekta un Latvijas Bankas turējumā esošo materiālo vērtību bruņotu apsardzi nodrošināt sadarbībā ar attiecīgu valsts struktūru, kuras kapacitāte, t.sk. personāla kompetence, bruņojums un aprīkojums, ir atbilstošs šādu uzdevumu veikšanai.   

Ņemot vērā iepriekšminēto, un apstākli, ka likumdevējs uzdevis Latvijas Bankas fizisko drošību un skaidras naudas pārvadājumus nodrošināt Latvijas Bankas struktūrvienībai, lai nodrošinātu minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi Latvijas Bankas fiziskās drošības un skaidras naudas pārvadājumu nodrošināšanā plānots iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus, vienlaikus saglabājot Latvijas Bankas kontroli par minētā uzdevuma izpildi.

Vienlaikus, ņemot vērā, ka Latvijas Bankas objekta un Latvijas Bankas turējumā esošo materiālo vērtību bruņotu apsardzi plānots nodrošināt sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, turpmāk nav plānots uzturēt attiecīgo Latvijas Bankas kapacitāti šajā jomā, kas līdz šim bija pamatojums Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes iekļaušanai Nacionālo bruņoto spēku sastāvā izņēmuma stāvokļa vai kara laikā. Tādēļ norma, kas paredz Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes iekļaušanu Nacionālo bruņoto spēku sastāvā, ir no likuma svītrojama.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas Bankas fizisko drošību nodrošina Latvijas Bankas struktūrvienība – Aizsardzības pārvalde, kas izveidota 1992. gadā.

Ņemot vērā tā brīža Latvijas Bankas filiāļu struktūru, nepieciešamību nodrošināt lielu skaitu naudas pārvadājumu, kā arī kopējo drošības situāciju valstī, Aizsardzības pārvalde bija skaitliski liela struktūrvienība ar attiecīgas intensitātes apmācībām, bruņojumu un ekipējumu, kas kalpoja par pamatojumu šīs Latvijas Bankas struktūrvienības iekļaušanai Nacionālo Bruņoto spēku sastāvā kara vai izņēmuma stāvokļa laikā (attiecīgā norma tika iekļauta Nacionālo bruņoto spēku likumā 2002. gadā).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš 2002. gada notikušas pārmaiņas Latvijas Bankas funkciju īstenošanā, pilnveidojot to īstenošanas kārtību, ir slēgtas visas reģionālas filiāles, attīstījušies tehniskie drošības risinājumi, notikušas drošības vides izmaiņas u.tml., kas kopumā ietekmējis Latvijas Bankas fiziskās drošības risku profilu, kā arī Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes skaitlisko sastāvu un prasības tās darbiniekiem. Papildus Latvijas Bankas īstenotajiem pasākumiem pēdējo gadu laikā ir arī mainījusies politiskā un ekonomiskā situācija valstī, t.i., būtiski ir uzlabojušies valsts iekšējās un ārējās drošības apstākļi.
Risinājuma apraksts
Pārskatot Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldīšanas ietvaru, t.sk. vērtējot citu Eiropas Savienības centrālo banku pieredzi fiziskās drošības organizēšanā, kur centrālās bankas savu fiziskās drošības pasākumu izpildē piesaista valsts struktūras, tika secināts, ka, efektīvs, mūsdienīgs un ilgtspējīgs Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldīšanas risinājums būtu tās fizisko drošību nodrošināt  sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Šādam risinājumam valstiskā mērogā ir ieguvumi (finansiāli aspekti un drošības aspekti), jo vienlaicīgi viena valsts kritiskā pakalpojuma fiziskās drošības ietvara nodrošināšanā netiek iesaistītas dažādas struktūras ar dažādu materiāltehnisko nodrošinājumu un atšķirīgu personāla sagatavotības līmeni.

Ņemot vērā minēto, Likumprojekts paredz Latvijas Bankas objekta fiziskās apsardzes nodrošināšanā un Latvijas Bankas pārvadāto materiālo vērtību pavadīšanā un apsargāšanā iesaistīt Militāro policiju, nepieciešamības gadījumā paredzot arī citu Nacionālo bruņoto spēku vienību karavīru vai Latvijas Republikas Zemessardzes zemessargu iesaistīšanu šī uzdevuma izpildē.

Likumprojektā ietvertā deleģētā uzdevuma izpildei nepieciešamos finanšu resursus Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ik gadu nodrošinās Latvijas Banka. Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotajai daļai publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. 

Kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki Latvijas Bankas uzdevumā nodrošinās Latvijas Bankas objekta fizisko apsardzi un pavadīs un apsargās transportlīdzekļus un materiālās vērtības, kā arī apmēru un kārtību, kādā Latvijas Banka sedz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izmaksas, kas saistītas ar šā uzdevuma izpildi, plānots noteikt ar vienošanos, kas tiks slēgta starp Latvijas Banku un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Vienlaikus ar Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu Latvijas Bankas fiziskās drošības nodrošināšanā, ņemot vērā iepriekšminētās pārmaiņas Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldē un valsts aizsardzības spēju būtisku attīstību, Aizsardzības pārvaldes kā atsevišķas vienības iekļaušana Nacionālo bruņoto spēku sastāvā izņēmuma stāvoklī un kara laikā vairs nesniegs būtiskus ieguvumus valsts aizsardzības sistēmas stiprināšanai, tādēļ Likumprojekts paredz arī attiecīgas normas svītrošanu.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams papildināt Nacionālo bruņoto spēku likuma 6.1 panta otro daļu ar 21) punktu un 17. pantu ar 1.1 daļu, paredzot Nacionālo bruņoto spēku iesaisti Latvijas Bankas objekta fiziskās apsardzes nodrošināšanā un Latvijas Bankas uzdevumā – transportlīdzekļu un materiālo vērtību pavadīšanā un apsargāšanā, vienlaikus paredzot arī Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes svītrošanu no 3. panta trešās daļas un 18. panta pirmās un otrās daļas
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" un likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"

Pamatojums un apraksts
Likumprojekts virzāms vienlaicīgi ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Bankas likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā".
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Latvijas Banka

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Latvijas Banka
  • Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

 Lai nodrošinātu papildus valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Latvijas Banka slēdz vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (Militāro policiju). Izdevumi par deleģētā uzdevuma izpildi netiks segti no valsts budžeta līdzekļiem, bet no Latvijas Bankas veiktajiem maksājumiem.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Lai nodrošinātu papildus valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Latvijas Banka slēdz vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (Militāro policiju). Izdevumi par deleģētā uzdevuma izpildi netiks segti no valsts budžeta līdzekļiem, bet no Latvijas Bankas veiktajiem maksājumiem.
Pielikumi