Anotācija (ex-ante)

21-TA-1507: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
MK Noteikumu projekts izstrādāts pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, balstoties uz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu “Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā” (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), lai pilnveidotu atbalsta saņemšanas iespējas tirdzniecības un sporta centriem, kultūras atpūtas un izklaides vietām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 772 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām”” (turpmāk – MK Noteikumu projekts) mērķis ir pilnveidot un atjaunot  atbalsta saņemšanas nosacījumus tirdzniecības un sporta centru, kultūras, atpūtas un izklaižu vietu apgrozījuma krituma kompensācijai.
Spēkā stāšanās termiņš
Jebkādi citi nosacījumi (atrunāti tiesību aktā)
Pamatojums
Ekonomikas ministrija 5 darbdienu laikā pēc MK Noteikumu projekta apstiprināšanas sagatavos un iesniegs ar Finanšu ministriju saskaņotu informāciju Eiropas Komisijai.
MK Noteikumu projekts stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu paratbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valstī sākot ar 2021. gada 11. oktobri noteikti ārkārtējā situācija un ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas kopumā kavē tautsaimniecības attīstību un ekonomikas atveseļošanos, līdz ar to nepieciešams īstenot īpašus pasākumus un atbalsta mehānismus Covid-19 krīzes pārvarēšanai. Ieilgstot Covid-19 izraisītajai nedrošībai un atkārtoti noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai tiek ierobežota ne tikai nodokļu maksātāju pelnīt spēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskajā darbībā tekošos maksājumus, piemēram, telpu nomas maksu, komunālos maksājumus, apsaimniekošanas izdevumus, kredītmaksājumus un fiksētos administratīvos maksājumus.
Ministru kabinetā 2021.gada 9.novembrī tika pieņemti noteikumi Nr.772 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām(turpmāk – MK Noteikumi Nr.772), nosakot kritērijus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, ko piemēro tirdzniecības un sporta centriem, kultūras, atpūtas un izklaides vietām.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ieilgstot Covid-19 izraisītajai nedrošībai un noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai tiek ierobežota ne tikai nodokļu maksātāju pelnīt spēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskajā darbībā tekošos maksājumus, piemēram, telpu nomas maksu vai citus ar telpu lietošanu saistītos maksājumus par pakalpojumiem. Līdz ar to īpaši svarīgi no valsts puses sniegt iespējami plašu atbalstu, kas palīdz Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem, kā arī kultūras, atpūtas un izklaides vietām segt apgrozījuma kritumu.
Risinājuma apraksts
MK Noteikumu projekts paredz šādas izmaiņas:

1. Palielināt atbalsta slieksni saistīto uzņēmumu grupai
Ņemot vērā grozījumus Pagaidu regulējumā (Nr.6.), ar MK Noteikumu projektu tiek palielināts atbalsta slieksnis saistīto uzņēmumu grupai no 1 800 000 euro līdz 2 300 000 euro. 

2. Atbalsta apmēra noteikšana
Ņemot vērā, ka tirdzniecības un sporta centri var pieteikties atbalstam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanas atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (Noteikumi Nr. 676) par oktobri un novembri, savukārt kultūras, atpūtas un izklaides vietas par oktobri, novembri, decembri un janvāri, kā arī ņemot vērā  ar MK Noteikumos Nr.772 noteikto atbalsta periodu tiek noteikts, ka:
*atbalsts tirdzniecības centriem kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri un novembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 nepārsniedz 90 % no tirdzniecības centra apgrozījuma 2019. vai 2020. gada novembrī;
*atbalsts sporta centriem kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri un novembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676 un tirdzniecības centra piešķirto atlaidi, ja attiecināms, nepārsniedz 90 % no attiecīgā triju mēnešu kopējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī;
*atbalsts kultūras, izklaides un atpūtas vietām kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021. gada oktobri, novembri un decembri atbilstoši Noteikumiem Nr. 676, tirdzniecības centra piešķirto atlaidi, ja attiecināms, un nodokļu maksātāja atbalsta perioda apgrozījums nepārsniedz 90 % no  triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēra 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī.".
Atbalsta periods - 2022.gada janvāris - normā nav ietverams, tādēļ, ka MK Noteikumos Nr.772 atbalsta periods ir no 01.12.2021. - 31.12.2021. 

Vienlaikus tiek precizēta nodokļu maksātāju iesniedzamā informācija par noteiktajiem mēnešiem. 

Papildus ar MK Noteikumu projektu tiek noteikts, ka sporta centri, kultūras, atpūtas un izklaides vietas atbalstu nesaņem par iznomātajām biroja telpām un tirdzniecības telpām komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas).

3. Tehnisks grozījums
*13.5. apakšpunkts tiek papildināts ar vārdiem "tirdzniecības centrs", lai noteiktu nodokļa maksātāja apgrozījuma apmēru tikai par tirdzniecības centru. 
*21.3. apakšpunkts tiek papildināts ar NACE koda 93.21 nosaukumu - atrakciju un atpūtas parku darbība.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteiktajām definīcijām.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteiktajām definīcijām. 
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus nodokļu maksātājiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojumiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā režīmā.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
MK Noteikumu projekts sniedz atbalstu Latvijā reģistrētiem nodokļu maksātājiem, kas atbilst mikro, mazo un vidējo, kā arī lielo uzņēmumu statusam, atbilstoši Komisijas regulā Nr.  651/2014 noteiktajām definīcijām. 
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus nodokļu maksātājiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojumiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā režīmā.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
02020XC0320(03)-20210128
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 18.novembra grozījumi C(2021) 8442
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), t.sk., tā 2021.gada 18.novembra grozījumi C(2021) 8442
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Pagaidu regulējuma 22.punkta a) punkts
1.1.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prāsības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi