Anotācija (ex-ante)

21-TA-598: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Veselības ministrijas iniciatīva.
Noteikumu projekts ir saistīts ar 21-TA-16, 21-TA-541 un 21-TA-597.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projektos 21-TA-541 un 21-TA-16 tiek noteiks, ka neirofiziologs ir ārsta papildspecialitāte, kuru var apgūt neirologs un bērnu neirologs. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" 1.un 2.pielikumā. Svītrot 1.pielikumā apakšspecialitāti “Neirofiziologs” un papildināt 2.pielikumu ar papildspecialitāti “Neirofiziologs”. 
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Lai nodrošinātu, ka Noteikumu projekts un saistītie Noteikumu projekti (21-TA-541, 21-TA-597 un 21-TA-16) stājas spēkā vienlaicīgi, tiek noteikts Noteikumu projekta spēkā stāšanās termiņš 01.01.2022.
 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumi Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (turpmāk – Noteikumi Nr.268) nosaka ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēto, sertificēto ārstniecības personu kompetenci ārstniecībā un pacientu aprūpē, kā arī teorētisko un praktisko zināšanu apjomu. Noteikumi nosaka arī ārstniecības personām izvirzāmos kritērijus jaunizveidotās papildspecialitātes vai apakšspecialitātes iegūšanai, neapgūstot izglītības programmu jaunizveidotajā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē, un laikposmu, kurā ārstniecības personām, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu minētajā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē.
Ārstniecības personu reģistrācijas un pārreģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr.317). Kā arī Noteikumu Nr.317 1.pielikumā ir ietverts ārstniecības personu klasifikators.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Neirofiziologa specialitāti nevar apgūt bērnu neirologi.
Risinājuma apraksts
Noteikt neirofiziologa specialitāti kā papildspecialitāti, lai neirofiziologa specialitāti varētu apgūt neirologi un bērnu neirologi. Saskaņā ar Latvijas Bērnu neirologu biedrības  un Latvijas Ārstu biedrības priekšlikumu  tiek noteikts, ka neirofiziologa specialitāti var apgūt arī bērnu neirologi. Līdz ar to līdzšinējā neirologa apakšspecialitāte “Neirofiziologs” tiek pārveidota par papildspecialitāti, ko var apgūt neirologi un bērnu neirologi. Attiecīgi tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 1.pielikumā ietvertajā ārstniecības personu klasifikatorā un grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" 1.un 2.pielikumā. Kā arī tiek veikts grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi", lai 3.pielikumā “Ārstniecības personu dalījums riska grupās un piemērojamais riska koeficients” aizstātu apakšspecialitātes kodu (A201) ar papildspecialitātes kodu (PP35).
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Latvijā attīstīt neirofizioloģiju kā pamatspecialitāti nav ekonomiski izdevīgi, jo apmācības process ir gana sarežģīts, bet nepieciešamo speciālistu skaits ir neliels. 
Kādēļ nevar saglabāt esošo kārtību, kad ārsts apgūst kādu izmeklēšanas metodi? - Funkcionālā diagnostika attīstās, attīstās jaunas metodes vai paplašinās esošo metožu pielietojums, tādēļ neirofiziologs būs tas speciālists, kurš pārzinās nervu sistēmas funkcionālās izmeklēšanas metodes katru atsevišķi un arī kopumā. Turklāt tā ir zināma konsolidācija, jo trīs atsevišķu metožu vietā ar laiku būs viena apakšspecialitāte. 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Latvijā attīstīt neirofizioloģiju kā pamatspecialitāti nav ekonomiski izdevīgi, jo apmācības process ir gana sarežģīts, bet nepieciešamo speciālistu skaits ir neliels. 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Bērnu neirologi, neirologi
Ietekmes apraksts
Līdzšinējā neirologa apakšspecialitāte “Neirofiziologs” tiek pārveidota par papildspecialitāti, ko var apgūt neirologi un bērnu neirologi.
Juridiskās personas
  • augstskolas, kas realizē rezidentūras programmu
  • Latvijas Ārstu biedrība
Ietekmes apraksts
Augstskolas, kas realizē rezidentūras programmu neirofiziologa specialitātē varēs uzņemt arī bērnu neirologus. Secīgi tam bērnu neirologi būs tiesīgi pretendēt uz sertifikāta saņemšanu neirofiziologa specialitātē.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumI Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (21-TA-16)

Pamatojums un apraksts
Paplašināt profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un pieejamību pieaugušo izglītībā. Paplašināt personu loku, kas var apgūt algologa papildspecialitāti un neirofiziologa specialitāti un pagarinātu termiņu, lai sertificēts neirologs varētu iegūt neirofiziologa specialitāti bez rezidentūras programmas apguves.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija

4.1.2. Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumI Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (21-TA-541).
 

Pamatojums un apraksts
Lai noteiktu, ka Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā iekļauj informāciju par māsas palīgiem, kuri ieguvuši profesionālās kvalifikācijas apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apguvi. Lai veiktu pārreģistrāciju, zobārsta asistenta profesijā ir nepieciešama profesionālo zināšanu vai prasmju apguve vai pilnveide zobārsta asistenta profesijā vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā.
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija

4.1.3. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" (21-TA-597).

Pamatojums un apraksts
Lai 3.pielikumā “Ārstniecības personu dalījums riska grupās un piemērojamais riska koeficients” aizstātu apakšspecialitātes kodu (A201) ar papildspecialitātes kodu (PP35).
Atbildīgā institūcija
Veselības ministrija
Lai nodrošinātu, ka Noteikumu projekts un saistītie Noteikumu projekti (21-TA-541, 21-TA-597 un 21-TA-598) stājas spēkā vienlaicīgi, tiek noteikts Noteikumu projekta spēkā stāšanās termiņš 01.01.2022.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Ārstu biedrība
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedriskā apspriede notika 30.09.2021. Sabiedriskā apspriedē piedalījās pārstāvji no: Latvijas Ārstu biedrības, Bērnu neirologu biedrības, Latvijas Neirologu biedrības, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas
Latvijas Ārstu biedrības ierosinājums pārveidot neirofizologa apakšspecialitāti par papildspecialitāti un precizēt eirofiziologa kompetences apraktu ir ņemts vērā.
Latvijas Zobārstu asistentu asociācijas 24.09.2021. vēstulē izteiktais ierosinājums par pārreģistrācijai nepieciešamo stundu skaita samazinājumu ir ņemts vērā.
Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža atbalsta Noteikumu projektu tālāku virzību.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Neirofiziologa specialitāte ir medicīnas specialitāte, kas veltīta kvantitatīvas un objektīvas perifēro nervu, muskuļu, jušanas un sāpju sistēmas, miega, bezsamaņas un apziņas stāvokļa izvērtēšanai dažādu slimību gadījumos. Pēdējā laikā papildus tiek veikta arī intraoperatīvā monitorēšana, pacientu izmeklēšana intensīvās terapijas nodaļā, kā arī pielietotas invazīvas un neinvazīvas neiromodulācijas diagnostikas un ārstēšanas metodes. Neirofiziologaspecialitāte prasa gan klīniskās iemaņas, gan tehniskās zināšanas. Darba apjoms nozīmē to, ka neirofiziologs plāno un veic diagnostiku, simptomu un rezultātu analīzi, terapeitisko orientāciju un prognozi par traucējumiem, kas izraisa pacientu problēmas.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiek noteiks, ka neirofiziologs ir ārsta papildspecialitāte, kuru var apgūt neirologs un bērnu neirologs.

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi