Anotācija (ex-ante)

23-TA-1129: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulā (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr.2021/1060), Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu, lai nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu darbības programmas mērķa, iznākumu rādītāju un rezultāta rādītāju sasniegšanu Eiropas Savienības kohēzijas politikas 2021.–2027. gada plānošanas perioda ietvaros.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK noteikumu projekta mērķis ir noteikt normatīvo regulējumu, lai izstrādātu vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai, koordinētai nepieciešamo veselības aprūpes un agrīnās intervences pakalpojumu, kā arī atbalsta pasākumu izglītības vidē plānošanai un nodrošināšanas uzraudzībai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Aktuālie pasaules attīstīto valstu un arī Latvijas dati par bērnu attīstības procesa norisēm 21. gs. pirmajās desmitgadēs pārliecinoši rāda, ka vismaz 17–20 % bērnu sastopas ar dažādiem attīstības riskiem un vajadzībām, kad nepieciešams profesionāls speciālistu atbalsts. Pēdējos gados bez bērnu mācīšanās vajadzībām jo īpaši aktuāla kļūst koordinēta profesionāla atbalsta nepieciešamība bērnu uzvedības un emociju jomas attīstībai, kā arī sociālo un sadarbības prasmju stiprināšanai. Laikus nenodrošinot minēto atbalstu, tiek traucēta bērna adekvāta iekļaušanās sabiedrībā, viņa izglītības ieguves process  un kvalitāte, kā arī samazinās bērna izredzes dzīvē. Tieši šo iemeslu dēļ bērna agrīnās attīstības individuālo vajadzību izvērtēšana, savlaicīga risku identifikācija un apsteidzošu atbalsta pakalpojumu (profilakse un agrīna intervence) un to īstenošanai nepieciešamo dažādu specifisku metodisko instrumentu un programmu attīstība, kā arī to pieejamības nodrošināšana visiem Latvijas bērniem, izmantojot daudzprofesionālus sadarbības vietējos tīklus, kļūst par prioritāti un pamatvajadzību, domājot par bērnu labbūtību un nākotni. Viss minētais pasākumu kopums veido agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas infrastruktūru valstī. 
Bērna attīstības uzraudzīšana, ko papildus bērna aprūpei ģimenē tiesību aktos noteiktā kārtībā īsteno arī veselības aprūpes un izglītības institūcijas, ir svarīga mūsdienu attīstīto valstu raksturojoša iezīme. Tas ir pasākumu kopums, kas ietver noteikta veida, regularitātes un vairāku attīstības jomu izvērtēšanu, ko īsteno dažādi speciālisti, procesā iesaistot arī bērna vecākus. Bērna attīstības uzraudzības sistēmas pastāvēšana valstī ir veids, kā laikus atpazīt netipisku attīstības gaitu, kas var radīt adaptācijas un pilnvērtīgas funkcionēšanas riskus bērna turpmākajā dzīvē un izglītības procesā.
Bērnu agrīna attīstības novērtēšana parasti aptver bērna kognitīvo, motorikas, komunikācijas/runas un valodas, adaptīvas uzvedības un sociāli emocionālās sfēras izpēti un tā rezultātu interpretāciju, kas ļauj noteikt bērna stiprās puses un nepietiekami attīstītas jomas jeb kavēšanos attīstībā vai pat palīdz konstatēt nopietnus attīstības traucējumus, saistītus ar iespējamo invaliditāti. Tomēr šāda novērtēšana ir laikietilpīga un resursu ziņā dārga, tāpēc bez pamatota iemesla nav piemērojama visiem bērniem. Savukārt attīstības skrīnings ir relatīvi īsa procedūra, kuru var piemērot visiem bērniem, lai atpazītu tos, kuriem nepieciešams padziļinātāks attīstības novērtējums vai pat ārstēšana. Zinātniski izstrādātu, standartizētu attīstības skrīninga rīku izmantošana nodrošina to lietošanas uzticamību. Standartizēti attīstības skrīninga rīki (instrumenti) parasti ir viegli lietojami veselības aprūpes un izglītības vidē. Skrīninga instrumentu izmantošana ļauj tos lietot biežāk un veikt atkārtotas pārbaudes noteiktos vecumposmos, tādējādi nodrošinot katram vecumposmam svarīgu jaunu spēju un prasmju fiksēšanu, nosakot to atbilstību vecumam tipiskām attīstības iezīmēm un arī laikus pamanīt, ka attīstība nav turpinājusies vēlamajā virzienā.
Skrīninga instrumentu raksturo vairākas pazīmes (Shepard, Kagan, & Wurtz, 1998/2000; Slentz et al., 2008):
- to var izmantot lielam skaitam bērnu ātrai viņu attīstības novērtēšanai;
- lielāko daļu informācijas par bērnu sniedz vecāki, bet var būt iesaistīti arī mediķi un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi;
- tas ir ērts lietošanā un neprasa speciālistam patērēt daudz laika;
- tas ietver relatīvi nelielu mērījumu skaitu;
- tas sniedz informāciju tikai par galvenajiem radītājiem un jomām;
- tas ir empīriski pārbaudīts, ticams un valīds instruments;
- tas ir normās balstīts;
- normas tiek regulāri atjaunotas (vismaz 10–15 gadu ietvaros);
- tas var ietvert pirmsakadēmisko jeb gatavības skolai prasmju novērtēšanu;
- tas ietvert redzes un dzirdes pārbaudes rezultātus;
- tas ir mērījums uz noteiktu brīdi, bet ne ar stabilu nākamā mērījuma prognozi (to mēdz izteikt kā varbūtību);
- tas izmanto vienkāršas rādītāju novērtēšanas standartizētas skalas;
- to var veidot vairākās formās, piemēram, vecāku, skolotāja un bērna izpildes forma;
- skrīninga instrumentam jābūt lingvistiski un kultūrvidei atbilstošam;
- var iegūt attīstības risku profilu, ko var vienkārši interpretēt;
- konstatēto risku gadījumā uzreiz var rosināt noteikt intensīvus atbalsta pasākumus.
Tomēr skrīningam ir jēga tad, ja to veic sistemātiski, īpaši pirmsskolas vecumā (Granana & Otalvaro, 2020). Kā secināts ārvalstīs veiktos pētījumos, agrīni attīstības traucējumi tiek precīzi atpazīti 70–80 % gadījumu, ja pediatrs izmanto skrīninga instrumentu, bet, neizmantojot to, tikai 30 % gadījumu (Palfrey et al., 1987; Squires, Nickel, & Eisert, 1996; Granana & Otalvaro, 2020).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra sēdē (prot Nr. 37 25.§) tika atbalstīts  PKC izstrādātais konceptuālais ziņojums “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” (turpmāk – Konceptuālais ziņojums), kas paredz virkni risinājumu starpnozaru sadarbībai un bērniem paredzētās atbalsta sistēmas pilnveidei. Ziņojuma izstrādes gaitā identificētas vairākas būtiskas problēmas, kas apgrūtina savlaicīgu risku atpazīšanu un ierobežo atbilstošas palīdzības sniegšanu bērniem, kuri nepiemērotu vides vai sociālo faktoru dēļ pakļauti sociālemocionālās attīstības, uzvedības vai psihes traucējumu riskam, kā arī bērniem, kuriem neatkarīgi no cēloņiem vērojami attīstības, uzvedības vai psihiskās veselības traucējumi. Viena no visaktuālākajām problēmām, kā norādīts ziņojumā, ir fragmentēta palīdzības un pakalpojumu pieejamība, kas izriet no vājas starpinstitucionālās sadarbības un pakalpojumu trūkuma, tostarp vienotas integrētas informatīvās platformas neesības, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu primāri starp veselības sektoru (ārstniecības iestādēm) un izglītības sektoru (izglītības iestādēm).
Risinājuma apraksts
Tā kā trūkst vienotas integrētas informatīvās platformas agrīnā preventīvā darba organizēšanas atbalstam, pilnveidojot bērnu labbūtības sistēmu, 4.3.6.8.pasākuma ietvaros plānota publiskā sektora IS modernizācija un savstarpējās savietojamības uzlabošana, veidojot informācijas sistēmu agrīna preventīva atbalsta pakalpojumu sistēmas izveidei, lai nodrošinātu būtiskas  informācijas uzkrāšanu un apmaiņu, kas atvieglos bērnu attīstības risku savlaicīgu identificēšanu un individuālām vajadzībām atbilstošu atbalsta/intervences pakalpojumu nodrošināšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes protokollēmuma (MK prot. Nr.50, 36.§) 2. punktā dotajam uzdevumam Pārresoru koordinācijas centram (Valsts kancelejai kā Pārresoru koordinācijas centra tiesību un saistību pārņēmējam)   sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju līdz 2023. gada 31. decembrim jāizstrādā bērnu (vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem) vienots agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekts izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās, ietverot arī speciālo vajadzību novērtēšanas instrumentu izglītojamiem pirms obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanas.
Līgums par priekšizpētes darbu veikšanu skrīninga izstrādei noslēgts ar Latvijas Universitāti un atbilstoši tam ir izstrādāta ieviešamā skīninga instrumenta versija, kas paredz gan vecāku, gan pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga, gan bērna ģimenes ārsta un paša bērna iesaisti attīstības risku un grūtību izvērtēšanā.
Lai skrīninga instruments būtu praktiski lietojams un ieviešams izglītības un veselības jomās, nepieciešams to digitalizēt, nodrošinot skrīninga gaitā no dažādām iesaistītajām pusēm iegūto datu longitudinālu vākšanu, apkopošanu, apstrādi, algoritmu izstrādi rezultātu noteikšanai, rezultātu padošanu Vienotajai veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmai un Valsts izglītības informācijas sistēmai, kā arī rezultātu analīzi un monitoringu. Tādējādi, izvērtējot iespējamos risinājumu variantus, plānots veidot Bērnu agrīnās attīstības risku identifikācijas informācijas sistēmu. To plānots attīstīt, piesaistot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6.SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.8.pasākuma “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” finansējumu.
Sistēmas veidošana izriet no šādiem attīstības plānošanas dokumentiem:
- Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam, rīcības virziens “Psiholoģiskā un emocionālā labklājība”;
- Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, 3.mērķis: Atbalsts ikviena izaugsmei 3.1.Rīcības virziens 3.1.1.uzdevums “Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības līmeņos”;
- Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, 3.Rīcības virziens: Uz cilvēku centrēta un integrēta veselības aprūpe 3.1.Rīcības apakšvirziens: Zāļu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 3.1.8.13.apašuzdevums ” Ieviest ģimenes ārsta praksēs agrīnās attīstības izvērtējumu bērniem no 1,5 līdz 3 gadu vecumam un nodrošināt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu bērniem ar konstatētiem traucējumiem”;
- Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas attīstības pamatnostādnēm 2022.-2027.gadam, 1.mērķis: Sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību 1.1.Rīcības virziens: Agrīns preventīvs atbalsts veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai.

Ņemot vērā minēto, 4.3.6.8.pasākuma mērķis ir izstrādāt vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai, koordinētai nepieciešamo veselības aprūpes un agrīnās intervences pakalpojumu, kā arī atbalsta pasākumu izglītības vidē plānošanai un nodrošināšanas uzraudzībai.

Sistēma tiks veidota kā ilgtermiņā izmantojama informācijas sistēma, kas:
- aptver visus bērnus;
- balstās uz Latvijas Universitātes īstenotajā bērnu agrīnās attīstības skrīninga izstrādes projektā radītā prototipa funkcionalitāti un gūto pieredzi;
- atbilst 2020. gada 30. jūnija informatīvajā ziņojumā „Par valsts pārvaldes informācijas sistēmu arhitektūras reformu” ietvertajiem principiem;
- nodrošina sadarbspēju un integrāciju ar citās publiskā sektora informācijas sistēmām, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijas resora informācijas sistēmām (Valsts izglītības informācijas sistēma, pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas), Veselības ministrijas resora informācijas sistēmām (Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informācijas sistēma), Labklājības ministrijas resora informācijas sistēmām (Invaliditātes informatīvajā sistēmā (IIS), kuras pārzinis ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, SPOLIS), SIA "ZZ Dats" izstrādāto informācijas sistēmu BARIS un Iekšlietu ministrijas resora (Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (turpmāk - NPAIS) informācijas sistēmām. Integrācijas realizācijai tiks izmantotas Latvijas publiskā sektora centralizētās informācijas sistēmas: Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS), datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR). Informācijas sistēmas izstrādes procesā iespēju robežās tiks ņemtas vērā citu resoru informācijas sistēmu, to lietotāju un klientu specifiskās ninanses, paradumi un prasības, kā arī pastāvošā lokālo un centralizēto informācijas sistēmu lietošanas prakse. Realizējot 4.3.6.8.pasākuma projektu, tiks vērtēta katras lietotāju un klientu grupas specifiskā situācija, izmaiņu nepieciešamības gadījumā, paredzot papildus resursus jau esošo lokālo un centralizēto sistēmu izmaiņām un integrācijai datu apmaiņai ar 4.3.6.8. pasākuma informācijas sistēmu, visos gadījumos mēģinot radīt iespējami mazāk papildus darbības un zemāku administratīvo slogu esošo lietotāju un klientu grupām saistībā ar jaunās informācijas sistēmas ieviešanu.
Izstrādājot Sistēmu, tiks izvērtētas un izmantotas publiskā sektora rīcībā jau esošās informācijas sistēmas un risinājumi, piemēram, portāls Latvija.lv, Oficiālā elektroniskā adrese, Vienotās pieteikšanās modulis, Vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma (e-Veselības sistēma), Valsts izglītības informācijas sistēma u.c., tādējādi pārizmantojot jau esošu funkcionalitāti un ļaujot Sistēmas lietotājiem izmantot jau esošās lietotāju saskarnes Sistēmas darbību veikšanai.
Sistēmas ieviešana tiks veikta iteratīvi, tādējādi nodrošinot ātrāku rezultātu izmantošanas iespēju, kā arī ļaujot elastīgāk veikt Sistēmas pilnveidojumus.

Sistēma tiks izveidota un attīstīta vairākos posmos:
- Sistēmas pamatfunkcionalitāte un pamata integrācija ar publiskā sektora informācijas sistēmām un reģistriem (1.posms) – ne ilgāk kā viena gada laikā kopš Sistēmas ieviešanas līguma noslēgšanas;
- Sistēmas funkcionalitātes un apstrādājamo datu paplašināšana un pilnveide (2.posms);
- NPAIS integrācijas izvērtēšana un realizācija (3.posms).

Sistēmas pārzinis būs Valsts kanceleja, savukārt sistēmas turētājs un tehniskā atbalsta sniedzējs būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Informācijas sistēmas darbību regulējošo tiesisko ietvaru ir paredzēts izstrādāt paralēli sistēmas pamatfunkcionalitātes izstrādes darbiem (1. un 2.posms) laika periodā līdz 2025.gada noslēgumam. Pēc 4.3.6.8. pasākuma projekta noslēguma informācijas sistēma tiks uzturēta no valsts budžeta resursiem. Nepieciešamības gadījumā būtisku izmaiņu vai nākamo kārtu realizācijai, tiks meklētas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu un finanšu instrumentu līdzekļus. 

Vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas izstrāde savlaicīgai agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību identificēšanai un informācijas apmaiņai starp bērnu labbūtības sistēmas funkcionēšanā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem līdzās bērnu tiesību aizsardzībai sekmēs arī agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas un pakalpojumu attīstīšanu. Vienotajā risku analīzes un vadības informācijas sistēmā plānots iestrādāt arī moduļus:
- bērnu un ģimeņu uzskaitei, kuri saņēmuši agrīnās intervences pakalpojumus,
- speciālistu uzskaitei, kuri apguvuši zināšanas un prasmes darbam ar noteiktiem diagnosticējošiem instrumentiem un intervences programmām,
- agrīna preventīva atbalsta pakalpojumu sistēmu veidojošo agrīna atbalsta pakalpojumu, ieviešanai Latvijā adaptēto un standartizēto diagnosticējošo rīku (skrīningu un novērtēšanas instrumentu), intervences programmu un terapiju uzskaitei.

Iespējamais risks, kas apdraudētu plānoto rezultātu sasniegšanu, varētu rasties tad, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēma netiek koordinēta starp daudziem starpdisciplinārajiem institūciju un multiprofesionālajiem speciālistu tīkliem, proti, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu turpina valstī attīstīt fragmentāri, atsevišķu politikas jomu ietvarā. Lai to novērstu un sekmētu 4.3.6.8.pasākuma koordinētu īstenošanu, ar 2023.gada 29.marta Valsts kancelejas direktora rīkojumu nr. 2023/7.1.1.-25 izveidota vadības grupa, lai izstrādātu vienotu agrīnās attīstības risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā atbalsta vajadzību identificēšanai bērniem, kurā iesaistīti speciālisti no Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Valsts izglītības satura centra, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Valsts kancelejas. Savukārt, lai nodrošinātu sistēmas plānošanas un ieviešanas uzraudzību, ar 2023.gada 29.marta Valsts kancelejas direktora rīkojumu nr. 2023/7.1.1.-25 izveidota uzraudzības padome, kurā iesaistīti speciālisti no Valsts kancelejas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas Universitātes un Latvijas Pašvaldību savienības.

Pasākuma mērķa grupa ir tiešās valsts pārvaldes iestādes. 4.3.6.8.pasākuma ietvaros plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:
- nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu līdz 2024. gada 31. decembrim – 6;
- nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu līdz 2029. gada 31. decembrim – 6.
Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzams šāds rezultāta rādītājs: iestāžu skaits, kas sniedz datus un izmanto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai, – 1090 iestādes.

Pasākuma projekta ietvaros finansējuma saņēmējs - Valsts kanceleja var piesaistīt sadarbības partnerus (valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības, pašvaldību iestādes un citas iestādes) no veselības, izglītības, iekšlietu, labklājības vai citu jomu institūcijām pēc nepieciešamības. Attiecīgi finansējuma saņēmējs kopā ar projekta sadarbības partneriem veido 4.3.6.8. pasākuma mērķa grupas iznākuma rādītājos ietverto atbalstāmo institūciju skaitu. Finansējuma saņēmējs var pieņemt lēmumu virzīt daļu no projekta finansējuma sadarbības partnerim, ko attiecīgi paredz projekta veidlapā. Sadarbība starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri tiks īstenota, starp iesaistītajām pusēm noslēdzot sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgumā tiks noteiktas savstarpējās atbildības jomas un pienākumi, kārtība, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri (ja attiecināms), pārskatu un attiecināmās izmaksas pamatojošo dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, citi nosacījumi projekta sekmīgai īstenošanai, t.sk. kārtība, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējis finansējuma saņēmējs. Sadarbības partneru izvēlē jebkurā gadījumā tiks ievērots Ministru kabineta noteikumos (šobrīd MK noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā" 22-TA-2143) jau ilgstoši ietvertais nosacījums, ka finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Tātad sadarbības partneriem piešķirtais finansējums tiks izlietots izdevumu kompensēšanai nevis samaksai par pakalpojumu sniegšanu, kas atbilstu publiska iepirkuma līguma pazīmēm. 4.3.6.8. pasākumā plānots iesaistīt to nozaru institūcijas, kurām ir vistiešākā ietekme un atbildība par vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas izstrādi savlaicīga agrīnās preventīvā atbalsta vajadzību identificēšanai un informācijas apmaiņai starp bērnu labbūtības sistēmas funkcionēšanā iesaistītajām juridiskajām personām un speciālistiem. Tiek plānots, ka Valsts kanceleja  nodrošinās vienotās sistēmas izstrādi sadarbībā ar veselības, izglītības, iekšlietu un labklājības jomu institūcijām (kopā 6 institūcijas, ieskaitot finansējuma saņēmēju). Sadarbības partneru galvenā funkcija būs saturiskais atbalsts sistēmas izstrādē, nozaru, klientu specifisko vajadzību un datu avotu identificēšana un integrēšana vienotā infrastruktūrā sistēmas biznesa procesu dizainēšanas un izstrādes gaitā. Skaidrojam, ka precizēto MK noteikumu projekta 2.punktā ir iestrādāts saīsinājums "informācijas sistēma", kas raksturo vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai, ko paredzēts izstrādāt un attīstīt 4.3.6.8. pasākuma ietvaros. Tāpat arī paredzēts, ka tiešas investīcijas trešo pušu, t.sk. sadarbības partneru informācijas sistēmu pilnveidē un attīstīšanā nav plānotas ārpus tvēruma, ko raksturo MK noteikumu projekta 18.6.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība, kura pēc būtības paredz trešo pušu informācijas sistēmu esošo saskarņu pārveidošanu un jaunu saskarņu izveidi tiktāl cik tas ir nepieciešams 4.3.6.8. pasākuma projekta ietvaros veidotās informācijas sistēmas vajadzībām, integrācijai un datu plūsmai.

Finansējuma saņēmējs - Valsts kanceleja neveic saimniecisko darbību, kā arī nesniedz un nepiedāvā nekāda veida maksas pakalpojumus, līdz ar to negūst ienākumus no saimnieciskās darbības, kā rezultātā piešķirtais ES fondu finansējums nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē. Valsts kanceleja 4.3.6.8. pasākuma finansējumu izmantos, lai pildītu Ministru kabineta deleģētos uzdevumus. Valsts kancelejai Agrīnās prevensijas pakalpojumu izstrādes deleģējums ir noteikts:
- Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50, 36.§ 2.punkts) dotais uzdevums - Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju uzsākt darbu, lai līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādātu bērnu, vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem vienotu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās, ietverot arī speciālo vajadzību novērtēšanas instrumentu izglītojamiem pirms obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanas.
- Ministru prezidenta 2022. gada 10. janvāra rezolūcija - Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju turpināt uzsāktās reformas pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta institucionālā risinājuma izstrādei un agrīnās prevencijas pakalpojumu attīstībai visā valsts teritorijā (valsts un pašvaldību līmenī), sagatavojot un īstenojot pierādījumos balstītus pakalpojumus un vienlaikus nodrošinot atbalstu, kas orientēts uz bērnu attīstības vajadzībām, kā arī to izpēti, novērtēšanu, diagnostiku un agrīnu intervenci.
Papildus jāņem vērā, ka saskaņā ar 2022. gada 15. novembra (prot. Nr. 57 1. §) Ministru kabineta rīkojumu Nr. 808 “Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju”, ir notikusi Pārresoru koordinācijas centra integrācija Valsts kancelejas struktūrā, līdz ar to Valsts kanceleja ir Pārresoru koordinācijas centra visu saistību pārņēmēja.
Sadarbības partneri - valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību iestādes 4.3.6.8. pasākuma ietvaros tiks iesaistītas tādu uzdevumu īstenošanā, kas ietilpst tām deleģēto funkciju ietvaros saskaņā ar normatīvo regulējumu. Valsts kapitālsabiedrība (indikatīvi Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS)), kuru plānots iesaistīt informācijas sistēmas dizainēšanas un izstrādes darbu procesos, pamatā nodrošinās saskarņu veidošanu un datu plūsmu no BKUS esošās informācijas sistēmas uz 4.3.6.8. pasākuma ietvaros izstrādājamo sistēmu. BKUS sistēmā veicamās potenciālās izmaiņas nekādi neietekmēs BKUS darbības profilu un nepaplašinās vai nesašaurinās esošo klientu loku un attiecīgi saimniecisko darbību, jo BKUS jau šobrīd uztur publisku portālu, kas pieejams visiem Latvijas iedzīvotājiem, ietverot datus par bērniem, iekļaujot informāciju par pacienta dokumentiem, radioloģijas attēliem, laboratoriskajiem izmeklējumiem u.c. Sistēmā “pacientu portāls” (https://www.bkus.lv/lv/content/pacienta-portals). informācija ir pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem autorizējoties sistēmā. Izstrādājamā sistēma var tikt paplašināta uz pacientu portāla bāzes, tomēr tiks veidota kā atsevišķs tehnoloģiskais risinājums, kam BKUS nodrošinās publisko saskarni ar iesaistītajām pusēm (vecāki, pirmskolas skolotāji u.c.), bet šādas izmaiņas neietekmēs BKUS klientu loku un līdz ar to neizmainīs konkurences nosacījumus un nedos priekšrocības ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas Savienības iekšējā tirgū. BKUS speciālisti paši nenodrošinās saskarņu veidošanu, bet tiks iesaistīti kā saturiskā atbalsta sniedzēji 4.3.6.8. pasākuma projekta darbībās vai pieaicinātie eksperti publiskā iepirkuma procedūrās, kurās tiks piesaistīts informācijas sistēmas izstrādātājs un ko organizēs sistēmas pārzinis - Valsts kanceleja. BKUS speciālisti nesaņems samaksu par jebkādu pakalpojumu sniegšanu projekta ietvaros, bet viņiem tiks kompensēta daļa no atlīdzības par darbu projekta ietvaros. Tiek plānots, ka daļai no sadarbības partneriem tiks segti (kompensēti) radušies izdevumi saistībā ar projektam novirzītajām cilvēkresursu slodzēm. Plānotais atlīdzības izmaksu apmērs nepārsniegs tirgus vērtību kā citiem līdzvērtīgiem atbilstošiem jomas speciālistiem, līdz ar to sadarbības partneri neiegūs ekonomiskas priekšrocības, kādas tie nevarētu iegūt tirgus apstākļos, un līdz ar to finansējuma piešķiršana sadarbības partneriem neatbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta 2.punktam, kā rezultātā 4.3.6.8. pasākuma finansējums saistībā ar BKUS un citiem sadarbības partneriem nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu. Saskaņā ar MK noteikumu projekta 15.punktu finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Sadarbības līgumā tiek noteikta savstarpējā atbildība, funkcijas, finansēšanas mehānisms (ja attiecināms un sadarbības partnerim tiek piešķirts finansējums), pārskatu sniegšanas kārtība un pienākumi projekta sekmīgai īstenošanai. Ja sadarbības partnerim tiek piešķirts finansējums, tad finansējuma saņēmējs uzrauga sadarbības partnerim piešķirtā finansējuma lietderīgu un tiesisku izlietošanu atbilstoši projekta mērķiem par ko abas puses vienojas sadarbības līgumā.

4.3.6.8.pasākuma īstenošanas gaitā ir atbalstāmas šādas darbības:
1) Informācijas sistēmas klientu un lietotāju vajadzību izpēte;
2) Pakalpojumu sniegšanas procesu un darbību dizains, pārveide, pilnveide un pielāgošana digitalizācijai;
3) Datu kvalitātes pilnveide un datu atkalizmantošanas nodrošināšana;
4) Informācijas sistēmas funkcionālo un nefunkcionālo prasību un arhitektūras apraksta izstrāde;
5) Informācijas sistēmas izstrādes tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
6) Informācijas sistēmas un tās moduļu izstrāde, attīstība, pilotēšana, ieviešana un savietošana ar citām informācijas sistēmām, t. sk. esošu saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide;
7) Tehnikas un programmatūras noma un pakalpojumu izmantošana (izņemot iegādi) informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;
8) Autoruzraudzība informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas gaitā t.sk., sistēmas funkcionālo prasību izpildes pārbaude, sistēmas nefunkcionālo prasību pārbaude, projekta nodevumu pārbaude u.tml.;
9) Informācijas sistēmas lietotāju apmācību organizēšana;
10) komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi;
11) Konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste;
12) Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.

Pasākuma projekta ietvaros attiecināmās izmaksas ir pakārtotas atbalstāmajām darbībām, kas ir saistītas ar informācijas sistēmas projektēšanu, izstrādi vai iegādi, datu pārvaldību, migrāciju, biznesa procesu izpēti, dizainēšanu u.c. tipiskiem IT sistēmas attīstības procesiem.

Noteikumu projektā noteiktas tiešās attiecināmās izmaksas un netiešās attiecināmās izmaksas. Netiešās attiecināmās izmaksas nav tieši saistītas ar projekta mērķu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta veicamo darbību realizācijai un projekta rezultātu sasniegšanai, piemēram, projekta vadības un projekta īstenošanas personāla administratīvās izmaksas, kas paredzētas iestādes ikdienas darbības nodrošināšanai – telpu un iekārtu izmantošanas izmaksas, komunālie un sakaru maksājumi, iestādes vadības un atbalsta struktūrvienību izmaksas u.c. Projekta vadības un projekta īstenošanas netiešajās attiecināmajās izmaksās var ietilpt:
- kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma īre vai iegāde;
- telpu noma, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas;
- telekomunikācijas, interneta izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas;
- IT uzturēšanas izmaksas (piemēram, nepieciešamās licences un programmatūras atjauninājumi);
- citas izmaksas atbilstoši 4.3.6.8. pasākuma specifikai, kas nav iekļautas projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās, bet ir nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai.

Visas noteikumu projekta 19.punktā paredzētās tiešās attiecināmās izmaksas ir attiecināmas gan finansējuma saņēmējam, gan sadarbības partnerim. Par konkrēto pienākumu sadalījumu un izmaksu pozīciju attiecināšanu puses vienojas sadarbības līgumā. Attiecināmas ir ārvalstu komandējumu izmaksas projekta vadītājam un īstenošanas personālam, tai skaitā arī sadarbības partnera personālam, ja tās ir skaidri sasaistāmas ar projekta rezultātu sasniegšanu, gan uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan ārpus tās, iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi. Iekšzemes komandējumu izmaksas tiek segtas atbilstoši vadošās iestādes izstrādātajai metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai".

Plānojot darba vietas aprīkojuma iegādi, attiecībā uz projekta vadības un īstenošanas personālu, tai skaitā sadarbības partnera personālu, kam tiek piemērots daļlaika noslodzes princips, tiks vērtēts aprīkojuma iegādes samērīgums.

4.3.6.8. pasākuma ietvaros attiecināmas ir gan izmaksas komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanai, saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantu un Ministru kabineta 2023.gada 13. jūlija noteikumiem Nr.408 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā", kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām, gan arī papildu informatīvo un izglītojošo pasākumu īstenošanas izmaksas, lai izplatītu informāciju par projekta ietvaros radītās informācijas sistēmas darbību un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu lietotājiem un klientiem, piemēram, drukāto un/vai audiovizuālo materiālu, reklāmas vai reprezentatīvo materiālu izgatavošanai un izplatīšanai, izglītojošo pasākumu, semināru, informatīvo kampaņu organizēšanai u.tml.

Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmām izmaksām saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1.punkta “c” apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde - Valsts kanceleja, tad pilnībā tiks nodrošināts dubultā finansējuma novēršanas risks saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem vai tā nepamatotu pieprasīšanu no valsts budžeta, ja nodokļa maksājumi tiek attiecināti no projekta.

Netiešās izmaksas plāno, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām (finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla un projekta īstenošanas personāla, kā arī sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas). Projekta netiešajām attiecināmajām izmaksām piemēro vienotās likmes metodi, neiesniedzot sadarbības iestādei izmaksas pamatojošos dokumentus par netiešo izmaksu izlietojumu.

Administratīvā sloga mazināšanai finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksu nodrošināšanai tiks piemērota vienkāršoto izmaksu metodika, kuru apstiprinās atbildīgā iestāde pēc Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes saskaņojuma. Metodika tiks izstrādāta līdz projektu iesniegumu atlases izsludināšanai, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajām mēnešalgu grupām un intervāliem, vienotu pieeju nodrošinot arī projekta īstenošanas personāla atlīdzības aprēķinā sadarbības partneriem.

MK noteikumu projektā starp attiecināmo izmaksu veidiem ir iekļautas arī neparedzētās izmaksas. MK noteikumu projektā noteiktais neparedzēto izmaksu apjoms ir būtiski mazāks kā Finanšu ministrijas vadlīnijās Nr.1.2. "Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā" noteiktais maksimālais apmērs un veido attiecīgi 2% no kopējo tiešo attiecināmo izmaksu summas. Neparedzētie izdevumi tiek plānoti neparedzamu un iepriekš nezināmu darbu veikšanai vai papildus izmaiņu pieprasījumiem, kuri tiek konstatēti informācijas sistēmas izstrādes gaitā un kurus nebija iespējams precīzi definēt vai paredzēt publiskā iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentācijā, piesaistot informācijas sistēmas izstrādātāju. Neparedzētie izdevumi var tikt izmantoti arī 4.3.6.8. pasākuma informācijas sistēmas saskarņu un sadarbspējas nodrošināšanai ar jau esošajām citu resoru informācijas sistēmām, jo uz informācijas sistēmas izstrādātāja piesaistes publiskā iepirkuma izsludināšanas brīdi nav iespējams paredzēt visas nianses un darbietilpību kāda jāieplāno no jauna veidojamās informācijas sistēmas sadarbspējas nodrošināšanai ar esošajām informācijas sistēmām. Tāpat arī pastāv riski, ka datu ieguvei var nākties veikt pielāgojumus trešo pušu informācijas sistēmās, kas varētu prasīt gan papildus līdzekļus, gan laiku. Šie riski tiks vadīti projekta vadības grupu un uzraudzības padomes diskusiju ietvaros, meklējot labākos risinājumus katrai problēmsituācijai, tai skaitā risinot jautājumus par alternatīvu finanšu avotu piesaisti trešo pušu informācijas sistēmu pilnveidei, ja radīsies šāda nepieciešamība. Alternatīvie finanšu avoti var būt gan 4.3.6.8. pasākuma projekta netiešās izmaksas, gan citi ārvalstu finanšu instrumentu projekti un programmas, gan arī valsts budžeta finansējums.

Attiecībā uz citu atbalstāmo darbību ieviešanu (MK noteikumu projekta 17.1.-17.11. apakšpunkti), vienkāršoto izmaksu pieeju nav plānots piemērot, jo lielākā daļa no atbalstāmajām darbībām tiks realizēta ārpakalpojuma veidā caur iepirkuma procedūrām, piesaistot vienu vai vairākus pakalpojumu sniedzējus, iespēju robežās mēģinot apvienot saturiski saistītas darbības kopējās iepirkumu procedūrās, lai izvairītos no iepirkumu dalīšanas riskiem, kā arī nodrošinātu iespējami mazāk sadrumstalotu pakalpojuma sniegšanas pieeju informācijas sistēmas projektēšanas, izstrādes vai iegādes, datu pārvaldības, migrācijas, biznesa procesu izpētes, dizainēšanas u.c. sistēmas attīstības procesos. Līdz ar to kopumā vērtējot, 4.3.6.8. pasākuma ietvaros praktiski nebūs tādu liela apjoma (skaita) standartizētu darbību, kas atkārtojas noteiktā laika periodā un kuru īstenošanai būtu racionāli piemērot vienkāršoto izmaksu pieeju, izstrādājot vienkāršoto izmaksu piemērošanas metodiku.

Lai nodrošinātu Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.–2027. gadam
1.1. Rīcības virziena “Agrīns preventīvs atbalsts veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai” 5.uzdevuma “Starpsektorālas agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas nostiprināšana bērnu attīstības potenciāla iespējināšanai, t.sk. normatīvajā ietvarā definējot tās mērķus, uzdevumus kopējā bērnu labbūtības sistēmā un atbildīgās institūcijas, kā arī izstrādājot vienotu risku analīzes un vadības rīku agrīnai atbalsta vajadzību identificēšanai” (Ministru kabineta  2022.gada 21.decembra sēdes protokollēmums Nr. 66, 56.§) pilnvērtīgu izpildi, tai skaitā, pārraugot un sekmējot: 
- Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6.SAM “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.8.pasākuma “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” ieviešanu;
- Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija sēdē (prot.Nr.50, 36.§  2.punkts) Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju dotā uzdevuma līdz 2023.gada 31.decembrim izstrādāt bērnu vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem vienotu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās, ietverot arī speciālo vajadzību novērtēšanas instrumentu izglītojamiem pirms obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanas, izpildi:
 - nodrošinot metodiskā instrumenta sistēmisku ieviešanu lietotājiem vienoti pieejamā digitālajā vidē;
 - izstrādājot un ieviešot tam nepieciešamās Informācijas sistēmas funkcionālās prasības, arhitektūras aprakstu un tehnisko specifikāciju,
MK noteikumu projektā finansējuma saņēmējam tiek noteikts pienākums izveidot projekta uzraudzības padomi. Projekta uzraudzības padome ir atbildīga par projekta mērķu un rezultātu kvalitatīvas un savlaicīgas sasniegšanas uzraudzību, tā uzrauga projekta aktivitāšu īstenošanu un projekta rezultātu atbilstību galalietotāju un sadarbības partneru vajadzībām, kā arī apstiprina ārēju faktoru ietekmē radušos izmaiņu nepieciešamību projektā. Projekta uzraudzības padomes sastāvā var tikt iesaistītas finansējuma saņēmēja atbildīgās amatpersonas, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu pārstāvji, projekta sadarbības partneru pārstāvji, atbildīgās iestādes pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji kā arī citi eksperti pēc nepieciešamības. Projekta uzraudzības padomes nolikumu apstiprina Valsts kancelejas direktors.

4.3.6.8. pasākuma ESF Plus investīcijām piemērots:
- 148. intervences kods “Atbalsts agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei (izņemot infrastruktūru)” (924 375 euro), 149. intervences kods "Atbalsts pamatizglītībai un vidējai izglītībai (izņemot infrastruktūru)" (924 375 euro), 158. intervences kods "Pasākumi, ar ko uzlabo vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un cenas ziņā pieejamiem pakalpojumiem" (924 375 euro) un 162. intervences kods "Pasākumi, ar ko modernizē sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp, veicinot piekļuvi sociālajai aizsardzībai" (924 375 euro) atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmai 2021.–2027. gadam;
- finansējuma veids: 01, dotācija;
- teritoriālie sasniegšanas mehānismi: 33, bez teritoriālā mērķa;
- ESF Plus sekundārās tēmas: 09, nepiemēro (2 846 750 euro) un 06, bērnu nabadzības problēmas risināšana (850 750 euro);
- dzimumu līdztiesība: 02, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana.

Personas datu ieguve un apstrāde 4.3.6.8. pasākuma ietvaros tiks veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ņemot vērā Konceptuālajā ziņojumā secināto, ir izvērtēta iespēja informācijas apjomu par bērnu attīstības riskiem un vajadzībām iekļaut esošajā NPAIS. Tomēr attiecībā uz NPAIS sistēmu secināts, ka tā jau sākotnēji orientēta prioritāri uz informācijas dokumentēšanu tikai bērnu tiesību aizskāruma situācijās, tātad, pirmkārt, tikai uz nelielu daļu Latvijas bērnu. Otrkārt, agrīnā preventīvā atbalsta tvērums un saturs NPAIS netika paredzēts ne tā izveides laikā, ne arī ir iespējama tā “pievienošana” esošajam NPAIS, jo minētā sistēma ir novecojusi gan funkcionāli (organizējamie agrīna preventīva atbalsta darba procesi), gan no sistēmas arhitektūras viedokļa.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • skolēni
 • pirmsskolas vecuma bērni
 • Bērni līdz 18 gadu vecumam, personas, kuru aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni vecumā līdz 18 gadiem, audžuģimenes, ārstniecības personas, pedagogi, atbalsta personāls izglītības iestādēs.
Ietekmes apraksts
MK noteikumu projekta īstenošanas gaitā tiks uzlabota savlaicīga bērnu attīstības grūtību un risku atpazīšana, kā rezultātā varēs bērniem nodrošināt mērķētus nepieciešamos agrīna atbalsta pakalpojumus, kā arī sekot līdzi tam, vai un kā saņemtais atbalsts ietekmējis bērna attīstību.
4.3.6.8.pasākuma īstenošanas gaitā tiks uzlabota arī ģimenes ārstu un pediatru spējas bērnu attīstības grūtību savlaicīgai atpazīšanai. Atbilstoši ārvalstīs veiktajiem pētījumiem, agrīni attīstības traucējumi tiek precīzi atpazīti 70–80 % gadījumu, ja pediatrs izmanto skrīninga instrumentu, bet, neizmantojot to, tikai 30 % gadījumu (Palfrey et al., 1987; Squires, Nickel, & Eisert, 1996; Granana & Otalvaro, 2020).
Juridiskās personas
 • Ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, tiešās valsts pārvaldes iestādes
Ietekmes apraksts
4.3.6.8.pasākuma īstenošana sekmēs labāku starpsektorālu sadarbību, īpaši starp ārstniecības iestādēm un izglītības iestādēm, nodrošinot labāku informācijas apriti un apmaiņu, kas no vienas puses palīdz ārstniecības personām, īpaši ģimenes ārstiem un pediatriem, nodrošināt savlaicīgu bērnu attīstības risku un grūtību atpazīšanu, bet no otras puses – izglītības jomā precīzāk identificēt bērna speciālās vajadzības, lai nodrošinātu bērnam nepieciešamos atbalsta pasākumus izglītībā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
73 805
0
767 009
0
778 532
467 119
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
73 805
0
767 009
0
778 532
467 119
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
86 829
0
902 364
0
915 920
549 552
2.1. valsts pamatbudžets
0
86 829
0
902 364
0
915 920
549 552
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-13 024
0
-135 355
0
-137 388
-82 433
3.1. valsts pamatbudžets
0
-13 024
0
-135 355
0
-137 388
-82 433
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-13 024
-135 355
-137 388
-82 433
5.1. valsts pamatbudžets
-13 024
-135 355
-137 388
-82 433
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pasākumam plānotais kopējais finansējums ar elastības finansējumu ir 4 350 000 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 3 697 500 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 652 500 euro.
Pasākuma kopējais attiecināmais finansējums, lai slēgtu vienošanos par projektu īstenošanu, ir 3 663 679 euro (Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 3 114 127 euro un valsts budžeta līdzfinansējums – 549 552 euro). Savukārt no 2026. gada 1. janvāra pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi Valsts kanceleja kā atbildīgā iestāde var ierosināt palielināt pieejamo kopējo finansējumu par noteikto elastības finansējuma summu 686 321 euro (Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums 583 373 euro un valsts budžeta finansējums 102 948 euro).
Budžeta ieņēmumi ir finansējuma Eiropas Sociālā fonda Plus daļa 85 procentu apmērā no projekta attiecināmām izmaksām. Budžeta izdevumi ir kopējie projekta ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma (Eiropas Sociālā fonda Plus un valsts budžeta) līdzekļi 100 procentu apmērā no projekta attiecināmām izmaksām.

Projektu plānots ieviest no 2023. gada 4. ceturkšņa līdz 2029. gada 31. decembrim. Pirmajā ieviešanas gadā plānots mazāks finansējums, jo projekta īstenošana tiks uzsākta tikai pēdējā ceturksnī (indikatīvi 2% no kopējā finansējuma), turpmākajos gados finansējumu pakāpeniski plānots palielināt, paredzot, ka lielākā investīciju plūsma notiks 2024. un 2025.gadā (kopā aptuveni 44% no investīcijai pieejamā finansējuma), bet pēdējos  gados finansējums tiek pakāpeniski samazināts.

Indikatīvais finansējuma sadalījums pa gadiem (var tikt precizēts pēc pasākuma projekta apstiprināšanas):
2023. gads: kopējais finansējums ir 86 829 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 73 805 euro, valsts budžeta līdzfinansējums –13 024 euro;
2024. gads: kopējais finansējums ir 902 364 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 767 009 euro, valsts budžeta līdzfinansējums –135 355 euro;
2025. gads: kopējais finansējums ir 915 920 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 778 532 euro, valsts budžeta līdzfinansējums –137 388 euro;
2026. gads: kopējais finansējums ir 721 132 euro, bez elastības finansējuma 549 552 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 467 119 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 82 433 euro;
2027. gads: kopējais finansējums ir 645 537 euro, bez elastības finansējuma 439 641 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 373 695 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 65 946 euro;
2028. gads: kopējais finansējums ir 574 585 euro, bez elastības finansējuma 403 005 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 342 554 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 60 451 euro;
2029. gads: kopējais finansējums ir 503 633 euro, bez elastības finansējuma 366 368 euro, no tā Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums – 311 413 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 54 955 euro.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Noteikumu projekts var ietekmēt amata vietu skaitu Valsts kancelejā, t.i., plānojot projekta īstenošanu, tiks izvērtēta esošo cilvēkresursu kapacitāte, nepieciešamības gadījumā uz projekta darbības laiku piesaistot personālu uz darba vai uzņēmuma līguma pamata, kā arī ieceļot pretendentus ierēdņa amatā. Projekta vadības un īstenošanas personāls tiks finansēts no projekta līdzekļiem.
Cita informācija
Nepieciešamo finansējumu Valsts kanceleja lūgs pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, tajā skaitā nepieciešamo finansējumu indikatīvi 86 829 euro apmērā pēc MK noteikumu projekta apstiprināšanas un līdz 4.3.6.8.pasākuma projekta apstiprināšanai sadarbības iestādē, ņemot vērā, ka ir radušies izdevumi no valsts budžeta saistībā ar projekta darbību īstenošanu 2023.gadā, kā arī to, ka MK noteikumu projekta 23.punkts paredz izmaksu attiecināmības periodu, sākot no 2023.gada 1.janvāra. Ja iestātos situācija, ka pirms projekta apstiprināšanas radušās izmaksas daļēji nevarētu būt attiecināmas no ES fondu līdzekļiem, tad šīs izmaksas tiks segtas no valsts budžeta resursiem, nepārdalot tās uz 4.3.6.8. pasākuma projekta ES fondu līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Regula Nr. 2021/1060)
Apraksts
Ar projektu tiks ieviestas Regulas Nr. 2021/1060 prasības.
ES tiesību akta CELEX numurs
32018R1046
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk - Regula Nr. 2018/1046)
Apraksts
Ar projektu tiks ieviestas Regulas Nr. 2018/1046 prasības.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - Regula Nr. 2021/1060)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pants
Noteikumu projekta 19.2.8. un 24.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060 54. panta “b” apakšpunkts
Noteikumu projekta 20. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1.punkta “c” apakšpunkts
Noteikumu projekta 21. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk - Regula Nr. 2018/1046)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 2018/1046 61. pants
Noteikumu projekta 24.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/cf0f804d-0e04-402a-ba55-471489d6ce23

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalība nodrošināta, publicējot noteikumu projektu Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, nodrošinot iespēju sabiedrībai sniegt par to viedokli. Noteikumu projekts tika publicēts publiskai apspriešanai no 2023. gada 8.maija līdz 19.maijam. Saņemtie viedokļi ir apkopoti dokumentā "Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi".

Pasākuma projekta vērtēšanas kritēriji tika iesniegti saskaņošanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021. - 2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 4. politikas mērķa “Sociālāka Eiropa” apakškomitejas 25.05. sēdē, kuras sastāvā ir iekļauti arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. Projekta vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti ar ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas 2023. gada 15. jūnija lēmumu.

Sabiedrības iesaiste tiek nodrošināta:
- veicot intervijas ar iesaistītajām pašvaldību institūcijām, ārstniecības personām, pedagogiem un vecāku organizāciju pārstāvjiem, kā arī fokusa grupu diskusijas ar vecākiem. 2023.gada 21.janvārī Pārresoru koordinācijas centrs noslēdza līgumu ar SIA”Agile&Co” (Līguma Nr. 4.1-1/2-2023) par bērnu agrīnās attīstības risku identifikācijas informācijas sistēmas izstrādei nepieciešamo prasību un iepirkuma dokumentācijas izveidi un izstrādes iepirkuma atbalstu, kura ietvaros paredzēta sistēmas funkcionālo (biznesa) prasību izstrāde, sistēmas arhitektūras apraksta izveide, kā arī sistēmas izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana. Lai izstrādātu informācijas sistēmas funkcionālās prasības un arhitektūru, kas ir pamats tālāko 4.3.6.8.pasākumā paredzēto darbu veikšanai, tiek organizētas intervijas un grupu diskusijas ar iepriekš minētām iesaistītajām pusēm, kuras ietekmēs MK noteikumu projekta īstenošana.
- izstrādājot bērnu agrīnās attīstības skrīninga prototipu, kas tiek izmantots tālākos sistēmas izveides darbos. Skrīninga prototips tika izstrādāts PKC un Latvijas Universitātes noslēgtā līguma ietvaros un tā izveidē piedalījās 43 ārstniecības personas, 70 pirmsskolas pedagogi, 565 bērni līdz 6 gadu vecumam un viņu vecāki.
- organizējot Vienotās attīstības risku analīzes un vadības informācijas sistēmas agrīnā atbalsta vajadzību identificēšanai bērniem projekta izstrādes vadības grupas un uzraudzības padomes sanāksmes.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Valsts kanceleja
 • Veselības ministrija
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
 • Iekšlietu ministrija
 • Valsts izglītības satura centrs
 • Nacionālais veselības dienests
 • VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Labklājības ministrija
 • ārstniecības iestādes, t.sk. ģimenes ārstu prakses; izglītības iestādes

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Projekta īstenošanas rezultātā tiks efektivizēta starpsektorālā sadarbība un informācijas apmaiņa primāri starp veselības un izglītības sektoriem, primāro veselības aprūpes jomu un izglītības iestādēm attiecībā par bērnu veselības datiem.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
MK noteikumu projekts paredz digitalizēt bērnu agrīnās attīstības skrīninga datus, nodrošinot to sasaisti nākotnē ar digitālās veselības sistēmu un elektronisko veselības karti, kā arī izglītības informācijas sistēmām.
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
4.3.6.8.pasākums sniegs pozitīvu ietekmi uz publisko pakalpojumu attīstību, jo tā rezultātā tiks nodrošināta labāka starpsektoru sadarbība un informācijas apmaiņa bērnu attīstības risku un grūtību savlaicīgai atpazīšanai un mērķēta atbalsta pakalpojumu sniegšanai tiem, kuriem tas nepieciešams.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
4.3.6.8.pasākuma ietvaros tiks izstrādāta bērnu agrīnās attīstības risku identifikācijas informācijas sistēma, digitalizēti bērnu agrīnās attīstības skrīninga dati, informācija par pieejamiem un saņemtajiem agrīna atbalsta pakalpojumiem veselības un izglītības sektoros, kā arī nodrošināta elektroniska datu apmaiņa starp veselības un izglītības jomas informācijas sistēmām, tādējādi nodrošinot publiskā sektora IKT attīstību.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
MK noteikumu projektam ir pozitīva ietekme uz NAP2027 rādītājiem, kuri atspoguļo bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām
īpatsvaru, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas (79.rādītājs prioritātē “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki”, rīcības virziens “Psiholoģiskā un emocionālā labklājība”, 177.rādītājs prioritātē “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei”, rīcības virziens “Kvalitatīva, pieejama iekļaujoša izglītība”).
NAP2027 89.uzdevums paredz vienlīdzīgu iespēju radīšanu bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām, stiprinot iekļaujošu izglītību, kā arī sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iesaisti un sadarbības koordināciju pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Šī uzdevuma ietvaros plānota arī 4.3.6.8. pasākuma īstenošana.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
MK noteikumu projekts pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju sociālo situāciju, jo tā īstenošanas rezultātā tiek uzlabota bērnu veselība un nākotnes izredzes, sekmēta iekļaušana izglītībā un sabiedrībā, tā mazinot mācību pārtraukšanas, bezdarba un sociālās atstumtības riskus ilgtermiņā.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pasākuma ietvaros plānotie uzlabojumi informācijas un datu apritē pozitīvi ietekmēs arī bērnu ar invaliditāti situāciju, sekmējot viņu vienlīdzīgas iespējas un tiesības.
Veidojot digitālos risinājumus, tiks ņemts vērā piekļūstamības princips, kā to paredz ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām - pasākuma ietvaros izveidotajiem produktiem un pakalpojumiem varēs piekļūt cilvēki ar redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēki, cilvēki ar uztveres īpatnībām, lasīšanas grūtībām, autiskā spektra traucējumiem, kā arī cilvēki ar viegliem vai pārejošiem funkcionēšanas ierobežojumiem.
Pasākuma ietvaros, kad attiecināms, tiks īstenotas HP darbības, kas veicina personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un tiesības. Piemēram, kāda no šādām vispārīgām un specifiskām darbībām: 
1) vispārīgas darbības:
- projekta vadībā un īstenošanā tiks ievēroti tādi personāla atlases nosacījumi un prakses, kas ir nediskriminējošas un iekļaujošas cilvēkiem ar invaliditāti;
- publiskā iepirkuma nolikumos prasībās pakalpojuma sniedzējam tiks izvirzīta prasība nodrošināt, ka konkrētajai pakalpojuma sniegšanas vietai/videi/objektam/pasākuma norises vietai ir iespēja fiziski piekļūt un to var izmantot cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi.
2) specifiskas darbības:
- izglītojošu un informatīvu pasākumu īstenošanā tiks nodrošināti cilvēkiem ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem piekļūstami formāti (piemēram, tulkošana zīmju valodā, subtitrēšana, reāllaika transkripcija, raidījumu un pasākumu ierakstīšana);
- pasākumu norises vietai tiks nomātas tikai piekļūstamas telpas vai arī tiks nodrošināta tehnisko risinājumu noma (piemēram, pārvietojamais panduss, pacēlājs u.c.).

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projekta rezultāti var ietekmēt attiecīgo jomu, bet nav tieši mērķēti uz dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu. Noteikumu projekta ietvaros tiks nodrošināta vispārīga horizontālā principa ievērošana, kas veicina dzimumu līdztiesību. Projekta atbalsta pasākumi tiks īstenoti, ievērojot nediskriminācijas principus.
Pasākuma ietvaros, kad attiecināms, tiks īstenotas HP darbības, kas veicina dzimumu līdztiesību. Piemēram, kāda no šādām vispārīgām un specifiskām darbībām: 
1) vispārīgas darbības:
sievietēm un vīriešiem (projekta vadības un īstenošanas personālam) tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, tostarp nodrošinot dalību projekta darbībās (piemēram, mācību pasākumos, semināros, darba grupās, komandējumos u.c.);
sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu (t.sk. piemērota vienlīdzīga bonusu sistēma, veselības apdrošināšana u.c.).
2) specifiskas darbības:
tiks nodrošinātas dzimumu līdztiesības ekspertu konsultācijas (vai konsultatīva rakstura pasākumi) informatīvu un izglītojoši pasākumu satura izstrādei un izvērtēšanai no dzimumu līdztiesības viedokļa;
pasākumos un diskusijās tiks piesaistīti abu dzimumu eksperti, viedokļu paudēji, lai nodrošinātu abu dzimumu viedokļu, situācijas, vajadzību atspoguļojumu un interešu pārstāvniecību.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pasākums uzlabos ārstniecības personu (ģimenes ārstu un pediatru) spēju savlaicīgi atpazīt bērna agrīnās attīstības riskus un grūtības, īpaši kas saistītas ar sociālemocionālo, uzvedības, kognitīvo, mācīšanās attīstības jomu, tādējādi nodrošinot iespēju savlaicīgāk reaģēt un sniegt atbalstu identificētu risku gaidījumā, tā uzlabojot bērna veselību, attīstības trajektoriju un nākotnes izredzes.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādājot vienotu risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnai bērnu attīstības vajadzību identificēšanai, koordinētai nepieciešamo veselības aprūpes un agrīnās intervences pakalpojumu, kā arī atbalsta pasākumu izglītības vidē plānošanai un nodrošināšanas uzraudzībai tiks sekmēta bērna labāko interešu aizstāvība piedzimt, augt un attīstīties labvēlīgā vidē, nodrošinot nepieciešamo veselības aprūpes, intervences un izglītības atbalsta pasākumu kopumu.

8.2. Cita informācija


Pasākumam ir netieša pozitīva ietekme uz horizontālo principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Pasākuma projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji iekļauj specifisko atbilstības kritēriju, kura ietvaros projekta iesniedzējam ir jāsniedz informācija par šī horizontālā principa ievērošanu, paredzot specifiskas darbības un rādītāju/-us, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu:
1) tiek paredzētas vismaz trīs vispārīgās darbības (principi), kas attiecas uz projekta vadību un īstenošanu un kas kopumā veicina vienlīdzīgas iespējas un pamattiesību ievērošanu, piemēram:
- projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem;
- tiks piedāvāts elastīgais vai attālinātais darbs personām, kuru aprūpē ir ģimenes locekļi (pieaugušie un/vai bērni);
- sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu (t.sk. piemērota vienlīdzīga bonusu sistēma, veselības apdrošināšana u.c.);
- īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos;
- nodrošinot informāciju publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, tiks nodrošināts, ka to saturs ir piekļūstams senioriem un/vai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus;
- visi publiskie iepirkumi tiks veikti sociāli atbildīgā veidā - pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras (priviliģētais iepirkums), lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem (piemēram, pasākumu rīkošanai nolikumā tiks paredzēta prasība par telpu un satura piekļūstamību, ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai tiks piesaistīts sociālais uzņēmums, kurš nodarbina cilvēkus ar invaliditāti u.c.);
- tiks nodrošināts, ka prasībās pakalpojuma sniedzējam (Iepirkuma nolikumos) tiek izvirzīta prasība nodrošināt, ka konkrētajai pakalpojuma sniegšanas vietai/videi/objektam/pasākuma norises vietai ir iespēja fiziski piekļūt un to var izmantot cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem patstāvīgi.
2) tiek paredzētas vismaz trīs specifiskās darbības (principi), kas īpaši veicina vienlīdzīgas iespējas, iekļaušanu un pamattiesības, piemēram:
- mācību un metodisko līdzekļu saturs tiks veidots, ievērojot dzimumu līdztiesības principus, īpašu uzmanību veltot sabiedrībā valdošo stereotipu par dzimumu lomu sadalījumu izskaušanai un nepieļaujot stereotipisku dzimumu attēlojumus mācību līdzekļos (piemēram: sieviete – sociālā darbiniece, vīrietis – iestādes vadītājs);
- semināru, mācību, darbnīcu un konferenču saturā tiks integrēti vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumi;
- tiks nodrošināti konsultatīva rakstura pasākumi par personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jautājumiem, tostarp piesaistīti eksperti vai nodrošinātas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses (piemēram, informatīvo materiālu izstrādes procesā, pakalpojuma sniegšanas telpu vides piekļūstamības novērtēšanai, mērķa grupu uzrunāšanai un sasniegšanai u.c. (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.);
- mācību programmas tiks izstrādātas un pasniegtas piekļūstamos formātos (t.sk. audiāli un elektroniski), piemēram, ar burtu palielinājuma iespēju personām ar invaliditāti un senioriem;
- veicot aptaujas un pētījumus, dati tiks analizēti dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa, t.sk. invaliditātes, un citu aspektu griezumā, ņemot vērā personu specifiskās situācijas un vajadzības;
- pasākumu norises vietai tiks nomātas tikai piekļūstamas telpas vai arī tiks nodrošināta tehnisko risinājumu noma (piemēram, pārvietojamais panduss, pacēlājs u.c.);
- surdotulka pakalpojuma nodrošināšana.
3) tiek noteikts vismaz viens horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” rādītājs, piemēram:
- konsultatīva rakstura pasākumu skaits par dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecuma nediskriminācijas, etniskās u.c. piederības un pamattiesību jautājumiem, tostarp par  tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem  (VINP01);
- izstrādāto vai pilnveidoto stratēģiju, izglītības programmu, metodisko līdzekļu, vadlīniju, mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo), skaits, kuros integrēti jautājumi par dzimumu līdztiesību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām, diskriminācijas novēršanu vecuma, etniskās piederības un citu iemeslu dēļ, kā arī pamattiesību jautājumi, tostarp par tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem. (VINP02.1);
- personu skaits, kuras ir piedalījušās apmācību programmās, kurās ir integrēti jautājumi par dzimumu līdztiesības, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, vecuma nediskriminācijas, etniskās u.c. piederības un pamattiesību jautājumiem, tostarp par  tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem   (VINP03);
- Atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto personu skaits (VINP04).
4) norādītas projekta budžeta izmaksu pozīcijas, kuras veicina HP VINPI (ja attiecināms);
5) projekta iesniegumā ir identificētas galvenās problēmas, kas skar mērķa grupu, jomā, kurā darbojas projekta iesniedzējs un apraksts, kā projektā paredzētās HP VINPI darbības risinās identificētās problēmas;
6) ir sniegta informācija par projekta vadības un īstenošanas personālu dalījumā pēc dzimuma u.c. pazīmes (vai plānots sniegt) un sniegta (vai plānots sniegt) informācija sadalījumā pēc dzimumu u.c. pazīmes par projekta mērķa grupām;
7) projekta iesniegumā ir paskaidrots, kā projektu vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmes un virzīti pasākumi, kas veicina nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu
8) visi dati, kur vien tas ir iespējams, ir sniegti dalījumā pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes veida, rases un etniskās izcelsmes u.c.

4.3.6.8. pasākuma ietvaros veicinātā vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas horizontālā principa ievērošana kopumā sniegs ieguldījumu dzimumu līdztiesības principa kā Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam caurvijoša principa īstenošanā.

Pasākumam nav ietekmes uz horizontālajiem principiem “Klimatdrošināšana”, “Energoefektivitāte pirmajā vietā” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.
Pielikumi