Anotācija (ex-ante)

21-TA-1313: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
    Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
    Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”  243.1., 243.2., 243.4., 245.1., 245.2.,  246.1., 246.2., 246.4.apakšpunktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
-
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.555)   243.1., 243.2., 243.4., 245.1., 245.2.,  246.1., 246.2., 246.4. apakšpunktu nepieciešams segt izdevumus, kas radušies  saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
 
Risinājuma apraksts
   Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.555)   243.1., 243.2., 243.4., 245.1., 245.2.,  246.1., 246.2., 246.4. apakšpunktu nepieciešams segt izdevumus, kas radušies  saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
  
    Papildus nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķini:

   Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.555)   243.1., 243.2., 243.4., 245.1., 245.2.,  246.1., 246.2., 246.4. apakšpunktu nepieciešams segt izdevumus, kas radušies  saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.
  
    Papildus nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķini:

1)  ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ar kopējo finansējumu 2 793 230 euro apmērā, tai skaitā:
Zobārstniecības pakalpojumi – 112 698 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.1.apakšpunktam, skat., anotācijas 2. pielikumu). Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumus un mazinātu pacientu saskarsmi un plūsmu, manipulāciju sarakstā no 2020.gada 1.jūlija tika iekļautas manipulācijas 70033 “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai zobārstniecībā ārstam”, tarifs – 0,93 euro un 70034 “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai zobārstniecībā māsai vai higiēnistam”, tarifs - 0,56 euro. Savukārt manipulāciju sarakstā no 2021.gada 1.janvāra tika iekļautas manipulācijas 70035 “Piemaksa par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai zobārstam vai mutes, sejas un žokļu ķirurgam ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai”, tarifs - 3,7 euro un  70036  “Piemaksa par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ārstniecības un pacientu aprūpes personām zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai ambulatori”, tarifs - 1,7 euro.  Jaunu manipulāciju pielietošana ļauj nodrošināt zobārstniecības pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī mazināt COVID-19 infekcijas izplatīšanas riskus, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes (SAVA) pakalpojumi –223 054 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.1. apakšpunktam, skat., anotācijas 38.pielikumu). Lai nodrošinātu pacientu epidemioloģisko drošību sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā un mazinātu pacientu saskarsmi un plūsmu ārstniecības iestādē, kas ierodas uz plānoto vizīti vai izmeklējumu tieši uz pieraksta laiku,  līdz ar COVID-19 pandēmiju un dezinfekcijas apjoma palielināšanos,  tika ieviestas manipulācijas: 60171  “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ārstam vai funkcionālajam speciālistam”, tarifs – 0,93 euro, 60172 “Laiks epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai māsai”, tarifs -  0,56 euro.
Individuālo aizsardzības līdzekļu izdevumi (sekundārā  ambulatorā veselības aprūpe) – 1 068 514 euro, tai skaitā 299 886 euro apmērā korekcija par 2021.gada janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnesi (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.2. apakšpunktam, skat., anotācijas 25. - 29.pielikumu). Lai nodrošinātu medicīniskā personāla epidemioloģisko drošību medicīniskam personālām sniedzot mājas aprūpes  pakalpojumus, kā arī sniedzot sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai Slimību profilakses un kontroles centra atzītas COVID-19 kontaktpersonas aprūpi medicīniskās novērošanas periodā, ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina  aizsardzību pret COVID-19 infekciju (2020.gada 15.decembra Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmums).
Manipulāciju saraksts no 2020.gada 1.novembra ir papildināts ar jaunām manipulācijām:
·     60160 – “Individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas viena COVID-19 pacienta aprūpei”, tarifs 14,66 euro.
·     60161 – “Individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas COVID-19 pacientu aprūpei ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai ārstniecības iestādē”, tarifs 5,82 euro.
Manipulāciju saraksts no 2021.gada 1.janvāra ir papildināts ar jaunām manipulācijām:
60166 - Piemaksa SAVA speciālistiem par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, tarifs - 3,7 euro;
60167 - Piemaksa gultas dienai par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanu rehabilitācijas un psihiatriskā profila dienas stacionāros ambulatorajās ārstniecības iestādēs, tarifs - 8,39 euro;
60168 - Piemaksa par laiku un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, tarifs - 1,7 euro.
veiktais darbs 2021.gada septembrī CS pacientu grupai (persona ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai Slimību profilakses un kontroles centra atzīta COVID-19 kontaktpersona medicīniskās novērošanas periodā, kura saņem sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus noteiktās ārstniecības iestādēs) – 8 625 euro (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.4.apakšpunkts, skat., anotācijas 10.pielikumu). Pacientu grupa ir izveidota sekundāriem veselības aprūpes pakalpojumiem personām ar aktīvu apstiprinātu COVID-19 infekciju vai šo personu kontaktpersonām akūtas saslimšanas gadījumā Covid-19 pandēmijas laikā, lai atslogotu slimnīcu resursus Covid-19 u.c. akūtu slimnieku ārstēšanai.
Piemaksa ģimenes ārsta praksei par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu, nodrošinot pacientu aprūpi COVID-19 pandēmijas laikā – 559 068 euro (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.2. apakšpunktam, skat., anotācijas 39.pielikumu). Lai nodrošinātu medicīniskā personāla epidemioloģisko drošību medicīniskam personālam sniedzot primārās veselības aprūpes ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina  aizsardzību pret COVID-19 infekciju.
Piemaksa feldšerpunktiem par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu, nodrošinot pacientu aprūpi COVID-19 pandēmijas laikā – 12 156 euro (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.2. apakšpunktam, skat., anotācijas 40.pielikumu). Lai nodrošinātu medicīniskā personāla epidemioloģisko drošību medicīniskam personālām sniedzot veselības aprūpes pakalpojumu feldšerpunktos ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina  aizsardzību pret COVID-19 infekciju.
Pulsa oksimetra noma par vienu dienu – 13 485 euro, tai skaitā 11 112 euro apmērā korekcija par 2021.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija un jūnija mēnesi (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.4. apakšpunktam, skat., anotācijas 3. - 9.pielikumu). Ņemot vērā pieaugošo nepieciešamību Covid-19 pacientiem pēc skābekļa mērījumiem asinīs, Nacionālais veselības dienests ir izveidojis jaunu tarifu, lai segtu izdevumus, kas rodas ārstniecības iestādei izsniedzot pacientam nomā pulsa oksimetru.  Pulsa oksimetrs ir nepieciešams pacienta elpošanas funkciju novērtēšanai.
Ceļa izdevumi (primārā veselības aprūpe un sekundārā ambulatorā veselības aprūpe) – 9 948 euro, tai skaitā 8 714 euro apmērā korekcija par 2021.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija un jūnija mēnesi (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.4. apakšpunktam, skat., anotācijas 11.- 17.pielikumu). Par COVID-19 pacientiem ārstniecības personām tiek apmaksāti ceļa izdevumi, ja pacienta veselības stāvoklis neļauj apmeklēt ārstniecības iestādi, bet stacionārā ārstēšana pacientam nav nepieciešama, tāpat nepieciešamības gadījumā tiek apmaksāta pulsa oksimetra piegāde mājās. Sākot ar 2021.gada 1.janvāri ir ieviestas jaunas manipulācijas:
60164 “Ceļa izdevumi par 10 minūtēm uz COVID-19 pacienta  dzīvesvietu māsas vai ārsta palīga vai vecmātes vizītes nodrošināšanai vai pulsa oksimetra piegādei”, tarifs – 2,73 euro. Manipulācija paredzēta ārstniecības personālam, lai sniegtu Covid-19 pacientam veselības aprūpi mājas.
60165 “Ceļa izdevumi pie COVID-19 pacienta ar kurjera starpniecību pulsa oksimetra piegādei”, tarifs – 6,50 euro.
60162 “Ceļa izdevumi par 10 minūtēm uz Covid-19 pacienta dzīvesvietu”, tarifs – 4,66 euro.
Veiktais darbs paraugu paņemšanai mājās – 10 797 euro, tai skaitā 6 632 euro apmērā korekcija par 2021.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija un jūnija mēnesi (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.1. apakšpunktam, skat., anotācijas 17. - 24.pielikumu). COVID-19 pandēmijas laikā ir svarīgi izslēgt slimo pacientu kontaktu ar veseliem. Līdz ar to pacientiem, kam ir aizdomas par COVID-19 un ir funkcionālie traucējumi, kas apgrūtina pacientu pārvietošanos ir nepieciešama COVID-19 diagnostikai nepieciešamo paraugu paņemšana pacienta dzīves vietā un to nogādāšana līdz laboratorijai. Pakalpojumu nodrošina mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēji un ģimenes ārstu prakses.
Veiktais darbs par individuālo aizsardzības līdzekļu manipulācijām (mājas aprūpe) – 33 231 euro (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.2. apakšpunktam, skat., anotācijas 30.pielikumu). Lai nodrošinātu medicīniskā personāla epidemioloģisko drošību medicīniskam personālam sniedzot mājas aprūpes  pakalpojumus ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina  aizsardzību pret COVID-19 infekciju.
Veiktais darbs par COVID-19 manipulācijām ģimenes ārstiem – 741 654 euro, tai skaitā 351 469 euro apmērā korekcija par 2021.gada janvāra, februāra, marta, aprīļa, maija un jūnija mēnesi (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 245.1. un 245.2 apakšpunktam, skat., anotācijas 31. -  37.pielikumu). Pandēmijas laikā, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību ģimenes ārstiem tika ieviesta attālināta konsultācija un ģimenes ārsta mājas vizīte pie personas ar hroniskas slimības paasinājumu, izveidojot šādas manipulācijas:
60034 - Ģimenes ārsta mājas vizīte pie personas ar hroniskas slimības paasinājumu, kurai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atteikusi ierašanos noslodzes dēļ, vai personas, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā - tarifs 18,53 euro;
60448 - Maksājums ģimenes ārstam par nereģistrēta pacienta vecumā līdz 65 gadiem attālinātu konsultēšanu un uzraudzību, ja pacientam apstiprināta saslimšana ar SARS-CoV-2 (COVID-19) vai nozīmēta uzraudzība, lai neapdraudētu epidemioloģisko drošību - tarifs 8,86 euro;
60035 - Maksājums ģimenes ārstam par pacienta vecumā līdz 65 gadiem attālinātu konsultāciju - tarifs 2 euro;
60036 - Maksājums ģimenes ārstam par pacienta vecumā no 65 gadiem attālinātu konsultāciju - tarifs 1 euro;
60449 - Maksājums ģimenes ārstam par nereģistrēta pacienta vecumā no 65 gadiem attālinātu konsultēšanu un uzraudzību, ja pacientam apstiprināta saslimšana ar SARS-CoV-2 (COVID-19) vai nozīmēta uzraudzība, lai neapdraudētu epidemioloģisko drošību – tarifs 7,86 euro.
2)  stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ar kopējo finansējumu 706 185 euro apmērā, tai skaitā:
Covid–19 paraugu transportēšanas izmaksas – 5 103 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.2.apakšpunktam, skat., anotācijas 42.pielikumu).
Covid-19 pandēmijas laikā slimnīcās atrodas pacienti, kuru slimības norises gaitas norise rada nepieciešamību veikt diferenciāldiagnostiku ar Covid-19. Šajos gadījumos no pacientiem tiek paņemti izmeklējamie materiāli uz Covid-19 infekciju un nogādāti uz laboratoriju tālākai izmeklēšanai. Slimnīcām rodas papildus izdevumi, kas saistīti ar paraugu vešanu uz laboratoriju. Šādi izdevumi nav plānoti slimnīcu pakalpojumu apmaksas nosacījumos un tie ir slimnīcām jākompensē.
Pacientu ar pozitīvu Covid-19 transportēšanas uz dzīvesvietu izmaksas – 2 489 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.4.apakšpunktam, skat., anotācijas 43.pielikumu).
Pacientiem, kuriem Covid- 19 ārstēšanas process ir pabeigts slimnīcas etapā un pacienta veselības stāvoklis to pieļauj, nepieciešamas pāriet uz lētāku izmaksu efektīvāku ārstēšanu ambulatorā etapā. Tā kā pacienti ir Covid-19 pozitīvi un to pārvietošanās sabiedriskā transportā rada risku citu personu inficēšanai, jo ne visiem pacientiem ir pieejams privātais transports, tad nepieciešams pacientu transportēt uz dzīvesvietu, kas ļautu samazināt izmaksas par pacientu uzturēšanos slimnīcā, kad veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt mājās. Nepieciešamo līdzekļu apjoms ir balstīts   uz slimnīcu faktiskajām izmaksām, kuras ietver transporta vadītāja alga, individuālie aizsardzības līdzekļi, transporta līdzekļa amortizāciju, degvielas izmaksas un nobraukto kilometru skaitu.
Slimnīcu individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu izmaksas – 668 887 euro (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 246.2.apakšpunktam, skat., anotācijas 41.pielikumu).
Pieaugot Covid – 19 uzņemto pacientu skaitam un faktiski veiktajam darbam stacionārajās ārstniecības iestādēs,  lai nodrošinātu ārstniecības personu un pacientu epidemioloģisko drošību, stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā, pieaug patēriņš pēc individuālas aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiem. Slimnīcām rodas papildus izdevumi, kas saistīti ar epidemioloģisko prasību ievērošanu. Šādi izdevumi nav plānoti slimnīcu pakalpojumu apmaksas nosacījumos un tie ir jākompensē. Atbilstoši slimnīcas iesniegtajām atskaitēm un salīdzinot tās ar iepriekšējo pārskata periodu, tiek aprēķināti izdevumi par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietojumu konkrētajā pārskata mēnesī.
Pacientu ar pozitīvu Covid-19 transportēšanas izmaksas,  ja to nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs un par to slimnīcai piestādīts rēķins – 29 706 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.4. apakšpunktam, skat., anotācijas 44.pielikumu).
Pacientiem, kuriem COVID- 19 ārstēšanas process ir pabeigts slimnīcas etapā un pacienta veselības stāvoklis to pieļauj, nepieciešamas pāriet uz lētāku, izmaksu efektīvāku ārstēšanu ambulatorā etapā. Tā kā pacienti ir COVID-19 pozitīvi un to pārvietošanās sabiedriskā transportā rada risku citu personu inficēšanai, jo ne visiem pacientiem ir pieejams privātais transports, tad nepieciešams pacientu transportēt uz dzīvesvietu, kas ļautu samazināt izmaksas par pacientu uzturēšanos slimnīcā, kad veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt mājās. Nepieciešamo līdzekļu apjoms ir balstīts uz slimnīcas faktiskajām izmaksām, kuras veidojas no pieaicinātā ārpakalpojuma sniedzēja izsniegtā rēķina.
 
3) Laboratorisko izmeklējumu organizācijai ar kopējo finansējumu 158 702 euro apmērā, tai skaitā:
izdevumi par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi laboratoriju un paraugu paņemšanas punktu darbiniekiem – 120 343 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.1. un 246.2 apakšpunktam, skat., anotācijas  45. - 54. pielikumu).
Lai nodrošinātu medicīniskā personāla epidemioloģisko drošību medicīniskam personālām pakalpojumu sniegšanas laikā paraugu paņemšanas punktos un laboratorijās ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina  aizsardzību pret Covid-19 infekciju. Lai veiktu pacientu izmeklēšanu uz COVID-19 ir jāorganizē pacientu plūsmas izmeklējamo paraugu paņemšanai, tā lai citi iedzīvotāji un medicīniskais personāls būtu pasargāts no inficēšanās riskiem. Lai mazinātu šos riskus ir izveidoti speciāli izmeklējamo paraugu paņemšanas punkti tikai COVID-19 diagnostikai. Šajos punktos tiek nodrošināta  personu izmeklējamā materiāla uz koronavīrusa SARS-CoV-2 paņemšana. Pēc katra pacienta tiek mainīti noteikti individuālie aizsardzības līdzekļi un veikti dezinfekcijas pasākumi. Pacienti tiek pieņemti noteiktos laikos, lai nodrošinātu, ka pacienti savstarpēji nekontaktējas. COVID -19 pandēmijas laikā ir svarīgi izslēgt slimo pacientu kontaktu ar veseliem. Līdz ar to pacientiem, kam ir aizdomas par COVID-19  un nav iespējas nokļūt ar savu transportu līdz paraugu paņemšanas punktam vai ir funkcionālie traucējumi, kas apgrūtina pacientu pārvietošanos ir nepieciešama COVID-19 diagnostikai nepieciešamo paraugu paņemšana pacienta dzīves vietā un to nogādāšana līdz laboratorijai. Pakalpojumu nodrošina divi pakalpojumu sniedzēji - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Centrālā laboratorija” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “E.Gulbja laboratorija”. Pakalpojumu izmaksas veido transporta - loģistikas pakalpojumi (nobraukto km skaits un transporta vadītāja darba laiks), ārstniecības personu darba laika apmaksa un individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas.  Līgumos par laboratoriju pakalpojumu apmaksu ar Nacionālo veselības dienestu ir iekļauti detalizēti pakalpojumu apmaksas nosacījumi, kas balstīti uz laboratoriju faktiskām izmaksām.
transporta barotņu molekulāri bioloģiskajiem izmeklējumiem nodrošināšana – 12 842 euro (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.1.apakšpunktam, skat., anotācijas 55.pielikumu).
Lai slimnīcas  varētu veikt izmeklējamā materiāla paņemšanu stacionārā, tās ir jānodrošina ar paraugu paņemšanas transporta barotnēm, kuras nepieciešamas izmeklējamā parauga transportēšanai uz laboratoriju.
 Telefona līnija 8303 pieteikumiem par Covid-19 analīzēm – 25 517 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr.555 243.1., skat., anotācijas 56.pielikumu). Covid-19 pandēmijas laikā, lai veiktu pacientu izmeklēšanu uz Covid-19 ir jāorganizē pacientu plūsmas izmeklējamo paraugu paņemšanai, tā lai citi iedzīvotāji un medicīniskais personāls būtu pasargāts no inficēšanās riskiem. Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” references laboratorija veic visu laboratoriju koordināciju infekcijas slimību diagnostikas jomā, no 2020.gada 1.oktobra tālruņa numuru 8303 apkalpo Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca un piedāvā klientam tuvāko (ērtāk sasniedzamo) un iespējami ātrāko pieraksta laiku "COVID-19" testa veikšanai.
4)Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” pakalpojumi –  1 004 euro apmērā (atbilstoši MK noteikumu Nr. 555 246.2. apakšpunktam, skat., anotācijas 57.pielikumu). Lai nodrošinātu individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi stacionārajām ārstniecības iestādē  un ģimenes ārstu praksēm valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams segt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” pakalpojumus. Piegādes pakalpojumu izmaksas tiks attiecinātas uz katras konkrētās stacionārās ārstniecības iestādes  un ģimenes ārstu prakses kompensācijas apmēru valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Nacionālais veselības dienests veiks publiskos resursu piešķiršanu rīkojuma projekta 1. punktā norādītajiem mērķiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus.

Vienlaikus informējam, ka Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” pakalpojuma iepirkumam ir noteikts izņēmums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 5. panta 1.daļu, kur noteiktās iepirkuma procedūras nepiemēro, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un ja tas tiek slēgts par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz, veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 6. pants nosaka, ka Pasta pakalpojumu jomā šo likumu piemēro universālajam pasta pakalpojumam un citiem pasta pakalpojumiem, kurus sniedz universālā pasta pakalpojuma sniedzējs.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
3 659 121
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
3 659 121
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-3 659 121
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-3 659 121
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
3 659 121
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 3 659 121 euro apmērā (sk. anotācijas 1.pielikumu), lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar COVID-19 uzliesmojumu un seku novēršanu 2021.gada septembrī, tai skaitā:

par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 2 793  230 euro,  tai skaitā veicot izmaksu korekciju par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam (skat., anotācijas 2. – 40. pielikumu);
par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem  706 185 euro (skat., anotācijas 41. – 44.pielikumu);
par laboratorisko izmeklējumu organizēšanu 158 702 euro (skat., anotācijas 45. – 56.pielikumu);
par transporta pakalpojumiem 1 004 euro (skat., anotācijas 57.pielikumu).
 
Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nebūs iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veiks apropriācijas izmaiņas.

 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Kopā nepieciešamais finansējums  3 659 121 euro, no tiem:
677 813 euro (šis finansējums ir iekļauts 65 081 781 euro, kurus paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” noteiktajam (prot. Nr. 84 78. §)).
2 981 308 euro (šis finansējums ir iekļauts 23 000 328 euro, kurus paredzēts segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumos Nr.438 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” noteiktajam (prot. Nr. 50 42. §)).
 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums