Anotācija (ex-ante)

24-TA-623: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Teteles kapi" Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa, 43. pants, likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa un Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmuma Nr.24 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0353 Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā” noraksts (turpmāk – Jelgavas novada domes lēmums).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts, lai pārņemtu valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļu, kas nepieciešama gājēju-velosipēdu ceļa gar valsts reģionālo autoceļu P93 “Jelgava – Iecava” posmā no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai būvprojekta īstenošanai un tā turpmākai uzturēšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, ņemot vērā Jelgavas novada domes lēmumu.
Rīkojuma projekts paredz pārņemt valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Jelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Teteles kapi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5444 008 0153) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 008 0353) 0,0199 ha platībā – Tetelē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk – nekustamais īpašums).
Nekustamais īpašums ir ierakstīts Zemgales rajona tiesas Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000303600.
Nekustamam īpašumam saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKS) datiem ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem – 0,0096 ha platībā;
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0038 ha platībā;
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija – 0,0037 ha platībā;
sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 0,0199 ha platībā.
Noteiktie apgrūtinājumi neietekmē turpmāko Nekustamā īpašuma uzturēšanu. Nākamajam Nekustamā īpašuma valdītājam, rīkojoties ar Nekustamo īpašumu, būs saistoša Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība, atbilstoši aizsargjoslu veidam.
Saskaņā ar NĪVKIS datiem Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Iestājoties apstākļiem, kad Nekustamais īpašums vairs nebūs nepieciešams Satiksmes ministrijai autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai, saskaņā ar rīkojuma projekta 2.2.apakšpunktu tas bez atlīdzības tiks nodots atpakaļ Jelgavas novada pašvaldībai.
Gājēju-velosipēdu ceļa gar valsts reģionālo autoceļu P93 “Jelgava – Iecava” posmā no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai būvprojekta īstenošanas laikā izbūvētie objekti būs atzīstami par zemes vienības neatņemamu sastāvdaļu, kas kopīgi veidos lietu kopību un nebūs atdalāmi, un kopā tiks nodoti Jelgavas novada pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu Nekustamais īpašums tiks nodots valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” pārziņā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Gājēju-velosipēdu ceļa gar valsts reģionālo autoceļu P93 “Jelgava – Iecava” posmā no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai būvprojekta īstenošana nav iespējam bez rīkojuma projektā minētā Jelgavas novada pašvaldībai piederošā Nekustamā īpašuma pārņemšanas valsts īpašumā.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz pārņemt valsts īpašumā Satiksmes ministrijas valdījumā Jelgavas novada pašvaldībai piederošo Nekustamo īpašumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Autoceļa lietotāji.Nekustamais īpašums ir nepieciešams infrastruktūras attīstībai.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, jo, plānojot un veicot autoceļu būvniecību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām. 

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami. Izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" paredzētajiem līdzekļiem.
Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi tiks segti no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Ministru kabineta rīkojuma projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Jelgavas novada pašvaldība.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
  • Jelgavas novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ietekmē transporta infrastruktūras attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi