Anotācija (ex-ante)

24-TA-352: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanai atsavināt īpašuma "Bērzstumbri" (kadastra Nr. 40640120013) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120365) 0,01 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120366) 1 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120367) 0,27 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt privātpersonai piederoša nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640120013) Iecavas pagastā, Bauskas novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums), daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120365) 0,01 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120366) 1 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120367) 0,27 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā (turpmāk – Nekustamā īpašuma daļa).
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica un ar tās būvniecību saistītajām būvēm noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Saskaņā ar pilnsabiedrības "RB Latvija" veiktās izpētes "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektos Rail Baltica trases robeža skar Nekustamā īpašuma daļu.
Rail Baltica projekta īstenošanai ir atsavināma:
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120365) 0,01 ha platībā platībā, kas nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (pašvaldības ceļa nodalījuma josla);
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120366) 1 ha platībā, kas nepieciešama Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā izbūvei;
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120367) 0,27 ha platībā), kas ir nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (pašvaldības nozīmes ceļš un ceļa nodalījuma josla);
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā, kas atsavināma, ievērojot Atsavināšanas likuma 6. panta pirmās daļas tiesisko regulējumu un Nekustamā īpašuma īpašnieka viedokli.
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai un atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma "Par autoceļiem" 4. panta regulējumu.
Pēc pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem un attiecīga ceļa izbūves, šāda veida ceļš (autoceļš) ar visiem tā kompleksā ietilpstošajiem elementiem būs nododams attiecīgās pašvaldības īpašumā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmās daļas un likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešās daļas tiesisko regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas Iecavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000074248. Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas juridiskai personai (turpmāk – Īpašnieks).
Nekustamais īpašums pēc zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120013) 6,3 ha platībā sadales sastāv no piecām jaunizveidotām zemes vienībām:
1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0364) 3,26 ha platībā;
2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0365) 0,01 ha platībā;
3. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0366) 1 ha platībā;
4. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0367) 0,27 ha platībā;
5. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0368) 1,64 ha platībā.
Nekustamajam īpašumam zemesgrāmatas nodalījumā nav reģistrētas hipotēkas vai piedziņas atzīmes, nomas un apbūves tiesības. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem Nekustamā īpašuma daļas sastāvā esošajām zemes vienībām ir noteikti šādi apgrūtinājumi:
1) zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120365) 0,01 ha platībā:
- būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā (Nacionālās nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija – Bauskas apvedceļš (TIN72)) – 0,01 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,01 ha platībā;
2) zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120366) 1 ha platībā:
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,07 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,05 ha platībā;
3) zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120367) 0,27 ha platībā:
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,02 ha platībā;
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,02 ha platībā;
4) zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā:
- ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs – 0,38 ha platībā.
Atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam, lai ievērotu ar attiecīgās aizsargjoslas veidu noteiktos ierobežojumus un aizsargātu objektus vai arī vidi un cilvēkus, Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu izpildē būs ievērojami vispārējie un speciālie būvnoteikumi, kas noteic pienākumu pie būvdarbu ieceres dokumentācijas izstrādes saņemt atbildīgo institūciju (valsts institūciju) un inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, tai skaitā arī vietējās pašvaldības saskaņojumu, ja to paredz saistošie noteikumi.
Ņemot vērā, ka Nekustamā īpašuma daļa ir apgrūtināta ar vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, kā arī ekspluatācijas aizsargjoslām gar transporta līnijām, sanitārajām aizsargjoslām ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma normām par darbības ierobežojumiem būvdarbi šāda veida teritorijās nav aizliegti, bet to veikšanai ir nepieciešams saņemt saskaņojumu no atbildīgās valsts iestādes vai arī no aizsargjoslas izveidotāja – attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja.
Tādējādi secināms, ka Nekustamā īpašuma daļai noteiktie apgrūtinājumi ietekmēs Rail Baltica projekta ietvaros veicamos būvdarbus veidā, kas paredz papildus nosacījumu iekļaušanu būvdarbu risinājumos un to izpildes ievērošanu būvdarbu procesa laikā.
Zemes vienībām (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120365, 40640120366 un 40640120367) NĪVKIS reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (NĪLM kods 1101). Zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064010368) noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība" (NĪLM kods 0201).

Informācija par zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā atsavināšanu:
Pirms kadastrālās uzmērīšanas un Nekustamo īpašumu veidojošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40640120013 ar platību 6,3 ha sadales, bija konstatējams, ka Rail Baltica projekta īstenošanas vajadzībām nepieciešams atsavināt Nekustamo īpašumu veidojošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40640120013 (turpmāk – Zemes vienība) daļu ar aptuveno kopējo platību 1,2751 ha. Nodalot Zemes vienības daļu aptuveni 1,2751 ha platībā, atlikumā veidojas divas Zemes vienības daļas ar aptuvenām platībām 3,3755 ha un 1,6494 ha.
Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 20. septembra atzinumā Nr. BNP/2022/4.7/1650/N ir norādījusi, ka Zemes vienība saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu atrodas funkcionālajā zonā - Mežu teritorija (M), kurā minimālā jaunizveidojamā zemesgabala platība ir 2,0 ha. Līdz ar to, saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu atlikusī (neatsavināmā) Zemes vienības daļa ar aptuveno platību 1,6494 ha neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, savukārt Zemes vienības daļa ar aptuveno platību 3,3755 ha atbilst teritorijas plānojumam un ir izmantojama patstāvīgi.
Atsavināšanas likuma 6. panta pirmā daļa noteic, ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa un atlikusī tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa nekustamā īpašuma atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas citādi.
Nekustamā īpašuma īpašnieks 2023. gada 18. septembrī iesniedza sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" (turpmāk – Sabiedrība) rakstveidā noformētu piekrišanu Zemes vienības daļas kopējā aptuvenā platībā 2,9245 ha atsavināšanai, kas ir Rail Baltica projektam nepieciešamā Zemes vienības daļa aptuveni 1,2751 ha platībā un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 6. panta pirmo daļu atsavināmā Zemes vienības daļa aptuveni 1,6494 ha platībā.
Ņemot vērā minēto, pēc kadastrālās uzmērīšanas jaunizveidotā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā ir atsavināma saskaņā ar Atsavināšanas likuma 6. panta pirmo daļu.
Nekustamā īpašuma daļas atsavināšana nerada izmaiņas atlikušās (neatsavināmās) daļas tālākajā izmantošanā. Atlikusī zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120364) 3,26 ha platībā ir meža zeme ar mežaudzi, kuras konfigurācija ir neregulāras formas daudzstūris, kas praktiski neierobežo izmantošanas iespējas. Tai paredzēta piekļuve no projektētā ceļa.
Īpašnieks zaudējumus un prasījumus nav pieteicis, kā arī nav sniedzis informāciju par citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt atlīdzības apmēru par Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu.

Sabiedrības Rail Baltica projektam nepieciešamā atsavināmā īpašuma atlīdzības noteikšanas pastāvīgā komisija (turpmāk – Komisija) 2024. gada 18. janvāra sēdes slēgtajā daļā (protokols Nr. 2024/11, 5.4. §) atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas datiem precizēja Komisijas 2023. gada 1. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2023/87, 4.5.§) apstiprinot atlīdzību par Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu, nosakot to kopējās tirgus vērtībā 16 923 EUR apmērā, ko veido:
1.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0365) 0,01 ha platībā tirgus vērtība 31,00 EUR;
1.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0366) 1 ha platībā tirgus vērtība 3100,00 EUR;
1.3. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0367) 0,27 ha platībā tirgus vērtība 837,00 EUR;
1.4. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0368) 1,64 ha platībā tirgus vērtība 5084,00 EUR;
1.5. uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0365) 0,01 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0366) 1 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0367) 0,27 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0368) 1,64 ha platībā augošās mežaudzes tirgus vērtība – 7871,00 EUR.
No Īpašnieka saņemta rakstveida piekrišana Nekustamā īpašuma atsavināšanai atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram.

Pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 12. februāra lēmumu Nr. 03.1-14/512 apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu, nosakot to 16 923,00 EUR.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas, Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamā īpašuma daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija atsavināto Nekustamā īpašuma daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640120013) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120365) 0,01 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120366) 1 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120367) 0,27 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120368) 1,64 ha platībā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums. Likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešā daļa noteic, ka pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma daļu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļas nepieciešamība sabiedrības vajadzībām konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros pēc būvdarbu pabeigšanas un inženierbūves nodošanas ekspluatācijā plānots attiecīgo izveidoto nekustamo īpašumu - zemes vienības un uz tām izbūvēto pašvaldības nozīmes autoceļu - nodot pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta un likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešās daļas noteikumiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Īpašnieku, kuram piederošā Nekustamā īpašuma daļa ir atsavināma sabiedrības vajadzībām.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma sadalīšanu, daļas pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2020. gada 13. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" projekta attīstībai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.

Projektā iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi