Anotācija (ex-ante)

22-TA-3464: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 18.10.2022. sēdes protokola Nr. 53, 70§ 7.punkta uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē steidzamības kārtībā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 5.6.2.SAM) un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (turpmāk – 13.1.3.3.SAMP) īstenošanu, pagarinot nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas.

Ievērojot iepriekš minēto uzdevumu, tiek veikti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 645).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir grozīt MK noteikumu Nr.645 normas, pagarinot projekta nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim. Grozījumi ir nepieciešami, lai rastu risinājumu nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanai, ievērojot esošo situāciju, kas izveidojusies Krievijas kara Ukrainā rezultātā, īpaši būvniecības nozarē.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd MK noteikumi Nr.645 paredz, ka iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. decembris. 2022. gadā ģeopolitiskā situācija ir radījusi ārkārtas riskus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu pabeigšanai un projektos plānoto rādītāju sasniegšanai līdz iepriekš minētā plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņa beigām – līdz 2023. gada 31. decembrim. Krievijas kara Ukrainā rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu rezultātā, īpaši būvniecības nozarē, ir izveidojies ievērojams izmaksu pieaugums. Publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstības projektos konstatēti būtiski kavējumi būvdarbu termiņos, un arī samazinājusies komersantu spēja veikt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. Komersanti ar piesardzību rada jaunas darba vietas attīstītajās uzņēmējdarbības teritorijās. Minētie iemesli rada augstus riskus rādītāju sasniegšanai, īpaši ņemot vērā šobrīd sasniegto rādītāju zemo progresu – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 22.novembrim ir izveidotas 1422 jaunas darba vietas (5.6.2.SAM un 13.1.3.3.SAMP projektu ietvaros), kas ir 34,05 % no MK noteikumos Nr.645 noteiktā kopējā sasniedzamā rādītāja –  4175 jaunizveidotas darba vietas, un piesaistītas nefinanšu investīcijas 146,38 milj. euro apmērā no privātā sektora puses (5.6.2.SAM un 13.1.3.3.SAMP projektu ietvaros), kas ir 58,88 % no MK noteikumos Nr.645 noteiktā kopējā sasniedzamā rādītāja – 248,6 milj. euro. Tāpēc nepieciešams rast risinājumu, lai sasniegtu SAM noteiktos iznākuma rādītājus.

Ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) grozījumiem Nr.8, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojumu Nr.448, un par kuriem 2022.gada 22.jūlijā saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums, tika pārskatītas sasniedzamās kopējās atjaunotās zemes platības vērtības 5.6.2.SAM ietvaros no 556 ha uz 471 ha un 13.1.3.3.SAMP ietvaros no 28,40 ha uz 19,88 ha.

Iepriekš minētās vērtības tika samazinātas, ņemot vērā aktuālo situāciju saistībā ar karu Ukrainā. Kara rezultātā pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskajām personām ir piemērotas starptautiskās sankcijas, kas regulāri tiek papildinātas, būtiski tiek ietekmēti dažādu tirdzniecības un preču piegādes procesi un cenas, tai skaitā vērojams straujš būvdarbu izmaksu un būvmateriālu cenu kāpums, kā arī būvmateriālu deficīts. Tas atstāj ietekmi uz projektu īstenošanu, jo vairs nav iespējams pabeigt plānotos būvdarbus noteiktajos termiņos un plānotajā finansējuma apmērā, tādēļ nepieciešams veikt būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu, pārtraukt būvdarbu līguma izpildi vai sludināt jaunu būvdarbu iepirkumu, kā rezultātā nepieciešams veikt projektu īstenošanas termiņa pagarinājumu. Izvērtējot aktuālo situāciju būvniecības nozarē, tiek pieņemti lēmumi (kā arī turpmāk pastāv risks, ka tādi varētu tikt pieņemti) par īstenošanā esošu projektu pārtraukšanu vai atsaukšanu, kas attiecīgi atstāj negatīvu ietekmi arī uz iznākuma rādītāja – atjaunotās degradētās teritorijas platība – sasniegšanu, ņemot vērā, ka rādītājs tiek uzskatīts par sasniegtu, kad projekts ir pabeigts.

Komercdarbības atbalsta kontroles likumā veiktās izmaiņas nosacījumos par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu attiecināmas arī uz 5.6.2.SAM īstenošanas nosacījumiem. MK noteikumu projekts papildināts atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem un paredz, ka attiecīgo komercdarbības atbalsta normu neievērošanas gadījumā CFLA atbalsta saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt CFLA visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr.645 9.1. apakšpunkts nosaka, ka projekta iznākuma rādītāja vērtības ir sasniedzamas līdz 2023. gada 31. decembrim. MK noteikumu Nr.645 10.3. apakšpunkts nosaka, ka iznākuma rādītāju vērtības ir attiecināmas, ja tās radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot šo noteikumu minēto termiņu – 2023. gada 31. decembris.

Nepagarinot MK noteikumos Nr.645 noteikto projekta rādītāju sasniegšanas termiņu, pastāv risks, ka var tikt lauzti līgumi starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk - CFLA) un finansējuma saņēmējiem (projektu īstenotājiem) vai saskaņā ar MK noteikumu Nr.645 12.punktu finansējuma saņēmējiem būs jāatmaksā sadarbības iestādei Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu proporcionāli tā iznākuma rādītāja vērtībai, kura izpilde proporcionāli ir vismazākā, ja iznākuma rādītāja izpildes vērtība sasniegta 15–85 procentu (neieskaitot) apmērā, vai 100 procentu apmērā, ja iznākuma rādītāju izpildes vērtība sasniegta 0–15 procentu (neieskaitot) apmērā, kas savukārt atstās negatīvas sekas uz konkrēto finansējuma saņēmēju (pašvaldību) budžetu.
Risinājuma apraksts
Lai izvairītos no noslēgto projekta līgumu laušanas vai riska, ka finansējuma saņēmējiem būs jāatmaksā finansējums proporcionāli nesasniegtajiem iznākuma rādītājiem, nepieciešams pagarināt projekta nacionālo iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņu līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim. Pagarinot  rādītāju sasniegšanas termiņu, tiek nodrošināta iespēja pilnvērtīgi īstenot iesāktos projektus un sasniegt MK noteikumos Nr.645 noteiktos iznākuma rādītājus. Ievērojot vienlīdzības principu, nosacījums vienādi attiecināms uz visiem projektiem, tai skaitā pabeigtajiem projektiem, kuros nav sasniegti rādītāji (finansējuma saņēmējs nav iesniedzis CFLA pārskatu par rādītāju sasniegšanu), tai skaitā Covid - 19 infekcijas pandēmijas ietekmes vai citu iemeslu dēļ.

Izvērtēts, ka noteikumu projektā paredzētie grozījumi nav būtiski Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.panta izpratnē par projektu darbību ilgumu.

Vienlaikus nepieciešams veikt grozījumus noteikumu projektā, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.645 atbilstību ar DP grozījumiem Nr.8. veiktajām izmaiņām iznākuma rādītāja “Kopējā atjaunotās zemes platība” vērtībā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīva būtu neveikt grozījumus, taču tādā gadījumā pašvaldībām netiktu dota iespēja pilnvērtīgi īstenot iesāktos projektus un sasniegt MK noteikumos Nr.645 noteiktos iznākuma rādītājus, kas atstātu negatīvu ietekmi uz  pašvaldību budžetu un neveicinātu jaunu darba vietu radīšanu un privāto nefinanšu investīciju piesaistīšanu reģionos.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Noteikumu projekts paredz labvēlīgākus nosacījumus finansējuma saņēmējiem, samazina negatīvas ietekmes uz  pašvaldību budžetu  risku, kas rastos līgumu laušanas vai ERAF finansējuma atmaksāšanas gadījumā, kā arī motivē projektu iesniedzējus turpināt darbu, lai sasniegtu projektu plānotos rādītājus kā jaunu darba vietu radīšana un privāto nefinanšu investīciju piesaistīšana reģionos.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
2022. gadā ģeopolitiskā situācija ir radījusi ārkārtas riskus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu pabeigšanai un projektos plānoto rādītāju sasniegšanai līdz perioda izdevumu attiecināmības termiņa beigām – līdz 2023. gada 31. decembrim. Krievijas kara Ukrainā rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu rezultātā, īpaši būvniecības nozarē, ir izveidojies ievērojams izmaksu pieaugums. Publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības attīstības projektos konstatēti būtiski kavējumi būvdarbu termiņos un arī samazinājusies komersantu spēja veikt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. Komersanti ar piesardzību rada jaunas darba vietas attīstītajās uzņēmējdarbības teritorijās. Minētie iemesli rada augstus riskus rādītāju sasniegšanai. Nepagarinot MK noteikumos Nr.645 noteikto projekta rādītāju sasniegšanas termiņu pastāv risks, ka var tikt lauzti līgumi starp CFLA un finansējuma saņēmējiem (projektu īstenotājiem), vai saskaņā ar MK noteikumu Nr.645 12.punktu finansējuma saņēmējiem būs jāatmaksā sadarbības iestādei ERAF finansējumu proporcionāli iznākuma rādītāja vērtībai, kas savukārt atstās negatīvas sekas uz konkrēto finansējuma saņēmēju (pašvaldību) budžetu. Pagarinot  rādītāju sasniegšanas termiņu, tiek nodrošināta iespēja pilnvērtīgi īstenot iesāktos projektus un sasniegt MK noteikumos Nr.645 noteiktos iznākuma rādītājus. Ņemot vērā, ka 5.6.2.SAM ietvaros tiek sniegts komercdarbības atbalsts, CFLA veic projektu īstenošanas uzraudzību projekta dzīves cikla laikā, kas publiskās uzņēmējdarbības projektiem ir 10-15 gadi. Lai gan rādītāju ziņošanas termiņš tiek pagarināts, projektu kopējais skaits un to rādītāju uzraudzības apjoms paliek nemainīgs, ievērojot MK noteikumu Nr.645 10.3.apakšpunktā noteikto - ja projekta iesniedzējs iznākuma rādītāja vērtību sasniedz, sadarbības iestāde turpmāko projekta iznākuma rādītāja izpildes kontroli neveic.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Plānošanas reģioni un pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi