Anotācija (ex-ante)

21-TA-1484: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekts paredz veikt grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" (turpmāk – Noteikumu projekts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis:
-novirzīt viena dzīvokļa dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai 3 269 229 euro valsts budžeta finansējumu;
-svītrot nosacījumu, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai obligāti jāpiesaista kredītiestādes aizdevums;
-svītrot atbalsta saņēmējam noteiktos nosacījumus par bērnu skaitu un administratīvo teritoriju ierobežojumus;
-noteikt, ka līdz ar pieteikumu tehniskās palīdzības un granta saņemšanai, jāiesniedz arī sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu;
-veikt tehniskus grozījumus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra sēdē tika izskatīts un pieņemts Ministru kabineta rīkojuma projekts 21-TA-973 "Par apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām" (turpmāk - MK rīkojums), nosakot apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammām un programmām. MK rīkojums paredz pārdalīt finansējumu 3 269 229 euro apmērā uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.04.00 "Energoefektivitātes politikas ieviešana", to ieskaitot sabiedrības "Altum" pārvaldītajā valsts energoefektivitātes fondā.
Energoefektivitātes likuma 7. panta piektajā daļā un Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 221 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas energoefektivitātes fondos, un to apmēru, kā arī valsts energoefektivitātes fonda līdzekļu izmantošanu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 221) 18. punktā noteikts, ka valsts energoefektivitātes fonda līdzekļi izmantojami, lai īstenotu valsts atbalsta programmu obligātā enerģijas galapatēriņa mērķa sasniegšanai [..]. Ieskaitot papildu finansējumu valsts energoefektivitātes fondā, Ekonomikas ministrija nodrošinās finansējumu pasākumiem enerģijas galapatēriņa mērķa sasniegšanas veicināšanai.
Ekonomikas ministrija ierosina augstāk minēto valsts budžeta finansējumu izmantot privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai. Vajadzību veicināt atbalsta mehānismu veidošanu privātmāju sektoram nosaka vairāki nacionālie plānošanas dokumenti, kā arī līdz šim veiktās un plānotās investīcijas  šajā ēku sektorā. Piemēram, Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģijā norādīts, ka Latvijā ir reģistrētas 1,4 miljoni ēkas, kuru kopējā platība ir 206,58 milj. m2, t.sk. dažāda tipa palīgēkas, kuru platība vidēji nepārsniedz 40 m2. No visām ēkām 363,9 tūkstoši ar kopējo platību 91,08 milj. m2 ir dzīvojamās mājas. Pēc skaita visvairāk – 22% ir viena dzīvokļa ēkas (309.9 tūkstoši). Stratēģijā arī norādīts, ka Latvijas dzīvojamais fonds strauji noveco un līdz ar ēku fonda novecošanos un salīdzinoši slikto tehnisko stāvokli, paralēli zūd arī esošā dzīvojamā fonda energoefektivitāte. Ēku sektorā (mājsaimniecībās) patērētā enerģija veido līdz 30% no visas enerģētikas jomas, tādēļ ēku sektors ietver ievērojamu potenciālu kopējo energoefektivitātes mērķu sasniegšanā. Lielākajai daļai esošo ēku ir augsts energoresursu patēriņš un tām ir būtiski zemākas siltumtehniskās īpašības nekā var nodrošināt ar šobrīd pieejamām tehnoloģijām. Aprēķinātā finanšu nepieciešamība privātmāju atjaunošanai ir vismaz 4,62 miljardi euro. Savukārt saskaņā ar Nacionālā enerģētikas un klimata plānā līdz 2030.gadam noteiktajiem pasākumiem, ir paredzēts veicināt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu vismaz 5 000 privātmājās. Vienlaikus, neskatoties uz identificēto finansējuma nepieciešamību un ambiciozajiem mērķiem attiecībā uz atjaunoto privātmāju skaitu,  šobrīd ar Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas periodā paredzēto finansējumu iespējams atjaunot tikai nelielu daļu no privātmājām, nodrošinot atbalstu aptuveni 40 miljonu euro apmērā.
Līdz šim atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 103) paredzēts atbalstīt vairāk kā 200 privātmāju atjaunošanu 1.46 miljonu euro apmērā (tika iesniegti 392 atbalsta pieteikumi). Pieteikumi par visu pieejamo finansējumu (ar ievērojamo rezervi) tika iesniegti periodā no 2021. gada 27. maija līdz 2021. gada 1. jūlijam un 2021. gada 24. novembrī ir noslēgti 200 līgumi par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu.

Noteikumu projekts paredz šādas izmaiņas MK noteikumos Nr. 103:
1. Atbalsta piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai valsts energoefektivitātes fondā papildus novirzīt valsts budžeta finansējumu
No Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.04.00 "Energoefektivitātes politikas ieviešana" uz valsts energoefektivitātes fondu, ko izveido sabiedrība "Altum", tiek pārskaitīts valsts budžeta finansējums 3 269 229 euro apmērā, līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 103. Noteikumu projekts paredz viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai (atbalsta piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai) valsts budžeta finansējumu 3 269 229 euro apmērā, kas nodrošinātu indikatīvi 450 privātmāju atjaunošanu. Papildu finansējums tiks ieskaitīts valsts energoefektivitātes fondā, tādēļ līdzekļu izmantošanā jāievēro arī MK noteikumu Nr. 221 nosacījumi, tajā skaitā attiecināmās izmaksas, izmaksu ierobežojumi, kā arī sabiedrības "Altum" iesniedzamie pārskati Ekonomikas ministrijai un  Būvniecības valsts kontroles birojam.

2. Precizēt sasniedzamo rādītāju pēc ēkas atjaunošanas
Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", kas ir zaudējuši spēku, bija noteikta viena veida ēkas energoklase. Sasniedzamais rādītājs MK noteikumos Nr. 103 tika noteikts atbilstoši šai pieejai. 2021. gada 8. aprīlī tika apstiprināts jau regulējums - Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi". Šis jaunais regulējums paredz 2 veidu ēku energoefektivitātes klases – apkures un primārās enerģijas patēriņa vērtēšanai. Lai nodrošinātu skaidrāku normatīvo regulējumu, MK noteikumos Nr. 103 ir nepieciešams precizēt, kura no 2 energoefektivitātes klasēm ir piemērojama šajā atbalsta programmā. Ekonomikas ministrija ierosina noteikt, ka pēc pasākumu īstenošanas jāsasniedz ēkas apkures patēriņa līmenis, kas atbilst vismaz C ēku energoefektivitātes klasei. Primārās enerģijas klase šīs programmas ietvaros nav jāvērtē.

3. Svītrot nosacījumu, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai obligāti jāpiesaista kredītiestādes aizdevums
MK noteikumu Nr. 103 redakcija nosaka, ka viens no nosacījumiem tehniskās palīdzības un granta piešķiršanai ir, ja atbalsta saņēmējs ar kredītiestādi ir noslēdzis līgumu par aizdevuma piešķiršanu vienam vai vairākiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Ņemot vērā, ka atbalsta saņēmējam mājas atjaunošanai var būt paša līdzekļi, nepieciešams svītrot nosacījumu, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai obligāti jāpiesaista kredītiestādes aizdevums. Svītrojot šādu nosacījumu, atbalsta saņēmēji netiek ierobežoti un var izmantot jebkādus finansējuma avotus mājas atjaunošanai –  piesaistot kredītiestādes finansējumu vai arī izmantojot pašu līdzekļus.

4. Svītrot atbalsta saņēmējam noteiktos nosacījumus par bērnu skaitu, kā arī administratīvo teritoriju ierobežojumus
Ņemot vērā, ka visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no bērnu skaita, ir viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, kurās nepieciešams veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, MK noteikumos Nr. 103 nepieciešams svītrot nosacījumus, ka:
ar atbalsta saņēmēju kopā dzīvo vai apgādībā ir vismaz trīs bērni, vai divi bērni un ir iestājusies grūtniecība;
dzīvojamā māja atrodas ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas.
Svītrojot augstāk minētos nosacījumus, tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks.

5. Noteikt sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma iesniegšanu līdz ar pieteikumu tehniskās palīdzības un granta saņemšanai
Lai mazinātu sabiedrībā "Altum" iesniegto pieteikumu skaitu, kas pēc sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma sagatavošanas izlemj neuzsākt atjaunošanu, nepieciešams noteikt, ka jau sākotnēji, līdz ar pieteikumu tehniskās palīdzības un granta saņemšana, jāiesniedz sākotnējais ēkas energoefektivitātes novērtējums. Šāda pieejama jau sākotnēji ļautu atbalsta saņēmējam saprast, kādus pasākumus mājā nepieciešams veikt, līdz ar to saprast kopējās ēkas atjaunošanai nepieciešamās izmaksas. Šādā veidā tiek prognozēta arī vienmērīgāka pieteikumu iesniegšana sabiedrībā "Altum".
 
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Viena dzīvokļa dzīvojamo māju īpašnieki.
Ietekmes apraksts
Atbalsts tiks sniegts viena dzīvokļa dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru sniedz granta, tehniskās palīdzības tehniskās dokumentācijas izstrādei veidā.
Juridiskās personas
  • Būvniecības nozare (t.sk. būvniecības uzņēmumi).
Ietekmes apraksts
Juridiskām personām Noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināts vietējo būvmateriālu pieprasījums.

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Tiks nodrošinātas darba vietas.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
3 269 229
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
3 269 229
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-3 269 229
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-3 269 229
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
3 269 229
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Valsts budžeta finansējums 3 269 229 euro apmērā tiks izmantots:
1) 450 000 euro apmērā tehniskās palīdzības sniegšanai;
2) 2 250 000 euro apmērā grantiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu;
3) 569 000 euro sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai.

Ar pieejamo valsts budžeta finansējumu plānots atjaunot ap 450 dzīvojamām mājām.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Noteikumu projekta īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta finansējums 3 269 229 euro apmēra tiks nodrošināts 2021. gadā pārdalot apropriāciju no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 3 000 000 euro apmērā un budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 269 229 euro uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.04.00 "Energoefektivitātes politikas ieviešana" atbilstoši  Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumam Nr. 837 "Par apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
"Attīstības finanšu institūcija Altum" AS
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Tiks papildināts.

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Tiks papildināts.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Noteikumu projekta izpilde tiks nodrošināta sabiedrības "Altum" esošo funkciju ietvaros, nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas, likvidēt esošas institūcijas vai veikt reorganizāciju. Lai nodrošinātu Noteikumu projekta izpildi, tiks pārskatīti sabiedrības "Altum" cilvēkresursi, programmas ieviešanai piesaistot vismaz vienu papildu slodzi.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ar Noteikumu projektu tiks sekmēta viena no Nacionālā attīstības plāna mērķu izpildēm: esošais dzīvojamais fonds līdz 2050. gadam atbilstu augstiem energoefektivitātes, būvniecības, drošības un labiekārtotības standartiem.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekta ietvaros tiks panākts siltumenerģijas patēriņa apkurei ietaupījums.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi