Anotācija (ex-ante)

21-TA-647: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts pamatojoties uz to, ka valstī 2021. gada 11. oktobrī atkārtoti izsludināta ārkārtējā situācija un sabiedrības veselības un dzīvības aizsardzībai ir noteikti uzņēmējdarbības ierobežojumi. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir ārkārtējās situācijas periodā, kad saimnieciskās darbības veicējiem ir noteikti epidemiloģiskās drošības ierobežojumi sniegt iespēju pieteikties uz atbalstu darbinieku daļējai atlīdzības kompensēšanai. 
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Valstī 2021.gada 11.oktobrī atkārtoti izsludināta ārkārtējā situācija saskaņā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 un sabiedrības veselības un dzīvības aizsardzībai ir noteikti dažāda veida ierobežojumi, kas negatīvi ietekmē nodokļu maksātāju spēju nodrošināt tādu saimniecisko darbību, kādu to varēja īstenot pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, tai skaitā nodrošināt darbinieku nodarbināšanu tādā skaitā kā pirms ārkārtējās situācijas.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Epidemioloģisko ierobežojumu rezultātā lielai daļai darba devēju ir būtiski ietekmēta saimnieciskā darbība, kā rezultātā nepieciešams tūlītējs atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem, līdz ar to Noteikumu projekts paredz turpināt Covid-19 straujās infekcijas izplatības epidemiloģisko ierobežojumu rezultātā pieejamo atbalstu algu subsīdijas veidā darba devēju darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem.   
Risinājuma apraksts
Ievērojot Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" noteikumos paredzēto iespēju atbalstīt tādus uzņēmumus, pašnodarbinātās personas vai patentmaksātājus, kuriem Covid-19 epidemiloģisko ierobežojumu dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un bez atbalsta  darbinieku atlīdzības segšanai tiktu pārtrauktas darba attiecības vai pašnodarbināto personu un patentmaksātāju gadījumā izbeigta saimnieciskā darbība, ir izstrādāts Noteikumu projekts, kura mērķis ir kompensēt darba devēju darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzību saimnieciskās darbības ierobežojumu periodā. 

Lai saņemtu atbalstu darba devējs, pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs apliecina, ka bez atbalsta darbinieki tiktu atlaisti un Covid-19 uzliesmojuma dēļ tiktu pārtraukta vai samazināta saimnieciskā darbība. Vienlaikus darba devējs apliecina, ka  visā periodā, par kuru piešķirts atbalsts, ar šiem darbiniekiem netiek pārtrauktas darba attiecības un vismaz vienu mēnesi pēc atbalsta piešķiršanas. Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāja gadījumā apliecina, ka  atbalsta periodā netiks pārtraukta saimnieciskā darbība. 

Noteikumu projekts paredz, ka atbalsts darba devēju darbiniekiem, pašnodarbnātām personām un patentmaksātājiem pieejams par periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 30.novembrim. Atbalsta periods noteikts vadoties pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas visā valsts teritorijā un vienlaikus vadoties pēc tā, lai atbalsta mēnesis darba devēju, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāja pusē, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta pusē tas būtu vieglāk administrējams par pilnu kalendāro mēnesi. Minētais atbalsta veids - algas subsīdija - pēc būtības atbilst daļējas nodarbinātības darba atlīdzības kompensēšanai - kalendāra mēnešos (oktobrī un novembrī), kad valstī nav iespējams veikt darba pienākumus pilnā apmērā - t.i., darbnieki, pašnodarbinātas personas vai patentmaksātāji ir daļēji nodarbnāti vai netiek nodarbināti mēneša ietvaros. 

Kvalificēšanās kritēriji
Noteikumu projekts nosaka, ka:
1. uz atbalstu ir tiesīgi pretendēt darba devēji par saviem darbiniekiem, pašnodarbinatās personas un patentmaksātāji, kuri neveic saimniecisko pamatdarbību noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs;
2. uz atbalstu var pretendēt tikai tādi darba devēja darbinieki, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas fakts vai piesakoties uz atbalstu par 2021.oktobra mēnesi ir uzsākta vakcinācija (saņemta vismaz viena vakcīna pret Covid-19 infekciju) un piesakoties uz atbalstu par 2021.gada novembra mēnesi ir pabeigta vakcinācija (saņemtas divas vakcīnas pret Covid-19 infekciju). Izņēmums vakcinācijas neesamībai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties. Minētā norma nodrošina tiesiskās vienlīdzības principu, jo visām darba spējīgām personām ir iespējas saņemt vakcīnu pret Covid -19 infekciju un minētās normas nodrošināšanā ir paredzēts pārejas periods, nosakot, ka vakcinēšanas kursam ir jābūt uzsāktam par 2021.gada oktobri un attiecīgi pabeigtam piesakoties atbalstam par 2021.gada novembra mēnesi. 
3.uz atbalstu var pieteikties tikai tie darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi atbilstoši Noteikumu projektā noteiktajiem kritērijiem ir samazinājušies Covid-19 saimnieciskās darbības ierobežojumu rezultātā.
Saimnieciskās darbības veicēju ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai tiek vērtēti atbilstoši 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Atbalsta apmērs
Noteikumu projekts paredz, ka atbalsts strādājošo, pašnodarbināto personu vai patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai tiek izmaksāts kā atbalsts darba algu subsīdijai un to aprēķina un izmaksā par pilnu mēnesi:
1. darba devēja darbiniekam 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.Vienlaikus ar Noteikumu projektu noteikts pienākums darba devējam izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību. 
2.pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi. 
3.pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējā ceturkšņa apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;
4. patentmaksātājam 250 euro par kalnedāra mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai tas bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.  

Visas pašnodarbinātās personas (t.sk. Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji) gūtos algu subsīdijas ienākumus iekļauj saimnieciskās darbības ienākumos (virzot caur saimnieciskās darbības nošķirto naudas kontu) un piemēro nodokļus vispārējā kārtībā (atbilstoši likumam par iedzīvotāju ienākuma nodokli, likumam par valsts sociālo apdrošināšanu vai atbilstoši  Mikrouzņēmuma nodokļa likumam) un autoratlīdzības saņēmēji, kuri nav reģistrējuši saimniecisko darbību tos iekļauj iezīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijā par 2021.gadu kā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamu ienākumu. Līdz ar to tiek plānots virzīt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, lai skaidri noteiktu nodokļu nomaksas kārtību pašnodarbinātām personām. 
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datiem Latvjā ir apmēram 31 000 pašnodarbināto personu, kuru vidējie mēneša ienākumi ir zem 500 euro, tiek pieņemts, ka šādām pašnodarbinātām personām atbalsts būs 250 euro, kas ir līdzvērtīgs patentmaksātāju atbalstam 250 euro par kalendāra mēnesi.  

Atbalstu rēķina no bruto darba algas, nevis no nostrādātajām darba stundām.

Atbalsts algu subsīdijai nav attiecināms uz autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem. 

Summa ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 700 euro par kalendāra mēnesi.

Individuālā komersanta gadījumā uz atbalstu var pieteikt gan darbiniekus, gan pats pašnodarbinātais var pieteikt sevi algu subsīdijas atbalstam kā pašnodarbinātā persona ne vairāk kā 700 euro. 

Pašnodarbinātās personas par atbalsta mēnesi nevar saņemt gan atbalstu subsīdijai, gan Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros.

Pieteikšanās atbalstam
Uz algu subsīdijas atbalstu darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji piesakās Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā, iesniedzot iesniegumu (uzņēmums pie iesnieguma ir viecis norādi, ka plāno vai ir pieteicies apgrozāmo līdzekļu atbalstam).  Par atbalstu 2021.gada oktobra mēnesim piesakās 10 darba dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās un par 2021.gada novembra mēnesi piesakās līdz 2021.gada 15.decembrim.
Pieteikšanās termiņš par oktobra mēnesi noteikts, ņemot vērā faktu, ka pēc Noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā vēl ir nepieciešams saskaņot atbalstu ar Eiropas Komisiju. Savukārt par novembra mēnesi kā atbalsta pieteikšanās termiņš noteikts 2021.gada 15.decembris, lai iesniegumus varētu iesniegt ātrāk un attiecīgi darba devēja darbinieki, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji saņemtu pēc iespējas ātrāk arī atbalstu. 

Valsts ieņēmu dienests noteiktajā termiņā saņem iesniegumus par atbalsta saņemšanu gan par algu subsīdiju, gan apgrozāmajiem līdzekļiem, veic uzņēmumu izvērtējumu par atbilstību nosacījumiem, un gadījumā, ja tiek lemts par atbalsta piešķiršanu Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” ietvaros, tad tiek ņemts vērā piešķirtais atbalsts algu subsīdiju par attiecīgo atbalsta mēnesi - 2021. gada oktobri vai novembri. Tādējādi ar MK noteikumu projektu tiek noteikts, ka tiek sagaidīti abi uzņēmuma iesniegumi noteiktajā termiņā, pēc kura Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par algu subsīdiju un secīgi apgrozāmajiem līdzekļiem (uzņēmums pie iesnieguma ir veicis norādi, ka plāno vai ir pieteicies otram atbalstam). Attiecīgi Valsts ieņēmumu dienests vērtē abus iesniegumus un pieņem lēmumu.
Gadījumā, ja uzņēmumam netiek piešķirts atbalsts par algu subsīdiju par konkrētiem darbiniekiem, šāds lēmums nedod tiesības Valsts ieņēmumu dienestam automātiski noraidīt pieteikumu par apgrozāmo līdzekļu atbalstu, Valsts ieņēmumu dienestam šajā gadījumā ir jāizvērtē uzņēmuma atbilstība MK Noteikumiem Nr.676 un jāpieņem lēmums.

Atbalsta nepiešķiršanas gadījumi
Noteikuma projektā ir noteikti gadījumi, kad atbalsts algu subsīdijas veidā netiek piešķirts.
Darba devēja gadījumā atblsts netiek piešķirts:
1. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
2. ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
3. darba devēja padomes locekļiem;
4. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai maternitātes atbalsts;
5. darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
6. darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;
7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2021. gada 30. septembra (par atbalsta periodu no 01.10.2021. - 30.11.2021.);
8.  ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu. 
9. ja  darba devējam iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro, tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums. 
Tapat atbalsts nepienākas, ja darba devējs veic saimniecisko pamatdarbību noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs. 

Papildus Noteikumu projekts saglabā normas par atbalsta periodu no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 30.jūniju, jo Valsts ieņēmumu dienestā joprojām notiek pārsūdzības par pieņemtajiem lēmumiem.  

Pašnodarbinātās personas un patentmaksātāja gadījumā atbalsts netiek piešķirts:
1. ja pašnodarbinātai personai iesnieguma iesniegšanas dienā nodokļu parāds pārsniedz 1000 euro, tā samaksa nav veikta līdz iesnieguma izskatīšanas dienai  un tai nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;
2. ja pašnodarbinātai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
3. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts vai materninātes pabalsts;
4. pašnodarbinātām personām, kuras par atbalsta periodu saņem atbalstu saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros;
5. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
6. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību uzsākusi pēc 2021. gada 30. septembra par atbalsta periodu no 2021.gada 1.oktobra lūdz 2021.gada novembrim;
7. ja pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu par ieņēmumu samazinājumu vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas vai patentmaksātāja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem. 
Tapat atbalsts nepienākas, ja pašnodarbinātās personas pamatdarbība ir noteikumu 3.pielikumā minētajās nozarēs. Situācijā, ja pašnodarbinātais darbojas vairākās nozarēs, tad atbalstu nepiešķir par darbību nozarē, kas nav atbalstāma saskaņā ar 3.pielikumu, šadā gadījumā saimnieciskajai darbībai ir jābūt nodalītai, lai nodrošinātu darījumu izsekojamību. 

Nacionālais veselības dienests, pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma, nodrošina informācijas apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienestu par darba ņēmējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem, kuriem uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu, ir uzsākta vakcinācija vai par izņēmumu vakcinācijas neesamībai,ko apstiprina ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcenēties.

Atbalsta uzraudzība
Noteikumu projekta V1 sadaļa nosaka atbalsta uzraudzību. 
Ja tiek konstatēts, ka darba devēja darbinieks, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs pārkāpis Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) prasības un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, darba devējam, pašnodarbinātai personai vai patentmaksātājm ir pienākumu atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. un V. nodaļas nosacījumiem.
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina atbalsta un informācijas uzskaiti. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts, un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Komisijā. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina ikgadējā pārskata par sniegto atbalstu iesniegšanu Eiropas Komisijai.
Noteikumu projekta ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai". 
Par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem līdz Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 3.10.iedaļā noteiktajam atbalsta sniegšanas termiņam.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
No noteikumu projekta svītrota norma par atbalsta saņēmēju publicēšanu, jo Covid -19 infekcijas seku izplatības seku pārvarēšanas likums ļauj publiskot datus par darba devējiem, kuru darbinieki saņem algu subsīdijas atbalstu, savukārt par informācijas publicēšanu pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību saņēmējiem un patentmaksātājiem tiks virzīti grozījumi Covid -19 infekcijas seku izplatības seku pārvarēšanas likumā. 

Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojums "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" nosaka, ka algu subsīdijas atbalsta gadījumā atbalsts nevar pārsniegt darbinieka vai pašnodarbinātā mēneša atalgojuma, tāpat paziņojums paredz, ka darbinieki netiks atlaisti atbalsta periodā vai mēnesi pēc atbalsta saņemšanas, kā arī tiks turpināta saimnieciskā darbība. Līdz ar to šo pasību neievērošana ir uzskatāma par šo MK Noteikumu Nr. 675 32.1punkta pārkāpumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Izstrādājot atbalsta risinājums vienlaikus ir vērtēti dažāda atbalsta risinājumi, ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus.  Kā alternatīvs risinājums uzņēmējiem tika izvērts atbalsts pa dīsktāvi. Paralēli algu subsīdijas atbalstam, lai kompensētu nodokļu maksātāju tekošo izdevumu kompensēšanu paredzēts atbalsts granta veidā apgrozāmo līdzekļu krituma kompensēšanai, papildus joprojām notiek diskusijas par atbalstu tirdzniecības centru īpašniekiem nomas maksas ieņēmumu kritumu kompensēšanai un atbalstu sporta centriem ieņēmumu kritumu kompensēšanai. 
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Noteikumu projekta atbalsta risinājumi un kritēriji izdiskutēti ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62 izveidotajā vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam.  
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Regulējums ietekmēs visus saimnieciskās darbības veicējus, kuriem ir noteikti epidemiloģiskās drošības ierobežojumi un tos darba devējus, kuriem būs iestājies Noteikumu projektā noteiktais ieņēmumu kritums. Atbalsta mehānisma administrēšana ietekmēs VID darbību.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus darba devējiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā rezīmā. 

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājums sniegs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo ierobežojumu rezultātā ļaus darba devējiem vieglāk pārvarēt Covi-19 radīto krīzes situāciju un pakāpeniski atceļoties ierobežojiem turpināt saimniecisko darbību ierastajā režīmā. 

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Atbalsta risinājumam ir pozitīva ietekme uz nodarbinātību, jo sniedz finansiālu atbalsta darba devējam darbinieka atlīdzības daļējai kompensēšanai. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
20 000 000
0
44 000 000
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
20 000 000
0
44 000 000
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-20 000 000
0
-44 000 000
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-20 000 000
0
-44 000 000
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
20 000 000
0
44 000 000
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
 Atbalsta aprēķins veidots pamatoties uz Covid -19 epidemioloģisko ierobežojumu atbalsta piešķiršanas tendencēm periodā no 01.12.2020. - 30.06.2021.  Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta datiem periodā no 01.03.2021. līdz 31.03.2021., kad saimnieciskās darbības veicējiem bija noteikti stingri ierobežojumi, kas ir līdzvērtīgi 18.10.2021. valdības Krīzes vadības sanākmē nolemtajam vidēji mēnesī algu subsīdijas un dīkstāves atbalstā pēc darba devēja pieprasījuma izmaksāti ~ 32 milj. euro. Ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus, kas pēc būtības ir līdzvērtīgi 2021.gada marta mēneša ierobežojumiem, kā arī  saskaņā ar vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam nolemto šobrīd tiek paredzēts tikai atbalsts algu subsīdijas veidā, līdz ar to  tiek aplēsts, ka algu subsīdijas veidā tiks pieprasītas līdzvērtīgā apmērā kā atbalstam kopsummā no dīkstāves un algu subsīdijas periodā no 01.03.2021. līdz 31.03.2021., tas ir vidēji 32 milj. mēnesī, līdz ar to laika periodam no 01.10.2021. līdz 30.11.2021. algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai kopumā nepieciešami 64 milj. euro.
Ar MK noteikumu Nr. 675 un MK noteikumu Nr.709 grozījumiem veikto izmaiņu iestrādāšanai VID IS 2021. gadā nepieciešams papildu finansējums provizoriski 148 180,23 euro, tai skaitā izmaiņu veikšanai Datu noliktavas sistēmā (DNS) 61 199,38 euro (121 c/d x 505,78 euro), Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 39 204 euro (80 c/d x 490,05 euro), Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (MAIS) 2 401,85 euro (5 c/d x 480,37 euro), Nodokļu informācijas sistēmā (NIS) 45 375 euro (100 c/d x 453,75 euro).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Nepieciešamais finansējums Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai nodrošināšanai tiks  pārdalīts no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Valsts ieņēmumu dienestam finansējumu pieprasot pa daļām atbilstoši nepieciešamajam apmēram. Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" ietvaros atbalstā izmaksāts 23 357 120,07 euro, savukārt 2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos"ietvaros atbalstā izmaksāts 142 902 839,85 euro. Finansējums izmaiņu veikšanai VID IS tiks pārdalīts no resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiskajai finansējuma nepieciešamībai.

4.1.1. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums

Pamatojums un apraksts
Patreiz  Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma  15.panta 2.4 daļas 1.punktā  noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši šā panta 2.1 vai 2.2 daļā noteikto atbalstu, un katram darba devējam piešķirtā atbalsta kopējo apmēru. Plānots virzīt grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, lai skaidri noteiktu nodokļu nomaksas kārtību pašnodarbinātām personām, kā arī precizēt normas attiecībā uz datu publiskošanu par pašnodarbinātām personām, autoratlīdzību saņēmējiem un patentmaksātājiem
Atbildīgā institūcija
Finanšu ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
-
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
-
Apraksts
Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma  "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums) 3.10. sadaļu. 
 

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Projekts šo jomu neskar.

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas paziņojuma 43.punkta a) punkts
Noteikumu projekta 15.5.;15.6 un 26.2 4.apakšpunkts.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta b) punkts
Noteikumu projekta 2.1; 3. un 3.2 punkts. Noteikumu projekta 3.pielikums
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 89.punkts 
Noteikumu projekta 11. punkts. 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komsijas paziņojuma 91.punkts 
Noteikumu projekta 32.2 pnkts. 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta d) apakšpunkts
Noteikumu projekta 16. un  26.3 punkts.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas paziņojuma 43.punkta c) apakšpunkts
Noteikumu projekta 15.5; 15.6 un 26.2 4. apakšpunkts.
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Ekonomikas ministrija sniegs paziņojumu par šo atbalsta pasākumu, lai saņemtu Eiropas Komisijas lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu. 
Cita informācija
Nav 

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekta atbalsta risinājumi un kritēriji izdiskutēti ar Ministru prezidenta 2020.gada 16.marta rīkojumu Nr.2020/1.2.1.-62 izveidotajā vadības grupā Covid-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai uzņēmējdarbībā un nodarbināto atbalstam. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

Projekta izpilde tiks nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta esošo funkciju un cilvēkresursu ietvaros, kā arī nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Atbalsts Covid-19 krīzes situācijā ļauj darba devējiem daļēji kompensēt darbinieku atlīdzību, līdz ar to mazinot bezdarbnieku skaita pieaugumu un vienlaikus nodrošinot darbiniekus ar iztikas līdzekļiem atbilstoši darbiniekam vidējam atalgojumam periodā no 01.07.2021. - 30.09.2021. 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi