Anotācija (ex-ante)

21-TA-100: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lai nodrošinātu vēl ātrāku un caurskatāmāku, uz mūsdienu standartiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanas principiem balstītu valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas procesu, mazinātu administratīvo slogu, Valsts kase īsteno “Aizdevumu procesa pilnveidošanas” projektu, kura ietvaros tika pārskatīta valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas joma, nodrošināta sniegtā pakalpojuma automatizācija, kā arī atbilstoši izmaiņām informāciju sistēmā identificētas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.
Ministru kabineta noteikumu projekts  “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” (turpmāk - Projekts) sagatavots, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.2 pantu un 36. panta ceturto daļu. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu sagatavošanas noteikumi” 140. punktam, ņemot vērā, ka nepieciešamo grozījumu apjoms spēkā esošajos Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumos Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tika sagatavots jauns Ministru kabineta noteikumu projekts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Valsts kase īsteno “Aizdevumu procesa pilnveidošanas” projektu, kura ietvaros tika pārskatīta valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas joma, nodrošināta sniegtā pakalpojuma automatizācija, kā arī atbilstoši izmaiņām informāciju sistēmā identificētas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2022.
Pamatojums
Izstrādāts tehniskais risinājums ar kuru nodrošināta sniegtā pakalpojuma automatizācija.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pašreizējā situācija valsts aizdevumu plānošanas, izsniegšanas un apkalpošanas jomā vērtējama kā laba, ko apliecina valsts aizdevuma saņēmēju kā klientu apmierinātības aptaujas un izsniegto valsts aizdevumu kopējais apjoms, kas 2021. gada pirmā pusgadā sasniedz 1 805 milj. EUR un ir palielinājies par 378 milj. EUR, salīdzinot ar 2019. gada sākumu.
Tomēr, ņemot vērā jaunākās tendences valsts pārvaldes darba organizācijā un finanšu nozarē, ir nepieciešams uzlabot procesus, kas saistīti ar valsts aizdevumu plānošanu, izsniegšanu un apkalpošanu, tai skaitā veicināt Eiropas Savienības fondu līdzekļu atbalsta saņemšanu. 
Ņemot vērā, ka lielākā daļa valsts aizdevumu tiek sniegti Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, nepieciešams samazināt administratīvo slogu valsts aizdevuma saņēmējiem (projektu īstenotājiem) un izvairīties no funkciju dublēšanās.
Šobrīd valsts aizdevumu plānošanas, izsniegšanas un apkalpošanas kārtību reglamentē Noteikumi.
Ņemot vērā, ka ir nodrošināta sniegtā aizdevumu apkalpošanas pakalpojuma automatizācija, ir izstrādāts jauns Projekts, kas satur jauninājumus, kā arī niansētāku un detalizētāku tiesisko regulējumu valsts aizdevumu jomā.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Projektā ir veiktas arī strukturālas izmaiņas, lai nodrošinātu tiesību normu vienādu piemērošanu.
Lai nodrošinātu, ka Projektā ir ietvertas visaptverošas atsauces uz piemērojamo regulējumu valsts atbalsta jomā, Projektā atsauce uz normatīvo aktu regulējumu valsts atbalsta jomā aizstāta ar atsauci uz tiesību aktu regulējumu valsts atbalsta jomā, ņemot vērā, ka jēdziens “tiesību akti” ir plašāks nekā jēdziens “normatīvie akti” un ka, piemēram, Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas, pamatnostādnes vai paziņojumi nav uzskatāmi par normatīvajiem, bet gan tiesību aktiem.
Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicējs nodrošina Komisijas lēmuma Nr.2012/21/ES 6. pantā noteikto pārmērīgas kompensācijas kontroli, t.i., nodrošina kompensācijas apmēra kontroli un pārskatīšanu visā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanas pienākuma līguma darbības laikā, kā arī nodrošina atlīdzības jeb kompensācijas maksājumu pārmaksas novēršanu un atgūšanu.

Projekta I nodaļā “Vispārīgie jautājumi” papildināta terminu skaidrojošā sadaļa.
Detalizēti aprakstīts Valsts kases e‑pakalpojums eAizņēmumi (turpmāk – eAizņēmumi), kur iespējams pieteikties valsts aizdevumam, kā arī saņemt informāciju par jau noslēgtiem aizdevuma līgumiem un pieteikt valsts aizdevuma izmaksas.
Precizēts termins “pieteikums” uz “valsts aizdevuma pieteikums”, norādot, ka valsts aizdevuma pieteikums iesniedzams izmantojot eAizņēmumi.
Ņemot vērā, ka ar grozījumiem Komercdarbības atbalsta kontroles likumā termins “individuālais atbalsta projekts” tika aizstāts ar jēdzienu “ad-hoc atbalsts”, precizēts termins “komercdarbības atbalsta projekts”.
Papildināts termins “valsts atbalsta programma”, pievienojot atsauci uz Komercdarbības atbalsta kontroles likumu.

Projekta II nodaļā “Valsts aizdevuma pieprasījumu iekļaušana gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā” saglabāta esošā kārtība.

Projekta III nodaļā “Valsts aizdevuma izsniegšanas vispārējie nosacījumi” saglabāta esošā kārtība, vienlaicīgi papildināts ar punktiem no citām nodaļām, kas ir piekritīgi valsts aizdevuma vispārīgiem nosacījumiem, kā arī precizēta informācija par aizņēmēja atbildību aizdevuma līguma darbības laikā, norādot, ka aizņēmējs visā aizdevuma līguma darbības laikā nodrošina, ka tā darbība atbilst visu tam saistošo normatīvo aktu prasībām, t.sk., bet neaprobežojoties, krāpniecības, korupcijas, sankciju (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē vai sankcijas, kuras noteikusi būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējoša Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts) un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomās.
Nodaļā veikti labojumi, norādot, ka valsts aizdevuma izmaksas un pirmstermiņa atmaksas tiek pieteiktas, izmantojot eAizņēmumi.

Projekta IV nodaļā “Valsts aizdevuma izsniegšana pašvaldībām” papildināts, ja plānots komercdarbības atbalsts, tad pašvaldība iesniedz informāciju par kopējo saņemto un saņemt plānoto komercdarbības atbalsta (jebkuru publisko resursu piesaiste) apmēru un atbalsta intensitāti (%) attiecīgā projekta īstenošanai un par projektu atbildīgās ministrijas informāciju par pieļaujamo valsts atbalsta apmēru, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. pantā noteiktajam Finanšu ministrijas vai Zemkopības ministrijas sākotnējo izvērtējumu vai, ja nepieciešams, Eiropas Komisijas lēmumu par valsts aizdevuma atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību, izņemot gadījumu, ja projektu īsteno tādas atbalsta programmas ietvaros, kura ir saskaņota ar Eiropas Komisiju vai atbilst Eiropas Komisijas tiesību aktu regulējumam valsts atbalsta jomā.
Precizēts punkts par aizdevumu līgumā noteiktās valsts aizdevuma procentus likmes maiņu, pievienojot atsauci uz Projekta VIII nodaļas “Valsts aizdevuma procentu, valsts aizdevuma riska procentu likmes un apkalpošanas maksas noteikšanas un maiņas kārtība” 69. punktu, kurā noteikts, kādos gadījumos ir iespējama valsts aizdevumu procentu likmes maiņa.

Projekta V nodaļā “Valsts aizdevuma izsniegšana valsts speciālā budžeta izpildītājiem” saglabāta esošā kārtība.

Projekta VI nodaļā “Valsts aizdevuma izsniegšana pašvaldību kapitālsabiedrībām” un VII nodaļā “Valsts aizdevuma izsniegšana valsts kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm un zinātniskajām institūcijām” aktualizēta kārtība, nosakot, ka valsts aizdevuma pieteikums un nepieciešamie dokumenti (nemainot iesniedzamos dokumentus vai sniedzamo informāciju) iesniedzami, izmantojot eAizņēmumi. Šādā veidā tiek mazināts administratīvais slogs, jo eAizņēmumi sistēmā tiks automātiski veikts finanšu aprēķins, balstoties uz valsts aizdevuma pieteikuma iesniegto informāciju, kā arī tiks kontrolēts, lai pirms valsts aizdevuma pieteikuma iesniegšanas, tiktu aizpildīta visa nepieciešamā informācija un pievienoti visi nepieciešamie dokumenti atbilstoši Projektā definētajām prasībām.
Šādā veidā arī potenciālam aizņēmējam ir daudz ērtāk iesniegt visu nepieciešamo informāciju, jo tas tiks skaidri norādīts eAizņēmumu sistēmā.
Līdz šim valsts aizdevumam varēja pieteikties, nosūtot pieteikuma veidlapu, kas pieejama Valsts kases mājaslapā un kurā arī tika norādīti pievienojamie dokumenti.
Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, Valsts kases mājaslapā tiks publicēti paraugi, pēc kuriem valsts aizdevuma pieteikuma iesniedzējs varēs vadīties, lai sagatavotu pievienojamos dokumentus atbilstoši Projektā definētajām prasībām.
Nodaļās aktualizēta kārtība par grozījumu veikšanu aizdevumu un nodrošinājuma līgumos labākas uzskatāmības nodrošināšanai, nemainot nosacījumus.
Pagarināts termiņš, līdz kuram pašvaldību kapitālsabiedrības var iesniegt valsts aizdevuma pieteikumus, tādejādi nekavējot projektu īstenošanu un operatīvāk nodrošinot valsts aizdevuma līdzekļu pieejamību.
Nodaļās papildināts, ja plānots komercdarbības atbalsts, tad sākotnējo izvērtējumu vai aktualizētu izvērtējumu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 9. pantā noteiktajam sniedz Finanšu ministrija vai Zemkopības ministrija.
Nodaļās precizēts, ka finanšu ministra lēmumu par atteikumu izsniegt valsts aizdevumu, veikt aizdevuma līguma vai nodrošinājuma līguma nosacījumu maiņu nosūta Finanšu ministrija, un Valsts kase informē pašvaldību vai nozares ministriju.

Projekta VII nodaļā “Valsts aizdevuma izsniegšana valsts kapitālsabiedrībām, ostu pārvaldēm un zinātniskajām institūcijām” termins “individuālais atbalsta projekts” tika aizstāts ar jēdzienu “ad-hoc atbalsts”, ņemot vērā grozījumus Komercdarbības atbalsta kontroles likumā.

Projekta VIII nodaļā “Valsts aizdevuma procentu, valsts aizdevuma riska procentu likmes un apkalpošanas maksas noteikšanas un maiņas kārtība” noteikts, ka valsts aizdevuma procentu likmi nosaka Valsts kases iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, norādot vispārējos principus valsts aizdevumu likmes noteikšanai.
Nodaļa papildināta ar apkalpošanas maksas likmes apmēru, kas iepriekš tika norādīts Noteikumu 2.1 pielikumā, kā arī, papildināts ar apakšpunktu, nosakot, ka apkalpošanas maksa valsts speciālā budžeta izpildītājam ir 0 % apmērā (iepriekš netika norādīts procentu likmes apmērs, jo valsts speciālā budžeta izpildītājam apkalpošanas maksu nepiemēro).

Pamatojoties uz Projekta 4. punktā noteikto, Projekta IX nodaļa “Valsts aizdevumu apkalpošana” papildināta ar punktu, kas nosaka, ka komercdarbības atbalsta projektā atbalsta sniedzējs ir nozares ministrija, ņemot vērā, ka ir nepieciešams nostiprināt jau esošo praksi Valsts kases izsniegto valsts aizdevumu gadījumā attiecībā uz atbildīgo par atbalsta sniegšanu, t.i., kas Valsts kases izsniegto valsts aizdevumu gadījumā ir uzskatāms par atbalsta sniedzēju. Proti, jau šobrīd komercdarbības atbalsta projektos, piemēram, ja tiek piemērota Komisijas regula Nr. 651/2014, atbilstības izvērtējumu piemērojamajam valsts atbalsta regulējumam sniedz nozares ministrija un tā arī iesniedz kopsavilkuma informāciju par atbalsta pasākumu Eiropas Komisijai.

Projekta pielikumā tehniski precizētas novērtējuma kategorijas atbilstoši Projekta 22. punktā noteiktajam.

Ņemot vērā projekta “Aizdevuma procesu pilnveidošana” īstenošanas termiņu, līdz tiks nodrošināta pilnīga eAizņēmumu darbība, Projekta noslēguma jautājumi papildināti ar punktu, nosakot noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudēs Noteikumi (Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība”).
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Nozaru ministrijas, valsts aizdevumu saņēmēji.
Ietekmes apraksts
Projekts mazinās administratīvo slogu aizdevuma pretendentiem.
Tiks būtiski uzlabots dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas process, jo dokumentu un informācijas iesniegšana padarīta lietotājiem ērta un atbilstoša mūsdienu tehnoloģiskām iespējām.
Iesniedzot informāciju eAizņēmumi, būtiski tiks samazināts iespējamais kļūdu skaits, jo funkcionalitāte nodrošinās atsevišķas informācijas izvērtēšanu un kontroli datu ievades laikā.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
Projekta 21. punkts un pielikums ir atbilstošs Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu
(2008/C 14/02).

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Valsts kase
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedrības pārstāvji varēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus par Projektu, kas 2021. gada 9. augustā publicēts Finanšu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Aktualitātes” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti” – “Valsts budžeta politika”, adrese: https://www.fm.gov.lv/lv/valsts-budzeta-politika, Valsts kases tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kase” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Tiesību aktu projekti”, adrese: https://www.kase.gov.lv/valsts-kase/sabiedribas-lidzdaliba un Ministru kabineta tīmekļvietnē sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalības politika” – “Ministru kabineta diskusiju dokumenti”, adrese: https://www.mk.gov.lv/lv/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi un priekšlikumi nav saņemti.

6.4. Cita informācija

Sabiedrība pēc normatīvā akta pieņemšanas tiks informēta ar publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē www.likumi.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts kase

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Iesniedzot informāciju eAizņēmumi, būtiski tiks samazināts iespējamais kļūdu skaits, jo funkcionalitāte nodrošinās atsevišķas informācijas izvērtēšanu un kontroli datu ievades laikā
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Strukturētu datu saņemšana un to automātiska apstrāde
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Paredz ērtāku dokumentu iesniegšanu valsts aizdevumu saņemšanai

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Nodrošinās ērtāku informācijas kanālu valsts aizdevuma piešķiršanai nepieciešamo dokumentu apritei starp Valsts kasi un valsts aizdevuma pretendentu 

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi