Anotācija (ex-ante)

22-TA-1541: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts atbilstoši:
- Ministru kabineta 2022. gada 29. aprīļa rīkojuma Nr. 302 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā" (turpmāk – rīkojums Nr. 302) 5. punktam un tā pielikumā iekļautā Pasākumu plāna atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā (turpmāk – pasākumu plāns) 1.4. apakšpunktam; 
- Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8. pantam (Atbalsta finansēšana);
- Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 43. punktam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt finansējumu Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) 109 370 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta informācijas sistēmas izstrādi.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabinets, ar rīkojumu Nr. 302 apstiprinot pasākumu plānu, ir noteicis, ka Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienības veic Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas apstrādi, izmantojot vienotu informācijas tehnoloģiju rīku (pasākumu plāna 1.4. apakšpunkts).
Rīkojuma Nr. 302 5. punktā ir norādīts, ka ministrijām, kuras iesaistītas pasākumu plāna īstenošanā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un attiecīgajam ministram iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajiem izdevumiem.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar rīkojuma Nr. 302 anotācijas 1. pielikumu pasākumu plāna 1.4. apakšpunkta izpildei Iekšlietu ministrijas Informācijas centram Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta informācijas sistēmas izstrādei indikatīvi tika plānots finansējums 112 676 euro apmērā.
Īstenojot pasākumu plāna 1.4. apakšpunktu un ievērojot rīkojuma Nr. 302 anotācijas 1. pielikumā norādīto papildus piešķiramo finansējumu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir veicis iepirkumus, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, kā rezultātā laika periodā no 2022. gada marta līdz 2022. gada oktobrim tika noslēgti četri līgumi par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta informācijas sistēmas izveidi par kopējo summu 109 369,48 euro.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz:
1. uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) finansējumu 109 370 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta informācijas sistēmas izstrādi;
2. uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'';
3. uzdevumu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
109 370
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
109 370
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-109 370
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-109 370
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
109 370
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) papildu nepieciešamais finansējums 2022. gadā par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta informācijas sistēmas izstrādi ir 109 370 euro:
3250 cilvēkstundas x 33,652 euro1 = 109 370 euro (EKK 5140 "Nemateriālo ieguldījumu izveidošana").

1Vidējā vienas cilvēkstundas izmaksa kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir noteikta saskaņā ar noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta informācijas sistēmas izstrādes nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir veicis iepirkumus, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, kā rezultātā laika periodā no 2022. gada marta līdz 2022. gada oktobrim tika noslēgti četri līgumi par sistēmas izveidi par kopējo summu 109 370 euro.
 
Līguma Nr. Sākuma datums Beigu datums Summa ar PVN, euro Komersanta nosaukums
14-1-12/32/22 14.03.2022. 28.03.2022. 11 966,90 SIA "Efumo SSC"
14-1-12/59/22 11.05.2022. 25.05.2022. 24 684,00 SIA "Efumo SSC"
14-1-12/101/22 05.08.2022. 19.08.2022. 27 951,00 SIA "Efumo SSC"
14-1-12/134/22 06.10.2022. 20.10.2022. 44 767,58 SIA "Efumo SSC"
    Kopā: 109 369,48  
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Finansējums tiks apgūts līdz 2022. gada beigām.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība uz rīkojuma projektu neattiecas.

6.4. Cita informācija

Rīkojuma projekta izstrādē piedalījās Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi