Anotācija (ex-ante)

22-TA-2700: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Grozījumu Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" (turpmāk - Noteikumi Nr.503) mērķis ir veicināt ātrāku un tiesiski skaidrāku procesu nepieciešamo lēmumu pieņemšanai komersantu plānoto investīciju projektu īstenošanai, un  nodrošināt papildus finansējuma pieejamību, lai nodrošinātu papildus stimulus tautsaimniecības aktivitātei un turpmākai attīstībai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Krievijas militārā agresija pret Ukrainu ir izraisījusi ievērojamus ekonomiskos un finanšu satricinājumus, jo īpaši un vissmagāk skarot Austrumeiropas Valstis. Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā piemērotām sankcijām un pretpasākumiem (turpmāk – militārās agresijas sekas), (ar pretpasākumiem saprotot pasākumu kopumu, ko veikusi Krievija vai Baltkrievija, lai radītu ekonomiskās sekas visā Eiropas Savienības iekšējā tirgū) sagaidāma vidēja un ilgtermiņa ietekme uz globālajām vērtību ķēdēm, investīcijām, nevienlīdzības pieaugumu starp cilvēkiem, uzņēmumiem un valstīm, kā arī būtiska ietekme uz energoapgādes drošību.
Krievijas militārās agresijas rezultātā Latvijas ražotājiem jāmeklē jauni piegāžu ceļi izejvielām, tirgiem. Daudziem tas nozīmē būtisku ražošanas pārorientāciju, kas prasa jaunus ieguldījumus. Kara rezultātā ir globāls energoresursu cenu kāpums, kas paātrina virzību uz zaļo kursu. Tas nozīmē jaunas investīcijas ražošanas tehnoloģijās, digitālo risinājumu plašāka izmantošana u.c., kas prasa jaunus ieguldījumus. Kas nav mazsvarīgi, jaunus ieguldījumus ierobežo komercbanku ļoti piesardzīgā kreditēšanas politika.
MK noteikumu projekts izstrādāts, lai  turpinātu nodrošināt finansējuma pieejamību komersantiem, lai novērstu ne tikai militārās agresijas sekas, bet turpinātu veicināt ieguldījumus Latvijas tautsaimniecības ekonomiskās aktivitātes noturēšanai un turpmākai attīstībai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd, atbilstoši Noteikumiem Nr.503, programmas finansēšanai ir pieejams valsts budžeta finansējums 99,565 milj euro apmērā. Aizdevumu programmā "Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi konkurētspējas veicināšanai" (turpmāk - Aizdevumu programma) ir noslēgusies pirmā kārta, kuras ietvaros tika iesniegti 45 komersantu pieteikumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 1 436 444 260 euro apmērā, un pieteikto kapitāla atlaides apmēru 275 469 335  euro. Par pieejamo finansējumu iespējams atbalstīt 14 komersantus, ņemot vērā pieejmo finansējuma apmēru.
Līdz ar Likumu "Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā", kas stājās spēkā 2022.gada 1.oktobrī, ir pieņemts lēmums novirzīt Aizdevumu programmai papildus līdzekļus 52,5 milj. EUR apmērā. Attiecīgi MK noteikumu projekts paredz minētā finansējuma iekļaušanu Aizdevumu programmā un noteikt kārtību, kā Aizdevumu programmas finansējums tiek izmantots. Tāpat ar MK Noteikumu projektu precizētas normas noteiktiem termiņiem, lai netiktu kavēta komersantu investīciju projektu īstenošana. 
Papildus, Aizdevumu programmas īstenošanas gaitā konstatēts, ka atsevišķas normas rada dažādus interpretācijas riskus. Līdz ar MK noteikumu projektu paredzēts tās precizēt, lai noteiktu tiesisko skaidrību.
Risinājuma apraksts
MK Noteikumu projekts paredz:

- precizēt tiesisko pamatojumu, nosakot, ka Noteikumi Nr.503 izdoti saskaņā ar Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 4. panta otro dalu;

 - palielināt valsts budžeta finansējumu par 52,5 milj. euro, kopā paredzot Aizdevumu programmas īstenošanai 152 065 000 euro.
Finansējumu paredzēts novirzīt no militārās agresijas ietekmē paredzētajiem atbalsta instrumentiem - likviditātes aizdevumiem (17,5 milj.euro), garantijām (10 milj.euro) un 2014.gadam rezervēt atsevišķā budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas finansējumu 25 000 000 euro apmērā;

Līdz ar papildus finansējuma piešķiršanu kopsummā Aizdevumu programmas ietvaros  būs iespējams atbalstīt kopā 21-22 lielu investīciju projektus, radot kopā 1270 jaunradītas darba vietas (bruto alga vidēji ar 1,5 koeficientu), veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk kā 23,218 milj.euro apmērā, nodrošināt eksporta apjomu vairāk kā 404,704 milj.euro apmērā gadā. Papildus finansējums, tā pat kā finansējums, kas atliks no pirmās atlases kārtas, paredzēts Aizdevumu programmas slēgtajai kārtai t.i. Aizdevumu programmas pirmās atlases kārtai, kuras ietvaros ir saņemti komersantu investīciju projektu pieteikumi, tie atbilst atlases nosacījumiem, bet uz 2022.gada 11.jūliju tiem nav pieticis valsts budžeta finansējums, lai turpinātu pieteikuma izskatīšanu sabiedrībā “Altum”.

Šis papildus finansējums tiks paredzēts kā sabiedrības “Altum” saistības pret Ekonomikas ministriju, tad minētās saistības nepalielinās EK lēmumā SA.36904 24. un 121. punktā noteiktās pamatkapitāla un rezerves kapitāla summas;

- papildināt, ka sabiedrības “Altum” pārvaldības maksas segšanai pieejams šīs programmas ieņēmumu veidotais atmaksātais publiskais finansējums saskaņā ar sabiedrības “Altum” izstrādāto programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu;

- noteikt, ka tiek organizēta slēgtā atlases kārta.
Līdz ar MK Noteikumu projektu paredzēts, ka Aģentūra uzaicinās komersantu slēgtās atlases kārtā komersantu, ņemot vērā aizdevumu programmā pieejamo finansējumu un veikto ranžējumu, atbilstoši MK Noteikumu Nr.503 21.4 apakšpunktam. Aģentūra savā tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēs informāciju par dienu, kad tiek uzsākta slēgtā atlase. Slēgtās atlases kārtas ietvaros komersanta iesniegtais pieteikums aģentūrā 1.atlases kārtas ietvaros tiks virzīts sabiedrībai “Altum” balstoties uz komersanta apstiprinājumu piedalīties slēgtajā kārtā, izmantojot pirmās atlases kārtā saņemtos dokumentus, t.i. komersants slēgtās kārtas ietvaros nevarēs mainīt pieteikumā jau iekļauto informāciju. Aģentūra atlasi veiks atbilstoši šo noteikumu 28.un 28.1 punktā minētajai kārtībai. 

No pieteikuma skaita un plānoto investīciju apmēra, ir secināms, ka šobrīd tautsaimniecībā, kas ir īpaši būtiski energokrīzes apstākļos, var tikt investēti liela apmēra un augstas gatavības projekti, ja pastāvēs valsts atbalsta intervence. Šie liela izmēra projekti jau ir faktiski identificēti. Notiek pārrunas ar visu iesaistīto pušu līdzdalību, ne tikai ar valsts, bet arī ar komercbanku sektoru. Lai neildzinātu lēmumus par šiem investīciju projektiem, kuriem ir plānojama augsta atdeve tautsaimniecības rādītājos, ar MK noteikumu projektu tiek noteikts, ka tiek turpināts darbs ar līdz šim jau pieteiktajiem projektiem. Slēgtā kārta tiek rīkota kā atsevišķa kārta, kurā tiek  uzaicināti komersanti, kuriem nepietika finansējums 1.kārtas ietvaros, savukārt pietiek papildus piešķirtais 52,5 milj. euro finansējums slēgtās kārtas ietvaros, par iespēju piedalīties slēgtajā kārtā ņemot vērā attiecīgos nosacījumus.

Attiecībā uz atšķirīgiem tiesiskiem un faktiskiem apstākļiem ir jāņem vērā, ka ar MK Noteikumu projektu piedāvātais risinājums ir vērsts uz maksimāli mazāku birokrātisku procedūru noteikšanu un pēc būtības šāda pieeja ir vērsta uz  investīciju projektu atdevi, nekavējot investīciju projektu īstenošanu. Tāpat tiek nodrošināts  objektīvs un caurspīdīgs atlases process, tiek ierobežota tiesība mainīt pieteikumos noteiktos rādītājus, lai neradītu apstākļus, kad komersants definē augstākas vērtības rādītājos, zinot jau definētos kritērijus, un, iespējams, zinot arī konkurentu rādītājus. No atbalsta programmas mērķa īstenošanas viedokļa netiek paredzēts atbalstīt projektus, ja 1.atlases kārtas ietvaros solītie mērķa rādītāji netiek plānoti (šis ir būtisks aspekts, kas no valsts puses ļauj plānot noteiktu investīciju atdevi arī valsts budžeta līdzekļos). Šī būs komersanta izvēle turpināt dalību atlasē. 

Attiecīgi komersantus, kuriem pirmās kārtas ietvaros nav pieticis finansējums, lai turpinātu izskatīšanu sabiedrībā “Altum”, LIAA noraidīs nepietiekama finansējuma dēļ. Secīgi tiks organizēta slēgtā kārta, kurā komersanti, kuriem nepietika finansējums, tiks informēti par iespēju piedalīties slēgtajā kārtā. Atbilstoši šo noteikumu 10.punktam, Aģentūra uzaicinās komersantu slēgtās atlases kārtā komersantu, ņemot vērā aizdevumu programmā pieejamo finansējumu un veikto ranžējumu, atbilstoši MK Noteikumu Nr.503 21.4 apakšpunktam. LIAA lēmums tiek pieņemts, balstoties uz komersanta apstiprinājumu piedalīties slēgtās atlases kārtā un izmantojot pirmās atlases kārtā saņemtos dokumentus, tostarp apliecinājumu noteiktu rādītāju sasniegšanai. Informāciju par atlases kārtu un termiņiem tiek noteikti investīciju projektu atlases nolikumā, t.sk., norādot datumu komersanta apstiprinājuma saņemšanai.

Vienlaikus, lai sekmētu ne tikai komersantu attīstību, bet arī nodrošinātu, bet arī nodrošinātu kopējo tautsaimniecības atgūšanos esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, un atbilstoši Nacionālajām industriālajām pamatnostādnēm 2021-2027.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 16.februāra rīkojumu Nr.93), veicinātu konkurētspēju un eksporta apjoma palielināšanu, Noteikumos Nr. 503 tiek noteikts, ka slēgtās atlases ietvaros aģentūra prioritāri vērtē komersantu iesniegtajā pieteikumā norādīto kritēriju - investīciju projekta īstenošanas rezultātā minimālais plānotais preču vai pakalpojumu eksporta apjoms gadā attiecībā pret plānoto attiecināmo izmaksu ieguldījumu apmēru, uz kuru pieteicējs pretendē. Minētais kritērijs tiek noteikts kā papildinošs kritērijs esošajam, ņemot vērā papildus piešķirto finansējumu, lai komersanti varētu kvalificēties vēl pieejam atbalstam. Attiecīgi priekšroka tiek dota tādam projekta pieteikumam, kuram par minēto kritēriju ir norādīts lielāks apjoms. Aģentūra, ievērojot šo noteikumu 30.punktā noteikto, veic šo pieteikumu ranžēšanu un lēmuma pieņemšanu par investīciju projektiem, kas turpmāk ir izvērtējami finansējuma pieprasījumam sabiedrībā "Altum";

- precizēt normas skaidrībai kritēriju, kurš paredz komersanta ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī vismaz 250 000 euro gadā, skaidrojot, ka minētās investīcijas ir paredzētas projekta pieteiktajā nozarē atbilstoši šo noteikumu minētājiem viedās specializācijas prioritārajiem virzieniem. Pēc būtības minētais kritērijs nemaina līdz šim paredzēto MK Noteikumu Nr.503 mērķi, vienlaikus ir nepieciešams šo noteikumu līmenī tiesisko skaidrību. Lai nodrošinātu, ka minētais nosacījums tiek ievērots arī pirmajā atlases kārtā, šo kritēriju pārbauda sabiedrība "Altum", attiecīgi sazinoties ar komersantiem;

- papildināt ar normu, ka lai saņemtu aizdevuma kapitāla atlaidi, komersantam pēcuzraudzības periodā ir pienākums izpildīt visus projekta pieteikumā norādītos rādītājus. Noteikumi Nr. 503 paredz, ka pēcuzraudzības gada beigās ir paredzēts izpildīt vismaz četrus no šo noteikumu minētajiem pieciem kritērijiem, taču, ja komersants pieteikumā norādījis, ka sasniegs visus projekta pieteikumā norādītos kritērijus, attiecīgi saņemot lielāku punktu skaitu vērtēšanā, tad ar Noteikumu Nr.503 projektu tiek precizēts, ka pēcuzraudzības periodā ir jāsasniedz visi projekta pieteikumā norādītie rādītāji, atbilstoši šo noteikumu 21. punktā minētajiem kritērijiem. Aģentūra pēcuzraudzības laikā izvērtē projekta rādītāju kritēriju izpildi pēc attiecīgā pēcuzraudzības gada noslēguma un pieņem lēmumu par attiecīgās projektu atlases kārtas pieteikumā norādīto projekta rādītāju izpildi vai neizpildi;

- iekļaut Noteikumos Nr.503 skaidrojošu normu, ka sabiedrība “Altum” lēmumu par atbalsta piešķiršanu pamatojoties uz noteiktu informāciju un dokumentāciju (Noteikumu Nr.503 31.punkts), tai skaitā sabiedrības “Altum” vērtējumu par komersanta lielumu, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir komersantiem, kuri uz lēmuma par atbalsta piešķiršanu brīdi nav vidējs vai liels komersants, attiecīgi komersanta statusa atbilstības pārbaudei jābūt iespējamai līdz lēmuma pieņemšanai. Minētais nosacījums nav jauns un līdz šim tas ir skaidrots arī potenciālajiem atbalsta saņēmējiem, bet ņemot vērā nepieciešamo tiesisko skaidrību par minēto prasību, tā tiek noteikta arī Noteikumu Nr.503 līmenī. Papildus ar Noteikumu Nr.503 31.7. apakšpunktu tiek ietvertas skaidrojošas normas, ka sabiedrība “Altum” vērtē komersanta atbilstību Noteikumu Nr.503 un Komisijas regulas Nr. 651/2014 noteiktām prasībām, proti, sabiedrība "Altum" atbalstu nepiešķir komersantiem, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 komercdarbības atbalsta nosacījumiem, kas attiecas uz šo noteikumu aizdevumu programmu. Noteikumu Nr.503 31.6. un 31.7. apakšpunkts ir papildinošs 31.3. apakšpunktam, kas tiek vērtēts citu starpā;

Lai Altum pieņemtu lēmumu, komersantam un tā investīciju projektam ir jāatbilst visiem Noteikumu Nr.503 noteiktajiem nosacījumiem, tai skaitā, kas attiecas uz komercdarbības atbalstu;

- precizēt redakciju, nosakot, ka sabiedrība "Altum" nav ierobežojuma uzsākt vērtēšanu pirms Aģentūras lēmuma par investīciju projektiem, kuri turpmāk izvērtējami finansējuma pieprasījumam, ņemot vērā to, Noteikumu Nr.503 projekts paredz slēgto kārtu un minētā norma ierobežo proaktīvi rīkoties, lai nodrošinātu ātru investīciju projektu īstenošanu;

- precizēt, ka, ja komersants nav iesniedzis visu informāciju, kas nepieciešama sabiedrības "Altum" lēmuma pieņemšanai līdz 2022.gada 30.novembrim pirmās atlases kārtas ietvaros vai slēgtās atlases kārtas ietvaros divu mēnešu laikā pēc Aģentūras lēmuma, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu, informējot par to aģentūru un komersantu. Minētās prasības iekļautas, lai nodrošinātu ātrāku lēmumu pieņemšanu un līgumu noslēgšanas procesu;

- papildināt ar normu, ka ja komersants vai investīciju projekts neatbilst šo noteikumu nosacījumiem, sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par atteikumu finansēt komersanta investīciju projektu, informējot par to aģentūru un komersantu. Norma iekļauta tiesiskai skaidrībai un tā nemaina šo noteikumu minēto vērtēšanas kārtību, kā arī atbildības sadalījumu starp sabiedrību “Altum” un aģentūru;

- citus tehniskus grozījumus.

Atbilstoši Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 5. panta otrās daļas,  lai nodrošinātu atbalstu aizdevumiem ar kapitāla atlaidi, finanšu ministram ir noteiktas tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 25 milj.euro apmērā jeb līdzekļiem, kas tika paredzēti pašu kapitāla fonda darbībai, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 458 “Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”, bet neesošā pieprasījuma dēļ  tā darbība netiks turpināta.

Ņemot vērā to, ka  var rasties situācija, ka aizdevumu programmā līdz 2022. gada beigām netiks investēts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzētais finansējums pilnā apmērā, MK sēdes protkollēmumā tiek paredzēts punkts, ka minētais finansējums tiek rezervēts likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam un budžetu 2023.gadam” 2024.gada 25 000 000 euro apmērā  atsevišķā budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā.

Ņemot vērā minēto, un lēmumu, ka pašu kapitāla fonda darbībia netiks turpināta, ar Noteikumu Nr.503 projektu tiek virzīts MK sēdes protokollēmuma projekts, ar kuru tiek paredzēts atsaukt pašu kapitāla fonda grozījumus.

Tiesiskās skaidrības nolūkos, skaidrojam, ka slēgtās atlases kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektiem tiks ievērota stimulējošā ietekme, atbilstoši noteikumu Nr.503 14.punktā noteiktajam. Pirms sabiedrības “Altum” lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, sabiedrība “Altum” pieprasa sniegt, atbilstoši Noteikumu Nr.503 31.3. apakšpunktam, citu informāciju t.sk. informāciju par cita atbalsta sniedzēja (piemēram CFLA, LAD) lēmumu un vai vienošanos par piešķirto atbalstu, ja projektā ir plānota atbalsta apvienošana ar citu valsts atbalsta programmu, kurā identificējami atbalsta saņemšanas nosacījumi. Tāpat atbilstoši Noteikumu Nr.503 9.punktam, sabiedrība “Altum” pirms lēmuma par finansējuma piešķiršanu izvērtē, vai tas ir grūtībās nonācis uzņēmums un uzņēmuma statusu atbilstoši Noteikumu Nr.503 5.1.punktam, kā arī atbilstību pārējām Komisijas regulas Nr.651/2014 prasībām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • lielie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Aizdevumu programmas ietvaros par kopējo finansējumu 152 065 000 euro apmērā varētu atbalstīt 21-22 lielu investīciju projektus, radot kopā 1270 jaunradītas darba vietas, veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk kā 23, 218 milj. euro apmērā un nodrošināt eksporta apjomu vairāk kā 404, 704 milj.euro apmērā gadā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
25 000 000
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
25 000 000
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
-25 000 000
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
-25 000 000
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
25 000 000
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Par finansējumu 25 000 000 euro apmērā, Aizdevumu programmas ietvaros būtu iespējams atbalstīt papildus 3-4 lielu investīciju projektus, radot 209 jaunradītas darba vietas (bruto alga vidēji ar 1,5 koeficientu), veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk kā 3,8 milj.euro apmērā un nodrošināt eksporta apjomu vairāk kā 66,5 milj.euro apmērā gadā. Ar aptuveni 4 komersantiem no kopējā saraksta, varētu tikt noslēgti līgumi 2023.gada beigās, līdz ar to faktiskās izmnaksas būs 2024.gadā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Par aizdevumu programmas papildus piešķirto finansējumu 52,5 milj.euro apmērā būtu iespējams atbalstīt papildus 7-8 lielu investīciju projektus, radot 367 jaunradītas darba vietas (bruto alga vidēji ar 1,5 koeficientu), veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk kā 5,232 milj.euro apmērā un nodrošināt eksporta apjomu vairāk kā 76,446 milj.euro apmērā gadā.

Finansējumu 52,5 milj.euro apmērā ir paredzēts nodrošināt no "Altum" piešķirtā valsts budžeta finansējuma militārās agresijas ietekmē paredzētajiem atbalsta instrumentiem - likviditātes aizdevumiem (17,5 milj.euro), garantijām (10 milj.euro) un 2024.gadam rezervēt atsevišķā budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas finansējumu 25 milj.euro apmērā.

Aizdevumu programmas īstenošana rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2023.gadā 27 500 000 euro, 2024.gadā 25 000 000 euro.

Provizoriski izdevumi uz vispārējās valdības budžeta bilanci radīsies programmas īstenošanas laikā un nepārsniegs atbalsta pasākumiem piešķirto valsts budžeta finansējumu. Precīzs novērtējums par atbalsta pasākumu ietekmi uz vispārējo valdību tiks iestrādāts programmas novērtējumā.

Kopsummā Aizdevumu programmas ietvaros par finansējumu 152 065 000 euro  būs iespējams atbalstīt kopā 21-22 lielu investīciju projektus, radot kopā 1270 jaunradītas darba vietas (bruto alga vidēji ar 1,5 koeficientu), veikt investīcijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā vairāk kā 23,218 milj.euro apmērā, nodrošināt eksporta apjomu vairāk kā 404,704 milj.euro apmērā gadā.

Aizdevumu programmas kopējais finansējuma izlietojums sadalās šādā proporcijā 2023.gadā 127 065 000 euro. 2024.gadā 25 000 000 euro. 
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R0651
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
"Krīzes pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu (2022/C 131 I/01)" prasības netiek pārņemtas šo noteikumu ietvaros.

Pēc MK Noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē, Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā sagatavos un iesniegs ar Finanšu ministriju saskaņotu informāciju Eiropas Komisijai, izmantojot SANI 2 sistēmu

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkts
MK Noteikumu 13.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punkts
MK Noteikumu 13.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkts "a" apakšpunkts
MK Noteikumu 13.11 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkts "a" un "b" apakšpunkts
MK Noteikumu 13.11 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punkts
MK Noteikumu 14.1.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punkts
MK Noteikumu 14.1.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punkts
MK Noteikumu 23.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkts
MK Noteikumu 39.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
n/a
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
n/a
Cita informācija
nav
Skaidrojums
Projekts tiešā veidā neietekmē sabiedrību. Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtībā, tādējādi neattiecinot sabiedrības līdzdalības procesu uz šo noteikumu projektu. 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • "Attīstības finanšu institūcija Altum" AS
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi