Anotācija (ex-ante)

22-TA-496: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tā kā bērnu vecumā grupā jau ir sasniegts infekcijas izplatības augstākais līmenis, šajā vecuma grupā iespējams pakāpeniski mazināt epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir 1) atcelt prasību bērniem bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta piedalīties pasākumos vai saņemt pakalpojumus tikai pieaugušo ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pavadībā, kā arī atļaut noteiktos gadījumos un ar noteiktiem nosacījumiem neievērot mājas karantīnu,
2)atcelt darbības laika ierobežojumu no 23:00 līdz 6:00 tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem,
3) paredzēt iespēju arēnu "Rīga" apmeklēt vairāk kā 500 apmeklētajiem.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Analizējot Covid-19 testu rezultātus var secināt, ka izglītības iestāžu skrīninga ietvaros veiktās testēšanas rezultātā, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Covid-19 gadījumu skaits palielinājies par 7%, kas ir ievērojami lēnāks pieauguma temps, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Tādēļ var pieņemt, ka ir sagaidāma Covid-19 izplatības samazināšanās izglītojamo vidū. Izglītības iestādēs veiktā skrīninga ietvaros pozitīvo testu īpatsvars ir 30,9%. Izglītības iestāžu skrīninga ietvaros pozitīvo apvienoto paraugu īpatsvars ir samazinājies no 10,1% līdz 9,2%. Vērtējot Covid-19 gadījumu skaitu pa vecuma grupām, var secināt ka bērnu vidū, īpaši vecuma grupā 10-18 gadiem, kā arī no 0 līdz 9 gadu vecumam Covid-19 jauno gadījumu skaits vairs nepieaug un vecuma grupā 10-14 gadiem pat novērojama neliela saslimstības samazināšanās tendence, tādēļ var pieļaut, ka šajā vecuma grupā ir sasniegts augstākais izplatības līmenis, un tuvākajā laikā ir sagaidāma saslimstības samazināšanās.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā Covid-19 izplatības samazināšanās tendences bērnu vecuma grupā, var tikt atcelti jebkādi epidemioloģiskās drošības pasākumi bērniem gan dalībai izglītības procesā, interešu izglītībā, kā arī pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai. Tai skaitā bērni, kam nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, brīvi varēs saņemt jebkādus pakalpojumus vai apmeklēt pasākumus. Vienīgie epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiek saglabāti bērnu vecuma grupā, ir skrīninga testēšana izglītības iestādēs, lai pēc iespējas agrāk atklātu inficēšanās gadījumu un to izolētu. Tāpat tiek saglabāts iepriekš ieviestais nosacījums mutes un deguna aizsegu lietošanai bērniem vecuma grupā virs 7 gadu vecumam, proti, izglītības iestādēs, kā arī sabiedriskajā transportā bērni var lietot izglītības iestādēs iegādātās auduma higiēniskās maskas, savukārt apmeklējot publiskos pasākumus vai saņemot citus pakalpojumus, bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, ir jālieto medicīniskās maskas vai respiratori, bet bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, publiskos pasākumos un izmantojot pakalpojumus var lietot higiēnisko auduma masku.

 
Risinājuma apraksts
Tādēļ tiek veikti grozījumi rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.10 punktā, atceļot prasību bērniem bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta piedalīties pasākumos vai saņem pakalpojumus tikai pieaugušo ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pavadībā.
Tiek noteikta iespēja neievērot izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un darbiniekiem mājas karantīnu, ja viņiem ir noteikts kontaktpersonas statuss, vienlaicīgi paredzot, ka izglītības iestādēs veic regulāru Covid-19 testēšanas skrīningu, lai pēc iespējas agrīnāk atklātu inficēšanās gadījumus. Ja izglītojamajam Covid-19 inficēšanās gadījums ir mājsaimniecībā, par to, ka izglītojamam ir kontaktpersonas statuss, ir jāinformē izglītības iestāde, lai tās vadība var lemt par papildus epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, piemēram, izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa novērošanu, papildus testēšanu, klases ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku nošķiršanu utml. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādē mājas karantīnas nosacījumus var neievērot tikai tādos gadījumos, ja kontakts ar inficēto personu ir noticis ārpus mājsaimniecības, jo kontakts ar SARS-CoV-2 inficēto mājsaimniecībā ir ar ļoti augstu risku, un tā kā pirmsskolas izglītības iestādēs netiek veikts regulārs izglītojamo skrīnings, nav iespējams pietiekami operatīvi atklāt inficēšanās gadījumu.

 
Problēmas apraksts
Vērtējot sabiedrības paradumus, lai tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem dotu iespēju elastīgāk organizēt savu darbu, tiek paredzēts atcelt laika ierobežojumus tirdzniecības pakalpojumu sniegšanai.
 
Risinājuma apraksts
Tiek veikti grozījumi rīkojuma 5.14. punktā, atceļot darbības laika ierobežojumu no 23:00 līdz 6:00 tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem.
 
Problēmas apraksts
Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikti būtiski ierobežojumi publisku pasākumu rīkošanai. Viens no ierobežojumiem ir nosacījums, ka pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 500 apmeklētāji. Šāds nosacījums ir noteikts vienādi visām norises vietām, neatkarīgi no to kopējās platības un kapacitātes. 2022. gada 28. februārī plkst. 19.30 (tātad tikai 4,5 stundas līdz ārkārtējās situācijas noslēgumam) daudzfunkcionālajā hallē „Arēna Rīga” (Skanstes ielā 21, Rīgā) norisināsies 2023. gada Pasaules kausa izcīņas basketbolā kvalifikācijas turnīra spēle starp Latvijas un Beļģijas vīriešu basketbola izlasēm. Neskatoties uz to, ka arēnas kapacitāte basketbola spēles laikā ir 11 200 sēdvietas (piemēram, hokeja spēļu laikā 10 300 sēdvietas), saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu šo spēli varēs apmeklēt tikai 500 skatītāji, kas ir 4,46% no maksimālās arēnas kapacitātes. Ņemot vērā daudzfunkcionālās halles „Arēna Rīga” specifiku un to, ka tās infrastruktūra (vairākas ieejas, tribīnes izvietotas trīs stāvos un sadalītas daudzos sektoros, u.tml.) un arēnas iekšējais Covid-19 drošības protokols ļauj nodrošināt, ka apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos arēnas sektoros, savstarpēji nesatiekas, ir iespējams personu skaitu, kas vienlaikus atrodas arēnā, palielināt līdz 60% no maksimālā apmeklētāju skaita (basketbola spēles laikā tas būtu līdz 6720 skatītājiem). 
Risinājuma apraksts
Ievērojot minēto, Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz papildināt ārkārtējās situācijas regulējumu ar punktu, ka 5.24.2. un 5.24.3. apakšpunktā minētās prasības netiek attiecinātas uz sporta sacensībām, starptautiskiem sporta pasākumiem un kultūras pasākumiem, kas norisinās daudzfunkcionālajā hallē „Arēna Rīga” (Skanstes ielā 21, Rīgā), ja tiek nodrošināts, ka pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 60% no maksimālā apmeklētāju skaita, kā arī pasākuma epidemioloģiskās drošības protokols ir saskaņots ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības ministriju.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Izskatīts 2022.gada10.februāra un 14.februāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē. 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Projekts skar izglītojamos, kā arī bērnus lidz 18 gadu vecumam.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Projekts skar mazumtirdzniecības pakalpojuma sniedzējus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta. Rīkojuma projektā skartie jautājumi ir diskutēti Operatīvās vadības grupā. Izskatīts 2021.gada 1o. un 14.februāra Operatīvās vadības grupas sanāksmē.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projektā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas skar sabiedrības veselību.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi