Anotācija (ex-ante)

23-TA-2538: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par patruļkuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšana likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 2. panta ceturtā daļa, 4. panta pirmā un otrā daļa, 5. panta pirmā daļa, 8. panta pirmā daļa un 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Atbilstoši Atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai, veikt Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) Mācību vadības pavēlniecības (turpmāk - MVP) bilancē esošā kuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu - valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdodot to izsolē.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
AM tika saņemta NBS Apvienotā štaāba 2023. gada 21. jūlija vēstule "Par jautājuma iekļaušanu MTAP sēdē", kurā tika sniegta informācija par patruļkuģa "P-01 Zibens" tehnisko stāvokli un viedoklis par tā atsavināšanas iespējām, lūdzot šo jautājumu konceptuāli skatīt AM Militāri tehniskās attīstības padomes (turpmāk - MTAP).

Atbilstoši vēstulē sniegtai informācijai, kuģis ilgstoši ticis izmantots NBS MVP Jūras spēku mācību centra kursantu apmācībām, taču tā tehniskais stāvoklis ir raksturojams kā slikts - zemūdens metāla daļas un konstrukcijas ir ievērojami korodējušas un kuģa korpusa atjaunošana netiek uzskatīta par rentablu.

2019. gadā konceptuāli no AM puses tika atbalstīts un uzsākts projekts par patruļkuģa "P-01 Zibens" iespējamo izcelšanu no ūdens un pārveidošanu par apskates objektu, taču ņemot vērā, ka uzsāktajā iepirkuma procesā saņemtie piedāvājumi ievērojami pārsniedza tam paredzēto budžeta finansējumu, projekts tika apturēts.

Ņemot vērā lielās izmaksas, kas tika identificētas saistībā ar kuģa izcelšanu un pārveidošanu par apskates objektu, kā arī  faktu, ka kuģis vairs nav izmantojams NBS vajadzībām, AM MTAP tika pieņemts konceptuāls lēmums virzīt jautājumu par patruļkuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

Atsaucoties uz minēto, AM sagatavoja Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par patruļkuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu” (turpmāk – Rīkojuma projekts). Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar  Atsavināšanas likuma 2. panta ceturto daļu, kas noteic, ka kuģu atsavināšanai piemērojami šā likuma nosacījumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu, 4. panta pirmo un otro daļu, kas noteic, ka valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei funkciju nodrošināšanai, un ka mantas atsavināšanu var ierosināt iestādes vadītājs, 5. panta pirmo daļu, kas noteic, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, 8. panta pirmo daļu un 9. panta pirmo daļu, kas noteic, ka atsavināšanai paredzētā valsts nekustamā īpašuma novērtēšanu un atsavināšanu organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ).

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu organizē VNĪ. Savukārt kuģu atsavināšana notiek, piemērojot Atsavināšanas likuma nosacījumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Līdz ar to patruļkuģa "P-01 Zibens" atsavināšanu un pārdošanu izsolē veiks VNĪ. Pēc atsavināšanas iegūtie līdzekļi pēc atsavināšanas izdevumu segšanas (to apmērs šobrīd vēl nav precīzi nosakāms) tiks ieskaitīti attiecīgās publiskās personas budžetā. Papildus izsolē ir jāiekļauj nosacījums, ka nākamais īpašnieks veic atsavināmā kuģa transportēšanu, attīrīšanu un atsārņošanu drošā un videi nekaitīgā veidā atbilstoši vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā, ka NBS MVP nav kapacitātes kuģa izcelšanai no ūdens, kā arī nav plānoti budžeta līdzekļi, lai kuģa izcelšanu segtu ar ārpakalpojuma palīdzību, kuģa izcelšana jāveic izsoles uzvarētājam.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šobrīd patruļkuģis "P-01 Zibens" vairs nav izmantojams NBS vajadzībām un tā pārveidošana par apskatas objektu ir uzskatāma par finansiāli neizdevīgu.
Risinājuma apraksts
Atsavināt patruļkuģi "P-01 Zibens", valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" veicot tā pārdošanu izsolē.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Izvērtēta iespēja kuģi izcelt un pārveidot par apskates objektu
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Kuģa atsavināšana uzskatāma par izdevīgāko variantu tālākajai rīcībai ar to.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Ievērojot Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12. punktā noteikto, lai noskaidrotu, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei, valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju nodrošināšanai, ministrija noteiktā kārtībā izsludina Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ja divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē valsts iestādes, valsts kapitālsabiedrības vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes nepieprasa rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.
 
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Ietekme uz valsts budžetu vērtējama pozitīvi, jo pārdošanas izsolē iegūtie ieņēmumi tiks ieskaitīt attiecīgās publiskās personas budžetā, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 47.pantam.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
-

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
  • VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi