Anotācija (ex-ante)

21-TA-243: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Veselības aprūpes finansēšanas likuma 5. panta otrā un trešā daļa, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punkts un ceturtā daļa, 7. pants, 8. panta otrā daļa un 10. panta trešā daļa, Ārstniecības likuma 3. panta otrā daļa, Invaliditātes likuma 11. panta 2. punkts un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14. pants.

Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 491 “Par Vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju”.  

Veselības ministrijas iniciatīva

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” (turpmāk - Noteikumu projekts) mērķis ir pilnveidot un precizēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību, lai nodrošinātu pasākumus, kas saistīti ar Covid – 19 seku likvidēšanu un profilaksi, kā arī veicināt plašāku ģimenes ārstu iesaisti Covid-19 vakcinācijā, sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
   Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un apmaksa tiek veikta Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) noteiktajā kārtībā. Lai nodrošinātu pasākumus, kas saistīti ar Covid – 19 infekcijas seku likvidēšanu un profilaksi, arī veicinātu plašāku ģimenes ārstu iesaisti Covid-19 vakcinācijā, sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū, nepieciešami grozījumi Noteikumos Nr.555.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ģimenes ārsti nepietiekami plašā apjomā iesaistās iedzīvotāju vakcinācijā pret Covid-19
Risinājuma apraksts
   Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu organizēšana un apmaksa tiek veikta Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.555) noteiktajā kārtībā. Lai nodrošinātu pasākumus, kas saistīti ar Covid – 19 infekcijas seku likvidēšanu un profilaksi, arī veicinātu plašāku ģimenes ārstu iesaisti Covid-19 vakcinācijā, sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū, nepieciešami grozījumi Noteikumos Nr.555.
Noteikumu projektā ietvertā tiesiskā regulējuma mērķis un būtība ir veicināt plašāku ģimenes ārstu iesaisti Covid-19 vakcinācijā, sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū.
Ģimenes ārstu prakses iesaistei Covid-19 vakcinācijas aptveres uzlabošanā ir liela nozīme pandēmijas ierobežošanai. Ģimenes ārsts ir tā ārstniecības persona, kas pārzina savā praksē reģistrētā pacienta slimības vēsturi, kā arī dzīves apstākļus, tādējādi spēj pamatot vakcinācijas nepieciešamību. Ģimenes ārsts un viņa praksē nodarbinātās ārstniecības personas var sniegt lielu ieguldījumu vakcinācijas aptveres palielināšanā grūtāk sasniedzamajām un riska grupās esošajām iedzīvotāju grupām.
Saskaņā ar statistikas datiem uz 2021.gada 7.septembri secināms, ka iepriekš noteiktā samaksa par sasniegtajiem vakcinācijas rādītājiem pret Covid–19 infekciju iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem un hronisko pacientu grupā ir veicinājusi iedzīvotāju vakcinācijas aptveres rādītāju uzlabošanos šajā grupā, par ko liecina fakts, ka uz 2021.gada 1. jūliju iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem un hronisko pacientu grupā bija vakcinētas 39% personas, savukārt uz 7.septembri rādītājs ir audzis līdz 43%, kamēr kopumā valstī vakcinēti 37,84% iedzīvotāju.
Visu pārējo iedzīvotāju vakcinācijas aptvere ir salīdzinoši zemāka par iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem un hronisko pacientu grupas aptveri, tādēļ papildus nepieciešams noteikt motivējošu aptveres maksājumu par citiem vakcinētajiem ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem. Ņemot vērā, ka ir vērojams ar Covid-19 saslimstības rādītāju straujš kāpums, tad ir būtiski jāveicina pēc iespējas straujāku vakcinācijas aptveres palielināšanu. Nosakot šo aptveres maksājumu, nepieciešams palielināt tarifu par vienu pacientu un samazināt iepriekš noteikto aptveres rādītāju intervālus, nosakot tos reāli sasniedzamus, lai motivētu ģimenes ārstus iesaistīties šo rādītāju sasniegšanā.
Lai nodrošinātu minēto maksājumu, Noteikumu projekts (Noteikumu projekta 1.punkts) paredz, ka Nacionālais veselības dienests samaksās par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem ģimenes ārstu praksēm, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, par līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem. Aptveres rādītāji tiks aprēķināti par vakcināciju pret Covid-19 attiecībā uz  ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē, un atsevišķi – par pārējo ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu vakcināciju.
Attiecībā uz hronisko pacientu aptveres rādītāju aprēķināšanu personām no 18 gadu vecuma norādāms, ka pieaugušo personu vakcinācija tika uzsākta, prioritizējot vakcinējamo personu grupas. Kā vienas no augstām riska grupas tika noteiktas gados vecākas personas un personas ar hroniskām slimībām. Bērnu vakcinācija tika uzsākta bez pacientu prioritizācijas, tāpēc vērtējama visu iedzīvotāju aptveres ietvaros.
Atsevišķs maksājums par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām tiek paredzēts, lai motivētu ģimenes ārstu prakšu lielāku iesaisti vakcinācijas nodrošināšanā iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem un hronisko pacientu grupā, kas aizvien ir riska grupa un bieži ir daudz grūtāk sasniedzama personu grupa, jo grūtāk iesaistāma vakcinācijas procesā. Būtiski norādīt, ka saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra statistikas datiem (skatīts: https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika) uz 2021.gada 24.septembri mirušas 2675 personas, kurām apstiprināta Covid-19 infekcija, no kurām 2375 personas jeb 88,8% bija iedzīvotāji vecumā no 60 gadiem. Minētais apliecina nepieciešamību veicināt vakcinācijas pret Covid-19 aptveres rādītāju pieaugumu, cenšoties pasargāt minētās riska grupas iedzīvotājus no smagas slimības gaitas un no nāves.
Noteikumu projekts paredz, ka Nacionālais veselības dienests ģimenes ārstu praksēm, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, papildus veiks vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021.gada beigām veiks starpposma maksājumu par šajā periodā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem. Galīgos norēķinus par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem 2021. gadā Nacionālais veselības dienests veiks 2022. gadā.
Vakcinācijas aptvere tiks aprēķināta kumulatīvi kalendārā gada ietvarā par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim, ņemot vērā ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto personu (vakcinējamo personu loks grupā pacienti vecumā no 60 gadiem un pacienti no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām) skaitu uz 2021.gada 1.janvāri.
Tāpat Noteikumu projekts (Noteikumu projekta 2.punkts) paredz, ka no 2021.gada 1.oktobra ģimenes ārstu prakses, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, saņems papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim.
    Lai ģimenes ārstu prakses varētu nodrošināt nepieciešamos tehniskos un personāla resursus, kas saistīti ar Covid-19 vakcinācijas nodrošināšanu, nepieciešams segt papildu izdevumus. Tāpēc paredzēts nodrošināt papildu samaksu 11,87 euro apmērā. Vienas devas ievades papildu maksājuma summas pamatā ir izmaksas telpu paplašināšanai un ar to saistīto komunālo maksājumu izmaksu palielināšanai, papildus tehniskajam nodrošinājumam un izmaksas cilvēkresursu nodrošināšanai (0,75 slodzes), lai veiktu vakcinācijas procesa organizēšanu, koordinēšanu un nevakcinēto personu apzvanīšanu un motivēšanu. Detalizēti aprēķini ir norādīti anotācijas 3. un 4. pielikumā.     
Noteikumu projekts (Noteikumu projekta 2.punkts) paredz izdevumu kompensāciju līdz 440 euro apmērā ģimenes ārsta praksei, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, par praksē nodarbināto personu veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumiem.
Vakcinācijas process ģimenes ārstu praksēs rada lielu psihoemocionālu, kā arī fizisku pārslodzi. Apstākļi, kādos pēdējā pusgada laikā strādā ģimenes ārstu prakses personāls potencē izdegšanas sindroma, kā arī citu psihiskās veselības traucējumu attīstību, kā arī hronisku slimību paasinājumus ārstniecības personālam. Lai nodrošinātu gan primārās veselības aprūpi savā praksē reģistrētiem pacientiem, gan vakcinācijas procesa organizēšanu uz limitēta personālresursa rēķina, nereti uzklausot pacientu negācijas par vakcinācijas procesu Latvijā ir nepieciešama stipra psiholoģiskā noturība. Tāpat, lai nodrošinātu gan vakcināciju, gan pārējo pacientu veselības aprūpi, nākas strādāt intensīvā virsstundu režīmā. Lai rūpētos par ģimenes ārstu praksē nodarbināto ārstniecības personu emocionālo veselību, plānota ģimenes ārstiem un praksē nodarbinātām personām, kas iesaistītas vakcinācijā, nodrošināt iespēju saņemt veselības veicināšanas un rehabilitācijas pakalpojumus rehabilitācijas iestādēs. Kārtība, kādā ģimenes ārstu prakses varēs pieteikties izdevumu kompensācijai, tiks noteikta līgumā ar Nacionālo veselības dienestu.
Lai nodrošinātu primārās veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību, novēršot to, ka nodarbinātie vienlaicīgi īsā laikposmā (periodā līdz 2021.gada beigām) izmanto iespēju saņemt veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumus, Noteikumu projekts paredz, ka izdevumu kompensācija tiks nodrošināta par pakalpojumiem, kas saņemti laikposmā no 2021.gada 1.oktobra  līdz 2022.gada 31.augustam.
Noteikumu projekta 1.punkts nosaka, ka Noteikumu Nr.555  245.3 punktā noteikto samaksu ģimenes ārsta praksei Nacionālais veselības dienests veic par sasniegtajiem vakcinācijas aptveres rādītājiem laika periodā līdz 2021. gada 30. septembrim, jo Noteikumu projekts paredz, ka maksājums par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem 2021.gadā tiks veikts ģimenes ārstu praksēm, kas nodrošina vakcināciju.
  
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumam.
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas
  • ārstniecības iestādes, kam ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Ietekmes apraksts
-

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
1 334 286
0
5 003 416
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
1 334 286
0
5 003 416
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-1 334 286
0
-5 003 416
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-1 334 286
0
-5 003 416
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
1 334 286
0
5 003 416
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Noteikumu projekts izsaka 245.3  punktu jaunā redakcijā, paredzot, ka Dienests ģimenes ārsta praksei par 2021.gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem veic samaksu šādā kārtībā:
245.3 1. apakšpunkts paredz, ka ģimenes ārsta praksei, kas nenodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, maksā par laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē:
-1,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60 %;
-2,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 60 % līdz 80 %;
-3,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 80 % līdz 100 %;
245.3 2. apakšpunkts paredz, ka ģimenes ārsta praksei, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, maksā:
245.3 2.1. par laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē:
-2,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60 %;
-4,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 60 % līdz 80 %;
-6,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 80 % līdz 100 %;
245.3 2.2. par laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem, kas nav minēti šo noteikumu 245.3 2.1.apakšpunktā:
-1,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 50 %;
-3,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 50 % līdz 70 %
-5,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 70 % līdz 100 %”;
245.3 2.3. apakšpunkts paredz, ka dienests šo noteikumu 245.32. apakšpunktā minētajām ģimenes ārstu praksēm papildus veic vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim veic starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem.".

Lai veiktu starpposma maksājumu atbilstoši 245.3 2.3. apakšpunktam par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim 2021.gadā indikatīvi ir nepieciešams finansējums 1 334 286 euro (skat. 1. un 2.pielikumu).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.2.punktu (prot. Nr.34 47.§), 245.31. apakšpunktā minēto normu realizēšanai noteikumu spēkā esošajā redakcijā 2021.gadā Veselības ministrijai ir iezīmēts papildus valsts budžeta finansējums 640 000 euro apmērā. Ņemot vērā noteikumu projekta paredzēto, ka dienests šo noteikumu 245.32. apakšpunktā minētajām ģimenes ārstu praksēm papildus veic vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim veic starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem, Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu ir veikusi šīs normu īstenošanai nepieciešamā finansējuma prognozi, un ir secināts, ka starpposma maksājumam ģimenes ārsta praksei 2021.gadā par ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem ar noteiktām hroniskām saslimšanām ir nepieciešami 884 108 euro, savukārt, samaksai par pārējiem pacientiem ir nepieciešami 450 178 euro (skat. 2.pielikumu). Līdz ar to, Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.2.punktā (prot. Nr.34 47.§) iezīmētais finansējums pilnībā tiks novirzīts noteikumu projektā iekļauto normu finansēšanai.

Vienlaikus Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar 245.41. apakšpunktu, nosakot, ka ģimenes ārsta praksei, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, Nacionālais veselības dienests veic papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. Samaksa ģimenes ārstu praksēm tiks veikta 2022.gadā, un šīs normas īstenošanai 2022.gadā indikatīvi ir nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 3 070 911 euro, kas ir pieprasāms atbilstoši faktiskajam apmēram (skat. 3.pielikumu).

Paredzot nodrošināt papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, ņemot vērā to, ka vienas devas ievades papildu maksājuma summas pamatā ir izmaksas telpu paplašināšanai un ar to saistīto komunālo maksājumu izmaksu palielināšanai, papildus tehniskajam nodrošinājumam un izmaksas cilvēkresursu nodrošināšanai (0,75 slodzes), lai veiktu vakcinācijas procesa organizēšanu, koordinēšanu un nevakcinēto personu apzvanīšanu un motivēšanu, ar noteikumu projekta spēkā stāšanos ir paredzēts pārtraukt maksāt par ģimenes ārsta prakses ārstniecības personas veiktu zvanu par aicinājumu veikt vakcināciju pret Covid-19 ar manipulācijas tarifu 0,59 euro par zvanu, kam ir iezīmēts finansējums Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta rīkojumā Nr.532  “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr.55 92.§) 807 234 euro apmērā.
Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu ir veikusi šīs normas īstenošanai nepieciešamā finansējuma prognozi, pamatojoties uz faktiski veikto un provizoriski plānoto zvanu skaitu līdz šī gada 1.oktobrim, secinājusi, ka, lai nodrošinātu samaksu par iedzīvotāju apzvanīšanu līdz šo noteikumu projekta spēkā stāšanās datumam, prognozētais nepieciešamais finansējums ir 26 393 euro, attiecīgi iezīmētajā finansējumā nebūs nepieciešami 780 841 euro (skat. 6.pielikumu). No tiem, 694 286 euro plānots novirzīt šo noteikumu projekta 245.3  punktā paredzēto normu īstenošanai 2021.gadā, veicot starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem, savukārt atlikušo finansējumu 86 555 euro apmērā plānots novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr. 34 47. §) 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru, vienlaikus ir paredzēts veikt grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

Kopumā, 245.3  punktā paredzēto normu īstenošanai 2022.gadā indikatīvi ir nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 1 542 665 euro, kurus Veselības ministrija lūdz 2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, pieprasot to atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram (skat. 1. un 2.pielikumu).

Noteikumu projekts paredz papildināt noteikumus ar 245.42. apakšpunktu, nosakot, ka ģimenes ārsta praksei, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19, ir tiesības līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktajā kārtībā saņemt izdevumu kompensāciju līdz 440 euro apmērā par ģimenes ārsta praksē nodarbināto personu veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumiem, kas saņemti laikposmā no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.augustam. Samaksa ģimenes ārstu praksēm tiks veikta 2022.gadā, un šīs normas īstenošanai 2022.gadā indikatīvi ir nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 389 840 euro, kas ir pieprasāms atbilstoši faktiskajam apmēram (skat. 5.pielikumu).

Kopējais nepieciešamais finansējums noteikumu projekta īstenošanai ir 6 337 702 euro (skat. 1.pielikumu), tai skaitā,
1) 2021.gadā – 1 334 286 euro
, no tiem,
640 000 euro – ir iezīmēti ar Ministru kabienta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr.34 47.§) 1.1.2.punktu;
694 286 euro - prognozētais atlikums no Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr.532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” iezīmēta finansējuma;
2) 2022.gadā - indikatīvi 5 003 416 euro, ko nepieciešams segt 2022.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kas ir pieprasāms atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2022.gadā Veselības ministrija normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu faktiski nepieciešamajā finansējuma apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši protokollēmuma 3. punktam.

Nacionālais veselības dienests noteikumu projektā minēto samaksu veikšanu ģimenes ārstu praksēm (un citiem šajos noteikumos uzskaitītajiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozā ietilpstošiem pakalpojumiem) veiks, ievērojot Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nacionālais veselības dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Diskusija/apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija un Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācija neiebilst Noteikumu projekta tālākai virzībai.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts paredz veicināt ģimenes ārstu lielāku iesaisti vakcinācijā pret Covid-19. Sekmējot vakcinācijas aptveres palielināšanos iedzīvotāju vidū, samazināsies Covid-19 infekcijas izplatība.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi