Anotācija (ex-ante)

21-TA-743: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr. 57, 52 §,  42. punktam, lai varētu nodrošināt atbilstošu un efektīvu Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" (turpmāk – Fonda programma) administrēšanu, Tieslietu ministrijai jāsagatavo grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumu Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 5. punktā, nosakot, ka turpmāk Tieslietu ministrijas Fonda programmas administrēšanas izdevumi, kas tiek segti no Fonda programmas kontā ieskaitītajiem ieņēmumiem, nepārsniegs 2,5 procentus no Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma 45. pantā noteiktā maksimālā saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēra.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekts paredz grozījumu Ministru kabineta noteikumu 5. punktā, nosakot, ka turpmāk Fonda programmas administrēšanas izdevumi, kas tiek segti no Fonda programmas kontā ieskaitītajiem ieņēmumiem, nepārsniegs 2,5 procentus no Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma (turpmāk - NIMKIL) 45. pantā noteiktā maksimālā saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēra, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu Fonda programmas administrēšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kopš Fonda programmas ieviešanas 2018. gadā, Tieslietu ministrija ir noteikta kā atbildīgā iestāde tās administrēšanai. Trīs gadu laikā kopš Fonda programmas darbības uzsākšanas, ir secināms, ka Tieslietu ministrija patērē ievērojamu administratīvo resursu noteiktās funkcijas sekmīgai realizēšanai.  Tieslietu ministrija nodrošina gan saturiskos, gan organizatoriskos jautājumus saistībā gan ar Fonda programmas, gan ar Noziedzības novēršanas padomes sēdes, kurā tiek lemts par Fonda programmas sadali, organizēšanas jautājumiem. Vienlaikus atbilstoši Noziedzības novēršanas padomes uzdotajam, Ministru kabineta noteikumos pēdējo divu gadu laikā ir veikti grozījumi, kas paredz Tieslietu ministrijai papildu uzdevumus Fonda programmas administrēšanā. Atbilstoši 2019. gada 14. maija grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas stājās spēkā 2019. gada 17. maijā –, ja līdzekļu pieprasītāju iesniegtie pieteikumi tikai daļēji atbilst Fonda programmas mērķim vai to kopējā summa pārsniedz Fonda programmas kontā pieejamos līdzekļus, Tieslietu ministrija nodrošina un veic darbības sanāksmes rīkošanā ar līdzekļu pieprasītājiem, kā arī nodrošina, ka ar līdzekļu pieprasītājiem tiek panākta vienošanās par atbalstāmajiem un Noziedzības novēršanas padomei izskatīšanai iesniedzamajiem pasākumiem. Kopš grozījumu spēkā stāšanās, praksē visās Fonda programmas līdzekļu sadalīšanas reizēs Tieslietu ministrijai ir bijusi nepieciešamība veikt minētās darbības, lai nodrošinātu sekmīgu līdzekļu sadali līdzekļu pieprasītājiem. Vienlaikus atbilstoši 2020. gada 11. augusta grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas stājās spēkā 2020. gada 20. augustā, Tieslietu ministrijai, ir uzdots izvērtēt līdzekļa pieprasītāja iesniegumu un pieņemt lēmumu par pasākuma īstenošanas termiņa pagarināšanu, ja aizkavētas piegādes vai preču vai pakalpojumu neatbilstošas kvalitātes dēļ līdzekļu saņēmējs nevar nodrošināt galīgā norēķina maksājumus pasākuma īstenošanas termiņā.

 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Izvērtējot Tieslietu ministrijas veicamās darbības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, norādāms, ka papildu administrēšanas darbs noteiktajiem darbiniekiem ir ne tikai konkrētā Fonda programmas līdzekļu sadales periodā, bet gan visa kalendārā gada ietvaros. Līdz ar to, lai Tieslietu ministrija nodrošinātu atbilstošu un efektīvu Fonda programmas administrēšanu, ir nepieciešams palielināt Tieslietu ministrijai novirzāmo līdzekļu apjomu šīs funkcijas izpildei. 
Risinājuma apraksts
Lai Tieslietu ministrija sekmīgi veiktu Fonda programmas administrēšanu, nepieciešams finansēt vienu papildu amata vietu – jurists. Norādāms, ka minētais jurists veiks pamatdarbības Fonda programmas administrēšanā, proti, uzaicinājumu sagatavošanu, pieteikumu apkopošanu, līdzekļu pieprasītāju iesniegto atskaišu saturisko izskatīšanu, pārskata gatavošanu par līdzekļu izlietojumu izvērtēšanu un apkopošanu, attiecīgo ziņojumu sagatavošanu, sagatavojot attiecīgos dokumentus. Tāpat minētais darbinieks veiks darbības saistībā ar Noziedzības novēršanas padomes sēžu organizēšanu gadījumos, kad tiks lemts par Fonda programmas līdzekļu izlietojumu. Vienlaikus šādu darbinieku būs iespējams piesaistīt Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāna koordinēšanā. Pieņemot rīcības plānu un atskaitoties par tā izpildi būs jāseko līdzi kā Fonda programmas projekti sekmē rīcības plāna mērķu sasniegšanu, tāpēc būs jāveic projektu analīze arī kontekstā ar rīcības plānu. Līdz ar to būs jāiegulda papildu administratīvs resurss – detalizēti jāpārzina rīcības plāns un pasākumu saturs un jāseko līdzi tā izpildei, kā arī saturiski jāvērtē Fonda programmas atskaišu saturs, lai veiktu organizatorisku pasākumu sinhronizēšanu, lai abi procesi viens otru papildinātu, tā maksimāli efektivizējot gan Fonda programmas mērķu, gan rīcības plāna mērķu sasniegšanu.
Vienlaikus ņemot vērā, ka sekmīgai Fonda programmas administrēšanai visa perioda ietvaros nepieciešama arī finanšu analītiķa iesaiste, Tieslietu ministrijai ir nepieciešami finanšu līdzekļi piemaksas nodrošināšanai vienam finanšu analītiķim. Finanšu analītiķis veiks Fonda programmas līdzekļu pieprasītāju pieteikumu finanšu rādītāju sadaļas izvērtēšanu, līdzekļu uzskaiti, atskaites par līdzekļu izlietojumu finanšu sadaļas izvērtēšanu, kā arī izskatīs līdzekļu pieprasītāju iesniegumus par pasākuma īstenošanas termiņa pagarinājumu, kā arī sagatavos attiecīgo informāciju Noziedzības novēršanas padomei.
Tāpat norādāms, ka, ņemot vērā lielo darba apjomu konkrētā Fonda programmas līdzekļu sadales reizē, Tieslietu ministrijai uz attiecīgo periodu ir nepieciešams iesaistīt vairākus darbiniekus sekmīga administrēšanas procesa nodrošināšanai. Līdz ar to papildus ir saglabājamas arī piemaksas, nosakot tās trīs personām uz attiecīgo laika periodu.
Fonda programmas izdevumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 4. punktam un noteikumu projektā plānotajam 5. punkta grozījumam paredzēti līdzekļu saņēmējiem ne vairāk kā 1 950 000 euro (iepriekš 1 990 000 euro) apmērā, finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas pasākumiem un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, izņemot līdzekļu pieprasītāja un saņēmēja nodarbināto atlīdzībai, un Tieslietu ministrijai ne vairāk kā 50 000 euro (iepriekš 10 000 euro) apmērā Fonda programmas administrēšanas izdevumiem.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
2 000 000
0
2 000 000
0
2 000 000
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumā "Par valsts budžetu 2021. gadam" Fonda programmā ir paredzēti ieņēmumi un izdevumi divu miljonu euro apmērā, atbilstoši NIMKIL 45. pantā noteiktajam maksimālajam saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēram. Izdevumi līdzekļu saņēmējiem finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas pasākumiem un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem plānoti transferta veidā 1 990 063 euro apmērā, bet izdevumi atlīdzībai Fonda programmas administrēšanai plānoti 9937 euro apmērā.
Nepieciešamie Fonda programmas administrēšanas izdevumi atlīdzībai katru gadu kopā ir 50 682 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Finansējums vienai amata vietai - jurists  euro 
Darba alga 12. mēnešalgu grupa, mēnešalga 1 647 euro/mēn. 19 764 
vispārējā piemaksa - 10 % no mēnešalgu kopsummas  1 976
prēmijas un naudas balvas – 10 % no mēnešalgu kopsummas 1 976
Sociālās garantijas - 5 % no mēnešalgu kopsummas  988
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāās iemaksas no 24 704 euro 5 828
                                                                                                                Kopā  30 532
piemaksas esošajiem darbiniekiem (30 %)  
1 finanšu analītiķis (piemaksa 12 mēn.)  
10. mēnešalgu grupa, mēnešalga 1 287 euro/mēn. 4 633
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 093
                                                                                                                Kopā  5 726
2 juristi, departamenta direktors (piemaksa 7 mēn.)  
12. mēnešalgu grupa, mēnešalga 1 647 euro/mēn.; 14. mēnešalgu grupa 2 264 ​​​​​euro/mēn. 11 671
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  2 753
                                                                                                                Kopā  14 424
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Papildus amata vieta nodrošināta tieslietu resora ietvaros, nepalielinot kopējo tieslietu resora amata vietu skaitu.
Cita informācija
Spēkā esošais regulējums paredz Fonda programmas administrēšanas izdevumiem novirzīt 0,5 procentus no NIMKIL 45. pantā noteiktā maksimālā saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēra jeb 10 000 euro. Atbilstoši noteikumu projektā paredzētajam turpmāk Fonda programmas administrēšanas izdevumiem tiks novirzīti 2,5 procenti no NIMKIL 45. pantā noteiktā maksimālā saimnieciskajā gadā novirzāmās summas apmēra jeb 50 000 euro, līdz ar to papildus ietekmes uz budžetu nav. Papildus nepieciešamais finansējums 40 063 euro apmērā tiks nodrošināts veicot apropriācijas pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem Fonda programmas ietvaros, bet papildus nepieciešamais finansējums 682 euro apmērā tiks nodrošināts Tieslietu ministrijas esošā budžeta ietvaros.
Ministru kabinets 2021. gada 24. augusta sēdē, izskatot informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" (prot. Nr. 57, 52. § 42. punkts)  atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei Tieslietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" ietvaros, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 2022. gadam un turpmākajiem gadiem 40 063 euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu šīs budžeta programmas administrēšanas izdevumus, tai skaitā finansējot programmas administrēšanai nepieciešamo vienu amata vietu.  Apropriācijas pārdale ir iekļauta likumprojektā "Par valsts budžetu 2022. gadam" un  likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi