Anotācija (ex-ante)

21-TA-265: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Patlaban ir spēkā Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 715 “Labturības prasības kažokzvēru turēšanai” (turpmāk – noteikumi Nr. 715), kuros noteiktas vispārīgās labturības prasības kažokādu ieguvei paredzētu ūdeļu, sesku, lapsu, nutriju un šinšillu turēšanai.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Uzlabot kažokzvēru labturību un novērst cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, novietnēm izstrādājot labas prakses vadlīnijas, nodrošinot darbinieku apmācības un veicot videonovērošanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumu Nr. 715 2. punkts nosaka, ka kažokzvēru īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka par kažokzvēriem rūpējas darbinieki ar attiecīgām prasmēm un profesionālām iemaņām kažokzvēru kopšanā.
Noteikumu Nr. 715 4. punkts nosaka, mītņu, aprīkojuma vai kažokzvēru kopšanas piederumu daļas, kas nonāk saskarē ar kažokzvēriem, tīra, mazgā un dezinficē pēc kažokzvēru izvešanas no mītnes.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, ir jāveic stingrāka paškontrole dzīvnieku audzētavās. Jāpievērš lielāka uzmanība darbinieku veiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar dzīvnieku sagūstīšanu, pārvietošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas laicīgi novērstu un izslēgtu cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, papildus nosakot obligātu pienākumu darbinieku apmācībai un videonovērošanas sistēmas ieviešanai. 
Noteikumu Nr. 715 4. punktā ietvertā regulējuma mērķis ir noteikt kažokzvēru mītņu, aprīkojuma vai kopšanas daļu dezinfekciju, taču bez noteiktas dezinfekcijas regularitātes netiek nodrošināta atbilstoša higiēnas prasību izpilde. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt, ka tīrīšana, mazgāšana un dezinfekcija tiek veikta pēc katra ražošanas procesa, kas nodrošinātu augstākas labturības prasības kažokzvēru novietnēs.
Risinājuma apraksts
Nosakot noteikumos apmācības programmu, nepieciešams papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti un noteikumu Nr. 715 1. punktā noteikto noteikumu saturu. 
Noteikumi  jāpapildina ar jaunu 2.1 punktu, kas nosaka, ka kažokzvēru īpašniekam vai turētājam ir pienākums izstrādāt labas prakses rokasgrāmatu, kas ietver detalizētus kritērijus un prasības kažokzvēru audzēšanai, turēšanai un darbinieku apmācībām. Pamatojoties uz minēto, tiek precizēts arī noteikumu Nr. 715 2. punkts, nosakot, ka darbinieku apmācība notiek 2.punktā minētajās tēmās.
Noteikumu Nr. 715 4.punkts jāprecizē, nosakot tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas regularitāti, kā arī noteikumi jāpapildina ar jaunu 4.1 punktu nosakot, ka kūtsmēslus no novietnes teritorijas izvāc vismaz vienu reizi gadā vai nepārtraukti atbilstoši kanalizācijas sistēmai.
Noteikumi Nr. 715 jāpapildina ar jaunu 13.1, 13.2, 13.3 un 13.4 punktu, nosakot kā obligātu regulējumu, ka kažokzvēru novietnēs tiek ieviestas videonovērošanas sistēmas, lai pievērstu lielāku uzmanību darbinieku veiktajiem pienākumiem un to uzvedības novērošanai, laicīgi novēršot un izslēdzot cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem. Videonovērošanas ieraksti jāveic darba laikā, jāsaglabā ne mazāk kā vienu  mēnesi  pēc ierakstīšanas un jāuzrāda Pārtikas un veterinārajam dienestam pēc pieprasījuma.
Jāpapildina noteikumu 14.punkts, paredzot, ka kažokzvēri tiek nodrošināti ar nekaitīgu, higiēnas prasībām atbilstošu un kvalitatīvu barību un nepārtraukti brīvi pieejamu ūdeni dzeršanai.
Noteikumi Nr.715 jāpapildina ar jaunu 17.1 punktu, nosakot, ka kažokzvēru, kuri ir ievainoti vai saslimuši, un šo iemeslu dēļ tie ir pakļauti stiprām sāpēm vai ciešanām, un šīs sāpes vai ciešanas praktiski nav iespējams remdēt, nonāvē atbilstoši Regulas Nr.1099/2009 19. pantā noteiktajam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
 • visi uzņēmumi
Ietekmes apraksts
Noteikumu projektā noteiktais tiesiskais regulējums attiecas uz Pārtikas un veterināro dienestu un piecām kažokzvēru novietnēm, kas ir reģistrētas Pārtikas un veterinārā dienesta veterināro uzraudzības objektu reģistrā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Palielinās/samazinās
Stundas samaksas likme - Euro
Laika patēriņš uz vienību - stundās
Subjektu skaits
Cik bieži - reizes gadā
Administratīvās izmaksas - Euro
Aprēķinu skaidrojums
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
0,00
visi uzņēmumi
neietekmē
Administratīvās izmaksas gada laikā juridiskām personām nepārsniedz – 2000 euro.
Kopā
0,00

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Sabiedrības grupa
Vai ietekmē?
Izmaksas par vienību - Euro
Vienību skaits
Atbilstības izmaksas - Euro
Aprēķinu skaidrojums
Juridiskās personas
Kopā (juridiskās personas)
250,00
visi uzņēmumi
Vērtības nozīme:
250,00
Vienas videokameras izmaksas
1
Viena videokamera
250,00
Kažokzvēru nozarē novietņu skaits un lielums ir dažāds un tās ģeogrāfiski aizņem lielāku vai mazāku laukumu. Pamatojoties uz minēto, nepieciešamo videokameru daudzums ir atšķirīgs. Vienas videokameras izmaksas (ar uzstādīšanu) būtu aptuveni 250 Euro.
Kopā
250,00
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pārtikas un veterinārais dienests
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Latvijas Zvēraudzētāju asociācija", Biedrība "Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome"
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas

  7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

  Vai projekts skar šo jomu?

  7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

  Ietekme
  Jā/Nē
  Skaidrojums
  1. Tiks veidota jauna institūcija
  -
  2. Tiks likvidēta institūcija
  -
  3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
  -
  4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
  Videoierakstu pārbaude pēc nepieciešamības.
  5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
  -
  6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
  -
  7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
  -
  8. Cita informācija
  -

  7.5. Cita informācija

  -
  8. Horizontālā ietekme

  8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.5. uz teritoriju attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.6. uz vidi

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.7. uz klimatneitralitāti

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.11. uz veselību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.13. uz datu aizsardzību

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.14. uz diasporu

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

  Vai projekts skar šo jomu?

  8.2. Cita informācija

  -
  Pielikumi