Anotācija (ex-ante)

21-TA-1616: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Atbilstoši Veselības ministrijas priekšlikumam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu tiesību principu ievērošanu un taisnīgu darba samaksu visiem maksas rezidentiem, vienlaikus dot iespēju ārstniecības iestādēm nodrošināt speciālistus, lai pilnvērtīgā apjomā un kvalitātē varētu sniegt noteiktus ārstniecības pakalpojumus, kā arī jaunajam ārstam dot iespēju studēt izvēlētajā specialitātē, valsts budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi darba samaksai rezidentiem, kuru rezidentūras studijas netiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Kā arī noteikt plānoto rezidentu darba samaksas palielinājumu par 4,4 procentiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nodrošināt vienlīdzīgu tiesību principu ievērošanu un taisnīgu darba samaksu visiem maksas rezidentiem, vienlaikus dot iespēju ārstniecības iestādēm nodrošināt speciālistus, lai pilnvērtīgā apjomā un kvalitātē varētu sniegt noteiktus ārstniecības pakalpojumus, kā arī jaunajam ārstam dot iespēju studēt izvēlētajā specialitātē. Kā arī noteikt plānoto rezidentu darba samaksas palielinājumu par 4,4 procentiem.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes vai zobārsta apakšspecialitātes iegūšanai.
Rezidentūras programmās ārsta pamatspecialitātes iegūšanai uzņem personas, kuras ir sekmīgi apguvušas sešus gadus ilgu medicīnas studiju programmu un ieguvušas ārsta grādu.
Rezidentūras programmās ārsta apakšspecialitātes un papildspecialitātes iegūšanai uzņem ārstus, kuri ir apguvuši pamatspecialitāti. Turklāt rezidentūras programmās zobārsta apakšspecialitātes iegūšanai uzņem personas, kuras ir ieguvušas zobārsta grādu.
Rezidentūras programmas realizē augstskolas  - Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk - RSU) un Latvijas Universitāte (turpmāk - LU).
Rezidentūras programmu apguvei ir pieejamas gan no valsts budžeta finansētās, gan no juridiskas vai fiziskas personas finansētas rezidentūras studiju vietas (turpmāk -maksas rezidentūra).

Maksas rezidentūra dot iespēju ārstniecības iestādēm nodrošināt speciālistus, lai pilnvērtīgā apjomā un kvalitātē varētu sniegt noteiktus ārstniecības pakalpojumus, kā arī jaunajam ārstam dot iespēju studēt izvēlētajā specialitātē.

No kopējā maksas rezidentu skaita, 63% apmācību iziet 5.līmeņa klīniskajās universitātes slimnīcās. Kopumā rezidentūras programmu apguvi maksas rezidentiem nodrošina 29 ārstniecības iestādes -  8 jeb 19% ir privātās un 21 jeb 81% ir valsts un pašvaldību ārstniecības iestādes.

Lielākais maksas rezidentūras studējošo īpatsvars ir tādās specialitātēs kā dermatologs, venerologs, oftalmologs, ginekologs, dzemdību speciālists, ģimenes ārsts, radiologs.

Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība nosaka Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība", kas pamatā nosaka regulējumu valsts finansētajai rezidentūrai, vienlaikus nosakot, ka augstskola ir tiesīga uzņemt attiecīgo pretendentu maksas rezidentūrā tā izvēlētajā specialitātē ārpus pretendentu atlases konkursa (maksas rezidentūra).

Studiju maksā tiek iekļautas šādas izmaksu pozīcijas: mācību personāla atlīdzība, rezidentūras organizēšanas izdevumi ārstniecības iestādēs, augstskolai administratīvie izdevumi. Maksas rezidentūrā finansējums rezidenta atalgojuma nodrošināšanai netiek paredzēts, jo rezidentam no privātiem līdzekļiem nav jāsedz pašam izmaksājamā atalgojuma daļa. Tā jāsedz darba devējam.
Līdz ar to šobrīd netiek  nodrošināta maksas rezidentūrā studējošo rezidentu statusa atbilstība Ārstniecības likumā noteiktajam, jo likums nosaka, ka rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

Rezidentūras programma ietver attiecīgajai ārsta specialitātei nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu. Līdz ar to, rezidents no vienas puses ir studējošais, kurš studē augstskolas piedāvātajā rezidentūras programmā, bet no otras puses - darbinieks, kurš strādā ārstniecības iestādē, par darbu saņemot atlīdzību.

Par izveidojušos neapmierinošu situāciju liecina Veselības ministrijā vairākkārt saņemti maksas rezidentu iesniegumi, kuros pausta neizpratne un neapmierinātība ar to, ka maksas rezidentiem rezidentūras laikā veicot vienu un to pašu darbu kā valsts finansētajā  rezidentūrā studējošajiem, netiek noteikta darba samaksa un, attiecīgi, liegtas sociālās garantijas. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams nodrošināt līdzvērtīgu nodarbinātību gan valsts finansētajā rezidentūrā studējošajiem, gan maksas rezidentiem.
Risinājuma apraksts
Pamatspecialitātes, apakšspecialitātes rezidentiem, kuru apmācības izdevumus pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona, izdevumus par rezidenta atlīdzību finansē no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

Veselības ministrija ir izstrādājusi diskusiju dokumentu "­­Informatīvais ziņojums “Par maksas rezidentūrā studējošajiem”" (turpmāk - ziņojums). Ziņojuma izstrādes gaitā tika saņemts augstskolu, veselības nozares darba devēju intereses pārstāvošo organizāciju viedoklis par maksas studiju vietu veselības nozares izglītības sistēmā. Veselības ministrija 09.02.2021. vēstulē Nr. 01-46.1/818 lūdza RSU un LU sniegt skaidrojumu, kā augstskola ir nodrošinājusi un turpmāk plāno nodrošināt minēto Ārstniecības likuma prasību izpildi, kas paredz, ka visi augstskolā studējošie rezidenti ir darba tiesiskajās attiecībās ar ārstniecības iestādi, tajā skaitā, maksas rezidenti. RSU (19.02.2021. vēstule Nr.60-6/66/2021) norāda, ka augstskolu ar studējošo saista divpusējs studiju līgums un ar ārstniecības iestādi – divpusējs līgums par rezidentu apmācību. Līgumā par rezidentu apmācību tiek ietverts ārstniecības iestādes pienākums rezidentu apmācību īstenot saskaņā ar valstī pastāvošo normatīvo regulējumu. Par praktisko un teorētisko apmācību studējošais slēdz divpusēju līgumu ar ārstniecības iestādi. Šī līguma kontrole un īstenošanas uzraudzība nav deleģēta augstskolām. RSU plāno, sākot ar nākamo akadēmisko gadu, studiju līgumos ietvert skaidrojumu par maksas rezidentūras būtību un studējošajiem pastāvošām sociālajām garantijām. Kā arī rosina izvērtēt iespēju papildināt Ārstniecības likuma 1. panta 19. punktā ietverto definīciju ar vārdiem “[darba] vai citās [tiesiskajās attiecībās]”.
LU (23.02.2021. vēstule Nr.1-13/160) atzīmē, ka stājoties rezidentūrā studijām par maksu, pretendenti ir informēti par to, ka viņu līgumiskās attiecības ar ārstniecības iestādēm, kurās noritēs apmācība, atalgojumu neparedz. Augstskola nevar atbildēt par ārstniecības iestāžu līgumiskajām attiecībām ar rezidentu, jo to paredz atsevišķs divpusējs līgums starp rezidentu un ārstniecības iestādi. Kopš rezidentūras regulējošo dokumentu izstrādes un pastāvēšanas, nekad maksas rezidenti nav bijuši algotās darba attiecībās ar ārstniecības iestādi rezidentūras ietvaros. Atsevišķos gadījumos, maksas rezidenti tikuši pieņemti darbā par ārstiem-stažieriem, ja tas bijis nepieciešams ārstniecības procesa nodrošināšanai. Pašreizējā situācijā nav iespējams pārtraukt uzsākto apmācību ar esošajiem maksas rezidentiem. Savukārt, pieprasot rezidentūras apmācības procesā iesaistītajām ārstniecības iestādēm nodrošināt atbilstošu darba samaksu un sociālās garantijas, pēc provizoriskiem aprēķiniem, vairāk kā 25% maksas rezidentiem nebūs iespējams nodrošināt atbilstošu mācību bāzi – ārstniecības iestādi. LU Rezidentūras attīstības programma aicina palielināt budžeta rezidentu skaitu vismaz par 15%. Turpmāk LU plāno uzņemt rezidentus studijās par personīgiem līdzekļiem tikai gadījumā, ja pretendents varēs uzrādīt apliecinājumu par darba attiecībām ar ārstniecības iestādi (kas var nebūt klīniskā apmācības bāze), lai nodrošinātu sociālās garantijas. LU Rezidentūras attīstības programma aicina Veselības ministriju iniciēt izmaiņas normatīvajos aktos, lai maksas rezidentūrā varētu studēt jebkurš pretendents ne tikai ar noslēgtu līgumu un darba tiesiskajām attiecībām ar ārstniecības iestādi, bet gan ar jebkuru darba devēju/darba formu (arī nemedicīnisku), kas nodrošina sociālās garantijas.

Diskusiju rezultātā piedāvāts ilgtermiņa risinājums kopējā rezidentūras procesa pilnveidei (A variants – zaļais scenārijs (“vienlīdzīga rezidentūra”)), kā arī tiek iezīmēti būtiskākie akcenti: maksas rezidentūrā vietu skaits tiek plānots saskaņā ar valsts budžeta rezidentūras vietām un  ārstniecības iestāžu kapacitāti nodrošināt kvalitatīvu rezidentūras procesu. Vienlaikus no valsts budžeta finansētajā rezidentūrā tiek palielināts rezidentūras vietu skaits, īpaši pamatspecialitātēs (līdz 250 vietām).
No valsts budžeta finansētā rezidentūrā tiek saglabāta līdzšinējā kārtībā – pamatojoties uz augstskolas, ārstniecības iestādes un rezidenta noslēgtajiem līgumiem par apmācību un darba nosacījumiem. Attiecīgi arī darba attiecību nosacījumi nostiprināti maksas rezidenta un ārstniecības iestādes līgumā.
Sociālās garantijas - maksas rezidentiem tiek aprēķināts atbilstoši Ārstniecības likuma un Darba likuma prasībām par sociālo iemaksu veikšanas kārtību un apmēru. 

2022. – 2024. gadā ik gadu valsts budžetā ir paredzēti papildus 5,6 miljoni euro darba samaksai maksas rezidentiem, kā arī 2022.gadā vairāk nekā 266 tūkstoši euro (šis finansējums turpinās pieaugt arī 2023. un 2024. gadā) papildus 30 no valsts budžeta finansētām studiju vietām rezidentu apmācībai. Ievērojot minēto rezidentūras organizācijā un finansēšanā tiks ievērots pamatprincips, kas paredz palielināt no valsts budžeta finansētas rezidentūras vietas, vienlaikus mazinot maksas rezidentūras vietu skaitu. Līdz ar to maksas rezidentūras vietu skaita plānošanas kritēriji un nosacījumi uzņemšanai maksas rezidentūrā 2022./2023. studiju gadā tiks izstrādāti  un noteikti Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība" 2022.gada sākumā. 

Izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"" nosaka kārtību, kādā 2022.gadā no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts atlīdzība maksas rezidentiem. Noteikumu projekts paredz, ka atlīdzību no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina maksas rezidentiem, kuri studē ārsta pamatspecialitātes un apakšspecialitātes rezidentūras studiju programmās. Pamatojums: 1) no visiem pamatspecialitātes un apakšspecialitātēs  rezidentiem 85% ir valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs; 2) Pamatspecialitātes un apakšspecialitātes rezidentūras studijās sagatavo ārstus speciālistus, kas pēc rezidentūras beigšanas strādās ne tikai privātā sektora ārstniecības iestādēs, bet daļu no slodzes arī valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs; 3) Lielākajai daļai no privātā sektora ārstniecības iestādēm, kurās ir maksas rezidenti ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu sniegšanu. 
Lai gan maksas rezidenti ir arī reģionālajās ārstniecības iestādēs, tomēr 30% piemaksa (atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība" 20.punktam) nebūtu attiecināma, jo primāri ir nepieciešams nodrošināt visiem rezidentiem vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā uz pamata atlīdzību, un reģionālā piemaksa pie atalgojuma ir kā veicinošs faktors rezidentu piesaistei konkrētajā ārstniecības iestādē, un 30% piemaksas piemērošana ir savstarpēji saistīta ar iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu 28.punktā noteikto nosacījumu pēc rezidentūras beigšanas turpmākos trīs gadus normālā darba laika ietvaros (arī skaitot to summāri) strādāt savā specialitātē. Maksas rezidentiem nebūtu piemērojams Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība" 28.punkts, jo Veselības ministrija pieņem lēmumu par rezidenta apmācībai (nevis atlīdzībai) izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu, ja netiek pildīti 28.punkta nosacījumi.
Maksas rezidentiem, kuri studē rezidentūrā papildspecialitātes iegūšanai, netiek paredzēts nodrošināt atlīdzību no valsts budžeta līdzekļiem, jo studijas ir tādās specialitātēs, kā osteopāts (15 rezidenti), homeopāts (5 rezidenti), dietologs (2 rezidenti), imunologs (1 rezidents), algologs (1 rezidents), kuru sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem (izņemot algologa, dietologa un imunologa specialitātes). 

 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Alternatīvie risinājumi ir izvērtēti Veselības ministrija izstrādātajā diskusiju dokumentā "­­­­­­Informatīvais ziņojums “Par maksas rezidentūrā studējošajiem”". Alternatīvie varianti bija: 
B variants -  oranžais scenārijs (“sociālās garantijas”) – papildus zaļajā scenārijā piedāvātajam ilgtermiņa risinājumam valsts budžeta finansētas rezidentūras attīstībai, tiek piedāvāts īstermiņa risinājums, lai uzlabotu maksas rezidentu sociālā nodrošinājuma garantijas. Scenārija attīstība tiek rekomendēta.
C variants - sarkanais scenārijs (“nevienlīdzīga rezidentūra”) – scenārijs neparedz izmaiņu veikšanu maksas rezidentūras organizēšanas un finansēšanas nosacījumos. Pakāpeniski tiek veikti uzlabojumu valsts finansētajā rezidentūras procesā, kamēr maksas rezidentūras darba tiesiskās attiecības tiek īstenotas līdzšinējā, nevienlīdzīgā veidā. Scenārijs netiek rekomendēts.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Rezidenti, kuriem apmācība tiek segta no juridiskas vai fiziskas personas līdzekļiem.
Ietekmes apraksts
Pamatspecialitātes, apakšspecialitātes rezidentiem, kuru apmācības izdevumus pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona, izdevumus par rezidenta atlīdzību finansē no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
35 514 939
0
36 505 880
0
37 466 699
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
35 514 939
0
36 505 880
0
37 466 699
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
35 514 939
0
36 505 880
0
37 466 699
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
35 514 939
0
36 505 880
0
37 466 699
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)

2022.gads atbilstoši likumam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”:
Veselības ministrijas budžeta programmas 02.00.00 “Medicīnas izglītība”:
apakšprogrammā 02.04.00 „ Rezidentu apmācība”:
Resursi izdevumu segšanai 35 514 939 euro
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 514 939 euro
Izdevumi 35 514 939  euro, tai skaitā:
    Kārtējie izdevumi 292 597 euro
Atlīdzība 276 979 euro
Preces un pakalpojumi 15 618 euro
Uzturēšanas izdevumu transferti 35 222 342 euro

2023.gads atbilstoši likumam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”:
apakšprogrammā 02.04.00 “Rezidentu apmācība”:
Resursi izdevumu segšanai 36 505 880 euro
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 36 505 880 euro
Izdevumi 36 505 880 euro, tai skaitā:
  Kārtējie izdevumi 292 597 euro
Atlīdzība 276 979 euro
Preces un pakalpojumi 15 618 euro
  Uzturēšanas izdevumu transferti 36 213 283 euro 

2024.gads atbilstoši likumam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”:
apakšprogrammā 02.04.00 “Rezidentu apmācība”:
Resursi izdevumu segšanai 37 466 699 euro
  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 37 466 699 euro
Izdevumi 37 466 699 euro, tai skaitā:
  Kārtējie izdevumi 292 597 euro
Atlīdzība 276 979 euro
Preces un pakalpojumi 15 618 euro
  Uzturēšanas izdevumu transferti 37 174 102 euro 


Ietekme 2022.gadam un turpmākiem gadiem ik gadu 6 747 705 euro apmērā, tai skaitā:
1. Rezidentu darba samaksas pieaugums tiek plānots 4,4% apmērā, paredzot finansējumu 1 145 722 euro apmērā darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 4,4%, kas piešķirts prioritārā pasākuma "Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana" ietvaros.
Detalizētus aprēķinus skatīt Pielikumā Nr.1., 2. un 3.

2. Atlīdzības izmaksai rezidentiem, kuru rezidentūras apmācības izmaksas tiek segtas no juridisku vai fizisku personu līdzekļiem, tiek paredzēts finansējums 5 601 983 euro apmērā, tai skaitā 5 601 056 euro, kas piešķirts prioritārā pasākuma "Darba samaksas nodrošināšana rezidentiem, kuru rezidentūras studijas netiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem" ietvaros un 927 euro, kas tiek novirzīts šim mērķim apakšprogrammas 02.04.00 "Rezidentu apmācība" ietvaros.
Detalizētus aprēķinus skatīt Pielikumā Nr.4 un 5.

Finansējums iekļauts likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Jauno Ārstu asociācija
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Diskusiju dokumenta "­­­­­­Informatīvais ziņojums “Par maksas rezidentūrā studējošajiem”" izstrādes gaitā tika saņemts augstskolu, veselības nozares darba devēju intereses pārstāvošo organizāciju viedoklis par maksas studiju vietu veselības nozares izglītības sistēmā.
Jautājums, lai nodrošinātu līdzvērtīgu rezidenta atlīdzību gan no valsts budžeta līdzekļiem finansētajā rezidentūrā studējošajiem, gan no juridisku vai fizisku personu finansētās rezidentūras studiju vietās  studējošajiem, tika diskutēts ar Latvijas Jauno Ārstu asociāciju, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti. Kā arī jautājums, ka no valsts budžeta līdzekļiem maksā atalgojumu maksas rezidentiem, kuri studē ārsta pamatspecialitātes un apakšspecialitātes rezidentūras studiju programmās, tika izskatīts un atbalstīts Veselības ministrijas veselības nozares stratēģiskās padomes 2021.gada 16.decembra sēdē.
 

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Papildus finansējuma aprēķins