Anotācija (ex-ante)

23-TA-1855: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:
- Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumu Nr. 143 "Par humānās palīdzības sniegšanu" (ierobežotas pieejamības informācija);
- Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" (turpmāk – noteikumi Nr.421) 41. un 43. punktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 6561 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kuri saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizēto humānās palīdzības sūtījuma transportēšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ar Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumu Nr. 143 “Par humānās palīdzības sniegšanu” (23-TA-555 (IP)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam tika noteikts uzdevums organizēt humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma piedāvāto risinājumu ietvaros. Minētā uzdevuma izpildei Finanšu ministrijai tika noteikts uzdevums no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu ne vairāk kā 15 000 euro apmērā, lai segtu ar transportēšanu saistītos izdevumus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodrošināja transporta organizēšanu humānās palīdzības nogādāšanai caur Savienības civilās aizsardzības mehānismu, izmantojot Eiropas Komisijas brokera pakalpojumus, kravu transportējot laika periodā no 2023. gada 4. aprīļa līdz 2023. gada 27. aprīlim. Balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu, transportēšanas izmaksas 75% apmērā sedzamas ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību transportam un 25% apmērā sedzamas no palīdzību sniedzošās valsts.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2023. gada 2. jūnijā saņēma Eiropas Komisijas vēstuli, kopējo pakalpojuma rēķinu, izrakstu par pakalpojuma sniegšanu un debeta memorandu par transportēšanas pakalpojuma sniegšanas palīdzības sniedzošās valsts 25% daļas kompensēšanu Eiropas Komisijai. Eiropas Komisijas brokera pakalpojumi tika sniegti 26 242 euro apmērā, savukārt Eiropas Komisijai kompensējamā daļa ir 6560,50 euro (skatīt vēstuli pielikumā). 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 2023.gada 19.jūnijā veica maksājumu, Eiropas Komisijai pārskaitot 6560,50 euro, tādejādi sedzot 25% no transportēšanas izmaksām. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai atjaunotu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pamatbudžeta izdevumus un nodrošinātu finansējumu transporta izdevumu segšanai, no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir nepieciešams piešķirt finansējumu 6561 euro apmērā Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam).
Risinājuma apraksts
Noteikumu Nr.421 43.punkts nosaka, ka ministrija pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sagatavo kā tiesību akta projektu, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots rīkojuma projekts.
Rīkojuma projekts paredz:
 - Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 6 561 euro apmērā, lai segtu transportēšanas izdevumus, kuri saistīti ar humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu.
 - Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par  līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
6 561
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
6 561
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-6 561
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-6 561
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
6 561
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
2023. gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nepieciešams finansējums 6561 euro apmērā transportēšanas izdevumu segšanai (izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 7720 “Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm”).
Aprēķins:26242 euro x 25%=6560,50 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Rīkojuma projekts paredz piešķirt finansējumu Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam). 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi