Anotācija (ex-ante)

21-TA-1192: Rīkojuma projekts (Dalība misijā, operācijā, iecelšana amatā u.c. ar nepublicējamiem personas datiem)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Starptautiskās palīdzības likuma 12. panta pirmā daļa noteic, ka civilie eksperti piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi, kā arī pēc Eiropas Savienības  vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts aicinājuma. Savukārt minētā panta otrā daļa noteic, ka lēmumu par civilā eksperta piedalīšanos starptautiskajā misijā vai operācijā pieņem Ministru kabinets. Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr. 598 „Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā vai operācijā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 598) 6. punkts noteic, ka Ārlietu ministrija sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par civilā eksperta dalību starptautiskajā misijā vai operācijā. Papildus Noteikumu Nr. 598 11. punkts noteic, ka Ministru kabinets ar atsevišķu rīkojumu var pagarināt civilā eksperta dalības laiku starptautiskajā misijā. Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra rīkojums Nr. 725 “Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredz civilā eksperta R.Janevica nosūtīšanu dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā (turpmāk – starptautiskajā misijā) līdz 2018. gada 31. martam. Ministru kabineta 2018. gada 27. marta rīkojums Nr. 122 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredz civilā eksperta R.Janevica dalības laika pagarināšanu starptautiskajā misijā līdz 2019. gada 31. martam. Ministru kabineta 2019. gada 28. marta rīkojums Nr. 140 “Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredz civilā eksperta R.Janevica dalības laika pagarināšanu starptautiskajā misijā līdz 2020. gada 31. martam. Ministru kabineta 2020. gada 25. marta rīkojums Nr.129 „Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredz civilā eksperta R.Janevica dalības laika pagarināšanu starptautiskajā misijā līdz 2020. gada 9. decembrim. Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra rīkojums Nr.716 „Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” paredz civilā eksperta R.Janevica dalības laika pagarināšanu starptautiskajā misijā līdz 2021. gada 9. decembrim. Ārlietu ministrija saņēmusi EDSO Sekretariāta 2021. gada 12. novembra vēstuli ar lūgumu pagarināt civilā eksperta Reiņa Janevica dalības laiku EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā līdz 2022. gada 9. decembrim.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Nav attiecināms.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra sēdē tika pieņemts zināšanai Informatīvais ziņojums ”Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2020. - 2022. gadā” (Prot. Nr. 7 41. §), kas paredz līdz 11 civilo ekspertu nosūtīšanu dalībai EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, nosakot, ka pēc informācijas saņemšanas no EDSO par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošā ministrija iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par civilā eksperta nosūtīšanu misijā vai operācijā, paredzot iespēju ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu saistītās izmaksas segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā pašlaik piedalās trīs nosūtītie civilie eksperti no Latvijas. Rīkojuma projekta “Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā” (turpmāk – projekts) 1. un 2. punktā tiek atbalstīta civilā eksperta Reiņa Janevica dalības laika pagarināšana starptautiskajā misijā. Civilais eksperts Reinis Janevics atbilst Noteikumu Nr. 598 4. punktā noteiktajām prasībām un ir piekritis dalības laika pagarināšanai misijā līdz 2022. gada 30. novembrim. Atbilstoši Noteikumu Nr. 598 17. un 18. punktam, civilajam ekspertam Reinim Janevicam tiks izmaksāts atalgojums (minimālās mēneša darba algas apmērā) – 2021. gadā 334 euro un 2022. gadā 5 667 euro, kā arī civilais eksperts saņems piemaksu par dalību starptautiskajā misijā – 2021. gadā 1 755 euro un 2022. gadā 27 913 euro. Ārlietu ministrija veiks valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 2021. gadā 493 euro un 2022. gadā 7 922 euro apmērā. Nosūtītajiem civilajiem ekspertiem, kas darbojas EDSO Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, EDSO izmaksā dienas naudu (board and lodging allowance) 125 euro apmērā. Projekta 5. punkts paredz, ka Ārlietu ministrija atbilstoši Noteikumu Nr. 598 19.2 apakšpunktam segs veselības apdrošināšanas izdevumus 1 543 euro apmērā gadā atbilstoši EDSO noteiktajam apmēram (mēneša izmaksas – 129 euro, kas ietver veselības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu un negadījumu invaliditātes apdrošināšanu) - 2021. gadā 92 euro, 2022. gadā 1 452 euro. Saskaņā ar starptautiskās misijas finansēšanas noteikumiem šo izdevumu segšana ir Latvijas Republikas pienākums un starptautiskā misija šos izdevumus neapmaksā.
Problēmas un risinājumi
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Ņemot vērā to, ka civilais eksperts jau pilda pienākumus misijā un esošais tiesiskais regulējums ir spēkā līdz 2021. gada 9. decembrim, ir nepieciešams nodrošināt, lai rīkojuma projekts tiktu pieņemts ne vēlāk kā 2021. gada 30. novembrī.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
42 954
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
42 954
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
42 954
2 582
0
43 045
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
42 954
2 582
0
43 045
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-2 582
0
-43 045
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-2 582
0
-43 045
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
2 582
0
43 045
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Detalizēts aprēķins - pielikumā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus 2021. gadā 2 582 euro apmērā sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Savukārt par 2022.gadam nepieciešamo finansējumu Ārlietu ministrija sagatavos un 2022. gadā iesniegs Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 43 045 euro apmērā civilā eksperta darbības nodrošināšanai no 2022. gada 1. janvāra.
Saskaņā ar 2021.gada 19. janvāra rīkojumu Nr.31 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", 2021. gadā ir piešķirts finansējums 42 954 euro apmērā civilā eksperta dalības nodrošināšanai līdz 2021.gada 9.decembrim.
Projekts šo jomu neskar.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Tieslietu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
AManotp_CivEksp_EDSO_Janevics