Anotācija (ex-ante)

21-TA-1179: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta otrās daļas 3. punkta "c" apakšpunkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) izvērtē pašvaldību investīciju projektu iesniegumus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, un kā VARAM sniedz pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Daudzas pašvaldības joprojām nespēj nodrošināt visiem pašvaldībā deklarētajiem bērniem vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pēc VARAM apkopotās informācijas 2021. gada 1. oktobrī kopējā reālā rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija 7 892 bērni. Salīdzinot ar 2020.gada 1.oktobra datiem, reālā rinda uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājusies par 21%. Tas apliecina, ka valsts budžeta aizdevumi jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai ir efektīvs risinājums, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pieejamību pašvaldībās.
Risinājuma apraksts
Kā viens no risinājumiem, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību pašvaldībās, ir nodrošināt pašvaldībām iespējas saņemt aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai.
Šāda veida aizņēmumi pašvaldībām bija pieejami arī 2020.gadā un 2021.gadā, un kopumā tika atbalstīta valsts budžeta aizdevumu piešķiršana 23 investīciju projektiem īstenošanai (kopējais valsts budžeta aizdevumu apmērs 39 643 322,22 euro). No šiem projektiem 18 investīciju projekti ir jau īstenoti vai vēl turpinās to īstenošana, un tiem kopējais valsts budžeta aizdevumu apmērs ir 25 259 322,22 euro. Minēto 18 investīciju projektu īstenošanas rezultātā tiks radītas 2 463 jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kā pašvaldībām iesniegt VARAM izvērtēšanai investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pašvaldības investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, iesniedz VARAM divos investīciju projektu iesniegšanas uzsaukumos: līdz 2022.gada 1.februārim un  līdz 2022.gada 1.jūnijam. Investīciju projektu iesniegšanas uzsaukumu datumi noteikti, pamatojoties uz pašvaldību sniegto informāciju par potenciāli īstenojamo projektu tehnisko gatavību.
Noteikumu projekts nosaka, ka pašvaldība var iesniegt investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
1. bērnu skaits, kuri 2021. gada 1. oktobrī sasnieguši pusotra gada vecumu un ir iekļauti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir lielāks par 100, un attiecīgās pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā, kurā ir plānots īstenot investīciju projektu, bērnu skaits rindā ir lielāks par 50. Informācija par bērnu skaitu, kas ir iekļauti rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, ir iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2021. gadā.
2. Noteikuma projekta 3.2.apakšpunkts noteic, ka maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz:
1. 22 000 euro par vienas vietas izveidi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai un ar to saistītu būvju būvdarbiem zemes vienībā, kurā uz investīciju projekta iesniegšanas brīdi nav pirmsskolas izglītības iestāžu ēku;
2. 15 840 euro par vienas vietas izveidi pārējos, 3.2.1.punktā neminētos, būvniecības gadījumos.
Ar jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību tiek saprasta pilnīgi jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu un ar to saistītu būvju būvdarbi zemes vienībā, kurā uz investīciju projekta iesniegšanas brīdi nav pirmsskolas izglītības iestāžu ēku. Visos pārējos gadījumos šo noteikumu ietvaros būvniecība tiek uzskatīta par esošo ēku pārbūvi vai paplašināšanu.
Attiecīgi pašvaldībai, iesniedzot investīciju projektu pieteikumu VARAM, ir jānorāda, vai ir plānota jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība vai esošas ēkas pārbūve (projekta atrašanās vieta).
Vienas vietas izveides izmaksas tiek aprēķinātas, investīciju projekta valsts budžeta aizdevuma apmēru dalot ar noteikumu projekta 4.4.apakšpunktā norādīto informāciju par plānoto radīto vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādē.
Rēķinot 1 vietas izveides vidējās izmaksas visiem 23 atbalstītajiem investīciju projektiem 2020.gadā un 2021.gadā, secināms, ka 1 vietas vidējās kopējās izmaksas (valsts budžeta aizdevums un pašvaldības līdzfinansējums kopā) jaunas pirmsskolas izglītības iestādes gadījumā ir 22 259,30 euro, un esošo ēku pārbūves un paplašināšanas gadījumā 1 vietas izveides vidējās izmaksas ir 12 015,81 euro.
Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra sēdē izskatītajā informatīvajā ziņojumā “Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.-2025.” ir secināts, ka būvniecības izmaksām sagaidāms būtisks pieaugums 2021. gadā, kas tiek novērtēts kā 6,6%. Laika periodā no 2022. līdz 2025.gadam būvniecības izmaksu pieaugums samazināsies, tomēr 2022. gadā joprojām būs augstāks nekā pirmspandēmijas gados ar 5,5%, bet atgriezīsies pie pēdējās desmitgades vidējā līmeņa 2023.-2025. gadā ar vidējo ikgadējo pieaugumu 3,3% gadā, kas ir zemāk nekā 2018. un 2019. gadā. Būtiskais izmaksu pieaugums 2021. gadā sagaidāms būvmateriāliem, kas gada griezumā tiek novērtēts 7,0% apmērā, 2022. gadā pieaugums tiek prognozēts 4,5%, bet turpmākos gados līdz 2025. gadam vidēji par 3,1% gadā. Strādnieku darba samaksai prognozēts vienmērīgs pieaugums līdzvērtīgs iepriekšējai piecgadei, 2021. gadā pieaugot par 7,1%, bet 2022. gadā par 7,4% Turpmākajos gados pieaugums varētu samazināties un novērtēts kā vidēji 6,5% gadā.
Līdz ar to secināms, ka noteikumu projekta 3.2.apakšpunktā noteiktie valsts budžeta aizdevuma maksimālie apmēri ir atbilstoši esošai situācijai būvniecības jomā, palielinot vienas vietas izveidei piešķiramā maksimālā aizdevuma apmēru par 10% salīdzinājumā ar 2021.gada valsts budžeta aizdevuma piešķiršanas nosacījumiem.
Vienlaikus, iesniedzot investīciju projektu pieteikumu VARAM, pašvaldībai jānorāda jaunas uzbūvētās ēkas vai esošās paplašinātās ēkas plānotās uzturēšanas izmaksas (neieskaitot mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas), kā arī to aprēķins.
3. pašvaldība nodrošina budžeta līdzfinansējumu, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta otrās daļas 3.punktā noteikto līdzfinansējuma apmēru un nosacījumus, t.sk. pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot ar 2022.gadu, nav mazāks par 10 procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 90 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgājā gadā. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu;
4. plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Investīciju projektu būvdarbus paredzēts uzsākt līdz 2022. gada 31. decembrim, un projektu īsteno līdz 2024. gada 31. decembrim;
5.  pašvaldība apliecina, ka būvdarbus uzsāks līdz 2022. gada 31. decembrim un projektu pabeigs līdz 2024. gada 31. decembrim un līdz 2022.gada 31.decembrim segs ne mazāk kā 20% no projekta kopējām plānotām būvdarbu izmaksām.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kā VARAM izvērtē pirmsskolas izglītības iestāžu projektus.
Noteikumu projekta 8.punkts noteic, ka VARAM mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētās izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetā atbalstāmo pašvaldību investīciju projektu sarakstu.
VARAM iesniegtais atbalstāmo projektu saraksts ir uzskatāms par pozitīvu atzinumu likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” izpratnē.
Noteikumu projekts noteic, ka pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par pašvaldību investīciju projektiem pašvaldības iesniedz aizņēmuma pieprasījumus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Noteiktie valsts budžeta aizdevuma maksimālie apmēri ir samērīgi un atbilstoši esošai situācijai būvniecības jomā, palielinot vienas vietas izveidei piešķiramā maksimālā aizdevuma apmēru par 10% salīdzinājumā ar 2021.gada valsts budžeta aizdevuma piešķiršanas nosacījumiem. Sniegtais atbalsts pašvaldībām veicinās pirmsskolas izglītības pieejamību. 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • pirmsskolas vecuma bērni
Ietekmes apraksts
Tiesiskais regulējums pozitīvi ietekmēs pirmsskolas vecuma bērnus, jo pašvaldības radīs jaunas papildus vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs. Tādejādi attiecīgajā pašvaldībā deklarētajiem bērniem būs nodrošinātas iespējas apgūt pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, un nebūs nepieciešamība izmantot privātos pakalpojumu sniedzējus pirmsskolas izglītības programmas apguvei.
Juridiskās personas
  • Pašvaldības
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts nodrošinās tiesisko regulējumu, lai pašvaldībām būtu iespējas saņemt valsts budžeta aizņēmumus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai.
 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
Finansējums pašvaldību aizdevumiem tiks nodrošināts saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta trešo daļu un likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” 14.pantu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10. panta otrās daļas 3. punkta "c" apakšpunktā ietverto deleģējumu, kas paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, kādā VARAM izvērtē jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektus. 
Ar noteikumu projektu netiek mainīts normatīvais regulējums, un tas arī neparedz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, tāpēc rīkojuma projekta izstrādes laikā netika īstenoti pasākumi sabiedrības līdzdalības iesaistei, kā arī netika paredzēti īpaši saziņas pasākumi ar sabiedrību (Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punkts).

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Valsts kase
  • Pašvaldības

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Saņemot valsts budžeta aizdevumus, pašvaldības, īstenojot investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, radīs papildus vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Tādā veidā tiks uzlabota pirmsskolas izglītības pieejamība pašvaldībās.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam rīcības virziena "Stipras ģimenes paaudzēs" 104.uzdevums paredz pirmsskolas izglītības, bērnu aprūpes un organizēta brīvā laika pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību un ģimenes un darba dzīves savienošanu.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks uzlabota pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamība teritorijās, kur pašvaldību pirmskolas izglītības iestāžu skaits joprojām ir nepietiekams. 

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi