Anotācija (ex-ante)

21-TA-1581: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē” 5. panta otro daļu ir nepieciešama Ministru kabineta piekrišana, lai Latvijas pārstāvis vai tā vietnieks Eiropas Stabilitātes mehānisma (turpmāk - ESM) Valdē varētu balsot par ESM ēkas būvniecības finansēšanas koncepcijas grozījumiem.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir Ministru kabineta piekrišana, lai Latvijas pārstāvis vai tā vietnieks ESM Valdē varētu balsot par ESM ēkas būvniecības finansēšanas koncepcijas grozījumiem.
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2020. gada 11. jūnijā ESM Valde pieņēma lēmumu celt jaunu ESM ēku, kuras kopējās būvniecības izmaksas veido 110,20 milj. euro. Lēmums paredzēja, ka ēkas būvniecību sākotnēji finansēs Luksemburga un ESM norēķināsies par ēku pēc tās nodošanas ekspluatācija 2028. gadā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Šīs pieejas problemātika rodas būvniecības izmaksu strauja pieauguma Eiropā dēļ. Tā, kā neskaidrība par galējām ESM ēkas būvniecības izmaksām ir augusi, ESM un Luksemburga vienojās pārskatīt ESM ēkas finansēšanas variantus. Par labāko iespējamo risinājumu tika izvirzīts modelis, kur ESM veiks maksājumus Luksemburgai pa etapiem atbilstoši būvniecības progresam.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu šī finansēšanas modeļa darbību, ESM noteiktos brīžos būs nepieciešami brīvi finanšu līdzekļi, lai veiktu maksājumus atbilstoši būvniecības progresam – divas reizes gadā. Lai nodrošinātu finanšu līdzekļu pieejamību ir nepieciešams izveidot Īpašo gadījumu fondu, kurā glabātos finanšu līdzekļi šāda finansēšanas modeļa nodrošināšanai.
Tā, kā sākotnējais Valdes lēmums par ESM ēkas būvniecību paredzēja norēķināšanos par ēku pēc tās nodošanas ekspluatācijā, bet jaunais finansēšanas modelis maina finansēšanas kārtību sadalot norēķināšanos pa posmiem, ir nepieciešams atkārtots ESM Valdes lēmums, kas apstiprinātu izmaiņas finansēšanas modelī.
Tiek paredzēts, ka ESM Valde varētu lemt par izmaiņām finansēšanas modelī 2021. gada decembrī vai 2022. gada janvārī.
Īpašo gadījumu fonda darbības noteikumus ir paredzēts apstiprināt Direktoru padomē 2022. gada 2. ceturksnī.
Finanšu līdzekļu piesaisti Īpašo gadījumu fondam ir paredzēts apstiprināt Direktoru padomē 2022. gada 2. ceturksnī un Valdē 2022. gada jūnijā.
ESM sākotnējie maksājumi Luksemburgai būvniecības nodrošināšanai jāveic 2023. gada jūnijā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi