Anotācija (ex-ante)

22-TA-3069: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai" (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu, kā arī saskaņā ar
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060);
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulu (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115);
3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulu (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (turpmāk – regula 2021/2116);
4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regulu (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004 (turpmāk – regula 2021/1139);
5) Komisijas (ES) 2022. gada 14. decembra Regulu 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (turpmāk – regula 2022/2472);
6) Komisijas 2021. gada 21. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2022/128, ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, pārbaudēm, nodrošinājumiem un pārredzamību (turpmāk – regula 2021/128);
7) Komisijas 2014.gada 16.decembra regulu (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula 1388/2014).
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ar 2023. gada 1. janvāri sākas jaunais 2023.–2027. gada Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – Fondi) plānošanas periods. Vienlaikus tiek turpināts no 2021. gada 1. janvāra Latvijas Republikā uzsāktais 2021.–2027. gada Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (turpmāk – EJZAF) plānošanas periods. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstības darbības veidiem (turpmāk – pasākumi).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2023. gada 1. janvārī sāksies jaunais Kopējās lauksaimniecības politikas 2023.–2027. gada plānošanas periods, kura ieviešanu regulē regulas 2021/1060, 2021/2115, 2021/2116 un 2022/128, tostarp nosakot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) finansējuma piešķiršanu. Turklāt no 2021. gada 1. janvāra Latvijas Republikā sākās 2021.–2027. gada Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (turpmāk – EJZAF) plānošanas periods, ko regulē regulas 2021/1060 un 2021/1139. Lai nodrošinātu ELFLA un EJZAF finansējuma piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību, ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi par to, kā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts Fondu un valsts atbalsts lauku un zivsaimniecības attīstībai.
Noteikumu projektā ietverti vispārēji nosacījumi Eiropas Savienībā (ES) paredzētajiem kopējās lauksaimniecības politikas (turpmāk – KLP) (2023–2027) lauku attīstības un ZRP (2021–2027) pasākumiem, kas tiek īstenoti atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā, t.i., projektu iesniegumu iesniegšanas, projekta iesnieguma vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība, projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji, projekta īstenošanas nosacījumi, kā arī publiskā finansējuma pieprasīšanas un maksājumu kārtība.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Tā kā ar 2021. gada 1. janvāri sākās EJZAF īstenošana, noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā tika ietverti Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 446. Šajā noteikumu projektā ietverti kopīgi nosacījumi valsts un Eiropas Savienības atbalstu piešķiršanas kārtībai zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada periodā, kā arī lauku attīstībai 2023.–2027. gada periodā projektu iesniegumu veidā. Šajā noteikumu projektā ar terminu "projekta iesniegums" apzīmēts jebkurš iesniegums valsts un Eiropas Savienības atbalstam zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada periodā, kā arī lauku attīstībai 2023.–2027. gada periodā, ja tas tiek iesniegts saskaņā ar KLP un ZRP, tostarp atklātu projektu iesniegumu konkursu un vienreizēju maksājumu veidā. Ar noteikumu projektu tiek aizstāti spēkā esošie Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 446 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā". Visi noteikumu projekta nosacījumi attiecas uz projektiem, kas tiks iesniegti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās (pēc noteikumu apstiprināšanas un spēkā stāšanās) attiecīgos lauku un zivsaimniecības attīstībai pasākumos, bet ne uz iepriekš iesniegtiem projektiem.
Noteikumu projekta 3.–4. punktā noteikts, ka projektu iesniegumi atbalsta saņemšanai tiek pieņemti kārtās, kas var būt līdz 30 dienām un ilgākas par 30 dienām. Tā kā pašlaik iesniegt projektu, virzīt tam pievienotos dokumentus, kā arī apmainīties ar informāciju par projektu ir iespējams, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, noteikumu projekts vairs neparedz iespēju iesniegt projektu un visus ar to saistītos dokumentus papīra veidā, kā tas bija iepriekšējā
2014.–2020. gada plānošanas periodā, tāpēc noteikumu projekta 5. punktā noteikts, ka visa dokumentu iesniegšana Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) notiek, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu.
Ņemot vērā gan Eiropas Revīzijas palātas sniegtos ieteikumus attiecībā uz derīgo piedāvājumu skaitu iepirkumos, gan citu ES dalībvalstu ES atbalsta administrēšanas pieredzi saistībā ar derīgo piedāvājumu skaitu iepirkumos, tiek saglabāts Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" nosacījums par to, ka atbalsta pretendentiem gadījumos, kad iepirkuma summa pārsniedz 70 000 euro, ir jāiesniedz cenu salīdzināšanai trīs derīgie piedāvājumi (jauno noteikumu 7.5.4. apakšpunkts).
Ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja ieteikumu par to, ka Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā noteiktais ir piemērojams arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" subjektiem, noteikumu projektā ir noteikts, ka atbalsta pretendents nevar iepirkt projektā paredzētās piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus no juridiskas vai fiziskas personas, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder Krievijas Federācijas valstspiederīgajam vai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijas Federācijā, vai arī kurai ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Turklāt, tā kā Krievijas Federācija ir izvērsusi kara darbības pret Ukrainu un Baltkrievijas Republika tās atbalsta, ir noteikts, ka netiks atbalstītas projektā paredzētās investīcijas Baltkrievijas Republikā vai Krievijas Federācijā ražotajā tehnikā, iekārtās, aprīkojumā vai citās piegādēs un pakalpojumos.
Noteikumu projekta 7.5.6. apakšpunktā ir noteikts, ka atbalsta pretendentam ir jānodrošina, lai tā izsludinātajā iepirkumā saņemtie derīgie piedāvājumi ir apliecināti ar e-parakstu. 
Savukārt noteikumu projekta 7.5.5. apakšpunktā ir noteikts, ka atbalsta pretendentam ir jāizvērtē tā izsludinātajā iepirkumā saņemtie piedāvājumi un tas neslēdz piegādes vai būvniecības līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, ja trīs gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par konkrētā iepirkuma dalībnieku atzīšanu par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā. Visi Konkurences padomes lēmumi pieejami Konkurences padomes tīmekļvietnē https://lemumi.kp.gov.lv/decisions. 
Noteikumu projekta III nodaļā ir noteikta kārtība, kādā LAD vērtē, atlasa un rindo projektu iesniegumu, dodot priekšroku publisko finansējumu saņemt projekta iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu. Līdz ar projektu iesniegumiem LAD novērtē arī projekta iesnieguma noformēšanu. Noteikumu projekta 15. punktā ir ietvertas prasības, kas atbalsta pretendentam ir jāievēro, sagatavojot gan projekta iesniegumu, gan maksājumu pieprasījumu un pārskatu. Noteikumu projekta 16. punktā noteikts, ka LAD jebkurā vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Lai izvairītos no pieprasītās informācijas iesniegšanas nenoteiktības vai neskaidrības, kā arī nodrošinātu LAD darba nepārtrauktību projektu iesniegumu vērtēšanas posmā, noteikumu projekta 16. punktā noteikts, ka atbalsta pretendentam jāiesniedz pieprasītā informācija septiņu kalendāra dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja pastāv objektīvi un pamatoti iemesli, kas var paildzināt pieprasītās informācijas iesniegšanu LAD, atbalsta pretendentam par to ir rakstiski jāinformē LAD, kas izvērtēs norādītos apstākļus un iemeslus. Noteikumu projekta 17. punktā noteikts, kuros gadījumos LAD noraida projekta iesniegumu. Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas LAD pieņem vienu no lēmumiem, kas norādīti noteikumu projekta 18. punktā. Tā kā projekta iesniegumi tiek iesniegti dažādos pasākumos, noteikumu projekta 20. punkta apakšpunktā noteikti nosacījumi, pēc kuriem LAD pieņem lēmumu triju mēnešu laikā par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Noteikumu projekta 11. punktā ir noteikts, ka Lauku atbalsta dienestam, izvērtējot atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītības atbilstību normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības attīstības pasākumu īstenošanu, ir jāņem vērā Zemkopības ministrijas izstrādātās un publicētas Vadlīnijas lauksaimniecības izglītības atbilstības izvērtēšanai, kas tiks publicētas gan Zemkopības ministrijas, gan Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē un būs pieejamas atbalsta saņēmējiem pirms projektu iesniegumu iesniegšanas konkrētajā atbalsta pasākumā. Tādējādi 11. punktā ietvertā norma netiks piemērota pirms papildu specifisko nacionālo normatīvo aktu apstiprināšanas par pasākumu īstenošanuun attiecīgo vadlīniju izstrādes.

Noteikumu projekta V nodaļā ir ietverti nosacījumi, kas projekta īstenošanas laikā ir jāņem vērā atbalsta saņēmējam.
Noteikumu projekta 33. punktā noteikts, ka atbalsta saņēmējam ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai nosegtu tās neattiecināmās izmaksas, bez kurām nav iespējams īstenot projektu. Publiskais finansējums tiek atmaksāts, pamatojoties uz maksājuma pieprasījumu, kas jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā pēc projekta vai tā daļas īstenošanas. Savukārt avanss vai priekšapmaksa tiek pieprasīti pirms projekta īstenošanas uzsākšanas.
Noteikumu projekta 35.5. apakšpunktā ir ietverta prasība par konta izrakstā atspoguļojamo informāciju. Tā kā iepriekšējos plānošanas periodos LAD saskārās ar situācijām, kad atbalsta saņēmējs iesniedza konta izrakstus, kas nebija izvērsti un pilnībā neatspoguļoja visu noteiktā periodā maksājumu kontā notikušo naudas līdzekļu kustību un maksājumu konta atlikumu perioda sākumā un beigās, LAD nebija iespējas pārliecināties par godprātīgu ar projektu saistīto naudas līdzekļu kustību. Prasības par konta izrakstā atspoguļojamo informāciju nostiprināšana noteikumu projektā LAD dod iespēju pārliecināties par naudas līdzekļu kustību un izvērtēt, vai ar piegādātāju nepastāv savstarpēji norēķini, kas var liecināt par neatļautu vienošanos un ES fondu līdzekļu izkrāpšanu, turklāt LAD pēc nepieciešamības, pamatojoties uz noteikumos noteikto, būs tiesības lūgt iesniegt trūkstošo informāciju. 
Noteikumu projektā ir paredzēts, ka atbalsta saņēmēji var pieteikties avansam vai priekšapmaksai, bet nepastāv iespēja vienlaikus pieteikties gan avansam, gan priekšapmaksai. Noteikumu projekta 42. punkta norma attiecas uz jebkuru atbalsta saņēmēju, kas var izpildīt punktā norādītos nosacījumus, proti, atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz kredītiestādes garantiju par finansiālo saistību izpildi 100 % apmērā no avansa summas. Ja atbalsta saņēmējs nav saņēmis šādu kredītiestādes garantiju un to nevar iesniegt LAD, avanss netiek piešķirts. Savukārt noteikumu projekta 47. punktā noteikts, ka priekšapmaksu piešķir pašvaldībai, valsts kapitālsabiedrībai, zinātniskajai institūcijai un atbalsta pretendentiem pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā". Nosacījumi tiek diferencēti atbilstoši mērķgrupām, kas noteiktas Programmā zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam (ZRP), turklāt to zinātnisko institūciju loks, kuras var saņemt atbalstu no ZRP, ir ierobežots atbilstoši regulai 2021/1039, ZRP un pasākumu mērķiem un specifiskos pasākumus regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Ja tiek īstenots sabiedriskā labuma projekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, priekšapmaksa tiek piešķirta arī biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai. Avansa maksājums tiek paredzēts regulas 2021/1060 91. panta izpratnē, savukārt priekšapmaksa projektu īstenošanai tiek izmaksāta atsevišķām atbalsta pretendentu grupām nacionālā līmenī, ievērojot labas finanšu pārvaldības principus un tā mazinot administratīvo slogu. Priekšapmaksa tiek paredzēta tādiem atbalsta saņēmējiem, kuriem vēsturiski ir konstatēts samazināts risks projektu mērķu sasniegšanā, piemēram, pašvaldībām un zinātniskām institūcijām, kā arī tādām pretendentu grupām, kurām vēsturiski ir konstatēta finansējuma nepieejamība sākotnējai projekta īstenošanai par saviem līdzekļiem, piemēram, piekrastes zvejniekiem, kuriem priekšapmaksa paredzēta, pamatojoties uz piegādātāju, darbu izpildītāju un pakalpojumu sniedzēju rēķiniem. 
LAD pēc tam, kad atbalsta saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, ir īstenojis savu projektu, ieguldot tajā savus finanšu līdzekļus, Fondu un valsts budžeta līdzfinansējumu pārskaita pašam atbalsta saņēmējam vai viņa pilnvarotam pārstāvim. Savukārt, ja projekta īstenotājs ir valsts budžeta iestāde, tā projekta īstenošanai sākotnēji saņem finansējumu no valsts budžeta, tāpēc Lauku atbalsta dienests pēc projekta īstenošanas tā izdevumus neatmaksā pašai valsts budžeta iestādei, bet gan pārskaita valsts budžeta ieņēmumos (noteikumu projekta 45.1. apakšpunkts). Piemērojot šādu fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma pārskaitīšanas pieeju, Lauku atbalsta dienestam ir iespējams fiksēt fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma samaksas faktu, lai to varētu iekļaut maksājumu pieteikumā, kas ir iesniedzams Eiropas Komisijai. Šāda iespēja – pārskaitījums valsts budžeta ieņēmumos, saukts arī par konsolidējamo pozīciju, – budžetā ietverts atsevišķās apakšprogrammās ar izdevumu kodu EKK 7500.
Noteikumu projekta 47. punktā noteikts, kuram tiek piešķirta priekšapmaksa, 47.1. apakšpunkts paredz, ka priekšapmaksa tiek piešķirta pašvaldībai, valsts kapitālsabiedrībai, zinātniskajai institūcijai, ja tā priekšapmaksas pieprasījumu, norādot tā apmēru, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu, savukārt 47.2. apakšpunkts – ka to var saņemt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas īsteno sabiedriskā labuma projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, un atbalsta pretendenti pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā". Situācijās, kad, piemēram, biedrība vienlaikus ir reģistrēta kā zinātniskā institūcija, tā var pieteikties priekšapmaksai saskaņā ar 47.1. apakšpunktu, ja tiek īstenots cits pasākums, kas nav sabiedriskā labuma projekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.
Saskaņā ar Regulas 2021/1060 74. panta 1. punkta "i" apakšpunktu, kurā noteikts, ka atbalsta saņēmējiem jābūt atsevišķā grāmatvedības uzskaite vai jāizmanto attiecīgi grāmatvedības kodi visiem darījumiem, kas saistīti ar darbībām, noteikumu projekta 52.2. apakšpunktā ietverta norma par to, ka finansējuma saņemšanai ir jāatver konts kredītiestādē un jāizmanto tikai šī konta līdzekļi.
Noteikumu projektā paredzēti gadījumi, kad atbalsta pretendents nevar pretendēt uz atbalstu, piemēram, ja atbalsta pretendents vai atbalsta saņēmējs, kas ir fiziska vai privāto tiesību juridiska persona, atzīts par vainīgu terorismā, terorisma finansēšanā, aicinājumā uz terorismu, terorisma draudos vai personas vervēšanā un apmācībā terora aktu izdarīšanai. Noteikumu projektam ir arī pielikums ar atsaucēm uz tiesību normām, kas attiecināmas uz atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka. Lai pārbaudītu 3. pielikumā noteikto, projekta iesnieguma vērtēšanas laikā LAD informāciju iegūst Sodu reģistrā, pārliecinoties, vai tajā nav norādīta informācija par atbalsta pretendentu. Atbilstoši Sodu reģistra likuma 21. panta pirmajai daļai Sodu reģistrā iekļautās ziņas LAD iegūst izziņas veidā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā. Tā kā Sodu reģistrā ir iespējams pārliecināties tikai par to, vai atbalsta pretendentam ir aktuāls sods, bet nav norādīts noziedzīgais nodarījums, un LAD nav pieejama detalizēta informācija par noziedzīgus nodarījumus izdarījušajām fiziskajām un juridiskajām personām, LAD var rakstiski lūgt Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (IeM IC) sniegt informāciju par konkrētām fiziskajām personām, par kurām ir konstatēti noziedzīgo nodarījumu pārkāpumi, norādot laikposmu, par kuru ir jāsniedz informācija.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • ES un valsts atbalsta lauku un zivsaimniecības attīstībai potenciālie saņēmēji
Ietekmes apraksts
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta pretendentiem.
Juridiskās personas
  • ES un valsts atbalsta lauku un zivsaimniecības attīstībai potenciālie saņēmēji
Ietekmes apraksts
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta pretendentiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1139
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R2116
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R2115
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32022R0128
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021. gada 21. decembra Īstenošanas regula (ES) 2022/128, ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, pārbaudēm, nodrošinājumiem un pārredzamību
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32022R2472
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2022. gada 14. decembra Regula 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32013R1407
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
Apraksts
-
ES tiesību akta CELEX numurs
32014R1388
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu 2021/1060
Noteikumu projekta 1.1. apakšpunkts
-
-
Regulas 2021/1060 53. panta 1. punkta "b" vai "d" apakšpunkts
Noteikumu projekta 9. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 73. panta 3. apakšpunkts
Noteikumu projekta 21. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 50. pants
Noteikumu projekta 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060   9. pielikums
Noteikumu projekta 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 37. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 53. panta 1. punkta "c" apakšpunkts
Noteikumu projekta 37. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 49. panta 3. punkts
Noteikumu projekta 1. pielikuma 20. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 50. pants
Noteikumu projekta 2. pielikuma 1.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 53. panta 1. punkta "a" apakšpunkts
Noteikumu projekta 2. pielikuma 1.5. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 53. panta 1. punkta "b", "c" un "d" apakšpunkts
Noteikumu projekta 2. pielikuma 1.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1060 82. pants
Noteikumu projekta 2. pielikuma 1.7. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu 2021/1139
Noteikumu projekta 1.2. apakšpunkts
-
-
Regulas 2021/1139 60. pants
Noteikumu projekta 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1139 11. pants
Noteikumu projekta 63.6. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/1139  11. pants
Noteikumu projekta 1. pielikuma 15. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.

Regulas 2021/1139 60. pants
Noteikumu projekta 2. pielikuma 1.4. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu 2021/2116
Noteikumu projekta 1.3. apakšpunkts
-
-
Regulas 2021/2116 57. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 68. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/2116 59. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 63. un 67. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/2116 59. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 63. un 67. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/2116 59. panta 4. punkts
Noteikumu projekta 63. un 67. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/2116 61. pants
Noteikumu projekta 68. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regula (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu 2021/2115
Noteikumu projekta 1.4. apakšpunkts
-
-
Regulas 2021/2115 83. panta 1. punkta  "b" vai "d" apakšpunkts
Noteikumu projekta 9. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/2115 123. panta 2. punkta "j" apakšpunkts
Noteikumu projekta 27. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2021/2115 123. panta 2. punkta "j" apakšpunkts
Noteikumu projekta 1. pielikuma 20. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021. gada 21. decembra Īstenošanas regula (ES) 2022/128, ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, pārbaudēm, nodrošinājumiem un pārredzamību
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu 2022/128
Noteikumu projekta 1.6. apakšpunkts
-
-
Regulas 2022/128 30. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 68. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2022/128 44. panta 1. punkts
Noteikumu projekta 35. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2022. gada 14. decembra Regula 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu 2022/2472
Noteikumu projekta 1.5. apakšpunkts
-
-
Regulas 2022/2472  I pielikuma 3. panta 3. punkts
Noteikumu projekta 2.2. apakšpunkts un 65. punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas 2022/2472 2. panta 59. punkts
Noteikumu projekta 2.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punkts
Noteikumu projekta 2.3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2014. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Vispārīga atsauce uz Regulu Nr. 1388/2014
Noteikumu projekta 1.7. apakšpunkts
-
-
Regulas Nr. 1388/2014 3. panta 5. punkts
Noteikumu projekta 2.1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Regulas Nr. 1388/2014 1.pielikuma 3.panta 3.punkts
Noteikumu projekta 2.2. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Lauku atbalsta dienests
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
Tiesību akts tika publicēts publiskajai apspriešanai no 2022. gada 20. oktobra līdz 2. novembrim.

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Netika saņemti iebildumi vai priekšlikumi.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Lauku atbalsta dienests
  • Zemkopības ministrija
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi