Anotācija (ex-ante)

24-TA-429: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums likumā ''Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā''" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā"" (turpmāk – likumprojekts) paredzēts nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Direktīvas (ES) 2019/520  par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (turpmāk – Direktīva 2019/520), Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvas (ES) 2019/1937  par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (turpmāk - Direktīva 2019/1937), Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra Direktīvas (ES) 2022/211, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību (turpmāk - Direktīva 2022/211) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra Direktīvas (ES) 2022/228, ar ko groza Direktīvu 2014/41/ES attiecībā uz tās saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību (turpmāk – Direktīva 2022/228), transponēšanu, papildinot likumu "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" (turpmāk – likums) ar informatīvām atsaucēm uz šīm Eiropas Savienības direktīvām.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Direktīvas 2019/520, Direktīvas 2019/1937, Direktīvas 2022/211 un Direktīvas 2022/228 pozitīvu transponēšanu.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
2024. gada 9.janvārī ir saņemta Eiropas Komisijas vēstule, kurā norādīts, ka Latvija nav pabeigusi Direktīvu 2022/211 un 2022/228 transponēšanas pasākumus, un noteikts divu mēnešu termiņš pēc vēstules saņemšanas pieņemt Direktīvu 2022/211 un 2022/228 transponēšanas aktu un paziņot par attiecīgi veiktajiem pasākumiem. Līdz ar to nekavējoties nepieciešams risināt jautājumu par Direktīvu 2022/211 un 2022/228 transponēšanu, lai novērstu tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas valsts starptautiskās un finanšu intereses.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2023. gada 3. aprīlī Latvija paziņoja Eiropas Komisijai par Direktīvu 2022/211 un 2022/228 transponēšanas pasākumu pabeigšanu, norādot, ka Direktīvu 2022/211 un 2022/228 normas ir spēkā esošā likumā.
2024. gada 9.janvārī Eiropas Komisija nosūtīja Latvijai vēstuli, norādot, ka Latvija nav pieņēmusi Direktīvu 2022/211 un 2022/228 transponēšanas aktu. Eiropas Komisija aicina Latvijas valdību divu mēnešu laikā pēc vēstules saņemšanas novērst Direktīvu 2022/211 un 2022/228 transponēšanas problēmu un paziņot par attiecīgi veiktajiem pasākumiem.
Eiropas Komisija vēstulē ir uzsvērusi, ka tiesiskās noteiktības princips noteic, ka, lai valsts pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, tiktu pienācīgi publiskoti tā, lai personas, uz kurām attiecas šādi pasākumi, varētu noskaidrot savu tiesību un pienākumu apjomu konkrētajā jomā, ko reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti. Tātad, ja direktīvā ir skaidri noteikts, ka noteikumos, ar kuriem transponē šo direktīvu, ir jāiekļauj atsauce uz to vai arī šāda atsauce ir jāpievieno to oficiālās publikācijas brīdī, jebkurā gadījumā ir jāveic īpašs transponēšanas pasākums. No tā izriet, ka tikai īpašs transponēšanas pasākums, kas skaidri atsaucas uz direktīvām, var tikt pieņemts kā derīgs direktīvu transponēšanas paziņojums. Par tādu īpašu transponēšanas pasākumu var tikt uzskatīts konkrēts tiesību akts, kas publicēts dalībvalsts oficiālajā izdevumā un kurā nepārprotami norādīti iepriekš spēkā esošie normatīvie un administratīvie akti, ar kuru palīdzību attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka tā ir izpildījusi minētajās direktīvās noteiktos pienākumus. Sakarā ar to, ka likumā nav atsauces uz Direktīvām 2022/211 un 2022/228, nevar uzskatīt, ka Latvija ir pieņēmusi šo direktīvu transponēšanas aktu un ir pabeigusi transponēšanas pasākumus. 
Papildus minētajam ir konstatēts, ka likums vēl ir noteikts pie Direktīvas 2019/520 23. panta 2. punkta un 27. panta un Direktīvas 2019/1937 17. panta 1. - 2. ievilkuma, uz kuram likumā arī nav atsauces. Lai novērstu tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas valsts starptautiskās un finanšu intereses, nolemts papildināt likumu ar informatīvām atsaucēm uz Direktīvu 2019/520, Direktīvu 2019/1937, Direktīvu 2022/211 un Direktīvu 2022/228.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu Direktīvas 2019/520, Direktīvas 2019/1937, Direktīvas 2022/211 un Direktīvas 2022/228 transponēšanu un novērstu tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas valsts starptautiskās un finanšu intereses, likumprojekta informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām ir papildināma ar Direktīvu 2019/520, Direktīvu 2019/1937, Direktīvu 2022/211 un Direktīvu 2022/228.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32019L0520
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Direktīva (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā
Apraksts
Ar likumprojektu tiek nodrošināts Direktīvas 2019/520  23. panta 2. punkta un 27. panta transponēšanas pabeigšanas pasākums.
ES tiesību akta CELEX numurs
32019L1937
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
Apraksts
Ar likumprojektu tiek nodrošināts Direktīvas 2019/1937 17. panta 1. – 2. ievilkuma transponēšanas pabeigšanas pasākums.
ES tiesību akta CELEX numurs
32022L0211
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra Direktīva (ES) 2022/211, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību
Apraksts
Ar likumprojektu tiek nodrošināts Direktīvas 2022/211 transponēšanas pabeigšanas pasākums.
ES tiesību akta CELEX numurs
32022L0228
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra Direktīva (ES) 2022/228, ar ko groza Direktīvu 2014/41/ES attiecībā uz tās saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību
Apraksts
Ar likumprojektu tiek nodrošināts Direktīvas 2022/228 transponēšanas pabeigšanas pasākums.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Direktīva (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
23. panta 2. punkts
Likuma 3. panta pirmā un trešā daļa
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
 
27. pants
Likuma 3. panta pirmā un trešā daļa, 4. panta pirmā daļa, 10., 11., 12., 13. un 14. pants
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
 
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav paredzēta rīcības brīvība uz attiecināmo regulējumu.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Likumprojekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Pārējās Direktīvas 2019/520 normas ir pārņemtas Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumos Nr. 484 “Ceļu lietotāju maksājumu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība”, Ministru kabineta 2022. gada 3. maija noteikumos Nr. 267 “Kārtība, kādā tiek veikta pārrobežu informācijas apmaiņa par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem”, Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr.136 “Kārtība, kādā autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzējus reģistrē, uzrauga un izslēdz no reģistra”, Autoceļu lietošanas nodevas likumā, Ceļu satiksmes likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, 2021. gada 14. oktobra likumā "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā" un Administratīvās atbildības likumā.
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīva (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
17. panta 1. ievilkums
 
Ņemot vērā direktīvas normas plašo formulējumu par datu apstrādi kā tādu, likuma konkrēti panti netiek norādīti
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
17. panta 2. ievilkums
 
Ņemot vērā direktīvas normas plašo formulējumu par datu apstrādi kā tādu, likuma konkrēti panti netiek norādīti
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav paredzēta rīcības brīvība uz attiecināmo regulējumu.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Likumprojekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Pārējās Direktīvas 2019/1937 normas ir pārņemtas Latvijas Republikas Satversmē, Likumā "Par valsts noslēpumu", Krimināllikumā, Civilprocesa likumā, Administratīvā procesa likumā, Likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, Kriminālprocesa likumā, Iesniegumu likumā, Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi", Mediācijas likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Administratīvās atbildības likumā, Komercnoslēpuma aizsardzības likumā, Likumā "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā", Trauksmes celšanas likumā, Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība".
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra Direktīva (ES) 2022/211, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants
Likuma 3.pants, 4. pants, 7. pants
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
2. pants
Likums pieņemts 2019.gada 8.jūlijā un stājies likumīgā spēkā 2019.gada 5.augustā
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
3. pants
Nav nepieciešama rīcība
-
-
4. pants
Nav nepieciešama rīcība
-
-
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav paredzēta rīcības brīvība uz attiecināmo regulējumu.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Likumprojekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra Direktīva (ES) 2022/228, ar ko groza Direktīvu 2014/41/ES attiecībā uz tās saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
1. pants
Personas datu aizsardzības prasības noteiktas Likumā.
Pārņemtas pilnībā
-
2. pants
Likums pieņemts 2019.gada 8.jūlijā un stājies likumīgā spēkā 2019.gada 5.augustā
Pārņemtas pilnībā
-
3. pants
Nav nepieciešama rīcība
-
-
4. pants
Nav nepieciešama rīcība
-
-
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Nav paredzēta rīcības brīvība uz attiecināmo regulējumu.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Likumprojekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Tieslietu ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi