Anotācija (ex-ante)

21-TA-845: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 236 “Aizsardzības ministrijas nolikums” 4.4.1 apakšpunkts.

Alūksnē atrodas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) Kājnieku skola – NBS militārās izglītības iestāde profesionālās militārās pamata un dažādu militāro kvalifikācijas kursu programmu īstenošanai. Piekļuve NBS Kājnieku skolai tiek nodrošināta no Pleskavas ielas un Lāčplēša ielas, vienlaikus piekļuvi var nodrošināt arī izmantojot Siguldas ielu.

Siguldas iela ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Lai uzlabotu Siguldas ielas tehnisko stāvokli, Aizsardzības ministrija 2021. gadā paredz piešķirt finansējumu Alūksnes novada domei 250 000 euro Siguldas ielas (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 029 3742) pārbūves darbu veikšanai, t.sk. projektēšanai un autoruzraudzībai.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK rīkojuma projekts sagatavots, lai piešķirtu Alūksnes novada domei finansējumu NBS Kājnieku skolai pieguļošās pašvaldības infrastruktūras (ielas) sakārtošanai.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
NBS Kājnieku skolai piekļuve tiek nodrošināta no Pleskavas ielas un Lāčplēša ielas, vienlaikus piekļuvei var izmantot arī Siguldas ielu.
Lai uzlabotu piekļuvi militārajam objektam no Pleskavas ielas puses, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumu Nr. 557 „Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1. kārtai”, Alūksnes novada domei 2018. un 2019. gadā tika piešķirti 400 000 euro Pleskavas ielas Alūksnē pārbūves 1. kārtai (ielas pārbūvei posmā no Pils ielas līdz 7. Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru piemineklim un automašīnu stāvlaukuma izbūvei pie NBS Kājnieku skolas). Pleskavas ielas posma pārbūves darbi ir īstenoti.

Lai piekļūtu NBS Kājnieku skolai var tikt izmantota arī Siguldas iela (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 029 3742). Siguldas ielas (435 metri) tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, un ir nepieciešami pārbūves darbi. Tā kā Siguldas iela atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, ielu izmantotu ne tikai NBS, lai piekļūtu Kājnieku skolai, bet to izmanto arī vietējie iedzīvotāji, lai piekļūtu saviem īpašumiem.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2021. gadā SIA “Alūksnes Enerģija” veica nozīmīgus ieguldījumus siltumtrašu infrastruktūras attīstībā, tajā skaitā izbūvējot centralizētās siltumapgādes tīklus uz Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo īpašumu Lāčplēša ielā 1. Trašu plānošana tika veikta, izvairoties no Lāčplēša un Vējakalna ielām, kurās infrastruktūras uzlabojumi veikti pēdējo gadu laikā, siltumtrases izbūvi paredzot pa Siguldas un Pumpura ielām, neatjaunojot ielu segumu.

Siguldas ielas brauktuvei posmā no Pils ielas līdz Vējkalna ielai ir asfaltbetona segums, kas ir nolietojies, nav nodrošināta lietus ūdens savākšana un novadīšana. Pārējā Siguldas ielas daļā ir nesaistīto minerālmateriālu ielas segums un arī nav nodrošināta lietus ūdens savākšana un novadīšana. Ietve ir tikai nelielā posmā (pie ēkas Siguldas ielā 8).

Siguldas ielas pārbūves darbu ietvaros paredzēta Siguldas ielas pārbūve visā tās garumā, sakārtojot lietus ūdens atvades sistēmu un ielu apgaismojumu, veicot atsevišķas korekcijas zem ielas esošajās ūdenssaimniecības inženierkomunikācijās un ieklājot asfaltbetona segumu.
 
Risinājuma apraksts
Alūksnes novada pašvaldība 2021. gada 11. augustā izsludināja iepirkumu “Būvprojekta “Siguldas un Pumpura ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai”.
Atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam ir izvēlēts pakalpojuma sniedzējs par līguma summu 303 691,44 euro bez PVN. Attiecīgi kopējās darbu izmaksas ir 367 466,64 euro ar PVN. Līgums par darbu izpildi ir noslēgts.
Ņemot vērā, ka Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā bez Siguldas ielas ir iekļauta arī Pumpura iela (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 037 5821) 80 metru garumā, kas ir atzars no Siguldas ielas, Aizsardzības ministrija ir vienojusies ar Alūksnes novada domi, ka Aizsardzības ministrija piedalās Siguldas ielas pārbūves darbu līdzfinansēšanā, piešķirot 250 000 euro.
Pārējo izmaksu segšanu 117 466,64 euro apmērā nodrošinās Alūksnes novada pašvaldība.

Pasūtītājs “Būvprojekta “Siguldas un Pumpura ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā” izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbu veikšanai” ir Alūksnes novada pašvaldība. Lai īstenotu darbu veikšanu, Aizsardzības ministrija noslēgs sadarbības līgumu ar Alūksnes novada domi par piešķirto finansējumu, nosakot piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli un atskaitīšanās periodus, kā arī Alūksnes novada domes atbildību par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ņemot vērā, ka Siguldas iela ir Alūksnes novada pašvaldības īpašumā, finansējuma piešķiršana Alūksnes novada domei ir piemērotākais risinājums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta no 2021. gada Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” paredzētajiem līdzekļiem, veicot pārdali budžeta programmas ietvaros no kapitālajiem izdevumiem uz kapitālo izdevumu transfertiem. Finansējuma izlietojuma apmēru 2021. gadā var ietekmēt pārbūves darbu veikšanai nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kā arī citi no pasūtītāja un darbu izpildītāja neatkarīgi apstākļi. Ņemot vērā EK fiskālās politikas rekomendācijas 2022. gada budžeta sagatavošanā, ka nav noteikti ierobežojumi investīciju apjomam 2022. gadā, ja finansējums pilnībā netiek izlietots 2021. gadā, tas tiek pārskaitīts pašvaldībai 2021. gadā un izdevumi tiks veikti 2022. gadā, vienlaikus slēdzot sadarbības līgumu ar Alūksnes novada domi, tajā tiks atrunāta finansējuma kontroles kārtība un atskaitīšanās periodi, lai Aizsardzības ministrija varētu sekot līdzi un uzraudzīt finansējuma apguvi.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Siguldas ielas pārbūve pozitīvi ietekmēs iedzīvotājus, kuri ikdienā pārvietojas pa Siguldas ielu, piekļūstot saviem īpašumiem.
Juridiskās personas
  • Alūksnes novada pašvaldība
  • Nacionālie bruņotie spēki
Ietekmes apraksts
MK rīkojums ietekmēs Alūksnes novada pašvaldību, kura ir atbildīga par publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu ievērošanu un iepirkuma līguma īstenošanas uzraudzību.
Pēc Siguldas ielas pārbūves darbu veikšanas tiks uzlabots ielas, kuru NBS var izmantot piekļuvei NBS Kājnieku skolai, seguma tehniskais stāvoklis.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalība netiek organizēta, jo finansējuma piešķiršana Alūksnes novada domei tiek plānota, ņemot vērā pašvaldības pieprasījumu, militārā objekta darbības specifiku un Aizsardzības ministrijas iespējas nodrošināt attiecīgo finansējumu.

6.4. Cita informācija

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas - Aizsardzības ministrija un Alūksnes novada pašvaldība.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
  • Alūksnes novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi