Anotācija (ex-ante)

23-TA-2167: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumi Nr.353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.353) tika izstrādāti, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības projekta budžeta provizorisko tāmi par paredzamo būvdarbu apjomu. Iesniedzot sākotnējo tāmi, Jēkabpils novada pašvaldība  norādīja, kā tā tika izstrādāta, apjomu aprēķinu vecot vispārīgi. Tamdēļ pašvaldība skaidroja, ka precīzs, detalizēts un ar tehnisko noteikumu izdevējiem un pašvaldību saskaņots apjomu aprēķins tiks veikts pilnā būvprojekta izstrādes laikā. Tā kā Jēkabpils novada pašvaldība ir informējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par aktuālajām izmaksām un darbu apjomu, kas noteiktas, pabeidzot būvprojekta izstrādi, ir sagatavoti grozījumi MK noteikumos Nr.353.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējumu, kā arī noteikt papildu finanšu avotu - pašvaldības līdzfinansējumu, lai Jēkabpils novada pašvaldības projekta iesniegumā iekļautu būvprojektā noteiktā darbu apjomu atbilstoši aktuālajām būvniecības izmaksām.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
MK noteikumi Nr.353 paredz divus finansējuma avotus – ERAF finansējumu 10 757 297 euro un valsts budžeta finansējumu 1 898 347 euro apmērā. To apjoms noteikts, pamatojoties uz projekta budžeta provizorisko tāmi par paredzamo būvdarbu apjomu. Turpinot būvprojekta izstrādi, veiktas padziļinātas izpētes un precizēts darbu apjoms, kā rezultātā precizēti visi sākotnēji plānotie un konstatēti papildu inženiertehniskie darbi, ko iepriekš nebija iespējams apzināt pietiekamā detalizācijā. Inženierkomunikāciju un tīklu izbūve būtiska būves turpmākai funkcionēšanai. Ievērojot būvniecības nozares cenu dinamiku (materiālu un darbaspēka izmaksu palielināšanos), tika aktualizētas visas jau iepriekš noteiktās izmaksu pozīcijas, kā arī kopējā darbietilpība, ievērojot papildu darbības. Tādējādi konstatēts, ka projekta attiecināmās izmaksas pieaugušas par ~4,3 milj. euro. Vienlaikus Jēkabpils novada pašvaldība ir izteikusi ierosinājumu līdzfinansēt tiešās attiecināmās izmaksas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumos Nr.353 ir fiksēts ERAF un valsts budžeta finansējuma apjoms, bet nav paredzēts pašvaldības finansējums kā viens no finanšu avotiem.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projekts paredz palielināt projekta ERAF finansējumu par 3 634 299 euro. Valsts budžeta līdzfinansējuma apjoms nemainās. Lai nodrošinātu apstiprināto ERAF un nacionālā līdzfinansējuma proporciju (85/15%), tiek noteikts, ka 15% nacionālā līdzfinansējuma veido valsts budžeta finansējums 1 898 347 euro un pašvaldības finansējums vismaz 641 347 euro apmērā. Līdz ar to kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 16 931 290 euro, kur 14 391 596 euro ir ERAF finansējums, 1 898 347 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 641 347 euro pašvaldības līdzfinansējums.

Papildu ERAF finansējums tiek pārdalīts no 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" (turpmāk - 2.1.3.2.pasākums) projektu iesniegumu atlases otrās kārtas, kur joprojām norit priekšatlase. Tādējādi 2.1.3.2. pasākuma īstenošanas otrās kārtas projektiem tiek paredzēti 34 838 404 euro no ERAF, kas jāņem vērā arī atlasot projektu idejas priekšatlases procesā, kas vēl nav noslēdzies. 2.1.3.2. pasākuma otrai kārtai tiek plānots vismaz 15% pašvaldības budžeta līdzfinansējums projektu īstenošanai.
Pārdale neietekmēs kopējos 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" sasniedzamos rādītājus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Izmaksu un ieguvumu samērīgums tiks izvērtēts ar vispārīgu ietekmes uz tautsaimniecību novērtējumu pie Jēkabpils novada pašvaldības projekta iesniegumu, kas jau kā prasība iekļauts apstiprinātajos MK noteikumos Nr.353 (23-TA-1233) un projektu vērtēšanas kritērijos. Sagatavotai noteikumu projekts šo prasību nemaina un tā tiks izpildīta, iesniedzot projekta iesniegumu.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
1 817 150
0
1 817 149
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
1 817 150
0
1 817 149
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
2 137 824
0
2 137 822
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
1 817 150
0
1 817 149
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
320 674
0
320 673
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-320 674
0
-320 673
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
-320 674
0
-320 673
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-320 674
-320 673
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
-320 674
-320 673
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)

Noteikumu projekts paredz palielināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas par 4 275 646 euro, t.sk. ERAF finansējumu par 3 634 299 euro. Lai nodrošinātu apstiprināto ERAF un nacionālā līdzfinansējuma proporciju (85/15%), tiek noteikts, ka 15% nacionālā līdzfinansējuma veido valsts budžeta finansējums 1 898 347 euro un pašvaldības finansējums vismaz 641 347 euro apmērā. Līdz ar to kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 16 931 290 euro, kur 14 391 596 euro ir ERAF finansējums, 1 898 347 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 641 347 euro pašvaldības līdzfinansējums. Nav paredzēts, ka tiks ietekmēta līdz ar MK noteikumos Nr.353 noteiktā ietekme uz valsts budžetu 2023. gadam, jo šajā gadā ir ieplānota pietiekama finanšu plūsma, lai nodrošinātu operatīvu projekta ieviešanu. Jāņem vērā, ka administratīvo un būvprojekta izstrādes procedūru laika grafiks ir ticis ietekmēts, kā rezultātā šogad var tikt uzsākta tikai daļa no 2023. gadā plānotajiem darbiem, intensificējot projektu 2024. gadā un, visticamāk, arī 2025. gadā.

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

Ieņēmumi plānoti kā ERAF finansējuma atmaksas, kas 2024. gadā plānotas 50% apmērā no palielinājuma.

6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

Izdevumi plānoti kā ERAF finansējums 50% apmērā no papildu piešķiramā finansējuma, kā arī 50% no pašvaldības līdzfinansējuma.

7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)

Neietekmē

Cita informācija
2.1.3.2. pasākuma īstenošanai ERAF finansējuma daļa tiks pieprasīta no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktu institūcija piemēro sabiedrības līdzdalības kārtību to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Noteikumu projekts paredz tikai papildu finansējuma piešķiršanu jau iepriekš noteiktam plūdu projektam atbilstoši MK noteikumiem Nr.353 (23-TA-1233) un informatīvajam ziņojumam “Plūdu risku novēršana Jēkabpilī” (23-TA-1121).

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Noteikumu projekts ietekmēs 2.1.3.2. SAMP 1. kārtas ierobežotas projektu atlases procesu. Būs nepieciešams grozīt projektu atlases nolikumu, vienlaikus tā kā atbalsts ir iepriekš noteiktam projektam ierobežotā atlasē, tad tas neietekmē tiesiskās paļāvības principu.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi