Anotācija (ex-ante)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-1782: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā" (turpmāk – Likumprojekts) tiek virzīts izskatīšanai vienlaicīgi ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņo spēku likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā".
Likumprojekta mērķis ir radīt iespēju Latvijas Bankai tās valsts pārvaldes uzdevumu – fiziskās drošības nodrošināšana un skaidras naudas pārvadāšana – efektīvākas izpildes nodrošināšanai iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus.
Spēkā stāšanās termiņš
02.01.2023.
Pamatojums
Ņemot vērā Latvijas Bankas nozīmību Latvijas Republikas finanšu sistēmā, kā arī tās lomu materiālo vērtību aprites nodrošināšanā Euro sistēmas ietvaros, Latvijas Bankas objektu drošībai un tās turējumā esošo materiālo vērtību fiziskajai apsardzei ir augsta prioritāte un prasības.

Vienlaikus, t.sk., reaģējot uz drošības vides izmaiņām, nolūkā nodrošināt fiziskās drošības risku efektīvu pārvaldīšanu, Latvijas Banka īsteno fiziskās drošības pārvaldības ietvara pārmaiņas. Minētās pārmaiņas paredz Latvijas Bankas fiziskās drošības nodrošināšanā papildus Latvijas Bankas darbiniekiem, kas nodrošina Latvijas Bankas objektu fizisko drošību, iesaistīt arī citus fiziskās drošības nodrošinātājus, t.sk. attiecīgā Latvijas Bankas objekta un Latvijas Bankas turējumā esošo materiālo vērtību bruņotu apsardzi nodrošināt sadarbībā ar attiecīgu valsts struktūru, kuras kapacitāte, t.sk. personāla kompetence, bruņojums un aprīkojums, ir atbilstošs šādu uzdevumu veikšanai.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, un apstākli, ka likumdevējs uzdevis Latvijas Bankas fizisko drošību un skaidras naudas pārvadājumus nodrošināt Latvijas Bankas struktūrvienībai, lai nodrošinātu minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi Latvijas Bankas fiziskās drošības un skaidras naudas pārvadājumu nodrošināšanā plānots iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus, vienlaikus Latvijas Bankai saglabājot kontroli par minēto uzdevumu izpildi.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Latvijas Bankas fizisko drošību nodrošina Latvijas Bankas struktūrvienība – Aizsardzības pārvalde, kas izveidota 1992. gadā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš 2002. gada notikušas pārmaiņas Latvijas Bankas funkciju īstenošanā, pilnveidojot to īstenošanas kārtību, ir slēgtas visas reģionālas filiāles, attīstījušies tehniskie drošības risinājumi, notikušas drošības vides izmaiņas u.tml., kas kopumā ietekmējis Latvijas Bankas fiziskās drošības risku profilu, kā arī Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes skaitlisko sastāvu un prasības tās darbiniekiem. Papildus Latvijas Bankas īstenotajiem pasākumiem pēdējo gadu laikā ir arī mainījusies politiskā un ekonomiskā situācija valstī, t.i., būtiski ir uzlabojušies valsts iekšējās un ārējās drošības apstākļi.
Risinājuma apraksts
Pārskatot Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldīšanas ietvaru, t.sk. vērtējot citu Eiropas Savienības centrālo banku pieredzi fiziskās drošības organizēšanā, kur centrālās bankas savu fiziskās drošības pasākumu izpildē piesaista valsts struktūras, tika secināts, ka, efektīvs, mūsdienīgs un ilgtspējīgs Latvijas Bankas fiziskās drošības pārvaldīšanas risinājums būtu tās fizisko drošību nodrošināt  sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Šādam risinājumam valstiskā mērogā ir ieguvumi (finansiāli aspekti un drošības aspekti), jo vienlaicīgi viena valsts kritiskā pakalpojuma fiziskās drošības ietvara nodrošināšanā netiek iesaistītas dažādas struktūras ar dažādu materiāltehnisko nodrošinājumu un atšķirīgu personāla sagatavotības līmeni.

Ņemot vērā minēto, ir sagatavots Likumprojekts, papildinot Latvijas Bankas likuma 79. pantu ar ceturto daļu, kas paredz iespēju Latvijas Bankai fiziskās apsardzes nodrošināšanā un Latvijas Bankas pārvadāto materiālo vērtības pavadīšanā un apsargāšanā iesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus, vienlaikus Latvijas Bankai saglabājot kontroli un vadošo lomu minēto uzdevumu izpildē.

Kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki var Latvijas Bankas uzdevumā iesaistīties Latvijas Bankas objekta fiziskās apsardzes nodrošināšanā un pavadīt un apsargāt transportlīdzekļus un materiālās vērtības plānots noteikt ar vienošanos, kas tiks slēgta starp Latvijas Banku un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Latvijas Bankas darbinieki, kas nodrošina Latvijas Bankas objektu fizisko drošību, un Nacionālie bruņotie spēki
Ietekmes apraksts
-
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā".

Pamatojums un apraksts
Likumprojekts virzāms vienlaicīgi ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojektu "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā".
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Aizsardzības ministrija, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
Nevalstiskās organizācijas
Cits
Latvijas Banka

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Sabiedriskā apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
  • Latvijas Banka

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

 Lai nodrošinātu papildus valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, Latvijas Banka slēdz vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (Militāro policiju). Izdevumi par deleģētā uzdevuma izpildi netiks segti no valsts budžeta līdzekļiem, bet no Latvijas Bankas veiktajiem maksājumiem.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

Lai nodrošinātu papildus valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, plānots, ka Latvijas Banka slēgs vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (Militāro policiju). Izdevumi par deleģētā uzdevuma izpildi netiks segti no valsts budžeta līdzekļiem, bet no Latvijas Bankas veiktajiem maksājumiem.
Pielikumi