Anotācija (ex-ante)

22-TA-3090: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts izstrādāts, ņemot vērā Finanšu ministrijas norādījumus, ka finansējumu pārdale budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros ir iespējama, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 15.punktam.
 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” mērķis ir efektīva valsts budžeta līdzekļu izlietošana, paredzot apropriācijas pārdali Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00  “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”  ietvaros, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi tiesām un  segtu ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus, tādejādi  efektīvi izlietojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Jaunākas paaudzes datori ļauj tiesnešiem un tiesu darbiniekiem operatīvāk plānot ikdienas veicamos darba uzdevumus, pildīt ikdienas darba pienākumus ērtā vidē, veicot izpildāmos uzdevumu ātrāk un kvalitatīvāk, kā arī sekmē tiesnešu un tiesu darbinieku kopējo apmierinātības līmeni ar darba vides apstākļiem. Tiesnešu palīgiem, kancelejas darbiniekiem un daļai tiesas sēžu sekretāru tika plānots veikt portatīvo datoru komplektu iegādi ar portu replikatoru un atbilstošu komplektāciju (datorsomām , datorpelēm, drošības rīkiem un Windows 10 licencēm).
Bāzes izdevumos tika plānota 359 datoru iegāde par 479 356,48 euro. Faktiskās iegādes izmaksas 542 495,03 euro, līdzekļu iztrūkums 63 138,55 euro.
Ar 2021. gada 1. decembri stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likuma 40. panta pirmajā daļā, cita starpā paredzot, ka summas, kas nepieciešamas izdevumu samaksai par tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu, izsniegšanu un rakstveida pierādījumu atgriešanu, iemaksā valsts. To paredz arī Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 20 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība" 5. punkts, kurā noteikts, ka  ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu un izsniegšanu, kā arī ar rakstveida pierādījumu atgriešanu saistītos izdevumus sedz no Tiesu administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesas funkciju nodrošināšanai. Tiesa minētos izdevumus aprēķina lietas izskatīšanas beigās un atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kārtībai piespriež no pusēm tiesu ieņēmumos, kas attiecas uz izdevumiem, kuri saistīti ar lietas izskatīšanu.
Plānotie ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 2022. gadā ir  693 170 euro, bet faktiskie ieņēmumi šī gada 9 mēnešos ir 317 397 euro kas liecina, ka gadā plānotie ieņēmumi netiks sasniegti.
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Datoru iepirkuma faktiskā datora cena būtiski pārsniedza plānoto, tādēļ kapitālajos izdevumos paredzētie līdzekļi nav pietiekami plānoto pasākumu īstenošanai, kā arī
saistībā ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz, ka ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi procesa dalībniekiem jāsedz pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas, nevis pirms izdevumu veikšanas brīža, netiek gūti plānotie ieņēmumi ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai un nepietiek līdzekļu ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai.
Risinājuma apraksts
Izvērtējot likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.02.00  “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” paredzēto finansējumu ir secināts, ka ir iespējams ietaupījums atlīdzībai (EKK 1000) 311 099 euro apmērā ko ir iespējams novirzīt ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai un datortehnikas iegādei tiesu darbības nodrošināšanai.
Rīkojuma projekts paredz atbalstīt apropriācijas pārdali Tieslietu ministrijas  budžeta apakšprogrammas 03.02.00  “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ietvaros, samazinot atlīdzības izdevumus 311 099 euro apmērā un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem  247 960 euro apmērā ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai un kapitālos izdevumus 63 139 euro apmērā, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi tiesu darbības nodrošināšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
311 099
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
311 099
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-311 099
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-311 099
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
311 099
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Projektam nav ietekmes uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
Likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.02.00  “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” paredzēts:
Resursi izdevumu segšanai 75 531 914 euro, tai skaitā:
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 759 924 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 771 990 euro.
Izdevumi 75 531 914 euro, tai skaitā:
Kārtējie izdevumi 73 232 694 euro, tai skaitā:
Atlīdzība 56 099 972 euro;
Preces un pakalpojumi17 132 722 euro.
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 163 113 euro;
Kapitālie izdevumi 2 136 107 euro.
Rīkojuma projekts paredz apropriācijas pārdali 2022.gadam apakšprogrammas ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā: samazināti izdevumi atlīdzībai 311 099 euro apmērā saistībā ar tiesnešu amata vietu vakancēm un tiesnešu ilgstošu prombūtni saistībā ar bērna kopšanas atvaļinājumu, tiesu darbinieku periodiskām vakancēm  saistībā ar darbinieku mainību, kā arī tiesnešu un tiesu darbinieku darba nespējas gadījumiem (A un B darba nespējas lapas) un palielināti izdevumi:
•         precēm un pakalpojumiem 247 960 euro apmērā (5 euro viena lietas sējuma (līdz 250 lapas) kopēšana, skenēšana, izdruka x 14 382 pakalpojumi = 71 910 euro un vidēji 2 euro vienam pasta sūtījumam x 88 025 pasta sūtījumi = 176 050 euro, kopā 247 960 euro).
•         kapitālajiem izdevumiem datortehnikas iegādei 63 139 euro apmērā (  plānotie izdevumi 479 356 euro - faktiskie izdevumi 542 495 euro)
 
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00  “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” ietvaros ir nodrošināts finansējums 845 868 euro apmērā, lai segtu pieaugušos energoresursu izdevumus un atbilstoši šī brīža aprēķiniem papildus finansējums no valsts budžeta 2022.gadam energoresursu izdevumu segšanai nebūs nepieciešams. Kā arī iesniegta Finanšu ministrijai pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.02.00  “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” uz budžeta apakšprogrammu 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” 174 822 euro apmērā, lai nodrošinātu energoresursu izdevumu segšanu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi