Anotācija (ex-ante)

21-TA-1553: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu un Ministru kabineta 2018. gada 9.oktobra noteikumu Nr. 630 “Materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksāšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.630) 28.punktu, kas noteic, ja Latvijas aizsardzībā esošai personai cita Eiropas Savienības dalībvalsts ir sniegusi materiālo palīdzību krīzes situācijā un lūgusi Latviju to atmaksāt, Konsulārais departaments palīdzību sniegušajai valstij to nodrošina 12 mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Izdevumi tiek atmaksāti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir segt izdevumus, kas radušies, citai Eiropas Savienības dalībvalstij – Vācijas Federatīvajai Republikai (turpmāk – Vācija), veicot Latvijas valstspiederīgo un viņu tuvinieku repatriāciju no trešajām valstīm Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā (2020.gada martā un aprīlī). Ar pieprasītajiem finanšu līdzekļiem tiks segti 40% no kopējām izmaksām, pārējos 60% ir segusi Eiropas Savienība saskaņā ar izstrādāto Civilās aizsardzības mehānismu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd krīzes situācijās, kad tiek veikta personu evakuācija (ja evakuāciju organizē Latvija), izdevumi tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un daļa izmaksu netiek pieprasīta no evakuētās personas.
Saskaņā ar Eiropas Padomes 2015. gada 20. aprīļa direktīvu (ES) 2015/637 par koordinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās valstīs, un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK (turpmāk-Konsulārā direktīva) Latvija ir uzņēmusies pienākumu segt radušos izdevumus kādai no ES dalībvalstīm par Latvijas valstspiederīgo un viņu ģimenes locekļu, kas atrodas krīzes situācijā, evakuāciju. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Vācija saskaņā ar Konsulāro direktīvu ir organizējusi vairāk kā 250 repatriācijas reisus no dažādām valstīm, repatriējot krīzes  situācijā nonākušas personas, tajā skaitā 97 Latvijas valstspiederīgos un viņu ģimenes locekļus. Saskaņā ar Noteikumiem Nr. 630 materiālā palīdzība, kas  Latvijas aizsardzībā esošai personai sniegta krīzes situācijā, dalībvalstij, kas sniegusi šo palīdzību, atmaksājama gadījumos, kad tā šo atmaksu pieprasa. Vācija 19.11.2021. ir vērsusies Ārlietu ministrijā ar pieprasījumu segt tai radušos izdevumus 62 301 euro, kas saitīti ar 97 Latvijas valstspiederīgo repatriāciju Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā (2020.gada martā-aprīlī).
Risinājuma apraksts
Ievērojot saistības, ko Latvija ir uzņēmusies ieviešot Konsulāro direktīvu, tiek izstrādāts rīkojuma projekts par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu Vācijai radušos izdevumus 62 301 euro, kas saistīt ar Latvijas valstspiederīgo repatriāciju no trešajām valstīm Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
62 301
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
62 301
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-62 301
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-62 301
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
62 301
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Vācija Ārlietu ministrijai ir pieprasījusi segt tai radušos izdevumus 62 301 euro, kas saistīt ar Latvijas valstspiederīgo repatriāciju no trešajām valstīm Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumus 62 301 euro apmērā sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi