Anotācija (ex-ante)

23-TA-2391: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” projektu iesniegumu pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumu projekts) izstrādāts atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktam un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Programma) 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” atbalstāmajām darbībām. MK noteikumu projekts nosaka projektu pirmās un otrās atlases kārtas iesniegumu atlases veidu, par pasākuma īstenošanu atbildīgo iestādi, pieejamo finansējumu, prasības projektu iesniedzējam, atbalstāmās darbības un izmaksas, projekta īstenošanas nosacījumus un vienkāršoto izmaksu piemērošanas kārtību. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
MK noteikumu projekta mērķis ir uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, izstrādājot dabas aizsardzības plānus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kam šādi plāni izstrādājami prioritāri[1].


[1] Ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu, kam prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni, var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā  https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-aizsardzibas-plani, saraksts aktualizēts 26.10.2022.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Natura 2000 ir lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē un ir vissvarīgākais instruments mērķu sasniegšanai, kas noteikti Padomes direktīvā 2009/147/EK (2009.gada 30.novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (turpmāk – direktīva 2009/147/EEK) un Eiropas Padomes direktīvā 92/43/EEK (1992.gada 21.maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk – direktīva 92/43/EEK), kuru nolūks ir nodrošināt Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko sugu, dzīvotņu un to veidoto ekosistēmu aizsardzību, saglabāšanu un izdzīvošanu ilgtermiņā. Saskaņota Natura 2000 tīkla izveide, Kopienā nozīmīgu teritoriju (turpmāk - KNT) noteikšana par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (turpmāk- ĪADT) un Natura 2000 teritoriju saglabāšanas mērķu un pasākumu to sasniegšanai noteikšana  ir galvenie starpposma mērķi ceļā uz šo direktīvu mērķu sasniegšanu. Šobrīd Latvijā atrodas 61 veida dzīvotnes un 109 sugas, uz kurām attiecas direktīvas 92/43/EEK nosacījumi, kā arī valstī ir arī 81 putnu taksons, kas uzskaitīts direktīvas 2019/147/EEK I pielikumā[2].

Jāmin, ka arī Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. gadam nosaka, ka dalībvalstīm jāsasniedz sekojošie mērķi:
 - Eiropas Dabas teritoriju tīklā ("true Trans-European Nature Network") juridiski jāaizsargā vismaz 30% ES sauszemes un 30% ES jūras teritoriju un tajā nepieciešams integrēt ekoloģiskos koridorus;
 - Stingri jāaizsargā vismaz trešdaļu no ES aizsargājamajām teritorijām, tai skaitā pilnīgi visus atlikušos ES pirmatnējos un senos mežus;
 - Ar skaidri noteiktiem saglabāšanas mērķiem un pasākumiem jāpārvalda visas aizsargājamās teritorijas un jānodrošina tajās pienācīgu monitoringu.[3]

Papildus augstāk minētajai informācijai ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030. gadam ir ietverts dabas atjaunošanas plāns, kura ietvaros līdz 2030. gadam ir noteikts veikt atjaunošanas darbības ievērojamās degradētu un ar oglekli bagātu ekosistēmu teritorijās un panākt, ka biotopu un sugu saglabāšanās tendences un stāvoklis nepasliktinās, kā arī sasniegt rādītāju, kur vismaz 30% sugu un biotopu ir nonākuši labvēlīgā saglabāšanās stāvoklī vai vismaz uzrāda virzību uz to.

Būtiskākais priekšnosacījums efektīviem un mērķtiecīgiem turpmākajiem ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanā ir kvalitatīvas bāzes informācijas pieejamība par esošo situāciju bioloģiskās daudzveidības jomā. Taču patlaban tikai aptuveni 40% no Latvijas ĪADT ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam kā vienu no mērķiem nosaka, nepieciešamību realizēt aizsargājamo biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanas pasākumus saskaņā ar zinātniski pamatotiem sugu un biotopu aizsardzības un dabas aizsardzības plāniem [4]. Tā kā Latvijai nav izstrādāts visaptverošs bioloģiskās daudzveidības aizsardzības rīcības politikas plānošanas dokuments, tad informācija par bioloģiskās daudzveidības aizsardzības politiku Latvijā atrodama Vides politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, kur dokumenta sestajā nodaļā sniegta informācija par bioloģisko daudzveidību ar diviem galvenajiem mērķiem: bioloģiskās daudzveidības, arī īpaši aizsargājamo sugu un dzīvotņu, un vērtīgo ainavu saglabāšana un dabas kapitāla saglabāšana un pārvaldība. Pamatnostādnēs teikts, ka pēdējā desmitgadē bioloģiskā daudzveidība Latvijā ir turpinājusi pasliktināties. Latvijas Vides politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam kā galvenie situācijas pasliktināšanās iemesli ir norādīta zemes izmantošanas intensifikācija, zemes izmantošanas maiņa un ekosistēmu sadrumstalotība. Lai samazinātu antropoloģisko slodzi uz ekosistēmām un uzlabotu bioloģisko daudzveidību, Latvijas Vides politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam ir izvirzīti divi apakšmērķi bioloģiskās daudzveidības jomā:
 - bioloģiskās daudzveidības, t.sk. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, un vērtīgo ainavu saglabāšana;
 - dabas kapitāla saglabāšana un pārvaldība (ietver ekosistēmu pakalpojumus, degradēto teritoriju atjaunošanu un dabas kapitāla izmantošanu ekonomikā).

Kā arī ir izvirzīti vairāki uzdevumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, no kuriem divi - biotopu aizsardzības plānu izstrāde un aizsardzības mērķu noteikšana visām  Natura 2000 teritorijām, ir attiecināmi uz 2.2.3.3.pasākuma  pirmo un otro atlases kārtu.

Lai secīgi un efektīvi risinātu iepriekšminētās problēmas, izmantojot 2021.-2027.gada plānošanas periodā Latvijai pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējumu, darbības 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" (turpmāk – 2.2.3 SAM) 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” (turpmāk – 2.2.3.3. pasākums) ietvaros paredzēts veikt dabas aizsardzības plānu izstrādi tām ĪADT, kam tas ir prioritāri nepieciešams.[2] KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS. Vides politikas īstenošanas 2022. gada pārskats .Ziņojums par LATVIJU. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=comnat%3ASWD_2022_0276_FIN

[3] KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI. ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam .Atgriezīsim savā dzīvē dabu. Ar ziņojumu var iepazīties - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380

[4] Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam. Plāns apskatāms šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/latvijas-nacionalais-attistibas-plans
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2021. gadā tikai 11,5 % no Latvijas sauszemes platībām ietilpa Natura 2000 tīklā (ES aptvere 18,5 %), savukārt, ĪADT, kas klasificētas saskaņā ar direktīvu 2019/174/EEK, aptvēra 10,2 % (ES aptvere 12,8 %), bet KNT, kas noteiktas saskaņā ar direktīvu 92/43/EEK, aptvēra 11,5 % (ES aptvere 14,2 %) no Latvijas teritorijas. Latvijas Natura 2000 tīkla KNT novērtējums liecina, ka teritoriju noteikšanā ir nepilnības. Pret Latviju ir ierosināta pārkāpuma procedūra, kas pašlaik ir argumentēta atzinuma stadijā, par direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punkta un 6. panta nepareizu piemērošanu attiecībā uz ĪADT noteikšanu un saglabāšanas mērķu un pasākumu noteikšanu. Ņemot vērā gan Natura 2000, gan citas valsts noteiktās aizsargājamās teritorijas, piemēram, nacionālos parkus, biosfēras rezervātus vai citas ĪADT atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Latvijā ar likumu aizsargātas 18,2 % no  teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijas un citas ar likumu noteiktās aizsargājamās teritorijas, (ES aizsargātas vidēji 26,4 %) un 15,65% no jūras teritorijām (ES vidēji 10,7 %). ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklāšanās) sasniedz 18,45 % no Latvijas kopējās platības, bet ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās) sasniedz 15,65% no Latvijas teritorijas platības [2].  

Konsekventu un efektīvu darbību veikšanai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas jautājumos ir nepieciešama kvalitatīva bāzes informācija par aktuālo situāciju, tomēr šobrīd mazāk kā 40%[5] no 683 Latvijā esošajām ĪADT ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni. Dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 18.pants.

Dabas aizsardzības plāna esamība atvieglo iespējas konkrētajā ĪADT plānot un īstenot plašāka apmēra apsaimniekošanas pasākumus un to attīstības iespējas, kā arī jau sākotnēji veikt izpētes darbus, lai noskaidrotu vai plānotā saimnieciskā darbība šajā teritorijā būs iespējama.

Lai gan dabas aizsardzības plānam ir tikai ieteikuma raksturs, tomēr ar dabas un vides aizsardzību saistītās institūcijas izmanto dabas aizsardzības plānos iekļauto informāciju plānojot un saskaņojot savas darbības konkrētajā teritorijās. Dabas aizsardzības plāns ir svarīgs dokuments izstrādājot normatīvos aktus, kas attiecas uz aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības pasākumiem, kā arī uz šo teritoriju izmantošanas noteikumiem, kā arī dabas aizsardzības plānā minēto informāciju iekļauj teritoriju attīstības plānošanas dokumentācijā.[5] Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmā 2021.–2027.gadam (saskaņošanā ar EK)
Risinājuma apraksts
Lai secīgi un efektīvi risinātu iepriekšminētās problēmas, izmantojot 2021.-2027.gada plānošanas periodā Latvijai pieejamo ERAF finansējumu,  2.2.3.3. pasākuma pirmās un otrās kārtas mērķis ir uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, izstrādājotĪAD dabas aizsardzības plānus tām  ĪADT, kam tas ir prioritāri nepieciešams pēc saraksta, kas pieejams https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-aizsardzibas-plani (saraksts aktualizēts 26.10.2022). 

Lai sasniegtu Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam izvirzītos mērķus, kā arī spētu izpildīt saistības par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ko Latvijai uzliek direktīva 92/43/EEK un direktīva 2009/147/EEK, 2.2.3.3. pasākuma projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas ietvaros paredzētās darbības veicinās augstvērtīgu datu par bioloģisko daudzveidību ieguvi, jau esošo  datu kvalitātes paaugstināšanos un dabas aizsardzības efektivitātes palielināšanos, paredzot ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādi teritorijām, kuru kopējā platība ir ne mazāka kā 22 500 ha. Kopējo iznākuma rādītāju aprēķina pēc ĪADT, kam prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns,  teritoriju platības, kam saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informāciju, ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, ņemot vērā noteiktās aizsargājamās teritorijas funkcionālās zonas (rādītājā ieskaita stingrā režīma, regulējamā režīma un dabas liegumu zonas vai visu ĪADT teritoriju, ja neviena no iepriekš minētajām zonām nav noteikta ĪADT, vienlaikus kopējā rādītāja vērtība nav lielāka par ĪADT platību). Par ĪADT stingrā režīma zonām uzskatāmas teritorijas, uz kurām ir attiecināmi speciāli nosacījumi un prasības, piemēram, šādās teritorijās var būt aizliegta uzturēšanās, pārvietošanās vai jebkāda veida saimnieciskā darbība, ja vien nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - DAP) rakstiska atļauja vai arī šīs darbības nav kādas no MK  2010.gada 16.marta  noteikumos Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.264) 8. vai 10. punktā minētajām darbībām,  ĪADT dabas lieguma zonas ir ĪADT daļas, kurās ir aizliegtas darbības atbilstoši MK noteikumu Nr.264 16.punktam. ĪADT regulējamā režīma zonas ir teritorijas, kurās ir aizliegta saimnieciskā vai cita veida darbības, izņemot MK noteikumu Nr. 264 9.pantā minētās darbības. Iznākuma rādītāja vērtība tiek sasniegta, ja pasākuma kārtu ietvaros ir izstrādāti ĪADT dabas aizsardzības plāni teritorijām, kuru kopējā platība sasniedz vismaz 22 500 ha un minētie rādītāji sasniedzami 2.2.3.3. pasākuma pirmajā un otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 
 
Viens no svarīgākajiem nosacījumiem mērķtiecīgiem un sekmīgiem turpmākajiem ieguldījumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un labvēlīga sugu un biotopu aizsardzības statusa nodrošināšanā ir kvalitatīvas informācijas esamība par esošo situāciju bioloģiskās daudzveidības jomā. 2.2.3.3. pasākuma pirmās un otrās kārtas īstenošanas rezultātā izstrādātie dabas aizsardzības plāni būtiski sekmēs bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un to atjaunošanu, jo plānotās darbības vērstas uz dabisko dzīvotņu un sugu labvēlīga aizsardzības statusa uzturēšanu, novēršot to stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ir vērsta uz dabisko ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu. Tādējādi, uz ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu īstenotās darbības pozitīvi ietekmēs ES Latvijai noteiktos sasniedzamos rādītājus attiecībā uz biotopu un sugu labvēlīgā aizsardzības stāvokļa sasniegšanu. 
 
Bez jau minētās pozitīvās ietekmes uz bioloģiskās daudzveidības un dzīvotņu  labvēlības statusu, 2.2.3.3. pasākuma īstenošanas rezultātiem būs netieša pozitīva ietekme uz tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā – dabas aizsardzības plānu esamība pašvaldībām, uzņēmējiem un teritoriju attīstītājiem atvieglo turpmāko darbību plānošanu, jo dabas aizsardzības plānu esamība ļauj samazināt administratīvo slogu, samazinot nepieciešamos laika resursus dažādu procedūru veikšanai, kā arī tiek atvieglota kompensāciju un lauku atbalsta maksājumu aprēķināšana zemes īpašniekiem. Dabas aizsardzības plāni kalpo par pamatu diferencēta ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas režīma noteikšanai, atkarībā no konkrētajā teritorijā sastopamām dabas vērtībām, kā arī dabas aizsardzības plāni tiks izmantoti nozaru attīstības plānu izstrādē tik tālu, cik tie nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tādējādi sniedzot iespēju atvieglot aizsardzības režīmu cilvēku stipri pārveidotajās platībās, t.sk. inženiertehniskajās būvēs, apdzīvotajās teritorijās, lauksaimniecībā intensīvi izmantotajās platībās u.tml. 
 
2.2.3.3. pasākuma pirmā kārta tiks īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, jo plānots tikai viens projekta iesniedzējs – DAP, bet pasākuma ieviešanas otrajā kārtā tiks īstenota kā atklātā projektu iesniegumu atlase, kur kā projektu iesniedzēji plānotas pašvaldības, kuru teritorijās atrodas ĪADT kurām prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni. Iesniegto projektu izvērtēšanas laikā priekšroka tiks dota tiem 2.2.3.3.pasākuma projektu iesniegumiem, kur projekta īstenošanas teritorija, atbilstoši VARAM 2022. gada 20. jūnija rīkojuma Nr. 1-2/97 “Par dabas aizsardzības plānu izvērtēšanas komisiju” 2. punkta sagatavotajam prioritāri izstrādājamo dabas aizsardzības plānu sarakstam, ir novērtētas ar lielāku punktu skaitu (ar VARAM komisijas sagatavoto sarakstu par ĪADT, kam prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni var iepazīties šeit: https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-aizsardzibas-plani). 

Pieejamais finansējums.

MK noteikumu projektā paredzētais pasākuma pirmās kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 2 941 177 euro, tai skaitā ERAF finansējums 2 500 000 euro un nacionālais līdzfinansējums, ko veido valsts budžeta līdzfinansējums, –  441 177  euro, bet pasākuma otrās atlases kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 941 177 euro, tai skaitā ERAF finansējums 2 500 000 euro un nacionālais līdzfinansējums, ko veido pašvaldību budžeta līdzfinansējums, - vismaz 441 177 euro apmērā. 2.2.3.3.pasākuma pirmā un otrā projektu atlases kārta noris paralēli. Gadījumā, ja otrajā atlases kārtā ar iesniegtajiem projektu iesniegumiem, pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas par projektu īstenošanu, netiek izmantots viss kārtai atvēlētais ERAF finansējums, tad neizmantotā finansējuma daļa, ja tas ir nepieciešams, tiek novirzīta projekta pirmās atlases kārtas darbību nodrošināšanai, vai arī tiek pārdalīta citu 2.2.3.SAM pasākumu nodrošināšanai, atkarībā no atbildīgās iestādes lēmuma. Pasākuma pirmajā un otrajā kārtā atbalsts tiek sniegts granta veidā. 2.2.3.3. pasākumā elastības finansējums netiek plānots, 2.2.3.3. pasākuma elastības finansējums ir iekļauts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1.pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" finansējumā, lai nodrošinātu Programmas 2.2. prioritātes "Vides aizsardzība" ERAF finansējuma kopējo elastības apjomu. 
 
Projekta iesniedzējs. 

Projekta iesniedzējs pasākuma pirmās kārtas ietvaros ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, – DAP, bet projekta iesniedzējs pasākuma otrās kārtas ietvaros ir pašvaldības vai tās iestāde, kuru teritorijās atrodas ĪADT, kam prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns. Pasākuma pirmās un otrās kārtas mērķa grupa ir dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, pašvaldības, kuru teritorijās atrodas ĪADT, kā arī iedzīvotāji un zemes īpašnieki, kuri dzīvo un saimnieko ĪADT. Projekta pirmās atlases kārtā netiek plānota sadarbības partnera piesaiste, jo atbilstoši 2009.gada 2.jūnija MK noteikumu Nr. 507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" (turpmāk – MK noteikumi Nr.507) II nodaļas 2.punktam, 3.punktam un 4.punktam, atbilstošās darbības ir iekļautas DAP funkcijās. Projekta iesniedzējs pasākuma otrās kārtas ietvaros ir pašvaldība vai tās iestāde, kuru teritorijā atrodas ĪADT. Pašvaldību vai to iestāžu iesaiste projekta darbību īstenošanā ir atbilstoša Pašvaldību likuma 4.panta 1.daļas 20. apakšpunktam, kur noteikts, ka viena no pašvaldību autonomajām  funkcijām ir veicināt dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī noteikt publiskā lietošanā esoša pašvaldības īpašuma izmantošanas kārtību, ja likumos nav noteikts citādi.  Pašvaldības, atbilstoši Pašvaldību likuma 5.pantam, savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs  var brīvprātīgi īstenot iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tās nav citu institūciju kompetencē un šādu darbību neierobežo citi likumi. Nepieciešamību pašvaldībām iesaistīties dabas aizsardzības plānu izstrādē nosaka arī likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 18.pants, kā arī  2007.gada 9.oktobra MK noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 686) 2.punkts. Projekta otrajā kārtā, finansējuma saņēmējs projekta darbību sekmīgai izpildei, var piesaistīt sadarbības partneri – pašvaldību vai tās iestādi, kuras teritorijā atrodas ĪADT, kam prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns. Citas pašvaldības kā sadarbības partnera piesaiste ir svarīga, jo finansējuma saņēmēja izvēlētā projekta īstenošanas vieta var atrasties vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, tādējādi sadarbības partnera piesaiste atvieglotu projekta īstenošanu – datu ieguvi, apmainīšanos ar informāciju utt. 2.2.3.3. pasākuma ietvaros sadarbības partneris iesaistās noteikto projekta mērķu un rezultātu sasniegšanā un dara to atbilstoši nosacījumiem, par kādiem finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris ir vienojušies līgumā par savstarpējo sadarbību projekta īstenošanas laikā, ievērojot 2023. gada 13. jūlija MK noteikumos Nr. 408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” noteiktās minimālās prasības par informāciju, kas finansējuma saņēmējam jāiekļauj sadarbības līgumā. Sadarbības partnera piesaiste, ja izvēlētais sadarbības partneris jau iepriekš ir veicis līdzīgas darbības vai piedalījies līdzīgos projektos var pozitīvi ietekmēt pasākuma īstenošanas procesu, kā arī sadarbības partnera piesaiste var pozitīvi ietekmēt finansiālo jautājumu risināšanu, jo sadarbības partneris projektā piedalās ar saviem resursiem, t.sk. finansējumu. Sadarbības partneris ir atbildīgs par projekta rezultātu sasniegšanu tādā apjomā, kā noteikts sadarbības līgumā. Atbilstoši MK noteikumu Nr.686 6. punktam projekta iesniedzējs otrajā projektu atlases kārtā kopā ar projekta iesniegumu iesniedz ar DAP saskaņotu darba uzdevumu ĪADT dabas aizsardzības plāna izstrādei, kas nav vecāks par divpadsmit mēnešiem. Darba uzdevums tiek izstrādāts, ņemot vērā aizsargājamās teritorijas kategoriju, platību un dabas vērtības, un balstoties uz aizsargājamās teritorijas individuālajām īpatnībām. Vienotu plānu var izstrādāt divām vai vairākām aizsargājamām teritorijām, ja to izveidošanas un aizsardzības mērķi ir līdzīgi vai tās atrodas blakus un ja ir saņemts DAP saskaņojums un darba uzdevums.

Atbilstoši 2017. gada 17.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 prasībām, projekta iesniedzēja iestāde ir ieviesusi iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai un šī sistēma sevī ietver preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk. paziņošanas procedūru un labošanas pasākumus.    

  
 Atbalstāmās darbības un kopējās izmaksas. 
 
2.2.3.3.pasākuma ietvaros ir atbalstāmas tādas darbības, kas veicinās ekosistēmu un  bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, piemēram, dabas aizsardzības plānu izveide teritorijām, kas  atbilstoši MK noteikumu Nr.686 3. punktu iekļautas VARAM komisijas sagatavotajā ĪADT sarakstā, kam prioritāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni, ar projekta vadību saistītās darbības, kā arī projekta informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana. Dabas aizsardzības plānu izstrādes process tiek veikts atbilstoši MK noteikumiem Nr.686.

2.2.3.3. pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros netiek atbalstītas projekta iesniedzēja aktivitātes, kurām atbalsts ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Pasākuma pirmās un otrās kārtas ietvaros tiks finansētas tikai projekta iesniedzēja aktivitātes, kas nodrošina valsts pārvaldes deleģēto funkciju vai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.
  
Administratīvā sloga mazināšanai projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksu nodrošināšanai projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā, kur kā finansējuma saņēmējs paredzēta DAP, projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksu nodrošināšanai tiek piemērota vienotā likme 17 procentu apmērā, bet 2.2.3.3.pasākuma otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kur kā finansējuma saņēmēji paredzētas pašvaldības vai to iestādes, projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksu nodrošināšanai tiek piemērota vienotā likme 13  procentu apmērā no noteikumu projektā 27. punktā minētajām pārējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav tiešās attiecināmās personāla izmaksas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – Kopīgo noteikumu regula) 55. panta 1. punktu. Vienotās likmes aprēķins balstīts uz šādiem pamatprincipiem: 
1) tas ir taisnīgs – vienotās likmes apmērs tiks piemērots vienādi visiem darbiniekiem saskaņā ar 2022. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 262) un tajos noteiktajām amatalgu likmēm.
Projekta otrajā atlases kārtā, finansējuma saņēmējs projekta darbību sekmīgai izpildei, var piesaistīt sadarbības partneri, un šajos gadījumos personāla atlīdzības izmaksu likmes apmērs tiks piemērots vienādi visam projekta personālam;
2) tas ir objektīvs – projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas vienotās likmes apmērs ir aprēķināts, ievērojot DAP sniegto informāciju par projekta vadībā un īstenošanā iesaistīto personālu, to atlīdzībai noteikto atalgojumu u.c. apsvērumus. Tāpat, veicot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (turpmāk – KPVIS) datu analīzi (ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanās periodā arī tika izstrādāti dabas aizsardzības plāni DAP īstenotajā projektā 5.4.2.1/16/I/001 "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi"), kas ļauj verificēt DAP  sniegto informāciju saistībā ar 2.2.3.3.pasākumā paredzētajām personāla vadības izmaksām, kā arī ļauj objektīvi pamatot vienotās likmes piemērošanu, iekļaujoties Kopīgo noteikumu regulas 55.panta 1. punktā noteiktajā izmaksu procentuālajā apmērā;
3) tas ir pārbaudāms – vienotās likmes aprēķins ir pamatots ar VARAM veiktajiem aprēķiniem (dati, balstoties, uz kuriem tika veikti aprēķini, tiek uzglabāti VARAM un ir izgūstami no KPVIS) un saskaņots ar Vadošo iestādi; 
4) tas ir iepriekš noteikts – personāla atlīdzības izmaksu likme un piemērošanas nosacījumi ir noteikti 2.2.3.3. pasākuma reglamentējošos MK noteikumos un piemērojami atbilstoši šajos MK noteikumos noteiktajām prasībām.
 
Projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā projektu vadībā iesaistīts personāls (projekta vadītājs un finansists), kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 pieder pie amatu saimēm Nr. 39.1 IIA un 9. mēnešalgu grupas (projektu vadītājs) un amatu saimei Nr.15.1 IA un 8.mēnešalgu grupai (finansists), kā arī projekta īstenošanā iesaistīts personāls (dabas aizsardzības plānu izstrādātājs, bezmugurkaulnieku eksperts, biotopu eksperts, kartogrāfs), kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 pieder pie 35. amatu saimes, mēnešalgu grupas un līmeņa 5 I – 9 III un 21.2 amatu saimes un mēnešalgu grupas un līmeņa 7I. Projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā projekta vadībai tiks piesaistīts tikai projekta vadītājs, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.262 pieder pie amatu saimes Nr.39.1. un mēnešalgu grupai un līmenim – 10 III. Citas projekta izpildei nepieciešamās darbības tiks veiktas pašvaldības budžeta ietvaros, tādējādi taupot un maksimāli efektīvi izmantojot projekta īstenošanai pieejamo finansējuma apjomu.

Projektā paredzētās darbības personālam tiks nodalītas, lai tās nepārklātos, veicot darba laika un veikto funkciju uzskaiti, kā arī finansējuma saņēmējam ir pienākums nodalīt personāla pamatpienākumus no projektā paredzētajām darbībām. Atalgojumu par vienu un to pašu veikto darbību nevar saņemt no valsts budžeta līdzekļiem, cita projekta līdzekļiem un projektam paredzētā finansējuma.

Ņemot vērā MK noteikumu projektā noteiktos izmaksu attiecināmības nosacījumus un projektu kopējo finansējumu (paredzamais finansējums vismaz 2,94 milj. euro pirmajā projektu atlases kārtā un 2,94 milj. euro projektu otrajā atlases kārtā), projektu vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksu nodrošināšanai pieejamais finansējums pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā būtu vidēji 0,425 milj. euro, bet projektu iesniegumu otrajā atlases kārtā – aptuveni 54,4 tūkstoši euro.

Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2023. gada 1. janvāra, taču projekta darbības nevar būt pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē. Pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs var veikt dažādus sagatavošanās darbus projekta īstenošanai, noslēgt iepirkuma līgumus un veikt dokumentācijas izstrādi, kas, ņemot vērā projektu ieviešanas gaitu iepriekšējos finanšu plānošanas perioda projektos bija laikietilpīgs process, kas radīja aizkavēšanos. Ja pirms projekta apstiprināšanas būs radušās izmaksas, kas nav attiecināmas no ES fondu līdzekļiem, tas ir finansējuma saņēmēja risks, un izmaksas tiek segtas no finansējuma saņēmēja gada sākumā apstiprinātā budžeta ietvaros. 2.2.3.3.pasākuma pirmajā atlases kārtā DAP kā VARAM pakļautības iestādei ik gadu tiek apstiprināts budžets, līdz ar to iespējas ir rīkoties tikai pieejamā budžeta ietvaros, neveicot no tā atkāpes, kas nozīmē, ka risks pirms projekta apstiprināšanas radītām izmaksām, kas nav attiecināmas no ES fondu līdzekļiem, ir neliels.

Šo noteikumu projekta 27.3.punktā minētās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma un licenču iegādes vai nomas izmaksas  attiecas uz specifiska aprīkojuma vai programmatūras iegādi vai nomu, kas ir nepieciešams dabas aizsardzības plānu izstrādei, kā piemērus minot, piemēram, ArcGis vai kādu citu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūru vai arī inventāru un programmatūru telpisko datu ieguvei un apstrādei, kas nepieciešami dabas aizsardzības plānu izstrādei.  Šo noteikumu 27.5. punktā paredzētas darba vietu iekārtošanas izmaksas, kas sevī kā vienu no pozīcijām var iekļaut datorprogrammu un licenču iegādi. Tomēr šī punkta ietvaros licenču un programmatūras iegāde attiecas uz vispārīgu darba vietas iekārtošanu, piemēram, Microsoft Office licences iegādāšanos, PDF formāta failu lasīšanas programmatūras iegādi, antivīrusu licences iegādi utt. Šajā pozīcijā nav paredzēta specifiskas programmatūras vai tehnoloģiju noma vai iegāde.

2.2.3.3.pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros, pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo, un sadarbības iestāde avansa pieprasījumu apstiprina, ņemot vērā nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs, tā pamatojums atbilst spējai to izlietot saimnieciskā gada ietvaros, kā arī, ievērojot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Dubultās finansēšanas risku novēršana tiks nodrošināta projektu līmenī, pārbaudot KPVIS, pārliecinoties, ka vienas un tās pašas atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas netiks finansētas dubultā.

Finansējuma saņēmējs izstrādā nosacījumus, kā tas pārliecinās par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas risku neesamību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu un krāpšanas un korupcijas riskus, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā, kā arī finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta un publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera personāla darba braucienu un iekšzemes komandējumu transporta izmaksu (maksa par degvielu, sabiedriskā transporta izmantošana) segšanai tiks piemērota metodika “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam  īstenošanai”, savukārt, ja paredzēti iekšzemes komandējumi, tad radušās izmaksas, kas nav saistītas ar transporta izmaksām, jāsedz saskaņā ar metodiku “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai”. Savukārt attiecināmajās izmaksās paredzētās piegādes un pakalpojumi tiks nodrošināti, finansējuma saņēmējam organizējot iepirkumu, iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredzot nosacījumus, kas ir saskaņā ar iepriekšminētajām metodikām, ņemot vērā plānoto piegāžu un pakalpojuma iepirkuma organizēšanas specifiku.   

Saskaņā  ar Kopīgo noteikumu regulas 64. panta 1. punkta c) apakšpunktu  pievienotās vērtības nodoklis (PVN) nav attiecināmās izmaksas, izņemot gadījumu, kad projektiem, kuru kopējās izmaksas ir vismaz 5 000 000 euro (ieskaitot PVN), ja tās nav atgūstamas saskaņā ar PVN reglamentējošiem valsts tiesību aktiem. Pasākuma pirmajā atlases kārtā attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, bet pasākuma otrajā atlases kārtā attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Projekta minimālais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 000 (ieskaitot) euro

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms)  nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.jūnija regulas (ES)  2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 47. un 50. pantā, normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, un Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas  fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās,  ievērojot, ka prasību nodrošināšanas pasākumi nepārsniedz vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) otrās atlases kārtas ietvaros nodrošina, ka papildus  MK noteikumos Nr.686 paredzētajām apspriedēm tiek paredzēti sabiedrību izglītojoši vai dabas izglītības pasākumi, kuros tiek sniegta informācija par ĪADT, to apsaimniekošanu un uzturēšanu,  par dabas aizsardzības plānu izstrādi un piemērošanu, atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijam Nr.3.4., bet pasākuma pirmajā atlases kārtā DAP nepieciešamību veikt sabiedrības informēšanu par ĪADT un to aizsardzības režīmu, kā arī izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, nosaka MK noteikumu Nr.507 3.punktā minētie DAP uzdevumi.
Pirms projekta apstiprināšanas var veikt dažādus sagatavošanās darbus projekta īstenošanai, noslēgt iepirkuma līgumus un veikt dokumentācijas izstrādi, kas pēc pieredzes iepriekšējos finanšu plānošanas perioda projektos bija laikietilpīgs process, kas radīja aizkavēšanos.   
 
2.2.3.3. pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu nosacījumiem, bet ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim. 

Citi nosacījumi.

Lai nodrošinātu, ka gadījumos, ja tiek organizēts iepirkums, kas atbilst publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru (Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.–96.punkts), tiek paredzēta norma, ka Pasākuma ietvaros iepirkums (konkrēta pakalpojuma) jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.  Projekta ietvaros veicamiem iepirkumiem piemēro Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” iekļautajām grupām  noteiktos zaļā publiskā iepirkuma kritērijus, kā arī publiskos iepirkumus īsteno sociāli atbildīgā veidā, piemērojot sociāli atbildīgā publiskā iepirkuma nosacījumus.  
2.2.3.3. pasākumam nav ietekmes uz horizontālajiem  principiem “Klimatdrošināšana” un “Energoefektivitāte pirmajā vietā”. Horizontālais princips “Nenodarīt būtisku kaitējumu”  2.2.3.3. pasākumā iekļauts prasībās par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, bet horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” (turpmāk – HP VINPI) tiek piemērots vispārējās publicitātes pasākumiem, piemēram, nodrošinot, ka īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos, tiks nodrošināts, ka informācijas publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, saturs ir piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus vai, piemēram,  projekta tīmekļa vietnē tiks izveidota sadaļa "Viegli lasīt", kurā iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem. 2.2.3.3.pasākuma ietvaros, dabas aizsardzības plānos ir jāintegrē jautājumi par dzimumu līdztiesību, personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām, diskriminācijas novēršanu vecuma, etniskās piederības un citu iemeslu dēļ, piemēram, dabas aizsardzības plānā ietverot situācijas izvērtējumu par dažādu mērķa grupu vajadzībām, piemēram, personu ar invaliditāti, senioru, ģimeņu ar maziem bērniem vajadzībām, paredzot visām mērķa grupā piekļūstamas infrastruktūras izveidi ĪADT.

MK noteikumu Nr. 686 9.punkts paredz dabas aizsardzības plānu saturu, un tajā ir  noteikts, ka dabas aizsardzības plānos ir jāiekļauj aizsargājamās teritorijas apraksts, kurā jānorāda informācija par teritorijas sociālo un ekonomisko situāciju, piemēram, iedzīvotāju skaitu teritorijā, nodarbinātību, pašreizējo un paredzamo antropogēno slodzi uz aizsargājamo teritoriju, aizsargājamās teritorijas izmantošanas veidu, kā arī sociālekonomiskās situācijas novērtējums ainavai, biotopiem, sugām, citām dabas vērtībām un teritorijai kopumā, tai skaitā pretnostatījumā citiem mērķiem. Papildus MK noteikumos Nr.686 noteiktajām prasībām,  projekta iesniedzējam, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijam Nr. 2.1.,  projekta iesniegumā ir jāapliecina, ka izstrādātajā dabas aizsardzības plānā tiks iestrādāts sociālekonomiskais novērtējums vai ekosistēmu pakalpojumu novērtējums par ĪADT, kurai tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns, vai arī projekta iesniegumam ir pievienota iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācija, kas satur šo informāciju. Sociālekonomiskajā novērtējumā iekļauj tādus ekonomiskās ietekmes sektorus, kā, piemēram, lauksaimniecība, mežsaimniecība, tūrisms vai uzņēmējdarbības iespējas, atbilstoši konkrētās ĪADT specifikai. Novērtējumā iekļauj, piemēram, šādus ekonomiskās ietekmes kritērijus – rekreācijas iespējas, gūtie labumi no mežu/zālāju/ūdeņu resursiem (piemēram, iespējas ogot vai sēņot), vides apziņas un izglītības iespējas (piemēram, izziņu takas) utt. Projekta iesniedzējam ir izvēlēs iespējas, vai gatavot atsevišķu ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu vai integrēt visas novērtējuma prasības, t.sk. situācijas analīzi uz dažādiem saimnieciskajiem sektoriem, kopējā sociālekonomiskajā novērtējumā dabas aizsardzības plānam.


Ieviešanā iesaistītas institūcijas

Par 2.2.3.3. pasākuma īstenošanu atbildīgā iestāde ir VARAM. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde (turpmāk – CFLA), Dabas aizsardzības pārvalde un pašvaldības.
 
2.2.3.3. pasākuma projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji tika izskatīti ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā (turpmāk - Uzraudzības komiteja).  
 
Projektu iesniegums, tā vērtēšana un atlases process.

 2.2.3.3. pasākumā vienā projektā iekļauj vienu vai vairāku ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādi. Pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros vienas ĪADT dabas aizsardzības plāna izstrāde var tikt iekļauta tikai vienā projektā. Projekta iesniedzējs iesniedz vienu vai vairākus projekta iesniegumus.   
Ņemot vērā VARAM līdzšinējo pieredzi ES fondu 2007.-2013.gada un 2014. – 2021. gada plānošanas perioda aktivitāšu un pasākumu ietvaros veikto gan atklātu, gan ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ir secināms, ka ar dabas aizsardzības pasākumu īstenošanu saistītu projektu ieviešanā piemērotākais ieviešanas mehānisms ir ierobežotas un atklātas projektu iesniegumu atlases apvienošana, kad potenciālo projektu saraksts, piešķiramā finansējuma apmērs un sasniedzamie rezultāti tiek definēti pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas. 2.2.3.3. pasākuma pirmā kārta norisināsies ierobežotas projektu atlases veidā un finansējuma saņēmējs būs DAP. Tā kā saskaņā ar iestādes nolikumu DAP organizē un uzrauga dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu ĪADT, kā arī veicina un koordinē minēto plānu ieviešanu, tad visprecīzākā informācija par valstij izvirzīto mērķu bioloģiskās daudzveidības un statusa uzlabošanas jautājumos sasniegšanu, par teritorijām, kurām primāri nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde un ar to apsaimniekošanu esošajiem jautājumiem, ir pieejama DAP. Vairāki VARAM esošie valsts nekustamie īpašumi ir nodoti DAP valdījumā, tādējādi uzliekot par pienākumu veikt šo īpašumu apsaimniekošanu. Sekojoši ir nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde ĪADT, kur ir lielas valsts zemju platības, lai efektīvi varētu veikt apsaimniekošanas darbus DAP valdījumā esošajos valsts zemēs. DAP mērķtiecīgi un efektīvi var izvēlēties projekta īstenošanas teritorijas, kurām ieguvumi no 2.2.3.3. pasākuma īstenošanas būs vislielākie. 2.2.3.3. pasākuma otrā kārta norisināsies atklātas projektu atlases veidā un kā finansējuma saņēmējas plānotas pašvaldības, kuru teritorijās atrodas ĪADT, kam primāri izstrādājami dabas aizsardzības plāni, jo saskaņa ar Pašvaldību likumu pašvaldībām ir funkcija par dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un apsaimniekošanu.
Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu CFLA  elektroniski sistēmā  KPVIS. Sadarbības iestāde pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros  pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu viena mēneša laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, jo pasākuma pirmās kārtas ietvaros paredzams, ka tiks iesniegts tikai viens projekta pieteikums ar vairākām projekta īstenošanas teritorijām. Pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde lēmumu par ES fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc ES fonda projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma. 
Par katru iesniegto un apstiprināto projektu tiks noslēgts atsevišķs līgums. Noteikumu projektā iekļautās prasības, kas tiks ietvertas arī projektu iesniegumā un vērtēšanas kritērijos. 

Īstenošana un uzraudzība .Projekta uzraudzību nodrošina CFLA.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
2.2.3.3. pasākuma ietvaros izstrādātajos dabas plānos tiks veikts ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējums. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs Nr.2.1. paredz nepieciešamību dabas aizsardzības plānos iestrādāt sociālekonomisko novērtējumu vai ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu par ĪADT, kurai tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Atbildīgās iestādes noteiktā prasība par sociālekonomiskais vai ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušanu dabas aizsardzības plānos,  2.2.3.3.pasākuma ietvaros tiks izmantota kā alternatīva Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 36 85. § 3. punkts) nosacījumam, kas paredz  nepieciešamību finansējuma saņēmējam veikt projekta izmaksu un ieguvumu analīzi, ja projekta kopējās izmaksas ir lielākas par 1 miljonu euro.
 

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
Prioritāro rīcību programma Natura 2000 tīklam Latvijā 2021.-2027.gadam
Apraksts
Investīciju nepieciešamību 2.2.3.3.pasākuma darbību izpildei pamatojama ar Prioritāro rīcību programmu Natura 2000 tīklam Latvijā 2021.-2027.gadam (turpmāk - PRP).  PRP C daļā “Prioritārie pasākumi un finansējuma nepieciešamība 2021.-2027.gada periodam” tiek skaidrots, ka ir nepieciešams izstrādāt dabas aizsardzības plānus vismaz 30 Natura 2000 teritorijām, kā arī izstrādāt sugu un biotopu aizsardzības plānus.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Tā kā 2.2.3.3.  pasākuma īstenošanas mērķa grupa ir dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, pašvaldības, kuru teritorijās atrodas ĪADT, kā arī iedzīvotāji un zemes īpašnieki, kuri dzīvo un saimnieko ĪADT, tad šī pasākuma izpilde ietekmēs plašu sabiedrības loku. 2.2.3.3.pasākuma ietvaros dabas aizsardzības plānu izstrāde tiks organizēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 686 16., 18., 28. un 30.punktiem, kas nosaka prasības dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā iesaistīt dažādas mērķa grupas gan uzsākot plāna izstrādi, gan veidojot  plāna konsultatīvās grupas, gan plāna sabiedriskās apspriešanas procesā. Visos šajos procesos var iesaistīties gan zemes īpašnieki, gan to pārstāvošās organizācijas. Papildus, atbilstoši 2.2.3.3.pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritērija Nr.3.4. nosacījumiem, projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros finansējuma saņēmējam ir jānodrošina, ka papildus  MK noteikumos Nr.686 paredzētajām apspriedēm un šo MK noteikumu 37.8.apakšpunkta nosacījumiem, tiek paredzēti sabiedrību izglītojoši vai dabas izglītības pasākumi, kuros tiek sniegta informācija par ĪADT, to apsaimniekošanu un uzturēšanu,  par dabas aizsardzības plānu izstrādi un piemērošanu, ka arī pasākuma pirmajā atlases kārtā DAP veiks sabiedrības informēšanu par ĪADT un to aizsardzības režīmu, kā arī izglītot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, ko nosaka MK noteikumu Nr.507 3.punktā minētie DAP uzdevumi, kā arī šo MK noteikumu 37.8.apakšpunkts, kas nosaka nepieciešamību veikt sabiedrību izglītojošus vai dabas izglītības pasākumus par ĪADT, kam tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni.
   
Tā kā dabas aizsardzības plānu izveide sniegs konkrētu informāciju par ĪADT stāvokli, to aizsardzības zonām un iespējamajām darbībām kādas ir iespējams veikt šajās teritorijās, tādējādi tiks atvieglotas iespējas konkrētajā teritorijā plānot un īstenot dažādus apsaimniekošanas pasākumus. Aktuālu dabas aizsardzības plānu esamība atvieglos sākotnējos izpētes darbus lai noskaidrotu vai plānotās saimnieciskās darbības šajā teritorijā ir atļautas. 
 
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
2.2.3.3. pasākuma īstenošana ietekmēs saimnieciskās darbības veicējus konkrētajās teritorijās.  Dabas aizsardzības plānu izstrāde ĪADT, kam tie prioritāri izstrādājami, sniegs precīzu informāciju par atļautajām saimnieciskajām darbībām konkrētajā teritorijā, tādējādi atvieglojot sākotnējās izpētes un  teritorijas apsaimniekošanas plānošanas darbības. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks realizēti projekti, kas ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, proti, tirgū veidosies pieprasījums pēc biotopu ekspertiem vai vides konsultāciju uzņēmumiem, kas spēs sniegt konsultācijas vai piedalīties dabas aizsardzības plānu izstrādē.  

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Noteikumu projekta apstiprināšanas gadījumā tiks realizēti projekti, kas ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus, kas nodarbojas ar dabas aizsardzības plānu izstrādi. 

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
2.2.3.3. pasākuma īstenošanā, izvirzītā mērķa sasniegšanai un atbilstošu dabas aizsardzības plānu izstrādei, var tikt algoti darbinieki, piemēram, biotopu eksperti vai vides konsultāciju uzņēmumi, kas konsultēs vai izstrādās dabas aizsardzības plānus. Tādējādi tiks veicināta jaunu darba vietu veidošanās, kas saistītas ar ĪADT dabas aizsardzības plānu izstrādi. 

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
500 000
0
1 000 000
0
1 500 000
2 000 000
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
500 000
0
1 000 000
0
1 500 000
2 000 000
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
588 236
0
1 176 470
0
1 764 706
2 352 942
2.1. valsts pamatbudžets
0
544 118
0
1 088 235
0
1 632 353
2 176 471
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
44 118
0
88 235
0
132 353
176 471
3. Finansiālā ietekme
0
-88 236
0
-176 470
0
-264 706
-352 942
3.1. valsts pamatbudžets
0
-44 118
0
-88 235
0
-132 353
-176 471
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
-44 118
0
-88 235
0
-132 353
-176 471
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
-88 236
-176 470
-264 706
-352 942
5.1. valsts pamatbudžets
-44 118
-88 235
-132 353
-176 471
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
-44 118
-88 235
-132 353
-176 471
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Indikatīvais finansējuma sadalījums 2024., 2025.,2026.  un 2027. gadam.
2024., 2025.,2026. un 2027. gadā projekta darbības un finansējums tiks plānots saskaņā ar plānoto laika grafiku, taču tas var mainīties atbilstoši faktiskajai situācijai.

Izmaiņas kārtējā gadā norādītas atbilstoši finansējuma saņēmēja prognozēm par projektu īstenošanas gaitu un plānotajām darbībām. Budžeta ieņēmumi plānoti kā ERAF finansējuma atmaksas, savukārt izdevumi - projektā plānotā ERAF finansējuma (85%) un projekta pirmajā īstenošanas kārtā - valsts budžeta līdzfinansējuma (15%) summa, bet projekta otrajā īstenošanas kārtā - pašvaldību budžeta līdzfinansējuma summa (15%) summa. 

2.2.3.3. pasākuma pirmās un otrās kārtas īstenošanai paredzēti budžeta izdevumi 5 882 354 euro, tai skaitā 5 000 000 euro kā ERAF finansējuma atmaksas un 2.2.3.3. pasākuma īstenošanai ir paredzēts valsts un pašvaldību līdzfinansējums – pirmās pasākuma kārtas  īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums ir 441 177  euro, un otrajai pasākuma kārtas īstenošanai – pašvaldības budžeta līdzfinansējums 441 117 euro apmērā.

VARAM plānotās attiecīgās izdevumu proporcijas dalījumā pa gadiem indikatīvi ir šādas:
2024. gadā:  10% jeb 588 236 euro (5 882 354 / 100 * 10), no kuriem ERAF finansējums (85%) sastāda 500 000 euro, bet valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums (15%)  – 88 236 euro (44 118 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 44 118 euro pašvaldību budžeta līdzfinansējums).
2025. gadā: 20% jeb 1 176 470 euro (5 882 354 / 100 * 20), no kuriem ERAF finansējums (85%) sastāda 1 000 000 euro, bet valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums (15%)  – 176 470 euro ( 88 235 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 88 235 euro pašvaldības līdzfinansējums).
2026. gadā: 30% jeb 1 764 706 euro (5 882 354 / 100 * 30), no kuriem ERAF finansējums (85%) sastāda 1 500 000 euro, bet valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums (15%)  – 264 706 euro (132 353 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 132 353 euro pašvaldību budžeta līdzfinansējums) .
2027. gadā: 40% jeb 2 352 942 euro ( 5 882 354 / 100 * 40), no kuriem ERAF finansējums (85%) sastāda 2 000 000 euro, bet valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums (15%)  – 352 942 euro (176 471 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 176 471 euro pašvaldību budžeta līdzfinansējums).

Investīcijas plānotas zem šādiem intervences kodiem:
079 - Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai, investīcijas dabas aizsardzības plānu izstrādei pirmajā projekta atlases kārtā  - 2 500 000 euro un projekta otrajā atlases kārtā – 2 500 000 euro.  
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ieņēmumi plānoti kā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļa 85% apmērā.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Izdevumi plānoti kā ERAF (85%) un valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējuma daļas (15%) summa.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
2.2.3.3.pasākuma īstenošanai nepieciešamais ERAF un valsts budžeta līdzfinansējums tiks pieprasīts no valsts budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021R1060
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
Apraksts
MK noteikumu projektā pārņemtas normas attiecībā uz projektā nodrošināmo publicitāti, pievienotās vērtības nodokļa attiecināmību, projekta vadības izmaksām un netiešo likmju piemērošanu, neparedzot stingrākas prasības.
ES tiesību akta CELEX numurs
32018R1046
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012
Apraksts
MK noteikumu projektā pārņemtas normas attiecībā uz interešu konflikta novēršanu, neparedzot stingrākas prasības.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
47.pants
27.6 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
50.pants
25.2 apakšpunkts, 27.6 apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
54.pants b) apakšpunkts
29.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
55.panta 1.punkts
27.2 apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
64.panta 1.punkta c) apakšpunkts
30.punkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
61.pants
31.punkts, 37.7. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Dabas aizsardzības pārvalde, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/4b3124c8-6379-420c-b2e6-ef82f0e9d0e8

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedriskā apspriešana uzsākta 11.oktobrī un beigusies 26.oktobrī, bez sabiedrības iebildumiem vai priekšlikumiem.

6.4. Cita informācija

MK noteikumu projekta pasākuma pirmās un otrās atlases kārtas iesniegumu vērtēšanas kritēriji tika apstiprināti 2023.gada 5.decembrī, ES fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā, kuras sastāvā ir iekļauti arī sadarbības, sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. 
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Finanšu ministrija
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
-
8. Cita informācija
-
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
2.2.3.3. pasākums ietekmē Nacionālā attīstības plāna Rīcības virziena “Daba un vide “Zaļais kurss”” rīcības virziena mērķi Nr.258 “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses”, kā arī rīcības virziena mērķi Nr. 268 “Sabiedrības pieaugošā vēlme intensīvāk izmantot dabas kapitālu ir laikus līdzsvarojama ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumiem, oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi un jaunākajām zinātniskajām atziņām par dabas resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu. Lai līdzsvarotu saimniecisko darbību, sabiedrības sociālās intereses, oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu dabas kapitāla ilgtspējīgā apsaimniekošanā, šajā plānošanas periodā sabiedrībai jāvienojas par aizsargājamām dabas vērtībām un to platībām līdzsvarā ar tām dabas kapitāla sniegtajām reģionālās attīstības iespējām, kas būtiskas lauku teritoriju nodarbinātības saglabāšanā, vienlaikus paredzot taisnīgus kompensāciju mehānismus par aizsargājamo teritoriju un vērtību saglabāšanu”. 2.2.3.3. pasākumam būs pozitīva ietekme uz rīcības virziena mērķa indikatora Nr. 278 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības īpatsvars” mērķa vērtības sasniegšanu, kur paredzēts, ka 2027.gadā 18,2% no Latvijas teritorijas jābūt noteiktam kā ĪADT.

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Dabas aizsardzības plānu esamība atvieglo iespējas konkrētajā ĪADT plānot un īstenot plašāka apmēra apsaimniekošanas pasākumus un to attīstības iespējas, kā arī jau sākotnēji veikt izpētes darbus, lai noskaidrotu vai plānotā saimnieciskā darbība šajā teritorijā būs iespējama.
Lai gan dabas aizsardzības plānam ir tikai ieteikuma raksturs, tomēr ar dabas un vides aizsardzību saistītās institūcijas vai pašvaldības izmanto dabas aizsardzības plānos iekļauto informāciju plānojot un saskaņojot savas darbības konkrētajā teritorijās un teritorijas plānošanā. Dabas aizsardzības plāns ir svarīgs dokuments izstrādājot normatīvos aktus, kas attiecas uz aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības pasākumiem, kā arī uz šo teritoriju izmantošanas noteikumiem, kā arī dabas aizsardzības plānā minēto informāciju iekļauj teritoriju attīstības plānošanas dokumentācijā.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Dabas aizsardzības plāniem ir tikai ieteikuma raksturs, tomēr ar dabas un vides aizsardzību saistītās institūcijas izmanto dabas aizsardzības plānos iekļauto informāciju izstrādājot normatīvos aktus, kas attiecas uz aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības pasākumiem, kā arī uz šo teritoriju izmantošanas noteikumiem. Bez izmantošanas dabas un vides politikas īstenošanā, dabas aizsardzības plānu izveide pozitīvi ietekmē arī vides stāvokli kopumā. Plānos noteiktais teritorijas aizsardzības joslu zonējums veicina dažādu sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanos, mazinot antropoloģisko slodzi uz šīm teritorijām un attiecīgi – sugu dzīvotnēm. Samazinātā  aktivitāte teritorijās ar pārvietošanās ierobežojumiem pozitīvi ietekmē apkārtējās vides stāvokli ne tikai ļaujot dabiskajiem procesiem norisināties ar minimālu cilvēku iesaistīšanos, bet arī samazinot cilvēku saimnieciskās darbības sekas – samazināts trokšņa un gaismas piesārņojums, uzlabota gaisa kvalitāte (samazināts putekļu daudzums gaisā), samazināts daudzums ar nelegāli izvestiem atkritumiem utt.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Pasākums nerada SEG emisijas. Šajā pasākumā ar dokumentārām darbībām tiek izstrādāti dabas un sugu aizsardzības plāni. Var uzskatīt, ka 2.2.3.3.pasākums ilgtermiņā var pozitīvi ietekmēt bioloģisko daudzveidību un  uzlabot biotopu stāvokli, samazinot antropogēno slodzi, tādējādi samazinot klimata pārmaiņu ietekmi.

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
2.2.3.3.pasākuma īstenošanā tiks piemēroti HP VINPI nosacījumi, piemēram, īstenojot komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumus, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos atbilstoši metodiskajam materiālam “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”, nodrošinot informāciju publiskajā telpā, t.sk. tīmeklī, tiks nodrošināts, ka to saturs ir piekļūstams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus vai arī tiks izmantotas citas aktivitātes, kas ir atbilstošas HP VINPI nosacījumiem.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
2.3.3.3.pasākuma īstenošanā tiks piemēroti HP VINPI nosacījumi, piemēram, tiks virzīti pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves līdzsvaru, paredzot elastīga un nepilna laika darba iespēju nodrošināšanu vecākiem ar bērniem un personām, kuras aprūpē tuviniekus,  sievietēm un vīriešiem nodrošināta vienlīdzīga darba samaksa un vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas, tostarp nodrošinot dalību apmācībās, semināros, komandējumos, (t.sk. piemērota vienlīdzīgas bonusu sistēma, veselības apdrošināšana u.c.) vai citas aktivitātes, kas atbilst HP VINPI nosacījumiem.

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

2.2.3.3.pasākuma MK noteikumu projekta 37.9. punktā ir noteikts, ka finansējuma saņēmējs nodrošina HP VINPI ievērošanu, ar to saistīto datu uzkrāšanu un ievadīšanu KPVIS, kā arī uzturēšanu visā projekta īstenošanas periodā.
2.2.3.3.pasākumam ir netieša ietekme uz HP VINPI.  Projekta pirmajai atlases kārtai ir izstrādāts specifiskais atbalsta vērtēšanas kritērijs Nr. 2.2., bet otrajai projektu atlases kārtai ir izstrādāts specifiskais kvalitātes kritērijs Nr. 3.5. un tajos norādīts, ka  projektu iesniedzējiem ir jāsniedz informācija par HP VINPI ievērošanu, paredzot specifiskas darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu. Tā pat projekta pirmajā atlases kārtā ir izstrādāts specifiskās atbilstības kritērijs Nr. 2.4.,bet projekta otrajā atlases kārtā – specifiskais atbilstības kritērijs Nr. 2.2., kuros paredzēts, ka projekta ietvaros veicamie iepirkumi tiek veikti sociāli atbildīgā veidā, piemērojot sociāli atbildīgā publiskā iepirkuma nosacījumus.
Pielikumi