Anotācija (ex-ante)

21-TA-74: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāles ielā 1-43, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
 " sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 42. panta pirmā daļa, 421. pants, 43. pants, 45. panta pirmā daļa, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāles ielā 1-43, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk – rīkojuma projekts) paredz dzīvokļa īpašumu Zāles ielā 1-43, Limbažos, Limbažu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 900 2004) (turpmāk – nekustamais īpašums), nodot Limbažu novada pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto funkciju īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Dace Ozoliņa 2021. gada 14.jūlijā taisījusi notariālo aktu “Par mantojuma lietas izbeigšanu”, kas reģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā Nr. 1709, ar kuru par bezmantinieku mantu atzīts dzīvokļa īpašums  Zāles ielā 1-43, Limbažos, Limbažu novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 900 2004).
Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 43 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6601 007 0070 001 043) un tam piekrītošās 3604/194980 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 6601 007 0070 001). Dzīvokļa platība ir 38,50 m2.
Nekustamais īpašums ierakstīts Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 296 - 43.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā reģistrētiem datiem, daudzdzīvokļu ēka ar kadastra apzīmējumu 6601 007 0070 001 atrodas uz fiziskas personas īpašumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 007 0070, kas ir ierakstīta Limbažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000477691. Ņemot vērā, ka dzīvojamā māja atrodas uz privātpersonas īpašumā esošas zemes, tad Limbažu novada pašvaldībai pārņemot dzīvokļa īpašumu būs pienākums maksāt piespiedu zemes nomas maksu.
  Saskaņā ar iepriekš minēto notariālo aktu nekustamais īpašums ir atzīts par bezmantinieku mantu un piekrīt valstij atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk – Civillikums) 416. panta pirmajai daļai, kas noteic, ka, ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad manta piekrīt valstij.
Mantojuma lietā nav pieteiktas kreditoru pretenzijas.
Valsts ieņēmumu dienests nekustamo īpašumu ir pieņēmis un uzskaitījis valstij piekritīgo īpašumu, par ko 2021.gada 3.augustā ir sastādīts valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas akts Nr.022958.
Valsts ieņēmumu dienests, kas pieņēma valstij piekritīgo mantu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumu Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana, un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”  7. punktu, ir atbildīgs par mantas neskartību un saglabāšanu no tās pieņemšanas brīža līdz nodošanai realizācijai, nodošanai bez maksas vai iznīcināšanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punkts nosaka pašvaldības tiesības izlemt jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Limbažu novada dome 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu 128.§ “Par nekustamā īpašuma – Zāles ielā 1, dz. Nr.43, Limbažos, Limbažu novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā ”, lai saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā noteikto, izmantotu nekustamo īpašumu pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai.
Limbažu novada pašvaldība Rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu izmantos pašvaldības funkciju īstenošanai, proti, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai saskaņā ar vienu no šādiem likumiem:
- "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām";
- "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";
- "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma III1 nodaļu “Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem”. Tādējādi Rīkojuma projekts neparedz komercdarbības atbalsta sniegšanu Limbažu novada pašvaldībai.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Savukārt Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” 12. punkts noteic, ka, lai noskaidrotu, vai atsavināmais valsts nekustamais īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei funkciju nodrošināšanai, ministrija noteiktā kārtībā iesniedz izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ja divu nedēļu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē valsts iestādes nepieprasa rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, to var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā. 
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz Limbažu novada pašvaldībai, pamatojoties uz Atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 2. pantā noteikto, Atsavināšanas likums regulē publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību.
Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, ja nekustamais īpašums vairs netiek izmantots pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, pašvaldība šo nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
Atsavināšanas likuma 421. panta pirmā daļa noteic, ka valstij vai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus rīcībai ar piekritīgo nekustamo īpašumu un šā likuma 42. panta nosacījumus, var nodot īpašumā bez atlīdzības, ja valstij vai pašvaldībai piekrītošais nekustamais īpašums tiek ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda vienlaikus ar ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu uz attiecīgo īpašumu. Ņemot vērā minēto, rīkojuma projekta 4.1. apakšpunkts noteic, ka nekustamais īpašums vienlaikus ar  Limbažu  novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu, ierakstāms uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vārda.

Limbažu  novada pašvaldībai, nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu, vienlaikus ir jānostiprina zemesgrāmatā iepriekš minētie tiesību aprobežojumi, kā arī aizliegums atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesību – hipotēku, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Limbažu novada pašvaldības iedzīvotāji, kuriem nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanai.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
-
Cita informācija
Atbilstoši Atsavināšanas likuma 42.1 panta trešajai daļai izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārņemšanu, tai skaitā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā tiek segti no Limbažu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Rīkojuma projekta būtība skar Ministru kabineta kompetenci lemt par to, vai atļaut Limbažu novada pašvaldībai izmantot pirmtiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir kļuvis par bezmantinieka mantu. Rīkojuma projektā risinātie jautājumi neparedz ieviest izmaiņas, kas varētu ietekmēt sabiedrības intereses.

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts ieņēmumu dienests
  • Limbažu novada pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Limbažu novada pašvaldības iedzīvotāji, kuriem nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanai.

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi