Anotācija (ex-ante)

21-TA-772: Likumprojekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta atbildes vēstule Tiesībsargam, kurā sniegta informācija, ka Labklājības ministrija izstrādās grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuri paredz vienreizēja atbalsta piešķiršanu personām ar alternatīvo statusu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekta “Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”” (turpmāk - likumprojekts) izstrādes mērķis sniegt vienreizēju  atbalstu  ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām bija piešķirts alternatīvās personas statuss laika posmā  no 2021.gada 1.marta līdz brīdim, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, tas ir 2021.gada 7.aprīlim.
 
Spēkā stāšanās termiņš
Nākamā diena pēc izsludināšanas (likumprojektam)
Pamatojums
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 63. pantu vienreizēju atbalstu par katru bērnu 500 euro apmērā ir tiesības saņemt personām, kurām piešķirts bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai kurām sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām, kā arī ārkārtējās situācijas laikā ir radušās tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam un  ģimenes valsts pabalstu. Savukārt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pants nosaka, ka, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 200 euro apmērā Latvijā dzīvojošai personai, kura laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām ir:
1) vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, izdienas pensijas saņēmēja, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kurai vecuma pensija nav piešķirta, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja – arī tādā gadījumā, ja pabalsta izmaksa uz laiku ir pārtraukta;
2) bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēja vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēja.
Likumdevējs noteicis, ka tiesības saņemt vienreizēju atbalstu un pabalstu ir tām personām, t. sk. personām ar piešķirto alternatīvo statusu, kuras noteiktu laiku veikušas sociālās apdrošināšanas iemaksas vai kurām piešķirts attiecīgs pakalpojums (pabalsts vai pensija).
Taču, ja personai nav piešķirts Latvijā atbilstošs pakalpojums, tai nebija tiesību saņemt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 63. un 68. pantā noteiktos atbalsta pasākumus. Likumdevējs izvēlējās sniegt atbalstu tām personām, kuras saņem noteiktu Latvijā piešķirto pakalpojumu, nevis šo atbalstu sniegt pilnīgi visām personām, kuras, piemēram, sasniegušas pensionēšanās vecumu vai audzina nepilngadīgu bērnu. Tomēr, tiesībsargs, izvērtējot grozījumus, ir secinājis, ka, lai arī pandēmijas izraisītā krīze vienādā mērā  skar visas valsts aizsardzībā esošās ģimenes ar bērniem, palīdzība neattiecas uz alternatīvo statusu saņēmušajām ģimenēm ar bērniem, apmēram uz 32 nepilngadīgiem bērniem. Alternatīvo statusu piešķir, ja personu apdraud karš, nāvessods, spīdzināšana, necienīga izturēšanās. Attiecīgi personām ar alternatīvo statusu tiek piešķirta termiņuzturēšanās atļauja un sniegts patvērums līdz laikam, kamēr persona nepastāv draudi valstī, no kuras devusies patvēruma meklējumos.
Tādējādi, šobrīd valstī veidojas nevienlīdzīga attieksme starp ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuri saņēmuši bēgļa statusu, un ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kuri saņēmuši alternatīvo statusu, jo bēgļu ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem krīzes situācijā varēja pretendēt uz vienreizējo 500 euro pabalstu, bet ģimenes ar alternatīvo statusu nevarēja. Atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likuma 4.panta  otrajai daļai  tiesību uz valsts sociālajiem pabalstiem nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju. Vienlaikus starptautiskās aizsardzības saņēmēji (personas ar bēgļa un alternatīvo statusu) savstarpēji ir vairāk salīdzināmos apstākļos, nekā starptautiskās aizsardzības saņēmēji ar citām personām, kam ir tāda pati uzturēšanās atļauja. Proti, personas, kam ir piešķirts alternatīvais statuss, šajā kontekstā būtu pielīdzināmas personām ar bēgļa statusu, nevis citām personām ar termiņuzturēšanās atļauju.
Gan bēgļiem, gan personām ar alternatīvo statusu valsts ir piešķīrusi starptautisko aizsardzību, kā arī ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību visas ģimenes sastapās ar sarežģītām situācijām, tostarp arī ģimenes ar alternatīvo statusu. Tādējādi, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi un sniegtu atbalstu arī personām un ģimenēm ar alternatīvo statusu, likumprojekts paredz, ka  vienreizēju atbalstu saņem ģimenes ar bērniem, personas, kuras ir sasniegušas vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu vai ir personas ar invaliditāti, un kurām ārkārtējās situācijas laikā bija piešķirts alternatīvais statuss.
Likumprojekta grozījumi paredz vienreizēja atbalsta 500 euro apmērā izmaksu bērna likumiskajam pārstāvim. Lai saņemtu vienreizēju atbalstu, vecāks, aizbildnis, audžuģimene vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, vēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – VSAA) ar iesniegumu. Iesniegumā vecāks, aizbildnis, audžuvecāks vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs norāda vārdu, uzvārdu, piešķirto personas kodu, kontaktinformāciju un bērna vārdu, uzvārdu, piešķirto personas kodu par kuru pieprasa atbalstu un Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.
Savukārt personām ar alternatīvo statusu, kurām noteikta invaliditāte vai kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, kas 2021.gadā ir  64 gadu vecums, vai personai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, pabalsts 200 euro pabalsts tiks izmaksāts, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Ja personai ar alternatīvo statusu, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte, vienlaikus ir arī izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tai vienreizējo pabalstu piešķir divkāršā apmērā.
VSAA 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, izskatīs iesniegumu un pieņems lēmumu par atbalsta izmaksu.
Atbalsts tiek izmaksāts vienreiz, proti, ja par bērnu vienreiz jau ir izmaksāts atbalsts, tad otrreiz atbalsts netiek izmaksāts
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām mērķgrupām, nepieciešams piešķirt vienreizēju atbalstu personām ar alternatīvo statusu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Tika vērtētā esošā atbalsta sistēma personām ar alternatīvo statusu un secināts, ka nepieciešams piešķirt vienreizēju atbalstu.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, līdz 2021.gada 6.aprīlim (līdz ārkārtas situācijas beigām) bija reģistrētās 448 personas ar alternatīvo statusus, no tām 178 nepilngadīgas personas un 4 personas, kuras sasniegušas pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Dati par personām ar alternatīvo statusu, kurām piešķirta invaliditāte nav pieejami, tādējādi tiek prognozētas 5 personas ar invaliditāti.
 
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
91 800
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
91 800
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-91 800
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-91 800
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-91 800
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Likumprojekta grozījumi paredz vienreizēja atbalsta 500 euro apmērā izmaksu bērna likumiskajam pārstāvim. Lai saņemtu vienreizēju atbalstu, vecāks, aizbildnis vai audžuģimene, vēršas VSAA ar iesniegumu.
Personām ar alternatīvo statusu, kurām noteikta invaliditāte vai kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, kas 2021.gadā ir  64 gadu vecums, vai personai ir VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, pabalsts tiks izmaksāts, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Ja personai ar alternatīvo statusu, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte, vienlaikus ir arī izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tai vienreizējo pabalstu piešķir divkāršā apmērā.
VSAA 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, izskatīs iesniegumu un pieņems lēmumu par atbalsta izmaksu.
Atbalsts tiek izmaksāts vienreiz, proti, ja par bērnu vienreiz jau ir izmaksāts atbalsts, tad otrreiz atbalsts netiek izmaksāts.
Aprēķins.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, līdz 2021.gada 6. aprīlim (līdz ārkārtas situācijas beigām) bija reģistrētās 448 personas ar alternatīvo statusus, no tām 178 nepilngadīgas personas un 4 personas, kuras sasniegušas pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu. Dati par personām ar alternatīvo statusu, kurām piešķirta invaliditāte nav pieejami, tādējādi tiek prognozētas 5 personas ar invaliditāti
Papildus nepieciešamais finansējums:
178 personas x 500 euro = 89 000 euro
4 personas x200 euro = 800 euro
5 personas x200 euro x2 = 2 000 euro

Kopā: 91 800 euro

Ņemot vērā likumprojekta izstrādes un apstiprināšanas gaitu,  kā arī termiņu, kura laikā atbalsta pieprasītājam ir jāiesniedz iesniegums un VSAA ir jāapstrādā dokumenti par atbalsta saņemšanu, paredzēts, ka atbalsta izmaksas  tiek izmaksāts 2022.gadā. Līdz ar to papildu nepieciešamais finansējums atbalsta izmaksu nodrošināšanai plānots 2022,gadā.
Vienreizējā atbalsta izmaksu nodrošinās VSAA.

 
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Labklājības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta  programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2022.gadam ne vairāk kā 91 800 euro apmērā, lai nodrošinātu vienreizēja atbalsta izmaksu personām ar alternatīvo statusu.
Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām, un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas neizteiks iebildumus, tad tiks veiktas apropriācijas izmaiņas.
2022.gadā izdevumi tiks veikti Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?
Starptautiskā dokumenta nosaukums
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
Apraksts
14.pants nosaka, ka šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas - neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.5. 2. tabula. Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
Starptautiskās saistības pasākums/uzdevums
Projekta vienība, ar ko izpilda A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
A
B
C

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, stājās spēkā 27.06.1997
-
-
Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām.
Cita informācija
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiks sniegts vienreizējs atbalsts/pabalsts ģimenēm ar bērniem, pensijas vecuma sasniegušām personām un personām ar invalitiāti, kurām piešķirts alternatīvās personas statuss. 

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts paredz vienreizēju pabalstu personām ar invalitiāti, kurām piešķirts alternatīvās personas statuss

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Tiesību akta projektam būs pozitīva ietekme uz cilvēktiesībām Latvijā, proti, novērsta nevienlīdzīga attieksme starp personām, kam Latvijā piešķirts bēgļa statuss, un personām, kam Latvijā piešķirts alternatīvais statuss.

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi