Anotācija (ex-ante)

21-TA-991: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24., 25. un 68.pants.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Samazināt ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr. 176 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirto finansējumu vienreizēja pabalsta 200 euro apmērā izmaksām, lai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām, kuras saņem VSAA administrēto pakalpojumu, ņemot vērā tā faktisko izpildi un kompensēt faktiski veiktos izdevumus slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” par 2021.gada II.ceturksni.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Pamatojoties uz MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176, Labklājības ministrijai (VSAA) ir piešķirts finansējums 112 498 152 euro, tai skaitā:
- 112 460 400 euro, lai izmaksātu vienreizēju pabalstu 200 euro apmērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 68. pantā noteiktajām personām, kuras saņem VSAA administrēto pakalpojumu;
- 37 752 euro VSAA informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai.
Pieprasījums vienreizēja pabalsta izmaksai tika pamatots uz pieņēmumu, ka  2021.gadā plānotais VSAA pakalpojumu saņēmēju skaits sasniegs 562 302 personas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Uz 24.10.2021. vienreizējā pabalsta izmaksu nodrošināšanai izlietoti līdzekļi 109 892 000 euro apmērā jeb 97,7% no ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176 apstiprinātā finansējuma, vienreizēja pabalsta nodrošināšanai veikti 549 460 maksājumi.
Finansējums VSAA informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanai izlietots 37 752 euro jeb 100% apmērā no piešķirtā finansējuma.
Atsevišķos gadījumos vienreizējā pabalsta izmaksa joprojām tiek veikta, piemēram, gadījumos, ja pakalpojuma saņēmējs pieprasa piešķirt pamatpakalpojumu (piem., vecuma pensiju) ar atpakaļejošu datumu, kas atbilst vienreizēja pabalsta izmaksas termiņam (no 01.03.2021. līdz sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, t.i., līdz 06.04.2021.), tajā skaitā ir pamatpakalpojuma saņēmēji, kuriem nepieciešams iegūt papildus informāciju par apdrošināšanas stāžu, tostarp informāciju no citām valstīm. Līdz ar to LM prognozē, ka līdz 31.12.2021. vienreizējais pabalsts tiks izmaksāts vēl 30 200 euro apmērā.
Līdz ar to kopējie izdevumu vienreizējā pabalsta izmaksām 2021.gadā tiek prognozēti 109 922 200 euro apmērā, t.i., par  2 538 200 euro mazāk nekā apstiprināts ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176.
Risinājuma apraksts
LM ierosina veikt grozījumus MK 18.03.2021. rīkojumā Nr.176, samazinot ar rīkojumu piešķirtos līdzekļus vienreizējam pabalstam par 2 538 200 euro.
Līdz ar to MK rīkojuma projekts paredz grozīt MK 18.03.2021. rīkojuma Nr.176 1.punktā skaitli "112 514 952" aizstājot ar skaitli "109 976 752", 1.1. apakšpunktā skaitli  “112 498 152” aizstājot ar skaitli “109 959 952” un 1.1.1.apakšpunktā skaitli “112 460 400” ar skaitli “109 922 200”.

Vienlaikus LM virza priekšlikumu izdevumu vienreizējā pabalsta prognozētās ekonomijas novirzīšanai – izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” daļējai kompensēšanai (2 538 200 euro) par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem. Kopējie izdevumi sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” slimības pabalstam ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” II.ceturksnī, kurus nepieciešams kompensēt, piešķirot finansējumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, ir 22 250 717 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • pensionāri
  • personas ar invaliditāti
Ietekmes apraksts
Personas, kuras dzīvo Latvijā un saņem kādu no šiem pakalpojumiem: vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, speciālās valsts pensijas vai izdienas pensiju (kuri pārsnieguši vispārējo pensionēšanās vecumu), atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bērna īpašas kopšanas pabalstu vai īpašas kopšanas pabalstu kā persona ar invaliditāti.
Uz 2021.gada 24.oktobri vienreizējā pabalsta izmaksas ir veiktas 549 460 pakalpojuma saņēmējiem.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
112 498 152
-2 538 200
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
112 498 152
-2 538 200
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
112 498 152
-2 538 200
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
112 498 152
-2 538 200
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
*Saskaņā ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar MK 22.06.2021 rīkojumu Nr.439 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”””)  un FM 23.07.2021. rīkojumu Nr. 437 "Par līdzekļu piešķiršanu".
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Saskaņā ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176, no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” VSAA ir piešķirts finansējums vienreizējā pabalsta izmaksām 112 460 400 euro apmērā.
Atbilstoši faktiskajiem izpildes datiem uz 24.10.2021., izdevumi vienreizējā pabalsta izmaksām ir veikti 109 892 000 euro apmērā, kopumā veikti 549 460 maksājumi.
Ņemot vērā, ka atsevišķos gadījumos vienreizējā pabalsta izmaksa joprojām tiek veikta, piemēram, gadījumos, ja pakalpojuma saņēmējs pieprasa piešķirt pamatpakalpojumu (piem., vecuma pensiju) ar atpakaļejošu datumu, kas atbilst vienreizēja pabalsta izmaksas termiņam (no 01.03.2021. līdz sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, t.i., līdz 06.04.2021.), LM prognozē, ka līdz 2021.gada 31.decembrim vienreizējais pabalsts tiks izmaksāts vēl 30 200 euro apmērā.
Detalizēti aprēķini:
No 27.09.2021. līdz 24.10.2021. tika veikti 67 vienreizēja pabalsta maksājumi (vidēji 16,75 maksājumi nedēļā = 67:4 nedēļas). No 24.10.2021. līdz 31.12.2021. tiek prognozēts, ka tiks veikts vēl 151 maksājums = 16,75x 9 nedēļas (noapaļots līdz pilniem maksājumiem).
Līdz ar to no 25.10.2021. līdz 31.12.2021. izdevumu vienreizēja pabalsta izmaksai būs nepieciešami : 151 maksājums x 200 euro =30 200 euro.
Ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176 piešķirtais finansējums vienreizējā pabalsta izmaksām – 112 460 400 euro.
Prognozētie izdevumi vienreizējā pabalsta izmaksām 2021.gadā: 109 892 000  euro + 30 200 euro = 109 922 200 euro.
Prognozētais līdzekļu ietaupījums vienreizējā pabalsta izmaksām 2021.gadā, salīdzinot ar MK 18.03.2021. rīkojumu Nr.176 piešķirto finansējumu: 112 460 400 euro - 109 922 200 euro = 2 538 200 euro.
Ņemot vērā, ka ar FM 23.07.2021. rīkojumu Nr. 437 “Par līdzekļu piešķiršanu” VSAA finansējums vienreizējā pabalsta izmaksām ir piešķirts 112 460 400 euro apmērā, LM pēc MK rīkojuma projekta apstiprināšanas iesniegs FM priekšlikumus grozījumiem FM 23.07.2021. rīkojumā Nr. 437, samazinot vienreizējā pabalsta finansējumu par 2 538 200 euro.
Prognozēto finanšu resursu ietaupījumu tiek plānots novirzīt nodrošinot daļu  (2 538 200 euro) izdevumu slimības pabalsta ar cēloni “Cits cēlonis (Ārkārtas stāvoklis)” kompensēšanai par 2021.gada II.ceturksni, lai novērstu Covid-19 izplatības seku negatīvo ietekmi uz slimības pabalsta izdevumiem.
MK rīkojuma projektam nav papildus ietekmes uz valsts budžeta izdevumiem kopumā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi