Anotācija (ex-ante)

21-TA-1669: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai." sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts izstrādāts pēc Aizsardzības ministrijas iniciatīvas, ņemot vērā drošības situāciju Ukrainas austrumos.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ukraina ir Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritārā valsts, un kopš 2014. gada Ukraina ir Latvijas galvenā atbalsta saņēmēja attīstības sadarbības politikā. Tādēļ Aizsardzības ministrija ir identificējusi nozīmīgu praktiskās sadarbības formu, kurā atbalstīt Ukrainas centienus mierīgā ceļā atgūt okupētās teritorijas likumīgās varas rokās.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2020. gada 22. jūlijā Trīspusējās kontaktgrupas (EDSO, Krievija, Ukraina) sēdē tika panākta vienošanās par pilnīgu un visaptverošu ugunspārtraukšanas režīmu Ukrainas austrumos, sākot no 2020.gada 27. jūlija. Tomēr, saskaņā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Īpašās novērošanas misijas ziņojumiem ugunspārtraukšanas režīms Krievijas-Ukrainas konflikta zonā netiek ievērots.

Ukraina turpina saskarties ar Krievijas agresiju, un turpinās Ukrainas teritorijas daļas nelikumīga okupācija. Atsaucoties uz EDSO ziņojumu Nr. 41/2021, laika periodam no 2021. gada 11. līdz 17. oktobrim ir reģistrēti 2746 pamiera pārkāpuma gadījumi, tostarp, 947 sprādzieni, kas ir par 89% vairāk nekā iepriekšējā EDSO novērtēšanas ziņojuma periodā. Turpinās regulāri civiliedzīvotāju upuru gadījumi, kaitējuma nodarīšana dzīvojamiem īpašumiem, skolām Doņeckas un Luhanskas apgabalos. Kopā 2021. gadā reģistrēti 78 civiliedzīvotāju upuri, no tiem 15 bojāgājušie un 63 ievainotie apšaudes, nesprāgušas munīcijas un citu sprādzienbīstamu priekšmetu dēļ. Ukrainas Bruņotie spēki piedzīvo regulārus tehnikas un personāla zaudējumus un tuvākajā nākotnē nav saskatāms miermīlīgs situācijas atrisinājums.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ukrainas bruņoto spēku karavīru, kuri atrodas frontes līnijā, sadzīves apstākļi ir kritiski. Sadarbībā ar Latvijas aizsardzības atašeju Ukrainā ir identificētas Ukrainas Bruņoto spēku 26. Artilērijas brigādes un 25. Trieciendesanta brigādes, kurām ir kritiska nepieciešamība pēc dažāda veida materiāltehniskajiem līdzekļiem, lai nodrošinātu kaujas pozīciju, ierakumu, blindāžu un citu konstrukciju iekārtošanu vienības izvietojumos darbam ziemas apstākļos.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā pašreizējo drošības, ekonomisko un COVID-19 pandēmijas radīto krīzi Ukrainā Aizsardzības ministrija uzskata par nepieciešamu veikt 10 000 EUR finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas Nevalstiskajai organizācijai “Вірю в Україну”, lai sniegtu atbalstu Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai, kas tieši ietekmē starptautisko, tajā skaitā Eiropas un Latvijas nacionālo drošību.

Ukrainas Nevalstiskā organizācija “Вірю в Україну” fiziski atrodas Doņeckas apgabalā un var nodrošināt nepieciešamo materiālu piegādi Ukrainas Bruņoto spēku vienībām īsā termiņā. Nevalstiskajai organizācijai “Вірю в Україну” ir pieredze šādu līgumu realizācijā, piemēram, Polijas vēstniecība Ukrainā, saskaņā ar noslēgto līgumu ar NVO, realizēja projektu ”Atbalsts Luhanskas un Doņeckas apgabala bērniem attālinātai apmācībai pandēmijas laikā”, un iegādājas skolām datortehniku divos posmos par kopējo summu 26,000 EUR. Tāpat arī NVO ar brīvprātīgo atbalstu organizēja maskēšanas tīkla ražošanu un nodošanu Ukrainas Bruņoto spēku vienībām š.g. rudenī un decembrī.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Papildu saistības Latvijas Republikai šis projekts neuzliek.
Finanšu līdzekļu piešķiršana 10 000 eiro apmērā tiks realizēta no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem starptautiskajai sadarbībai Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 „Valsts aizsardzības politikas realizācija” ietvaros.
Finansējumu rīkojuma projekta izmaksu segšanai iespējams novirzīt no NATO iemaksām plānotā finansējuma, jo ir samazinājušās atsevišķas iemaksu sadaļas gan dalībvalstu skaita dēļ, gan atsevišķu finansējamo sadaļu izmaiņu dēļ.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
10 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
10 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-10 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-10 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
10 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Rīkojuma projekta izpilde tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros no valsts budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” plānotajiem izdevumiem starptautiskajai sadarbībai.
Finansējumu rīkojuma projekta izmaksu segšanai iespējams novirzīt no NATO iemaksām plānotā finansējuma, jo ir samazinājušās atsevišķas iemaksu sadaļas gan dalībvalstu skaita dēļ, gan atsevišķu finansējamo sadaļu izmaiņu dēļ.

 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav.
Cita informācija
Nav.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta izpildi 2021. gadā AM nodrošinās atbilstoši tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” ietvaros, no starptautiskai sadarbībai plānotā finansējuma.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
-

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi