Anotācija (ex-ante)

21-TA-1319: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Apraksts
Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
- MK 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 41.punktu, kas nosaka, ka  līdzekļus no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem;
- Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
-
Spēkā stāšanās termiņš
-

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2021.gada 8.oktobra noteikumi Nr.675 izdarīja Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” grozījumus, paredzot, ka Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) ģimenes ārsta praksei par 2021.gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem veic samaksu atbilstoši 245.3 puntā noteiktajam. Vienlaikus 245.3 punkta 2.3.apakšpunkts paredz, ka Dienests šo noteikumu 245.32. apakšpunktā minētajām ģimenes ārstu praksēm papildus veic vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim veic starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem.
Dienests ir veicis vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim, un ir konstatēts, ka starpposma maksājuma veikšanai nepieciešamais finansējums veido 1 782 038 euro (skat. anotācijas 1. un 2.pielikumu).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
-
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta 2021.gada 8.oktobra noteikumi Nr.675 izdarīja Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” grozījumus, paredzot, ka Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) ģimenes ārsta praksei par 2021.gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem veic samaksu atbilstoši 245.3 punktā noteiktajam. Vienlaikus 245.3 punkta 2.3.apakšpunkts paredz, ka Dienests šo noteikumu 245.32. apakšpunktā minētajām ģimenes ārstu praksēm papildus veic vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim veic starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem.
Dienests ir veicis vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim, un ir konstatēts, ka starpposma maksājuma veikšanai nepieciešamais finansējums veido 1 782 038 euro (skat. anotācijas 1. un 2.pielikumu).
Veselības ministrija, virzot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kas ir pieņemti šī gada 8.oktobrī, sadarbībā ar Dienestu ir prognozējusi 245.32. apakšpunktā minētajām nepieciešamo finansējumu 1 334 286 euro apmērā, par avotu informējot, ka
1) 640 000 euro ir iezīmēti ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (prot. Nr.34 47.§) 1.1.2.punktu;
2) 694 286 euro ir prognozētais atlikums no Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr.532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” iezīmēta finansējuma.
Faktiskā sasniegtās vakcinācijas aptveres izpilde ir pārsniegusi plānoto (skat. anotācijas 1.pielikumu) un, līdz ar to, starpposma maksājuma veikšanai papildus nepieciešamais finansējums par 447 752 euro ir pārsniedzis Veselības ministrijas sadarbībā ar Dienestu šim mērķim prognozēto apmēru.
Nepieciešamā finansējuma prognoze, virzot grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, kas ir pieņemti šī gada 8.oktobrī, tika veikta ņemot vērā faktiski sasniegto aptveri uz šī gada 7.septembri un vidējo dienā vakcinēto personu skaitu, pieņemot, ka vakcinēšanas temps provizoriski vidēji pa mēnešiem nemainīsies. Tomēr, sakarā ar strauji pieaugošo saslimstību ar Covid-19 infekciju, tika meklēti papildus risinājumi iedzīvotāju vakcinācijas aptveres turpmākai palielināšanai. Tā, septembra otrajā pusē publiskajā telpā ļoti aktīvi tika apspriests plānotais regulējums ar mērķi vakcināciju noteikt kā obligātu noteiktu nozaru pārstāvjiem darba pienākumu turpināšanai. Arī no 2021.gada 11.augusta līdz 1.oktobrim ģimenes ārstiem noteiktā papildus piemaksājamā manipulācija veicināja ģimenes ārstu iesaisti iedzīvotāju apzvanīšanā un motivēšanā vakcinēties. Pie tam, iedzīvotāji apzvanos bieži kā vakcinācijas atlikšanas iemeslu minēja vēlēšanos sagaidīt rudeni, tas nozīmē, ka šai grupai vakcinācija ar divu devu vakcīnām tika pabeigta tieši septembra otrajā pusē.
Iepriekš minēto pasākumu kopums ir veicinājis vakcināciju pabeigušo iedzīvotāju skaita pieauguma tempa paātrināšanos šī gada septembra otrajā pusē un palielinājis ģimenes ārstu faktiski sasniegto vakcinācijas aptveri pret plānoto apjomu.
Tādējādi, lai līdz 2021.gada 31.decembrim Dienests varētu veikt starpposma maksājumu ģimenes ārstu praksēm pilnā apmērā par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim, no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir nepieciešams piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 447 752 euro apmērā.

Publisko resursu ieguldījums valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiks sniegts ievērojot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumus.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
-
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
-

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
447 752
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
447 752
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-447 752
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-447 752
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
447 752
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai līdz 2021.gada 31.decembrim Dienests varētu veikt starpposma maksājumu ģimenes ārstu praksēm pilnā apmērā par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim, no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” ir nepieciešams piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 447 752 euro apmērā.
Detalizēti aprēķini ir pievienoti anotācijas 1. un 2.pielikumos.

Rīkojuma projekta 1.punkts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt finansējumu 447 752 euro apmērā Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) daļējai samaksai ģimenes ārstu praksēm par sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem par laikposmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim.
Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nebūs iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veiks apropriācijas izmaiņas.
Finansējumu piešķir ģimenes ārstu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi” (2012/21/ES) nosacījumiem.
 
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija

Izdevumi tiks veikti Veselības ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Anotācijas pielikums