Anotācija (ex-ante)

23-TA-1311: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Lai pasargātu mājputnu un nebrīvē turētu putnu ganāmpulkus no augsti patogēnās putnu gripas (turpmāk – APPG) vīrusa ir nepieciešams  ievērot biodrošības pasākumus mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju ar APPG izplatību savvaļas ūdensputnu populācijā Latvijas teritorijā, nepieciešams noteikt pastāvīgus biodrošības pasākumus mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Kopš 2023. gada 4. maija Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - PVD) saņem informāciju par atrastiem mirušiem savvaļas putniem dažādās Latvijas vietās, kuras cēlonis ir inficēšanās ar APPG H5N1 apakštipa vīrusu. Inficēšanās gadījumā ar APPG vīrusu notiek ļoti strauji un slimība izplatās no vienas putnu kolonijas uz blakus esošajām kolonijām, tādējādi apdraudot un radot riskus slimībai izplatīties  mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs.
Saskaņā ar PVD rīcībā esošo informāciju šobrīd Latvijas teritorijā ir konstatētas sešas savvaļas putnu lokalizācijas vietas, kurās ir izplatījies APPG N5N1 apakštips: Krāslavas pilsēta, Lazdonas pagasta Madonas karjers, Cēsu novada Bērziņu dīķis, Daugavpils pilsēta, Tukuma novada Lapmežciema pludmale, Jēkabpils Dradžu ūdenskrātuve, Pļaviņu pilsēta, Rojas pilsēta. APPG uzliesmojuma vietās tiek konstatēts liels mirušo putnu skaits. Lai mazinātu vīrusa klātbūtni vidē, mirušie putni tiek savākti un likvidēti dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā. 
Zemkopības ministrija 2023. gada 22. maijā organizēja attālinātu sanāksmi ar Dabas aizsardzības pārvaldi un ornitologiem, lai apzinātu APPG potenciālos izplatības apmērus un iegūtu informāciju par migrējošiem savvaļas ūdensputniem. APPG izplatības vietās skartās ūdensputnu sugas ir: lielais ķīris, cekuldūkuris, sudrabkaija, kajaks, gulbis un upes zīriņš. Saskaņā ar ornitologu novērojumiem, atsevišķas putnu sugas Latvijā paliek līdz pat septembra sākumam. 
Savukārt 2023. gada 23. un 24. maijā notika attālinātas darba grupas sanāksmes ar PVD, Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas, Latvijas Putnkopības asociācijas, Tautas putnkopju biedrības un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas pārstāvjiem, kurā tika nolemts noteikt pastāvīgus biodrošības pasākumus, kas ir jāievēro mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs. Sanāksmē nolēma, ka pastiprinātie biodrošības pasākumi jāturpina piemērot kamēr epidemioloģiskā situācija ar APPG izplatību savvaļas putnu populācijā neradīs riskus izplatīties slimībai mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs. Sanāksmes dalībnieki vienojās turpmāk regulāri tikties un analizēt epidemioloģisko situāciju par APPG izplatību Latvijā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Patlaban Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"" (turpmāk – noteikumi Nr. 291) noteikts, ka pastiprinātos biodrošības pasākumus mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs jāpiemēro līdz šā gada 31. maijam. PVD veiktās uzraudzības rezultāti norāda uz to, ka joprojām pastāv APPG introdukcijas risks un nepieciešams turpināt ievērot biodrošības pasākumus mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēs, lai nepieļautu ierosinātāja nokļūšanu tajās.
Risinājuma apraksts
2023. gada 24. maija sanāksmes laikā dalībnieki vienojās par to, ka līdz 2023. gada 31. maijam noteiktos pastiprinātos biodrošības pasākumus nepieciešams turpināt. Tādēļ ir jābūt noteiktām pastāvīgām biodrošības prasībām mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēm.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Mājputnu un nebrīvē turētu putnu īpašnieki un turētāji
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts noteic biodrošības prasības. Dzīvnieku īpašniekiem ar tehniskiem līdzekļiem ir jānodrošina mājputnu novietnēs tādi apstākļi, kas ļauj ierobežot savvaļas putnu piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām, ūdenim un barībai. Tāpat noteikumu projekts noteic, ka mājputnus, kas ir ūdensputni, atļauts izlaist mākslīgas izcelsmes ūdenstilpē, ja tā ir ierīkota tādā veidā, lai nepieļautu savvaļas ūdensputnu piekļuvi.  
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
  • Mājputnu un nebrīvē turētu putnu īpašnieki Zooloģiskie dārzi
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts noteic biodrošības prasības. Dzīvnieku īpašniekiem ar tehniskiem līdzekļiem ir jānodrošina mājputnu novietnēs tādi apstākļi, kas ļauj ierobežot savvaļas putnu piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām, ūdenim un barībai. Tāpat noteikumu projekts noteic, ka mājputnus, kas ir ūdensputni, atļauts izlaist mākslīgas izcelsmes ūdenstilpē, ja tā ir ierīkota tādā veidā, lai nepieļautu savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Savukārt nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar savvaļas ūdensputnu aizsardzību, ir jānodrošina bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas ūdensputnu izolācija no citiem dzīvnieku turēšanas vietā esošiem putniem. 

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Mājputnu un nebrīvē turētu putnu turēšanas vietas pasargājot no APPG un citu infekcijas slimību izplatības draudiem un līdz ar to no mājputnu un nebrīvē turētu putnu ganāmpulku likvidēšana, piemēram, pēc APPG uzliesmojuma, pozitīvi tiks ietekmēta uzņēmējdarbības vide un tautsaimniecība kopumā. Papildus tam noteikumu projekts veicinās dzīvnieku īpašnieku atbildību un izpratni par profilaktisko pasākumu nozīmīgumu un drošu tirdzniecību, kā arī apzinīgāku putnkopības praksi. Turklāt piesardzības pasākumu efektīva īstenošana saglabās Latvijas teritoriju brīvu no APPG un citām infekcijas slimībām.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

2.2.5. uz konkurenci:

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pārtikas un veterinārais dienests
Nevalstiskās organizācijas
Latvijas Apvienotā putnkopības nozares asociācija, Latvijas putnkopības asociācija, Tautas putnkopju biedrība un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Diskusija/apspriede
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Pārtikas un veterinārais dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi