Anotācija (ex-ante)

22-TA-1619: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Likuma “Par aviāciju” 117.2 panta sestā daļa un 117.7 panta pirmās daļas 3. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumos Nr.374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"" (turpmāk – projekts) izstrādāts, lai nodrošinātu regulas Nr. 2019/947, kas grozīta ar Regulu Nr. 2022/425, prasību īstenošanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd prasības Civilās aviācijas aģentūras atzītai struktūrai (turpmāk – atzīta struktūra) un kārtību atzītās statusa iegūšanai, darbības ierobežošanai, pagarināšanai, grozīšanai un anulēšanai regulē Ministru kabineta 2021gada 15.jūnija noteikumi Nr.374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr.374). Ar noteikumiem Nr.374 ieviestas Komisijas 2019.gada 24.maija Īstenošanas regulā (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – regula Nr.2019/947) noteiktās prasības.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2022.gada 4.aprīlī stājas spēkā Komisijas 2022.gada 14.marta Īstenošanas Regula Nr.2022/425, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 groza attiecībā uz pārejas datumu atlikšanu dažu bezpilota gaisa kuģu sistēmu izmantošanai “atvērto” operāciju kategorijā un attiecībā uz ekspluatācijas, ko veic tiešredzamības robežās vai ārpus tām, standarta scenāriju piemērošanas datuma atlikšanu (turpmāk – regula Nr.2022/425). Atbilstoši regulas Nr.2022/425 preambulas 3.apsvērumam daži no saskaņotajiem standartiem, kas attiecas uz prasībām, kas piemērojamas C0 līdz C6 klases bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai, varētu nebūt pieejami ātrāk kā 2023.gada vidū. Bez minētajiem standartiem bezpilota gaisa kuģu sistēmu ražotāji saskartos ar praktiskām grūtībām, kas traucē pirms regulas Nr.2019/947 22.pantā paredzētā pārejas perioda beigām laist tirgū prasībām atbilstīgas bezpilota gaisa kuģu sistēmas. Ņemot vērā minēto, atzītajai struktūrai praksē vēl nav iespējams veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ar atbilstošas klases bezpilota gaisa kuģi, kā tas ir noteikts regulas 2019/947 pielikuma 1.papildinājumā definētajos standarta scenārijos, proti, bezpilota gaisa kuģu sistēmu lidojumi ar zemāku raksturīgo risku (turpmāk - standarta scenārijs), līdz ar to ir nepieciešams papildināt noteikumus Nr.374 ar kārtību, kādā atzītā struktūra īsteno tālvadības pilotu praktisko apmācību bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā saskaņā ar lidojuma drošuma novērtējumu, lai atzītās struktūras varētu veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ar tādām bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kuras neatbilst Komisijas 2019.gada 12.marta Deleģētās regulas (ES) 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu operatoriem (turpmāk -regula Nr.2019/945) pielikuma 1.–6. daļas prasībām. Regula Nr.2019/945 nosaka prasības bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kuras paredzēts ekspluatēt saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas definēti regulā Nr. 2019/947.
Regula Nr.2019/947 nenosaka prasības teorētisko zināšanu apmācību iestādēm, kā arī šādu apmācību organizēšanai.
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra regulas Nr.2019/947 prasību piemērošanai ir izstrādājusi dokumentus "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (turpmāk – AMC). AMC noteic, ka tālvadības pilots zināšanas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu teorētisko zināšanu pārbaudījumus kvalifikācijas apliecinājuma saņemšanai var apgūt pašmācībā, e-mācībās vai mācībās mācību iestādē. AMC neparedz pienākumu Civilās aviācijas aģentūrai apstiprināt atzīto struktūru mācību programmas un tālvadības pilotam apgūt teorētiskās zināšanas atzītā struktūrā.
Regulas Nr.2019/947 pielikuma 6.papildinājums paredz, ka praktisko apmācību laikā, ekspluatējot bezpilota gaisa kuģu sistēmu, ir jāizpilda visas uz plānoto darbību piemērojamās regulas Nr.2019/947 prasības. No minētā izriet, ka Civilās aviācijas aģentūras atzītai struktūrai pirms tā iegūst tiesības veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ir jāsaņem atbilstoša bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatācijas atļauja vai Civilās aviācijas aģentūrā jāiesniedz deklarācija par atbilstību standarta scenārijiem.  
Risinājuma apraksts
Projekts ir nepieciešams regulas Nr.2019/947 īstenošanai, kā arī aptver vairākus nacionālās kompetences jautājumus saistībā ar kārtību atzītās struktūras statusa iegūšanai.
Būtiskākie grozījumi noteikumos Nr.374 ir šādi:
1) saistībā ar veiktajiem grozījumiem regulā Nr.2019/947 par prasībām, kas piemērojamas C0 līdz C6 klases bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai piemērošanas datuma atlikšanu, jaunā redakcijā tiek izteikts noteikumu Nr.374. 9.punkts (projekta 6.punkts) un 10.punkts (projekta 7.punkts). Noteikumi Nr.374 tiek papildināti ar jaunu 2.pielikumu (projekta 17.punkts) "Deklarācija, ko iesniedz atzītā struktūra, kura vēlas, lai to atzītu tālvadības pilotu praktiskajai apmācībai un prasmju novērtēšanai, ja to paredz lidojumu drošuma novērtējums". Minētā deklarācija ir analoga regulas Nr.2019/947 pielikuma 6.papildinājuma deklarācijai, ko iesniedz atzītā struktūra, kura vēlas, lai to atzītu tālvadības pilotu praktiskajai apmācībai un prasmju novērtēšanai atbilstoši STS noteiktajam, tādējādi projekts paredz divus gadījumus, kad minēta deklarācija ir iesniedzama: gadījumā, kad tirgū ir pieejami C0 līdz C6 klases bezpilota gaisa kuģi (pašreiz tie tirgū nav pieejami) noteikumu Nr.374 10.3.apakšpunkts un gadījumā, kad nav pieejami C0 līdz C6 klases bezpilota gaisa kuģi noteikumu Nr.374 10.4.apakšpunkts, tiek paredzēts alternatīvs risinājums, kas ļaus atzītajām struktūrām veikt tālvadības pilotu praktisko apmācību ar tirgū pieejamiem bezpilota gaisa kuģiem.
2) ņemot vērā to, ka regula Nr.2019/947 nenosaka prasības teorētisko zināšanu apmācību iestādēm, kā arī apmācību organizēšanai, projektā tiek precizētas atzīto struktūru darbības jomas. Precizēts noteikumu Nr.374 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunkts (projekta 1., 2., 3.punkts), attiecīgi precizēts noteikumu Nr.374 11.punkts (projekta 8.punkts) un 17.1. un 17.2.apakšpunkts (projekta 12. un 13.punkts). Tiek svītrots noteikumu Nr.374 13.un 14.punkts (projekta 9. un 10.punkts). Precizēts noteikumu Nr.374 pielikums, to salāgojot ar projekta grozījumiem (projekta 15., 16. un 17. punkts, noteikumu Nr.374 1.pielikums);
3) regulas Nr.2019/947 pielikuma 6.papildinājums paredz, ka praktisko apmācību laikā ekspluatējot bezpilota gaisa kuģu sistēmu ir jāizpilda visas uz plānoto darbību piemērojamās regulas Nr.2019/947 prasības, ņemot vērā minēto noteikumi Nr.374 papildināti ar 8.1 punktu (projekta 5.punkts);
4) Ņemot vērā regulā Nr.2019/947 pielietotos terminus bezpilota gaisa kuģu jomā tiek precizēts spēkā esošais terminoloģijas pielietojums, piemēram, noteikumos Nr.374 tiek aizstāti vārdi  "praktisko prasmju apguve un pārbaude" ar vārdiem "tālvadības pilotu praktiskā apmācība un prasmju novērtēšana".
5) Projektā ir veikti redakcionāli grozījumi piemēram, aizstāts vārds “pielikums” ar vārdiem “1.pielikums”, tiek aizstāti vārdi “novērtē tālvadības pilotu praktisko apmācību ar vārdiem “veic tālvadības pilotu praktisko apmācību”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskās personas, kas ir reģistrējušās Latvijas Republikā individuālā komersanta vai pašnodarbinātas personas statusā, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu eksaminēšanu bezpilotu gaisa kuģu ekspluatācijai atvērtajā A2 un specifiskajā kategorijā, un tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.
Ietekmes apraksts
Projekta tiesību normas ir pielāgotas līdzšinējai kārtībai, līdz ar to būtiska ietekme nav sagaidāma. Projekts padara saprotamākas regulas Nr.2019/947 noteiktās prasības.
Juridiskās personas
  • Juridiskās personas, kuras vēlas veikt bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu eksaminēšanu bezpilotu gaisa kuģu ekspluatācijai atvērtajā A2 un specifiskajā kategorijā, un tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.
Ietekmes apraksts
Projekta tiesību normas ir pielāgotas līdzšinējai kārtībai, līdz ar to būtiska ietekme nav sagaidāma. Projekts padara saprotamākas regulas Nr.2019/947 noteiktās prasības.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
02019R0947
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2019.gada 24.maija Īstenošanas regula (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī OV L 152, 11.6.2019).
Apraksts
-

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2019.gada 24.maija Īstenošanas regula (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī OV L 152, 11.6.2019).
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D

Regulas Nr. 2019/947 pielikuma 1.papildinājumu I nodaļas A pielikuma 1. un 2. punkts un II nodaļas A pielikuma 1. un 2. punkts.
 
Projekta 8.punkts.
 
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājums.
 

Projekta 6. un 7. punkts.
 
Pārņemtas daļēji
Regulas Nr. 2019/947 pielikuma 3. papildinājums daļā par bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem, kas veic tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas STS, tiks pārņemts ar 2021. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 436 ‘’Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi’’.
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Regulas Nr. 2019/947 pielikuma 5. papildinājums.
 
Projekta 6. un 7. punkts.
Pārņemtas daļēji
Regulas Nr. 2019/947 pielikuma 5. papildinājums daļā par bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem, kas veic tālvadības pilotu praktisko apmācību un prasmju novērtēšanu operācijām, uz ko attiecas STS tiks pārņemts ar 2021. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 437 ‘’Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība’’.
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Regulas Nr. 2019/947 pielikuma 6. papildinājums
Projekta 6. un 7.punkts.
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Regulas Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta ‘’c’’ un ‘’e’’ apakšpunkts
Projekta 2. pielikums.
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts šo jomu neskar.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Noteikumu projekta 7.punktā (noteikumu Nr.374 10.3. apakšpunktā) un 2. pielikumā minētās deklarācijas datu apstrādes nolūks ir noteiks Regulas Nr. 2016/679 6. panta 1. punkta ‘’c’’ un ‘’e’’ apakšpunktā šajā deklarācijā ietvertos personas datus kompetentā iestāde izmantos, lai izsniegtu apliecinājumu par Civilās aviācijas aģentūras atzītas struktūras iesniegtu deklarācijas pilnīgumu. Tos apstrādās, lai īstenotu pārraudzības darbību izpildi, pārvaldību un ar tām saistītus turpmākos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2019/947.

Personu sūdzību par personas datu izmantošanu tam neparedzētajam apstrādes mērķim var iesniegt Datu valsts inspekcijā, kas atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma 3. panta pirmajai daļai ir datu uzraudzības iestāde datu regulas izpratnē un pilda Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktos uzdevumus datu apstrādes jomā.

 

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Satiksmes ministrija, Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/017b7452-0279-4e04-b9b0-617cc67ad3d4

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi un priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Iesniedzamie dokumenti Civilās aviācijas atzītās struktūras statusa saņemšanai satur personas datus, kas ir aizsargājami, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
 

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi