Anotācija (ex-ante)

23-TA-1893: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto, piecpadsmito un sešpadsmito daļu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir veikt precizējumu Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumu Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (turpmāk - noteikumi nr. 198/2023) 392. punktā, nosakot garāku platībmaksājumu iesnieguma iesniegšanas termiņu un precizējot atbalsta samazinājuma aprēķinu par kavētu iesniegumu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
No 2023. gada 27. aprīļa līdz 26. jūnijam lauksaimnieki varēja pieteikties tiešajiem maksājumiem Lauku atbalsta dienesta (turpmāk - LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (turpmāk - EPS), aizpildot Ģeotelpisko iesniegumu, saskaņā ar noteikumos nr. 198/2023 noteikto kārtību. 
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā notikušo kopējās lauksaimniecības politikas reformu, šogad tika ieviesti vairāki jauni atbalsta pasākumi, tostarp ekoshēmas un agrovides pasākumi.
Ir noslēdzies termiņš, līdz kuram varēja iesniegt ģeotelpisko iesniegumu, lai pieteiktos atbalstam. Tomēr LAD dati liecina, ka daudzi lauksaimnieki (~2000), nav pieteikušies uz pasākumiem, īpaši uz ekoshēmu un agrovides pasākumiem, uz kuriem tie būtu tiesīgi pretendēt. Aptaujājot daļu lauksaimnieku, kā iemesli, kāpēc nepieteicās atsevišķiem atbalsta veidiem, tika minēti šaubas vai nezināšana par iespējām izpildīta atbalsta saņemšanas prasības.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka šis ir jaunā KLP plānošanas perioda pirmais gads, lai visiem lauksaimniekiem dotu vienādas attīstības iespējas, īpaši lopkopības saimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības grupā, šogad būtu jādod papildus iespēja pieteikties atbalsta veidiem, kas saimniecībām būtu atbilstoši un uz kuriem tās nepieteicās līdz 26. jūnijam. 392. punkts grozāms, paredzot iespēju 2023. gadā novēloti iesniegt ģeotelpisko iesniegumu līdz šī gada 31. augustam. Kā arī paredzot 10 procentu atbalsta samazinājumu novēloti iesniegtajā iesniegumā papildus pieprasītajam atbalstam.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskas personas, kas veic lauksaimniecisko darbību un pretendē uz ES atbalsta maksājumiem
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta Eiropas Savienības tiešo maksājumu un agrovides atbalsta piešķiršana pretendentiem, kas iesniegs ģeotelpisko iesniegumu līdz 31. augustam un atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Juridiskās personas
  • Juridiskas personas, kas pretendē uz ES atbalsta maksājumiem
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta Eiropas Savienības tiešo maksājumu un agrovides atbalsta piešķiršana pretendentiem, kas iesniegs ģeotelpisko iesniegumu līdz 31. augustam un atbildīs atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome", Biedrība Zemnieku saeima, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Jauno zemnieku klubs, Latvijas Zemnieku federācija, Lauksaimnieku apvienība, Latvijas Piensaimnieku Centrālā savienība
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Zemnieku federācija un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija atbalsta ZM priekšlikumu grozīt 2023.gada 18.aprīļa MK noteikumu Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 392.punktu un paredzēt iespēju novēloti iesniegt platībmaksājumu iesniegumu jeb ģeotelpisko iesniegumu līdz šī gada 31.augustam, piemērojot maksājuma samazinājumu 10% apmērā no jauna pieprasītajam atbalsta veidam.
Latvijas Jauno Zemnieku klubs, Lauksaimnieku Apvienība, Zemnieku saeima un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija neatbalsta ZM priekšlikumu.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi