Anotācija (ex-ante)

23-TA-1230: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi""  (turpmāk - Noteikumu projekts) izstrāde ir nepieciešama, lai atbilstoši valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://latvija.gov.lv (turpmāk – Portāls) attīstības ietvaros pilnveidotajai un plānotajai funkcionalitātei tiktu nodrošināts atbilstošs tiesiskais regulējums, proti, Portāla iespēju paplašināšana, papildinot tiesisko regulējumu ar:
1) iespēju Portālā piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam;
2) iespēju Portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi Portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai fiziskām personām pilnvarotā e-pakalpojuma ietvaros, veicot nepieciešamo datu pārbaudi pakalpojumu valdības sistēmā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Fizisko personu reģistrs”, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
3) iespēju Portālā elektroniski identificētam Portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošināt Portāla satura personalizāciju, lai nodrošinātu pielāgotu pakalpojumu saraksta piedāvāšanu. Portāla gala lietotājam ir nodrošināta iespēja atteikties no satura personalizācijas.
Tāpat ar Noteikumu projektu nepieciešams precizēt iestāžu valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu sagatavošanas un publicēšanas vietu, proti, ja līdz šim iestādes valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstus sagatavoja, publicēja un aktualizēja Valsts informācijas sistēmu savietotājā izmitinātajā Pakalpojumu katalogā, kas tiek attēloti Portālā tā lietotājam, kā arī dzīves situāciju apraksti tika sagatavoti Portālā (tos gatavo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par iedzīvotājiem paredzētām dzīves situācijām un Ekonomikas ministrija par komersantiem paredzētām dzīves situācijām), tad līdz ar šo Noteikumu projektu iestādes (šo pakalpojumu pārziņi) tos sagatavos, publicēs un aktualizēs Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (turpmāk – VIRSIS) un par šo procesu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija virzīs  tehniskus precizējumus Ministru kabineta 2017. gada 4.jūlija noteikumus Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”. Portāla Pakalpojumu katalogs izgūst datus no VIRSIS un atspoguļo tos Portāla gala lietotājam. Papildus minētajam ar Noteikumu projektu noteikts, ar kādiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem Portāla gala lietotājs var piekļūt Portālam.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta izstrādes mērķi ir:
1) papildināt regulējumu ar personas datu pārlūkošanas pakalpojuma, kā arī pilnvarošanas un pilnvarojuma pārbaudes funkcionalitāti;
2) nodrošināt tiesisku pamatu elektroniski identificētu portāla gala lietotāju profilēšanai piemērotāka pakalpojuma klāsta piedāvāšanai;
3) precizēt regulējumu atbilstoši attiecībā par tiešsaistes maksājumu veikšanu Portālā, valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu sagatavošanu un publicēšanu sistēmā VIRSIS, un elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, ar kuriem var piekļūt Portālam.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 400) tika pieņemti 2017. gadā, un līdz šim brīdim minētajos MK noteikumos Nr.400 nav izdarīti grozījumi, līdz ar to Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā Portāla pārzinis ir identificējis vairākus nepieciešamos precizējumus tiesību aktā, lai tajā iekļautās normas ir atbilstošas iespējām un funkcionalitātei, kādu nodrošina Portāls.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) īstenotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”  (turpmāk – AVIS/Latvija.lv/VPVKAC projekts) ietvaros tiek veikta Portāla iespēju paplašināšana, tajā skaitā nodrošinot personas datu pārlūkošanas pakalpojuma ieviešanu, kas tiks nodrošināts portāla gala lietotāja darba vietā. Personas datu pārlūkošanas pakalpojums tiks tiesiski noregulēts, izstrādājot grozījumus MK noteikumos Nr.400, kā arī izdodot atsevišķus Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumus par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 18. panta piektās daļas pirmo un otro punktu. Tāpat, līdz ar MK 2023. gada 6. jūlija rīkojumu  Nr. 422 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu” apstiprināta Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pase (1. pielikums), kā arī divi centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāni –  "Personas datu pārlūkošanas pakalpojums" (2. pielikums) un "E-pakalpojumu ietvara platformas kā pakalpojuma nodrošināšana" (3. pielikums), tiesību akta ID Nr. 22-TA-3834. Šī projekta ietvaros Portālā plānots īstenot elektroniski identificētiem Portāla  lietotājam ar tā piekrišanu nodrošināt Portāla satura personalizāciju, tādējādi Noteikumu projektā nepieciešams noteikt tiesisku pamatu šīs funkcionalitātes darbināšanai. Minētā funkcionalitāte Portālā plānota ar 2025. gada 1. septembri.

Pilnvarotā e-pakalpojuma pieteikšanas risinājums jeb e-asistents ir ieviests valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk - VPVKAC) tīklā 2017. gadā ar mērķi uzlabot elektronisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kuriem nav personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi vai kuri ir mazāk digitāli prasmīgi. Risinājums nodrošina iespēju iedzīvotājam pieteikt e-pakalpojumu ar VPVKAC darbinieka palīdzību gadījumos, kad e-pakalpojumam ir izveidots atbilstošs tehnisks risinājums. Ar risinājuma palīdzību šobrīd ir iespējams pieteikt  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 44 e-pakalpojumus, Valsts ieņēmumu dienesta  2 e-pakalpojumus un Lauksaimniecības datu centra 5 e-pakalpojumus. Pieteikšanas procesā klients aizpilda papīra formas pilnvarojumu, uzticot konkrētam VPVKAC darbiniekam pieteikt konkrētu e-pakalpojumu konkrētā laikā. Attiecībā uz Portālā izmitinātiem e-pakalpojumiem, to pieteikšanā VPVKAC darbinieks autentificējas portālā Latvija.gov.lv kā fiziska persona, un viņa profilā uzkrājas informācija par pieteiktajiem e-pakalpojumiem. Pilnvarojumi papīra formā tiek uzglabāti VPVKAC telpās noteiktu laiku, par kādu ir vienošanās ar pakalpojuma turētāju. Šobrīd VPVKAC darbiniekam, piesakot e-pakalpojumu pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā (skat. MK 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 2.6. apakšpunktu), informācija par pieteiktajiem pieteikumiem redzama viņa kā privātpersonas profilā, tāpēc Portālā ir nepieciešams ieviest papildus gala lietotāja tipu – VPVKAC darbinieks, lai pilnvarotā e-pakalpojuma pieteikšanas procesā Portālā tiktu auditētas gan VPVKAC darbinieka darbības, gan e-pakalpojuma pieteikšana tiktu fiksēta pilnvarotāja (fiziskas personas) profilā ar nepārprotamu norādi, ka konkrētā e-pakalpojuma pieteikšanu ir veicis pilnvarotais VPVKAC darbinieks.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/00 projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” ietvarā tiek attīstīta sistēma VIRSIS. Ar likumu “Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” (Latvijas Republikas Saeima 3. lasījumā pieņēma 2022.gada 5.maijā), cita starpā tika precizētas normas attiecībā uz VIRSIS, tajā skaitā paplašinot VIRSIS funkcionalitāti. Valsts informācijas sistēmu likuma (turpmāk -VISL) 1. panta 12. punktā noteikts, ka: valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma — valsts informācijas sistēma, kas nodrošina valsts informācijas sistēmām un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu reģistrāciju un pārvaldību. Tāpat VISL 13. panta pirmā daļa noteic deleģējumu Ministru kabinetam noteikt VIRSIS pārzini, tajā iekļaujamās informācijas apjomu, reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vai institūcijas informācijas sistēmu darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu pārvaldības kārtību. Lai gan valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu un dzīves situāciju aprakstu reģistrācija, publicēšana ar 2023.gada 1.novembri turpmāk notiks VIRSIS, taču valsts pārvaldes pakalpojumu apraksti un dzīves situāciju apraksti no VIRSIS tiks atspoguļoti Portālā, sākot ar 2023.gada 1.decembri. Tādējādi ar Noteikumu projektu nepieciešams precizēt normas, kas attiecas uz pakalpojumu un dzīves situāciju aprakstu ievadi (norādi par sistēmu VIRSIS, ka no šīs sistēmas tiks atspoguļoti iestāžu ievadītie valsts pārvaldes pakalpojumu apraksti un VARAM un Ekonomikas ministrijas veidotie dzīves situāciju apraksti Portālā), taču pakalpojumu aprakstu ievades un aktualizācijas kārtība sistēmā VIRSIS tehniski precizējama MK 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”.

Latvijas Finanšu nozares asociācija jau vairākkārt VARAM ir norādījusi uz nepieciešamību uzsākt vispusīgu pāreju uz kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekļu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu, vienlaikus samazinot kredītiestāžu piedāvāto identifikācijas risinājumu izmantošanu, kas pēc būtības nav saistāmi ar kredītiestāžu pamatdarbības jautājumiem, proti, finanšu pakalpojumu nodrošināšanu un tika nodrošināti kā pagaidu risinājums līdz brīdim, kad tiks izstrādāti un padarīti pieejami valsts elektroniskās identifikācijas rīki (eParaksts Mobile, eID karte). Ar Aizsardzības ministrijas Digitālās drošības uzraudzības komitejas 2023. gada 18. maija lēmumu “SK ID Solutions AS” filiāles Latvijā izstrādātais rīks “Smart-ID” ir iekļauts kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu reģistrā. Vienlaikus “SK ID Solutions AS” filiāle Latvijā aktīvi sadarbojas ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra), lai padarītu elektroniskās identifikācijas rīku “Smart-ID” pieejamu Aģentūras uzturētajā Vienotajā pieteikšanās modulī, kas vēl vairāk veicinās sabiedrībai elektroniskās identifikācijas pakalpojumu pieejamību. Tā kā Portālā autentifikācijai tiek izmantots Vienotās pieteikšanās modulis, Portālā būs iespējams autentificēties ar elektroniskās identifikācijas rīku “Smart-ID” tiklīdz “Smart-ID” nodrošinātājs būs pabeidzis integrācijas darbus Vienotās pieteikšanās modulī.
Risinājuma apraksts
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100. panta ceturtajā daļā ietvertajam deleģējumam,  ar šo Noteikumu projektu tiek precizēts MK noteikumu Nr.400 1. punkts.

Ar Noteikumu projektu tiek precizēts MK noteikumu Nr.400 2. punkts, nosakot, ka Portāls ir paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – portāla pārzinis). Savukārt iestāde, kas Portālā izvieto un ar Portāla starpniecību sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, ir valsts pārvaldes pakalpojuma turētājs.  Portālā Latvija.gov.lv izvietot var tikai e-pakalpojumus, savukārt portālā izvietotus e-pakalpojumus sniedz ar portāla starpniecību.

Šā grozījuma mērķis ir noteikt (nodalīt) atbildības, proti, ja Portālā, piemēram, ir izvietots e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, tad Portāla pārzinis nodrošina iespēju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei  (turpmāk - PMLP) tajā izvietot un darbināt savu e-pakalpojumu, un Portāla pārzinis ir atbildīgs par tiem procesiem, kuri nepieciešami šī e-pakalpojuma saņemšanai: autentifikācija, auditpieraksti, e-pakalpojuma izpildes rezultātu atkalizmantošana portāla gala lietotāja darba vietā. Tātad, portāla pārzinis kopumā atbild par e-pakalpojumu izvietošanas platformu, portāla darbību nodrošinošajiem procesiem, tajā skaitā autentifikācijas, tiešsaistes maksājumu iniciēšanas un audita pierakstu procesiem, savukārt PMLP kā pakalpojuma turētājs atbild par visiem procesiem (t.sk. datu apstrādi), kas tiek veikta konkrētā e-pakalpojuma ietvaros (Portāla pārzinis šai informācijai nepiekļūst).

Saistībā ar pakalpojumu un dzīves situāciju aprakstīšanas pāreju no viss.gov.lv uz sistēmu VIRSIS, skaidrojam, ka pakalpojumu aprakstīšana sistēmā VIRSIS notiks līdzīgi kā notika līdz šim viss.gov.lv – pakalpojumu turētāji aizpildīs pakalpojumu apraksta kartiņas un publicēs tās sistēmā VIRSIS. Iestādes jau šobrīd, neiesaistot VRAA kā portāla pārzini, var veikt savu pakalpojumu aprakstīšanu Publisko pakalpojumu katalogā (vietnē viss.gov.lv) un turpmāk to darīs sistēmā VIRSIS. No sistēmas VIRSIS publicēto publisko pakalpojumu aprakstus portāls Latvija.gov.lv izgūs automatizēti, sākot ar 2023. gada decembri. Saskaņā ar VIRSIS ieviešanas posmu prognozi, iestādēm pakalpojumu aprakstīšana būs uzsākama sistēmā VIRSIS 2023. gada novembrī. Esošā informācija par pakalpojumiem no viss.gov.lv tiks migrēta automatizēti, bet migrētās kartiņas iestādēm būs jāpārskata, jo sistēmā VIRSIS vairākās sadaļās ir precizēta kartiņā aprakstāmo atribūtu nomenklatūra un saturs (tās iestādēm būs jāpapildina). Iestādēm par darbu VIRSIS sistēmā plānotas arī apmācības oktobra beigās, kā arī tās turpināsies novembrī, vadlīnijas būs pieejamas šā gada oktobra 2. pusē. Ietekme attiecībā uz projekta izpildē iesaistītajām institūcijām norādīta anotācijas 7.5.apakšpunktā.

Tāpat esošajā MK noteikumu Nr. 400 redakcijā nav noteikts, ka Portālā var veikt tiešsaistes maksājumus, līdz ar to ar Noteikumu projektu plānots papildināt MK noteikumus Nr. 400 ar 2.1 punktu, ietverot normu, kas noteic, ka Portālā ir iespējams veikt tiešsaistes maksājumus par valsts pārvaldes pakalpojumiem, ja iestāde, izvietojot e-pakalpojumu portālā, šādu iespēju pakalpojuma sniegšanas ietvaros paredz. Savukārt tiesiskais pamats šādu tiešsaistes maksājumu veikšanai ir MK  2016. gada 14.jūnija noteikumu Nr.374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi” 28.5. apakšpunkts un Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi" 17. punkts. Iestāde, izvietojot e-pakalpojumu portālā, patstāvīgi lemj, kā savu e-pakalpojumu izveidot un vai tajā būs integrēts maksājumu modulis. Līdz ar to, portālā ir iespējams veikt tiešsaistes maksājumu par e-pakalpojumu, ja iestāde pakalpojuma sniegšanas procesā šādu iespēju ir paredzējusi un pakalpojumā ir integrēta tiešsaistes maksājumu funkcionalitāte.

Atbilstoši lietotāju (komersantu) pieprasījumam, ērtai un pilnvērtīgai Portāla lietošanai AVIS/Latvija.lv/VPVKAC projekta ietvaros plānots modernizēt Portāla juridisko personu pilnvarošanas risinājumu un uzlabot tā veiktspēju, lai nodrošinātu pietiekamu veiktspēju e-adreses lietojumam juridisko personu pārstāvjiem un pilnveidotu datu bāzu risinājumus. Tādējādi MK noteikumi Nr.400 papildināmi ar 3.5.1 apakšpunktu, iekļaujot pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi PMLP  pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Fizisko personu reģistrs”, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Attiecībā uz pilnvaroto personu piekļuvi Portālam, pilnvarošanas risinājums nodrošinās pilnvarošanu tikai privāto tiesību subjektiem atbilstoši šī Noteikumu projekta 18.1 punkta 2. apakšpunktā noteiktajiem tiesību subjektiem. Norādāms, ka nav paredzēta pilnvarošanas risinājuma attiecināšana uz Publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām publiskajām personām un iestādēm. Lai tiesību subjekta, kas savu saimniecisko darbību ir reģistrējis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra (turpmāk – UR) vestajos reģistros (piemēram, zemnieku saimniecības, komersanti, individuālie komersanti, ārvalstu filiāles utt.)), pārstāvis varētu pilnvarot fizisku personu darbībām Portālā, kā arī lai varētu nodrošināt pilnvarojuma pārbaudi ārvalstu uzņēmumu pilnvarotām personām (ārvalstu komersantu pārstāvēt tiesīgās personas, kas pilnvarotas ar zvērināta notāra starpniecību) darbībām Portālā, tajā skaitā lietot e-adresi, nepieciešams tiesiski noregulēt, ka ar Portāla starpniecību ir iespējams veikt gan pilnvarojuma piešķiršanu, gan pilnvarojuma pārbaudi Portālā. Lai nodrošinātu pilnvarojuma izveides pārbaudi vai piešķiršanu Portālā, nepieciešams saņemt datus no valsts informācijas sistēmas “Fizisko personu reģistrs” (vārds, uzvārds, personas kods), UR vestajiem reģistriem (informācija par tiesībām pārstāvēt tiesību subjektu (pārstāvības tiesības)), Notāru informācijas sistēmas (pilnvarotā persona, pārstāvniecības tiesības, pilnvarojuma termiņš). Šī funkcija nepieciešama, lai atvieglotu lietotāju darbības Portālā. Ņemot vērā, ka iespējas nodrošināt informācijas apriti elektroniski arvien strauji attīstās, kā arī, ņemot vērā obligāto e-adreses lietošanu uzņēmējiem, šī vajadzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu darbu ar e-adreses ziņojumiem, ko nereti veic grāmatveži vai citas personas, kas nav uzņēmuma valdē. Attiecībā uz pilnvaroto personu piekļuvi Portālam Latvija.gov.lv pilnvarošanas risinājums nodrošinās pilnvarošanu šī Noteikumu projekta 18.1 punkta 2. apakšpunktā noteiktajiem tiesību subjektiem (attiecināms tikai uz privāto tiesību subjektiem, nav attiecināms uz publisko personu un iestāžu iespējām pilnvarot personas).
Pilnvarojuma piešķiršana un pilnvarojuma pārbaude attiecībā pret UR vestajiem reģistriem attiecināma tikai uz 18.1 punkta 2. apakšpunktu. Šajā Noteikumu projektā tiek aprakstīta juridisko personu pilnvarošanas funkcionalitāte, kura portālā Latvija.gov.lv jau ir eksistējoša no 2016.gada un pašreiz pieejama, juridiskām personām izpildot e-pakalpojumu EP186 “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā” (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP186/Apraksts), kura darbināšanai UR jau patlaban sniedz datus. 2023.gada laikā portālā Latvija.gov.lv tiek veikti modernizācijas darbi, tostarp, Portāla pārzinis lietojamības uzlabošanas nolūkos pilnvarošanas funkcionalitāti no e-pakalpojuma pārceļ uz portāla gala lietotāja darba vietu, vienlaikus nomainot UR datu saņemšanas avotu no API Pārvaldniekā reģistrētiem servisiem uz DAGR informācijas sistēmu. API pārvaldnieks kā servisu publicēšanas-abonēšanas risinājums turpinās darboties (netiks likvidēts) paralēli jaunieviestajam DAGR, taču konkrētā juridisko personu pilnvarošanas risinājuma ietvaros noritēs pakāpeniska pāreja no EP186 izmantošanas, kur datus nodrošināja API pārvaldniekā reģistrētie servisi, uz DAGR informācijas sistēmu, nodrošinot pilnvarošanas risinājuma turpmāku darbību portāla gala lietotāja darba vietā. API pārvaldnieka darbības pārtraukšana nav paredzēta. Tehniski izstrādes darbi no UR puses nav nepieciešami, jo EP186 izmantotā datu kopa ir identiska tai, kāda tiks izmantota portālā modernizētajā pilnvarošanas risinājumā. Tātad sniedzamo datu apjoms nemainās – nepieciešams identisks datu apjoms, kāds tas šobrīd tiek sniegts no UR vestajiem reģistriem ar API Pārvaldnieka starpniecību pakalpojuma EP186 “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā” (https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP186/Apraksts) darbināšanai. Pilnvarošanas risinājuma funkcionalitāte portālā līdz šim nebija regulēta normatīvajos aktos, tāpēc Noteikumu projektā šī funkcionalitāte ir iekļauta 3.5.1 apakšpunktā un 18.1 punkta 2. apakšpunktā. Portāla pārzinis un DAGR projekta ieviešanas komanda nodrošinās nepieciešamo atbalstu UR par nepieciešamajām darbībām, lai portāla modernizētajam pilnvarošanas risinājumam tiktu nodrošināta UR datu izmantošana no DAGR.

Attiecībā uz Latvijas Republikas Zvērinātu notāru padomes iesaisti, norādāms, ka tā sadarbojas VARAM īstenotā AVIS/Latvija.lv/VPVKAC projekta ietvaros,  un Latvijas Zvērinātu notāru padome veic pielāgojumus savā pārziņā esošā informācijas sistēmā, lai, izmantojot portāla pilnvarošanas risinājuma ārējo saskarni (servisu), iesniegtu pilnvarotu personu datus (vārds, uzvārds, personas kods, pilnvarotājs (uzņēmums), pilnvaras termiņš), kā rezultātā šādi pilnvarotām personām būs iespējams aktivizēt un lietot uzņēmuma e-adresi portālā. Minētā funkcionalitāte ir specifiski nepieciešama tikai tādos gadījumos, kad visas Latvijā reģistrēta uzņēmuma paraksttiesīgās personas ir ārvalstnieki (tiem nav arī ES identifikācijas līdzekļu, lai piekļūtu portālam ar eIDAS autentifikāciju), bet uzņēmumam ir jāizpilda Oficiālās elektroniskās adreses likums, kas uzliek par pienākumus obligāti izmantot e-adresi. Savukārt programmsaskarne Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmas integrācijai ar portāla pilnvarošanas risinājumu ir izstrādāta no Portāla pārziņa puses un šobrīd ir testa vidē.
PMLP iesaiste pilnvarošanas procesā ir gadījumos, kad juridiska persona veiks pilnvarošanas darbības portāla gala lietotāja darba vietā un, norādot pilnvarojamās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, tiks veikta datu pārbaude PMLP pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Fizisko personu reģistrs”, lai izslēgtu gadījumus, kad tiek pilnvarotas personas ar nepareizi ievadītiem personas kodiem, kas pēcāk liegs tām lietot portāla funkcionalitāti vai radītu situācijas, kad pilnvarojums pārrakstīšanās pēc tiktu izsniegs citai personai. Tāpat tiks pārbaudīts, vai pilnvarojamā persona ir dzīva, lai pilnvarojumi netiktu piešķirti mirušām personām.
Savstarpēji PMLP, UR un Latvijas Zvērinātu notāru padomei nav nepieciešams nodrošināt tehnisko resursu savstarpēju sadarbību. Tehnisko resursu savstarpēja sadarbība nodrošināma starp katras institūcijas pārziņā esošo informācijas sistēmu un portālu Latvija.gov.lv, portāla Latvija.gov.lv pārzinis nodrošina šo procesu koordinēšanu ar katru institūciju atsevišķi. 

Attiecībā par valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk - VPVKAC) darbinieku pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumu, Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt, lai Portālā VPVKAC darbinieks var autentificēties ar noteiktu lomu jeb gala lietotāja tipu – VPVKAC darbinieks un pieteikt e-pakalpojumus VPVKAC klienta (pilnvarotāja) vārdā.
Risinājuma ietvaros plānots, ka VPVKAC risinājums integrēsies ar Portāla pilnvarošanas risinājumu (pirms VPVKAC darbinieka pieslēguma sesijas Portāla pilnvarošanas risinājums saņems datus no VPVKAC risinājuma - VPVKAC darbinieka personas kodu; e-pakalpojuma identifikatoru, kura pildīšanai konkrētās sesijas ietvaros ir dota pilnvara; pilnvaras devēja (klātienē esošā VPVKAC klienta) personas kodu). Portālā VPVKAC darbinieks varēs autentificēties ar konkrētu gala lietotāja tipu – VPVKAC darbinieks, tādejādi pilnvarotā e-pakalpojuma pieteikšanas procesā Portālā tiks auditētas gan VPVKAC darbinieka darbības, gan e-pakalpojuma pieteikšana tiktu fiksēta pilnvarotāja (fiziskas personas) profilā ar nepārprotamu norādi, ka konkrētā e-pakalpojuma pieteikšanu ir veicis pilnvarotais VPVKAC darbinieks. Ar gala lietotāja lomu “VPVKAC darbinieks” konkrētās pieslēguma sesijas ietvaros Portālā VPVKAC darbinieks drīkstēs pildīt tikai to e-pakalpojumu un tās personas vārdā, kura pieteikšanu būs pilnvarojis veikt klients VPVKAC, atrodoties klātienē, savukārt citas darbības Portālā VPVKAC darbiniekam tehniski būs liegts veikt.

Nepieciešamās funkcionalitātes izveidošanai tiks izmantots šāds finansējums:
1) Atveseļošanās un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) projekts, apstiprināts ar MK 2023. gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 422 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu” un
2) ANM projekts, kas apstiprināts ar MK 2023.gada 9. augusta rīkojumu Nr. 510 “Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu”.


Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām ar Noteikumu projektu tiek precizēti personas datu pārziņi. Proti, ar Noteikumu projektu tiek precizēts MK noteikumu Nr.400 12.7. apakšpunkts, nosakot, ka Portāla pārzinis ir personas datu pārzinis portālā attiecībā uz šo noteikumu 3. punktā noteiktajiem mērķiem un veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas rezultātu glabāšanu un pieejamību pēc to sniegšanas portāla gala lietotājam portāla gala lietotāja darba vietā. Savukārt Noteikumu projekta 18.3. apakšpunkts noteic, ka iestāde veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu portāla gala lietotājiem un ir šo personas datu pārziņi. Tādējādi tiek nošķirtas atbildības par veikto personas datu apstrādi un to atšķirīgajiem mērķiem.

Ar projektu Eiropas Savienības ANM plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” ietvaros – “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)” (apstiprināts ar MK 06.07.2023. rīkojumu Nr. 422 “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.2.1.i. “Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas” projekta “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)” pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu”, ID Nr.: 22-TA-3834) plānots Portālā nodrošināt portāla gala lietotājiem pielāgota satura piedāvāšanu, ar nolūku nodrošināt pakalpojuma saņēmējam iespēju prioritizēti, ērti un viegli saņemt nepieciešamos pakalpojumus (profilēšana). Šo funkcionalitāti paredzēts realizēt, nodrošinot personas datu pārlūkošanas pakalpojumu, kurā pieejams plašāks valsts reģistru datu apjoms par lietotāju. Ar lietotāja piekrišanu,  datu pārlūkošanas pakalpojumā esošie dati var tikt apstrādāti, lai lietotājam piedāvātu atbilstošāku pakalpojumu klāstu. Tiks pielietota uz datiem un faktiem balstīta pieeja. Tematiski tiks piedāvāti visi jau iepriekš lietotāja izmantotie, saistītie vai izrietošie pakalpojumi, uzlabojot lietotāja pieredzi, ņemot vērā, ka vēsturiskā informācija ļauj izvirzīt lietotājiem atbilstošākos un ērtāk sasniedzamos pakalpojumus. Lai nodrošinātu pielāgota pakalpojuma satura piedāvāšanu, plānots apstrādāt šādus datus: personas kods (unikālais identifikācijas nr.), veiktās darbības, laiks. Tādi personas identificējoši dati kā personas kods/ID Nr., pieslēgšanās laiks, veiktās darbības, ir minimālais komplekts, kas tiks izmantots primāri, lai kategorizētu portāla lietotāju profilus pa portāla lietotāju grupām, t.sk., izejot no lietotāju un Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (turpmāk – DAGR informācijas sistēma) pieejamiem datiem. Precīzs algoritms tiks izstrādāts projekta analīzes fāzē. Portāla lietotājs, balstoties uz šo informāciju, tiks iekļauts kādā no grupām un attiecīgi viņam būs piedāvāti piekritīgi pakalpojumi.
Personas datu apstrādes mērķis ir: sniegt portāla gala lietotājam pakalpojumus, tai skaitā, tādus, kas balstīti uz lietotāja vajadzībām un atbilst lietotāja sagaidāmajam rezultātam. Datu glabāšanas termiņš ir noteikts 36 mēneši, lai nodrošinātu plānoto portāla funkcionalitāti, kuras ietvaros nepieciešams veidot lietotāju darbību datu bāzi, uz kā pamata algoritms strādās. Kā arī šis termiņš ir salāgots ar citu saistīto VRAA pārziņā esošo sistēmu auditācijas pierakstu uzglabāšanas termiņu, lai nodrošinātu homogēnu to pārvaldību, kas ir saskaņā ar VARAM 2023. gada 17. aprīļa iekšējiem noteikumiem “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”. Minēto funkcionalitāti Portālā plānots nodrošināt, sākot ar 2025. gada 1. septembri (noslēguma 35. jautājums).

Ar Ministru kabineta noteikumiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu, kas tiks izdoti saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 18. panta piektās daļas pirmo un otro punktu, saturiski tiks noteikts  personas datu pārlūkošanas tehniskā risinājuma pārzinis, personas datu pārlūkošanas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo apstrādājamo datu apjoms, personas identifikācijas nosacījumi, informācijas aprites kārtība, datu glabāšanas noteikumi un apstrādes kārtība, kā arī institūcijas, kas nodrošinās personas datu sniegšanu personas datu pārlūkošanas pakalpojuma nodrošināšanai.
Šādas informācijas izgūšanas iespējas no valsts informācijas sistēmām pēc datu subjekta pieprasījuma nolūks ir personas tiesības pārvaldīt, aizsargāt, būt informētai par saviem datiem, kas atrodas valsts informācijas sistēmās, nevēršoties valsts pārvaldes institūcijās atsevišķi, bet pieprasot visu informāciju vienkopus – vienas funkcionalitātes ietvaros, tādējādi ietaupot laika resursus un nodrošinot personas tiesības uz personas datu aizsardzību un personas datu pārvaldību.  Funkcionalitātes ietvaros persona (informācijas pieprasītājs) varēs iegūt informāciju no valsts informācijas sistēmām gan par personas datu apstrādi DAGR informācijas sistēmā, gan saņemt informāciju, kas ir par personu, piemēram, tās īpašumā esošie nekustamie īpašumi, transportlīdzekļi u.tml. no valsts informācijas sistēmām, kas būs integrējušās ar DAGR informācijas sistēmu.
Vērts norādīt, ka šīs funkcionalitātes ietvaros personas datu pārzinis attiecīgajiem datiem nemainās (tā ir katra institūcija attiecīgajā valsts informācijas sistēmā, kur šie dati tiek apstrādāti). Portāla pārzinis Portāla auditpierakstos reģistrē tikai ar informācijas atspoguļošanas tehnoloģiskajiem procesiem saistīto informāciju, kura ietver reģistrēto notikumu veicēja personas datus un tikai pēc datu subjekta pieprasījuma izgūst datus apstrādei (pamats – datu subjekta pieprasījums un šos datus atspoguļo portālā Latvija.gov.lv tikai tajā brīdī, kad datu subjekts šādu pieprasījumu veic). Portāla gala lietotājam ir tiesības atteikties no profilēšanas (personalizēta satura piedāvāšanas).

Lai personas datu pārlūkošanas pakalpojumu veidotu un nodrošinātu tā darbību resursu efektīvi (lai valsts pārvaldē racionāli izmantotu pieejamos resursus), personas datu pārlūkošanas pakalpojuma funkcionalitāte tiks ieviesta pakāpeniski, izmantojot tikai DAGR informācijas sistēmu, nodrošinot informācijas piekļuves apjomu, kāds ir izvietots DAGR informācijas sistēmā. Pakāpeniski, īstenojot digitālās transformācijas attīstības projektus (ārvalstu vai nacionālā finansējuma projektus), DAGR informācijas sistēmā pieejamais informācijas apjoms tiks paplašināts vairāku gadu garumā, attiecīgi palielināsies arī personas datu pārlūkošanas pakalpojumā pieejamās informācijas apjoms, par kura attēlojumu portālā pilnveidojumus sadarbībā ar iestādēm kā datu pārziņiem rūpēsies Portāla pārzinis, izmantojot portāla uzturēšanas finanšu līdzekļus, kā arī pieejamos ārvalstu finanšu instrumentus. Pilotprojektā sākotnēji pakalpojumā tiks attēlotas atsevišķas datu kopas no PMLP un UR datiem. Tāpat norādām, ka ne visi dati, kas atrodas valsts informācijas sistēmās, ir tieši saistīti ar personu un tās datiem. Līdz ar to sākotnēji ir jāidentificē datu kopas, kas personai jāatrāda personas datu pārlūkošanas pakalpojuma ietvaros. Iestādes pašas lems par datu kopām, kuras attēlot. Plānots, ka datu kopas ar laiku tiks papildinātas. Galvenais priekšnoteikums ir radīt tiesisko vidi, lai būtu iespējams datu kopas attēlot portālā Latvija.gov.lv, jo patlaban šāda tiesiskā regulējuma nav. Dati netiks dublēti, proti, datu pārlūkošanas pakalpojumā portālā būs vai nu saite uz informācijas saņemšanas vietu, ja iestāde personas datus jau nodrošina e-pakalpojuma veidā, tostarp, ārpus portāla, vai dati tiks attēloti portāla informācijas panelī.

Ņemot vērā, ka portāls turpmāk nodrošinās iestāžu gatavota satura (pakalpojumu apraksti)  atspoguļošanu no VIRSIS, kur savukārt iestādēm atbalstu sniegs VIRSIS pārzinis un atbalsta sniegšanu regulēs VIRSIS normatīvais regulējums, tad šajos noteikumos 12.2.4. apakšpunkts tiek svītrots.

MK noteikumi Nr.400 tiek papildināti ar 18.1 punktu, kur plašāk definēts “portāla gala lietotājs”. Šobrīd MK noteikumu Nr.400 ietvarā ir vispārīga norāde par portāla gala lietotāju, taču ar “portāla gala lietotājs” ir jāsaprot persona – gan fiziska persona (iedzīvotājs), gan tiesību subjekta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā  minēto pilnvarojuma pārbaudi, gan kā jauns portāla gala lietotājs tiek noteikts VPVKAC darbinieks.

Papildus MK noteikumi Nr.400 ar šo Noteikumu projektu tiek papildināti ar 18.2 punktu, ar kuru noteikts, ka portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Atbilstoši faktiskajai situācijai, portāla gala lietotājs šobrīd var piekļūt Portālā ar internetbanku rīku risinājumiem, kā arī ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības identifikācijas līdzekļiem, kas reģistrēti Latvijas Republikā Kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma 8. panta otro un septīto daļu. Šobrīd tie ir: eID karte, eParaksts karte, eparaksts karte+, eParaksts  Mobile un SmartID, kā arī eIDAS, ar ko Portālā identificējas pakalpojumus saņēmēji, kuri ir Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Papildus ar Noteikumu projekta noslēguma 37. punktu paredzēts visus 18.2 punktā minētos elektroniskās identifikācijas līdzekļus izmantot līdz 2024. gada 31.decembrim,  savukārt nodrošinot pakāpenisku pāreju saistībā ar atteikšanos no internetbanku identifikācijas līdzekļu izmantošanas, kam ir salīdzinoši zemāks drošības un augsts riska līmenis,- no 2025. gada 1. janvāra Portāla gala lietotāja darba vietai varēs piekļūt, izmantojot tikai kvalificētus elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai kvalificētus paaugstinātas elektroniskās identifikācijas drošības līdzekļus.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • portāla gala lietotāji
Ietekmes apraksts
1) portāla gala lietotāji, kas vēlēsies izmantot Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma sniegtās iespējas - izgūt datus no valsts informācijas sistēmām par informācijas pieprasītāju un personām, kuru likumiskais pārstāvis tas ir, un aizsargātā veidā minētos datus saņemt oficiālajā elektroniskajā adresē. Pakalpojumu saņēmējam vairs nebūs jāvēršas atsevišķi pie katras institūcijas, kuras rīcībā ir personas dati, taču šī pakalpojuma ietvaros vienuviet būs iespēja saņemt visus tos datus par sevi un no tām valsts informācijas sistēmām, kas būs attiecīgo iestāžu rīcībā, kuras būs integrējušās ar DAGR informācijas sistēmu;
2) portāla gala lietotājiem (fiziskām personām), sākot ar 2025. gada 1. septembri Portāls nodrošinās pielāgota pakalpojuma satura piedāvāšanu. Lai nodrošinātu pielāgota pakalpojuma satura piedāvāšanu, plānots apstrādāt šādus datus: personas kods (unikālais identifikācijas nr.), veiktās darbības, laiks.. Personas datu apstrādes mērķis ir: sniegt lietotājam pakalpojumus, tai skaitā, tādus, kas balstīti uz lietotāja vajadzībām un atbilst lietotāja sagaidāmajam rezultātam.  Lai nodrošinātu plānoto portāla funkcionalitāti, nepieciešams veidot lietotāju darbību datu bāzi, uz kā pamata strādās pielāgota satura algoritms. Ņemot vērā dažādas dzīves situācijas un arī lietotāju vajadzību portālu izmantot 1 līdz 2 reizes gadā (piem., nodokļu nomaksa, pieteikšanās studijām, bērnu dārzu rindas u.c. reāli dzīves notikumi), kas liela daļa nav regulāri - tie var parādīties krietni retāk kā 18 mēnešos, tad lai nodrošinātu datus, ko izmantot profilēšanai, to uzglabāšanas termiņš tiks noteikts 36 mēneši, bet var tikt noteikts īsāks funkcionalitātes projektēšanas laikā.
3) portāla gala lietotāji (VPVKAC darbinieki), kas pilnvarotā e-pakalpojuma ietvaros pieteiks pakalpojumu uz privātpersonas izsniegtās pilnvaras pamata. Ar ieviesto funkcionalitāti Portālā no 2024. gada 1. septembra pilnvarotā e-pakalpojuma pieteikšanas procesā Portālā tikts auditētas gan VPVKAC darbinieka darbības, gan e-pakalpojuma pieteikšana tiks fiksēta pilnvarotāja (fiziskas personas) profilā ar nepārprotamu norādi, ka konkrētā e-pakalpojuma pieteikšanu viņa vārdā ir veicis pilnvarotais VPVKAC darbinieks.
Juridiskās personas
  • portāla gala lietotāji
Ietekmes apraksts
Pakalpojumu saņēmējiem (juridiskām personām (komersantiem)) tiks nodrošināta iespēja Portālā pilnvarot darbībām Portālā juridiskās personas pārstāvi, kā arī Portāls nodrošinās pilnvarojuma pārbaudi Portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi PMLP pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Fizisko personu reģistrs”, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-

4.1.1. Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumi Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”

Pamatojums un apraksts
Saistībā ar izmaiņām turpmāk iestādēm nodrošinot pakalpojumu aprakstu ievadi un aktualizāciju  sistēmā VIRSIS, kas tiks atspoguļoti Portālā, nepieciešams veikt tehniskus precizējumus Ministru kabineta 2017. gada 4.jūlija noteikumus Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

4.1.2. Ministru kabineta 2017. gada 12.septembra noteikumi Nr.546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi”

Pamatojums un apraksts
Saistībā ar pilnvarojuma piešķiršanas un pilnvarojuma pārbaudes funkcionalitāti portālā Latvija.gov.lv, nepieciešams veikt precizējumus Ministru kabineta 2017. gada 12.septembra noteikumos Nr.546 “Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi”, paredzot iespēju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēto tiesību subjektu pārstāvju identifikācijai nepieciešamos datus iegūt no vēl viena datu sniedzēja - Latvijas Zvērinātu notāru padomes. Tādējādi tiks nodrošināts, ka arī ārpus portāla Latvija.gov.lv pilnvarotas personas var izveidot un lietot e-adresi.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

4.1.3. Ministru kabineta noteikumi “Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma noteikumi”

Pamatojums un apraksts
Saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 18. panta piektās daļas 1. un 2. punktu, tiks izdoti MK noteikumi par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu, kur saturiski tiks noteikts personas datu pārlūkošanas pakalpojuma (turpmāk – pakalpojums) tehniskā risinājuma pārzinis (pārziņa pienākumi, atbildība, funkcijas un uzdevumi), pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo apstrādājamo datu (turpmāk – dati) apjomu, personas identifikācijas nosacījumus, informācijas aprites kārtību starp valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv (turpmāk – Portāls) pārzini un institūcijām, kuru pārziņā esošajās valsts informācijas sistēmās ir dati, datu glabāšanas noteikumus, datu apstrādes kārtību, institūcijas, kas nodrošina personas datu sniegšanu pakalpojuma nodrošināšanai, platformas (IKT risinājuma – Pakalpojuma) finansēšanas kārtību.
Atbildīgā institūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32015L2366
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2366 ES par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK
Apraksts
Direktīva paredz:
1) noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis izšķir maksājumu pakalpojumu sniedzēju kategorijas;
2) nosacījumu pārredzamību un informēšanas prasībām attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem;
3) kā arī maksājumu pakalpojumu lietotāju un maksājumu pakalpojumu sniedzēju attiecīgās tiesības un pienākumi saistībā ar maksājumu pakalpojumu sniegšanu kā pastāvīgu nodarbošanos vai darījumdarbību.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2015/2366 ES par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
97.pants
18.punkts
Pārņemtas pilnībā
neparedz stingrākas prasības
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Noteikumu projekta 18.punkts noteic portāla gala lietotāja iespēju piekļūt lietotāja darba vietai portālā Latvija.gov.lv, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šāds risinājums ir jau ieviests kopš 2008. gada, taču ar 2025. gada 1. janvāri šāds risinājums portāla lietotājiem, lai piekļūtu portāla Latvija.gov.lv darba vietai, vairs nebūs pieejams, tā vietā nodrošinot piekļuvi portālam Latvija.gov.lv tikai ar kvalificētiem vai kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Zvērinātu notāru padome
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/2b129e9f-545c-4fbe-a854-0cf776a4b6e5

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta, ievietojot noteikumu projektu un tā anotāciju sabiedriskai apspriešanai TAP portālā laika periodā no 07.07.2023. līdz 21.07.2023. Priekšlikumi un iebildumi par noteikumu projektu un tā anotāciju netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Ekonomikas ministrija
  • Latvijas Zvērinātu notāru padome
  • Valsts pārvaldes iestādes (valsts pārvaldes pakalpojumu turētāji)
  • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Noteikumu projekta 3.5.1 apakšpunktā noteiktā risinājuma nodrošināšanā tiks iesaistīti - Ventspils valstspilsētas pašvaldība (pakalpojumu vadības sistēmas pārzinis), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Latvijas Zvērinātu notāru padome kā datu sniedzēji pilnvarojuma funkcionalitātes nodrošināšanai Portālā.

Pilnvarojuma pārbaudei datus risinājumā tiešsaistē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs un  
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošinās, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR).

Latvijas Zvērinātu notāru padome pilnvarojuma datu sniegšanas funkcionalitāti izstrādās AVIS/Latvija.lv/VPVKAC projekta ietvaros.
Pilnvarojuma funkcionalitātes izstrādi un ieviešanu Portālā veiks Valsts reģionālās attīstības aģentūra AVIS/Latvija.lv/VPVKAC projekta ietvaros. Pēc projekta noslēguma pilnvarošanas risinājuma uzturēšanai un attīstībai finansējums tiks pieprasīts 2024. gadā MK normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši MK 2021. gada 15. janvāra rīkojumā Nr.28 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 57.0. versija)" noteiktajam. 
VPVKAC lietotā pakalpojumu valdības sistēma ar pilnvarojuma risinājumu tiks integrēta Atveseļošanās un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) projektā "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu” un ANM projektā "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts".

Valsts pārvaldes institūcijām, kas sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, administratīvais slogs paliek nemainīgs, jo noteikumos tiek precizēts, kur iestādēm turpmāk veikt valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstīšanu - tā veicama sistēmā VIRSIS. Tāpat Ekonomikas ministrijai administratīvais slogs paliek nemainīgs, turpmāk dzīves situāciju apraksti būs ievietojami un aktualizējami sistēmā VIRSIS. Funkcionalitātes pārcelšanu un datu migrēšanu no Valsts informācijas sistēmu savietotāja (viss.gov.lv) uz sistēmu VIRSIS nodrošinās VARAM un VRAA ERAF projektu Nr.2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” un AVIS/Latvija.lv/VPVKAC aktivitāšu īstenošanas rezultātā.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Veicot novērtējumu par ietekmi uz datu apstrādi (NIDA), tika izvērtēts, ka personas datu apstrādes nolūks ir: nodrošināt pakalpojuma saņēmējam iespēju prioritizēti, ērti un viegli saņemt nepieciešamos pakalpojumus (profilēšana). To paredzēts realizēt, nodrošinot personas datu pārlūkošanas pakalpojumu, kurā pieejams plašāks valsts reģistru datu apjoms par lietotāju. Tiks veikta datu pārlūkošanas pakalpojuma integrācija ar mākslīgo intelektu, lai uzlabotu Portālā sniegto pakalpojumu efektivitāti.
Tiks apstrādāti personas dati, kas būs pieejami personas datu pārlūkošanas pakalpojumā.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Ar Noteikumu projektu plānots Portālā:
1) paplašināt iespēju Portālā piekļūt personas datu pārlūkošanas pakalpojumam;
2) iespēju Portālā nodrošināt pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma
pārbaudi Portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi PMLP pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmā “Fizisko personu reģistrs, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
3) nodrošināt iespēju Portālā elektroniski identificētam portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošināt Portāla satura personalizāciju, lai nodrošinātu pielāgotu pakalpojumu saraksta piedāvāšanu. Portāla gala lietotājam ir nodrošināta iespēja atteikties no satura personalizācijas.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Portālā tiek ievērotas MK 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" prasības attiecībā uz piekļūstamību un Portālā ir pieejams piekļūstamības paziņojums https://latvija.gov.lv/Content/Pieklustamiba. Portālā visa jaunā un plānotā funkcionalitāte tiek un tiks izstrādāta, ievērojot piekļūstamības prasības. Attiecībā uz Portāla sadaļām, kuras šobrīd vēl ir pieejamas iepriekšējā Portāla tehnoloģiskajā versijā (izstrādāta 2013.gadā) vērojamas atkāpes no piekļūstamības prasību izpildes, kas minēts arī piekļūstamības paziņojumā. 2023.gada laikā visas iepriekšējās versijas Portāla sadaļas un tajā pieejamie iestāžu nodrošinātie e-pakalpojumi tiks pārstrādāti modernizētajā Portāla versijā, kura atbilst piekļūstamības prasībām.
Attiecībā uz tiešsaistes maksājumu veikšanu skaidrojam, ka Portāls nenodrošina maksājumu veikšanu, bet gan apkopotā veidā koplietošanas risinājumā “Maksājumu modulis” pakalpojuma lietotājam piedāvā izvēlēties tam nepieciešamo maksājuma pakalpojuma sniedzēju un lietotājs tiek pārvirzīts uz maksājuma pakalpojuma sniedzēja vietni vai lietotni, kurā tiek veikts maksājums. Attiecīgi, pienākums nodrošināt maksājumu procesa atbilstību Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumam ir vēršams pret maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. VRAA nodrošinātajā koplietošanas komponentē “Maksājumu modulis” tiek ievērotas piekļūstamības prasības un 2023.gada otrajā pusē ir uzsākts darbs pie jaunas versijas izstrādes.

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Veicot pakalpojuma saņēmēja (portāla gala lietotāja) profilēšanu, tiks pielietota uz datiem un faktiem balstīta pieeja. Tematiski tiks piedāvāti visi jau iepriekš lietotāja izmantotie, saistītie vai izrietošie pakalpojumi, uzlabojot lietotāja pieredzi. Tiek pieņemts, ka vēsturiskā informācija ļauj izvirzīt lietotājiem atbilstošākos un ērtāk sasniedzamos pakalpojumus.
Tehnoloģiski pakalpojums tiek sniegts slēgtā kontrolētā vidē, kura paredz jebkuras pieejas kontroli, reģistrāciju auditpierakstos, datu transportēšanu šifrētā veidā. Risinājums ir klasificēts kā paaugstinātas drošības sistēma, ir veikts ārējais ielaušanās (drošības noturības) audits. Sistēmas ekspluatācija tiek veikta atbilstoši ISO 27001 drošības pārvaldības standarta prasībām. Detalizēts sistēmas drošības nodrošināšanas apraksts ir pieejams sistēmas dokumentācijā (ierobežotas pieejamības statuss).

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi