Anotācija (ex-ante)

22-TA-3012: Likumprojekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Nacionālās kiberdrošības likums" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
ES dokuments
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Likumprojekts “Nacionālās kiberdrošības likums” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes ... Direktīvas (ES) Nr. ..., ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīvu Nr. 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā, (turpmāk – NIS2 direktīva) noteiktos pasākumus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Līdz ar NIS2 direktīvas pieņemšanu tiek veiktas apjomīgas izmaiņas Informācijas tehnoloģiju drošības likumā (turpmāk - ITDL) ietvertajā regulējumā. Ņemot vērā to, ka grozījumu apjoms ITDL pārsniedz pusi no pašreiz spēkā esošā likuma normu apjoma, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 66. punktu, tiek izstrādāts jauns likumprojekts.
Jomās, kuras nav NIS2 direktīvas tvērumā, saturiski saglabāts Informācijas tehnoloģiju drošības likuma (turpmāk – ITDL) regulējums.
Likumprojekta izstrādes nepieciešamība pamatojama arī  uz Aizsardzības ministrijas izstrādātā un 2022. gada 6.jūnijā Ministru kabinetā pieņemtā informatīvā ziņojuma “Par valsts kiberdrošības pārvaldības uzlabošanu” (21-TA-1699 IP) Ministru kabineta protokollēmuma 8. punktu, kas nosaka, ka Aizsardzības ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim nepieciešams izstrādāt informatīvā ziņojuma priekšlikumu ieviešanai nepieciešamos grozījumus tiesību aktos un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Likumprojektā aktualizēti Aizsardzības ministrijas un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienības (turpmāk – CERT.LV) uzdevumi un tiesības kontekstā ar jaunizveidojamo Nacionālo kiberdrošības centru.
Likumprojektā iekļautas NIS2 direktīvā noteiktos pasākumus kiberdrošības veicināšanai attiecībā uz būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, nacionālo rīcībpolitiku kiberdrošības jomā (nacionālo kiberdrošības stratēģiju, kiberkrīžu pārvaldību) un rīcību informācijas tehnoloģiju drošības incidentu gadījumā.
Likumprojektā ietverts deleģējums datu koplietošanas centru drošības prasību definēšanai, izstrādājot atsevišķus MK noteikumus.
Likumprojektā no jauna iekļauti deleģējumi arī vienotā valsts interneta apmaiņas punkta (GLV-IX) pakalpojumu saņemšanai, valsts informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un interneta resursu aizsardzībai pret pakalpojumatteices uzbrukumiem, kā arī instrukcijas izstrādei par pievienošanos publiskam atribūcijas paziņojumam vai par tā iniciēšanu.

Likumprojekts izstrādāts uz Informācijas tehnoloģiju drošības likuma bāzes, aktualizējot un precizējot normas, kā arī papildinot ar jaunām saistībām, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Likumprojektā paredzēta Nacionālā kiberdrošības centra izveide (5. pants), kā arī izklāstīti Aizsardzības ministrijas un CERT.LV uzdevumi un tiesības kontekstā ar jaunizveidojamo  Nacionālo kiberdrošības centru (5., 6. un 7. pants), nosakot veicamos uzdevumus, sadarbības ietvarus un tiesības.

Atšķirībā no spēkā esošā Informācijas tehnoloģiju drošības likuma, Likumprojektā pilnveidots vienību loks, uz ko attiecināmas specifiskas informācijas drošības prasības, aizstājot pamata pakalpojumu un digitālo pakalpojumu sniedzēju subjektu kopumu ar būtisko pakalpojumu un svarīgo pakalpojumu sniedzēju kopumu. Būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēji definēti Likumprojekta 15. un 16. pantā. Būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem ir noteiktas prasības rīcībai informācijas tehnoloģiju drošības incidenta gadījumā.

Ņemot vērā, ka Nacionālajam kiberdrošības centram būs uzraugošas funkcijas pār būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, Likumprojektā noteiktas prasības šo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tiesības Aizsardzības ministrijai noteikt sankcijas to neizpildes gadījumā – tiesības izdot administratīvu aktu (7. panta 3.apakšpunktā). Detalizēta administratīvo aktu noteikšanas kārtība tiks iestrādāta saistītos Ministru kabineta noteikumos.

Likumprojekta 40. pantā noteikti personas datu apstrādes kritēriji, kas saistīti ar notikušu vai potenciālu kiberincidentu novēršanu, analīzi kontekstā ar citiem kiberincidentiem, sadarbību ar nacionālajiem un starptautiskajiem partneriem kiberincidentu novēršanā, kā arī iespējamu kiberincidentu novēršanas institūciju sadarbību ar Latvijas Republikas Zemessardzi.

Lai nodrošinātu Likumprojekta subjektu atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstību minimālajām drošības prasībām, tā 23. pantā iestrādātas pamata prasības kiberdrošības pārvaldībai, apmācībām, kā arī atbildībai, konstatējot ievainojamību, nepilnību vai notiekošu kiberincidentu. Kā jauninājums Likumprojekta 25. pantā ietverta valsts un pašvaldību iesaiste koordinētā ievainojamību atklāšanas procesā nolūkā veicināt šo institūciju kiberdrošību un izpratni. Likumprojekta 18. pantā noteikts, ka valsts un pašvaldību institūciju informācijas sistēmas uztur Ministru kabinetam noteiktām prasībām atbilstošos datu centros, tādējādi ietverot deleģējumu datu koplietošanas centru drošības prasību definēšanai, izstrādājot atsevišķus Ministru kabineta noteikumus. Savukārt Likumprojekta 31. pantā noteikta informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras aizsardzības pamatpasākumi, ko detalizēti atrunā Ministru kabineta noteikumos. Likumprojekta 21. panta pirmajā daļā noteikti elektronisko sakaru komersantu pienākumi.

Likumprojekta 13. pants nosaka kārtību kādā izveido Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi.

Likumprojektā iekļautas NIS2 direktīvas noteiktās prasības un pasākumi kiberdrošības veicināšanai attiecībā uz būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, nacionālo rīcībpolitiku kiberdrošības jomā (nacionālo kiberdrošības stratēģiju, kiberkrīžu pārvaldību) un rīcību informācijas tehnoloģiju drošības incidentu gadījumā, papildinot nacionāli noteiktās prasības. Likumprojekta 36. pantā noteikta kārtība liela mēroga informācijas tehnoloģiju drošības incidentu un krīžu vadībai, nosakot atbildības sadalījumu, sadarbības ietvarus un gatavības veicināšanas pasākumus (apmācības, izspēles, kiberincidentu krīzes vadības plāna sagatavošanu). Likumprojekta 38. pants paredz rīcībpolitikas dokumenta – Nacionālās kiberdrošības stratēģijas – izstrādi, ietverot kiberdrošības pārvaldības stratēģiskos mērķus un modeli, tās īstenošanai nepieciešamos resursus, saistītos rīcībpolitikas dokumentus, kiberdrošības pārvaldībā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu lomu sadalījumu, kā arī sadarbības mehānismus (gan nacionāli, gan starptautiski). Lai nodrošinātu Nacionālajā kiberdrošības stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi, kā jauninājums 38. panta 5. daļā ietverta prasība regulāri informēt Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi par to izpildes statusu.

Likumprojektā no jauna iekļauti deleģējumi arī vienotā valsts interneta apmaiņas punkta (GLV-IX) pakalpojumu saņemšanai, valsts informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un interneta resursu aizsardzībai pret pakalpojumatteices uzbrukumiem, kā arī instrukcijas izstrādei par pievienošanos publiskam atribūcijas paziņojumam vai par tā iniciēšanu. Likumprojekta 30. pantā noteikta kārtība, kādā lemj par valsts informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un interneta resursu aizsardzību pret pakalpojumatteices uzbrukumiem un aizsardzības pakalpojumu saņemšanu. Likumprojekta 39. pantā noteikta kārtība vienotā valsts interneta apmaiņas punkta (GLV-IX) pakalpojumu saņemšanai, kur paredzēta saistītu Ministru kabineta noteikumu izstrāde pakalpojumu saņemšanas kārtības un pakalpojumu saņēmēju (subjektu) noteikšanai. Likumprojekta 35. pantā ietvertas tiesības Ministru kabinetam noteikt kārtību par pievienošanos publiskam atribūcijas paziņojumam vai par tā iniciēšanu, kas ļaus atvieglot un pilnveidot paziņojumu saskaņošanu un izplatīšanu, ņemot vērā gan kiberincidentu skaita pieaugošo tendenci, gan starptautisko organizāciju un sabiedroto valstu arvien aktīvāku atribūcijas paziņojumu izplatīšanu.
 
Risinājuma apraksts
-
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Saskaņā ar CERT.LV provizoriskajām aplēsēm ar jaunu CERT.LV amata vietu izveidi un uzturēšanu saistītās izmaksas (tajā skaitā darba vietu iekārtošana un aprīkošana ar darba veikšanai nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem, telefonsakaru nodrošināšana, darbam nepieciešamās programmatūras iegāde, personāla kvalifikācijas celšana u.c. izdevumi) laikposmā no 2022. līdz 2025. gadam būs aptuveni 1 887 417 euro. Izdevumi, kas saistīti ar papildu personāla piesaistei nepieciešamo darba vietu iekārtošanu un uzturēšanu, personāla apmācībām un citiem iepriekš minētajiem papildu izdevumiem AM jaunveidojamajā departamentā tiks segti esošā AM budžeta ietvaros.
Jaunveidojamā Nacionālā kiberdrošības centra personāla un citas izmaksas tiks finansētas no valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un/vai 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” atkarībā no izvēlētā institucionālā risinājuma esošā AM budžeta ietvaros, precizējot bāzes izdevumus 2023.–2025. gadam. Aprēķini atlīdzībai 2022.–2025. gadam tika veikti, ņemot vērā bāzes algas apmēru 2022. gadam.

Detalizēta informācija par AM un CERT.LV personāla amata vietu skaita izmaiņām un atalgojuma palielinājumu ir iekļauta AM informatīvajā ziņojumā 21-TA-1699 "Par valsts kiberdrošības pārvaldības uzlabošanu" (pieņemts Ministru kabineta 07.06.2022. sēdē, prot. Nr. 30., 4.§) (ierobežotas pieejamības informācija).

4.1.1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

Pamatojums un apraksts
Izstrādāts, lai noteiktu, ka Nacionālā kiberdrošības centra darbību nodrošina Aizsardzības ministrija.
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija

4.1.2. Ministru kabineta noteikumu projekts "Nacionālā kiberdrošības centra nolikums"

Pamatojums un apraksts
Izstrādāts, lai noteiktu Nacionālā kiberdrošības centra sastāvu, kompetenci un uzdevumus.
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija

4.1.3. Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām””

Pamatojums un apraksts
Izstrādāts, lai noteiktu minimālās kiberdrošības prasības Nacionālā kiberdrošības likuma subjektiem.
Atbildīgā institūcija
Aizsardzības ministrija

4.1.4. Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā Latvija iniciē vai pievienojas publiskam kiberincidenta atribūcijas paziņojumam”

Pamatojums un apraksts
Izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā Latvija iniciē publisku kiberincidenta atribūcijas paziņojumu vai pievienojas citas valsts, Eiropas Savienības vai starptautiskās organizācijas iniciētam publiskam kiberincidenta atribūcijas paziņojumam.
Atbildīgā institūcija
Ārlietu ministrija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
-
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
-
Apraksts
Eiropas Parlamenta un Padomes .... Direktīva (ES) Nr. ...., ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīvu (ES) Nr. 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (NIS2 direktīva).

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts
Projekta 1. panta 1. apakšpunkts.
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 2. pants
Projekta 3. panta 1. daļa
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 3. panta 2. punkts
Projekta 1.panta 15.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas  6. panta 4. punkts
Projekta 1.panta 4.apakšpunkts 
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   6. panta 6. un 7. punkts
Projekta 1.panta 5.apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   6. panta 8. punkts
Projekta 1. panta 7. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   6. panta 9. punkts
Projekta 1. panta 11. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   6. panta 10. punkts
Projekta 1. panta 10. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   6. panta 15. punkts
Projekta 1. panta 3. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas    7. pants
Projekta 19. pants
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   8. pants un 28. pants
Projekta 4. panta 4.3.11. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas   9. pants un 13. panta 2. daļa
Projekta 18. pants
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 10. un 11. pants
Projekta 6. pants
Pārņemtas daļēji
-
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas    12. ants (arī 6. panta 1. un 2. daļa)
Projekta 9. panta 10. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas    14. pants
Projekta 9. panta 9. apakšpunkts
Pārņemtas daļēji
-
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 19. pants
Projekta 9. panta 11. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 20. panta 4c daļa
Projekta 10. panta 3. daļa
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 20. panta 5. daļa
Projekta 10. panta 4. daļa
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 20. panta 9. daļa
Projekta 4. panta 4.3.12. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 20. un 21. pants
Projekta 11. panta 4. daļa
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 23. pants
Projekta 12. pants
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 23. pants
Projekta 12. pants
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 28. ants
Projekta 10. panta 4. daļas 1. apakšpunkts
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 32. panta 2. daļa
Projekta 11. panta 6. daļa
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 32. panta 4. daļa
Projekta 11. panta 7. daļa
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Direktīvas 35. pants un 2. panta 12. daļa
Projekta 14. pants
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
-
Skaidrojums
Likumprojekts ievietots publiskai apspriešanai 2022. gada 10.oktobrī.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi