Anotācija (ex-ante)

23-TA-1653: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Satiksmes ministrijas iniciatīva, Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgums un Ministru kabineta 2022.gada 24.maija noteikumi Nr.316 “Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas atmaksas kārtība Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz piešķirt Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu 25 000 euro apmērā, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) kompensāciju Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem 2023.gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2021.gada 15.jūnijā spēkā stājās Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras (turpmāk - Aģentūra) mītnes līgums, kurā noteikts, ka Aģentūras štata darbinieki un norīkotie eksperti, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, pienākumu pildīšanas laikā ir atbrīvoti no PVN maksāšanas, kas ir iekļauts personiskajām vajadzībām paredzēto preču un pakalpojumu cenā, ja šīs preces un pakalpojumi ir uzskaitīti A pielikumā un čeka vai rēķina vērtība ar PVN nav mazāka par 50 euro.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumu Nr. 316 “Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas atmaksas kārtība Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem” (turpmāk – noteikumi) 12.punktu, finansējums noteikumu 9.punktā minētā uzdevuma izpildei tiek nodrošināts no resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas.
Risinājuma apraksts
Satiksmes ministrija izvērtē Aģentūras darbinieku un norīkoto ekspertu PVN kompensēšanas pieteikumu atbilstību noteikumu prasībām, pieņem lēmumu un izdod administratīvo aktu par pieteikumā norādītās PVN summas kompensēšanu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu kompensēt nodokli, veicot PVN nodokļa kompensācijas izdevumu apkopošanu saskaņā ar apmēru apliecinošiem dokumentiem.
Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām Likumā par valsts budžetu 2023.gadam par rīkojuma projekta minēto līdzekļu piešķiršanu atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Pamatojoties uz Finanšu ministrijas rīkojumu par apropriācijas pārdali, Satiksmes ministrija veiks PVN kompensāciju no valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” uz kompensācijas pieteikuma iesniedzēja pieteikumā norādīto bankas kontu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
25 000
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
25 000
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
25 000
25 000
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
25 000
25 000
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-25 000
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-25 000
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
25 000
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Lai nodrošinātu PVN kompensāciju Aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem 2023.gadā, provizoriskais kopējais nepieciešamais finansējums 2023.gadā ir 50 000 euro. Ar Ministru kabineta 2023. gada 10. marta rīkojumu Nr. 127 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (prot. Nr. 13, 10. §) šim mērķim jau ir piešķirti 25 000 euro. Periodā no 01.01.2023. līdz 30.06.2023. Aģentūras darbinieku un norīkoto ekspertu personiskajām vajadzībām iegādāto preču un pakalpojumu PVN kompensācijai ir izlietoti 21 758,27 euro.
Aģentūrā strādā 25 darbinieki un norīkotie eksperti, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji. Pienākumu pildīšanas laikā viņi ir atbrīvoti no PVN maksāšanas, kas ir iekļauts personiskajām vajadzībām paredzēto preču un pakalpojumu cenā, ja čeka vai rēķina vērtība ar PVN nav mazāka par 50 euro. Plānotais personiskajām vajadzībām paredzēto preču un pakalpojumu iegādes apmērs uz vienu darbinieku vidēji līdz 2 000 euro 2023.gadā.
Papildu nepieciešamais finansējums PVN kompensācijai 2023.gadā plānots 25 000 euro apmērā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
25 000 euro Satiksmes ministrijai paredzēts piešķirt no resora “74. Gadskārtējā  valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Satiksmes ministrija pieprasījumus līdzekļu piešķiršanai Finanšu ministrijā iesniegs ne biežāk kā reizi ceturksnī atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram, nepārsniedzot maksimālo apmēru.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5.punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. 

Projekta izstrādē iesaistītā institūcija - Satiksmes ministrija.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • Finanšu ministrija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi