Anotācija (ex-ante)

21-TA-505: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
ES dokuments
Apraksts
Komisijas 2021. gada 30. aprīļa Deleģētā direktīva (ES) 2021/1206, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai (turpmāk – Deleģētā direktīva 2021/1206).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir mazināt šaubas par to, ka Latvijas tiesību sistēmā ir pārņemta Deleģētā direktīva 2021/1206.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
1) Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 34 “Kuģu aprīkojuma noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 34) 4. punktā ir minēta valsts akciju sabiedrība “Latvijas Jūras administrācija”. Kopš 2020. gada 23. decembra Latvijas Jūras administrācijas tiesiskā forma ir nevis valsts akciju sabiedrība, bet valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

2) MK noteikumu Nr. 34 33. punktā ir noteikts, ka kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas procedūras veic paziņotās institūcijas, kas atbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām. No šī punkta izriet, ka cita starpā kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas struktūrām ir jānodrošina, ka testēšanas laboratorijas, kuras tiek izmantotas atbilstības novērtēšanas nolūkā, atbilst standartam EN ISO/IEC 17025:2017:

- saskaņā ar MK noteikumu Nr. 34 33. punktu kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas procedūras veic paziņotās institūcijas;
- saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumu Nr. 1376 “Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā” 12. punktu par paziņoto institūciju var kļūt tikai nacionālajā akreditācijas institūcijā, tas ir, valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, akreditēta institūcija;
- saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumu Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi” 3. punktu par akreditētu institūciju var kļūt tikai tāda institūcija, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk – Regula Nr. 765/2008) noteiktajām prasībām;
- saskaņā ar Regulas Nr. 765/2008 2. panta 10. punktu, lai institūcija varētu tikt akreditēta, tai ir jāatbilst saskaņotajiem standartiem;
- ar 2018. gada 9. marta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēto Komisijas paziņojumu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 768/2008/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanu attiecīgo saskaņoto standartu sarakstā ir iekļauts standarts EN ISO/IEC 17025:2017, savukārt ar Komisijas 2020. gada 3. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1835 par saskaņotajiem akreditācijas un atbilstības novērtēšanas standartiem standarta EN ISO/IEC 17025:2017 iepriekšējā redakcija, proti, standarts EN ISO/IEC 17025:2005, kopš 2021. gada 1. jūlija no minētā saraksta ir svītrots.

Tādējādi Latvijas tiesību sistēmā pēc būtības jau ir pārņemta Deleģētā direktīva 2021/1206, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvā 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (turpmāk – Direktīva 2014/90) minētā atsauce uz standartu EN ISO/IEC 17025:2005 (veco standartu) tiek aizstāta ar atsauci uz standartu EN ISO/IEC 17025:2017 (jauno standartu).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
MK noteikumu Nr. 34   4. punktā minētā Latvijas Jūras administrācijas tiesiskā forma “valsts akciju sabiedrība” neatbilst faktiskajai Latvijas Jūras administrācijas tiesiskajai formai “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.
 
Risinājuma apraksts
Aizstāt MK noteikumu Nr. 34   4. punktā vārdus “akciju sabiedrība” ar vārdiem “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”.
Problēmas apraksts
Lai gan Deleģētā direktīva 2021/1206 Latvijas tiesību sistēmā pēc būtības jau ir pārņemta, par to var rasties šaubas, jo:

- MK noteikumu Nr. 34 3. pielikumā nav Direktīvas 2014/90 III pielikuma 19. punktam atbilstošas tiešas atsauces uz attiecīgo standartu;

- MK noteikumu Nr. 34 33. punktā nav atsauces uz vispārīgajiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas institūciju jomā, no kuriem izriet, ka visām paziņotajām institūcijām, tātad arī kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas struktūrām, ir jānodrošina, ka testēšanas laboratorijas, kuras tiek izmantotas atbilstības novērtēšanas nolūkā, atbilst standartam EN ISO/IEC 17025:2017.
Risinājuma apraksts
Papildināt MK noteikumu Nr. 34 33. punktu ar atsauci uz vispārīgajiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas institūciju jomā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Ir izvērtēts alternatīvs risinājums saistībā ar Deleģēto direktīvu 2021/1206 Latvijas normatīvajos aktos nekādas izmaiņas neveikt, jo attiecīgā direktīva Latvijas tiesību sistēmā pēc būtības jau ir pārņemta. Šī alternatīva netika izvēlēta, jo, ja MK noteikumu Nr. 34 33. punkts netiks papildināts ar atsauci uz vispārīgajiem normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas institūciju jomā, pastāvēs lielāka varbūtība, ka pret Latviju tiks ierosināta pārkāpuma procedūra par Deleģētās direktīvas 2021/1206 nepārņemšanu.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

MK noteikumu Nr. 34 11., 23. un 55. punktā ir atsauces uz Regulu Nr. 765/2008. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulas (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 (turpmāk – Regula 2019/1020) 39. panta 1. punkta 1. apakšpunktu ir grozīts Regulas Nr. 765/2008 nosaukums, ar 4. apakšpunktu – svītroti Regulas Nr. 765/2008 panti, uz kuriem ir atsauces MK noteikumu Nr. 34 23. un 55. punktā. Tomēr projektā nav ietverti ar Regulas 2019/1020 ieviešanu saistīti grozījumi (atsauču precizējumi), jo vēl nav pieņemti atbilstoši grozījumi vispārīgajos normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas institūciju jomā, piemēram, Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 673 “Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi” joprojām ir atsauces tikai uz Regulu 765/2008 (ar veco nosaukumu), un nav atsauču uz Regulu 2019/1020. Kamēr nav veikti atbilstoši grozījumi, saskaņā ar Regulas 2019/1020 39. panta 2. punktu MK noteikumu Nr. 34 23. un 55. punktā ietvertās atsauces uz svītrotajiem Regulas Nr. 765/2008 pantiem ir jālasa saskaņā ar atbilstības tabulu Regulas 2019/1020 III pielikumā.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas struktūras.
Ietekmes apraksts
Tā kā projekts nekādus jaunus pienākumus vai atvieglojumus nenosaka, tas nevienu sabiedrības grupu principā neietekmē, tomēr projekts uzlabo tiesību normu sistēmu, kā rezultātā kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanas struktūrām kļūs skaidrāks, kāds regulējums uz tām attiecas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.1. Saistības pret Eiropas Savienību

Vai ir attiecināms?
ES tiesību akta CELEX numurs
32021L1206
ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021. gada 30. aprīļa Deleģētā direktīva (ES) 2021/1206, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 261, 22.07.2021)
Apraksts
Deleģētā direktīva 2021/1206 groza Direktīvā 2014/90 norādīto atsauci uz standartu EN ISO/IEC 17025.
Deleģētā direktīva 2021/1206 Latvijas tiesību sistēmā ir jāpārņem līdz 2022. gada 31. janvārim, attiecīgi projekts jāpieņem ne vēlāk kā pēdējā Ministru kabineta sēdē pirms šī datuma.

5.2. Citas starptautiskās saistības

Vai ir attiecināms?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, izdevējinstitūcija, numurs, veids un nosaukums
Komisijas 2021. gada 30. aprīļa Deleģētā direktīva (ES) 2021/1206, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 261, 22.07.2021)
ES TA panta numurs
Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš A minēto
Tiek pārņemts pilnībā vai daļēji
Vai B minētais paredz stingrākas prasības un pamatojums
A
B
C
D
Deleģētās direktīvas 2021/1206 1. pants
Projekta 2. punkts.

Deleģētās direktīvas 2021/1206 1. pantā minētais jaunais standarts EN ISO/IEC 17025:2017 ir daļa no projekta 2. punktā minētajām “prasībām, kas paziņotajām institūcijām ir noteiktas vispārīgajos normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas institūciju jomā”
Pārņemtas pilnībā
Projekts stingrākas prasības neparedz.
Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ?
-
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem
-
Cita informācija
-
Skaidrojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. punktu sabiedrības līdzdalība šī projekta izstrādē nav obligāta, jo projekts nav tāds, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskas iniciatīvas. Projekts satur tikai precizējoša rakstura grozījumus.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi