Anotācija (ex-ante)

22-TA-3132: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 33.§) „Informatīvais ziņojums „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”” (turpmāk – 2022.gada 4.oktobra protokollēmums) 14.punktā doto uzdevumu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Tiesību akta projekts izstrādāts, lai izpildītu 2022.gada 4.oktobra protokollēmuma 14.punktā doto uzdevumu, tādējādi nodrošinot finansējuma pārdali citiem augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektiem, tai skaitā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Leļļu teātris” (turpmāk – Leļļu teātris) ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” audiovizuālās vadības sistēmas izbūves segšanai 817 466 euro apmērā, no tiem 15 592 euro no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 76.§) „Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” (turpmāk – 2021.gada 14.decembra protokollēmums) 4.punktu, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu investīciju veikšanai kultūras infrastruktūrā Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28 42.§) „Informatīvais ziņojums „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” (turpmāk – 2021.gada 18.marta protokollēmums) tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana ar Covid-19 krīzes seku pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai 2021. un 2022.gadā sadalījumā pa ministrijām atbilstoši informatīvā ziņojuma „Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) tabulai Nr.1 „Ministriju iesniegtā informācija par nepieciešamo finansējumu augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” (turpmāk – tabula Nr.1). Atbilstoši informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 norādītajai informācijai Kultūras ministrija 2021.gadā un 2022.gadā pieprasīja līdzekļus 22 467 737 euro apmērā kultūrizglītības iestādēm, profesionālās mākslas iestādēm un mantojuma iestādēm. Saskaņā ar 2021.gada 18.marta protokollēmuma 4.punktu tiek atbalstīti investīciju projekti atbilstoši Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam, ka budžetu investīcijas ir budžetu izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kuru rezultātā tiek radīts jauns pamatlīdzeklis, ieguldījuma īpašums vai nemateriālais ieguldījums vai kuri uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli (aktīva pārbūve, restaurācija vai atjaunošana) tā lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā aktīva īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, kā arī atbalstāmi izdevumi par pakalpojumiem, ja tie nepieciešami projektu vadības nodrošināšanai. Vienlaikus 2021.gada 18.marta protokollēmuma 6.punkts nosaka, ka tiek atbalstīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistīti augstas gatavības projekti, kuri ir vienreizēji, terminēti, to īstenošana tiek uzsākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi, ievērojot informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 noteikto maksimālo finansējuma kopējo apmēru un sadalījumā pa gadiem, nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem turpmākajos gados, un ministrijām jānodrošina minēto nosacījumu izpilde.

2021.gada decembrī Kultūras ministrija sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdē informatīvo ziņojumu „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu” kas sagatavots, lai informētu par Kultūras ministrijai piešķirtā finansējuma izlietojumu 2021.gadā. Ņemot vērā, ka radās problēmas iepirkumu veikšanas procesā augstas gatavības projektos profesionālās izglītības kompetences centram „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālā Mākslu vidusskola” un profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” un Latvijas Mākslas akadēmijai prototipēšanas darbnīcu „Riga Makerspace” aprīkojuma iegādei Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, iepirkumi netika pabeigti informatīvajā ziņojumā noteiktajā laikā.

Lai risinātu radušos situāciju, Kultūras ministrija ierosināja 2021.gadā nepieprasīto finansējumu 991 151 euro apmērā piešķirt 2022.gadā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 plānotajam finansējumam papildus plānotajam 2022.gada 12 276 194 euro finansējumam, no kura 10 673 414 euro Kultūras ministrija jau bija pieprasījusi, bet par 1 602 780 euro vēl nebija iesniegusi pieprasījumus, jo augstas gatavības projektos vēl nebija noslēgušās iepirkumu procedūras.

Saskaņā ar 2021.gada 14.decembra protokollēmuma 4.1.apakšpunktu 918 372 euro tika paredzēti profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa Meža ielā 15, Rīgā, 2. un 4. stāva telpu pārbūvei.

Ņemot vērā, ka citos profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” pārbūves objektos ir radies sadārdzinājums, savukārt 2. un 4.stāva telpu pārbūves iepirkums ir būtiski iekavējies, Kultūras ministrija, risinot visu kultūras nozares infrastruktūras projektu sadārdzinājumus, sagatavoja un iesniedza izskatīšanai Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra sēdē informatīvo ziņojumu „Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem”, rosinot Meža ielā 15, Rīgā, 2. un 4.stāva telpu pārbūvei paredzēto summu, t.i., 918 372 euro, novirzīt Leļļu teātra un Rundāles pils muzeja pārbūves darbu veikšanai.

Ar Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra protokollēmuma 14.punktu tika atbalstīts Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 14.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 76.§) „Informatīvais ziņojums „Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”” 4.1.apakšpunktā rezervēto finansējumu 2022.gadā 918 372 euro apmērā pārdalīt citiem augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektiem, tai skaitā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” audiovizuālās vadības sistēmas izbūves segšanai 817 466 euro apmērā (2022.gada 4.oktobra protokollēmuma 14.1.apakšpunkts), no tiem 15 592 euro no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Leļļu teātris

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” (turpmāk – SAM 4.2.1.) ietvaros ir uzsākta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” (projekta Nr.4.2.1.2/19/I/016) īstenošana (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu Leļļu teātra ēkai Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā, vienlaikus nodrošinot ēkas būvkonstrukciju stiprināšanu.

Projekta īstenošanai 2020.gada 18.augustā noslēgts līgums starp valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) un Centrālo līgumu un finanšu aģentūru par kopējo summu 873 875 euro (no tiem 85% jeb 742 793,75 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums un 15% jeb 131 081,25 euro valsts budžeta finansējums), tai skaitā būvdarbiem paredzot 725 120,11 euro, projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.

Ņemot vērā, ka projektam pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) no ERAF finansējuma netiek attiecināts, tad saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 24.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 52.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2022.gadam” izstrādes procesā” 18.6.apakšpunktu valsts budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” 2022.gadā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir piešķirts papildu finansējums pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem projektā 152 275,22 euro apmērā.

2021.gada 9.februārī starp valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildu finansējuma piešķiršana projektam 2021.gadā 600 000 euro, tai skaitā būvdarbiem paredzot 493 783,45 euro ar PVN. Finansējums piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 55.§) „Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam”” 2.punktam Leļļu teātrim bīstamo būvkonstrukciju stiprināšanai.

2021.gada 28.septembrī starp valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildu finansējuma piešķiršana projektam 2021.gadā 125 907 euro, tai skaitā būvdarbiem paredzot 125 373,00 euro un 2022.gada 20.janvārī starp valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” un Kultūras ministriju noslēgts finansēšanas līgums par valsts budžeta finansējuma izlietošanu, t.i., papildu finansējuma piešķiršanu projektam 2022.gadā 1 833 702 euro, tai skaitā būvdarbiem paredzot 1 826 530,09 euro. Finansējums piešķirts ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra rīkojumu Nr.625 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

Pēc veiktā būvdarbu iepirkuma 2021.gada 27.septembrī valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi” ar pilnsabiedrību „P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA” noslēdza līgumu „Par būvniecības darbiem objektā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” ar darbu izpildes termiņu 14 mēneši no līguma noslēgšanas. Būvdarbu līguma kopējā summa ir 2 746 348,65 euro bez PVN (3 323 081,87 euro ar PVN). Krievijas uzsāktā kara Ukrainā un ar to saistīto sankciju rezultātā projektā ir radies būvdarbu izmaksu sadārdzinājums 545 036,18 euro bez PVN (659 493,78 euro ar PVN) apmērā, kuru plānots segt no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem pēc atsavināšanas izdevumu segšanas valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” – 2022.gadā 260 150 euro apmērā un 2023.gadā 399 343,78 euro apmērā, ja šāds regulējums tiks ietverts likumā „Par valsts budžetu 2023.gadam” (2022.gada 4.oktobra protokollēmuma 10.punkts).
 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Leļļu teātra ēkas funkcionalitāti, t.i., teātra izrāžu norisi, nepieciešama audiovizuālās vadības sistēmas (turpmāk – AVS) izbūve. Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” ir veikusi šādas iepirkumu procedūras par AVS ietverto risinājumu īstenošanu projekta ietvaros:

1) AVS iekārtas: atklāts konkurss „Audiovizuālās vadības sistēmas aprīkojuma iegāde objektam Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” (iepirkuma ID Nr. VNĪ 2021/7/2-8/AK-67), kura ietvaros saskaņā ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” iepirkumu komisijas 2022.gada 21.marta noslēguma ziņojumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SGS Sistēmas“ ar iesniegto cenas piedāvājumu 861 263,08 euro bez PVN;
2) AVS tīkls: „Audiovizuālās vadības sistēmas tīkla ierīkošanu objektam Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” par uzvarētāju noteikts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PRO DEV“ ar iesniegto cenas piedāvājumu 116 645,83 euro bez PVN.

Ņemot vērā norādīto, kopējās izmaksas par AVS iegādi un ierīkošanu projekta ietvaros ir 1 183 269,78 euro ar PVN.
 
Risinājuma apraksts
2022.gadā no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” nepieciešams papildu finansējums, kuru paredzēts segt no 2021.gada 14.decembra protokollēmuma 4.1.apakšpunktā paredzētās summas, lai Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā, tai skaitā 15 592 euro no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Ņemot vērā, ka Leļļu teātris nav uzskatāma par saimnieciskās darbības veicēju, jo tās pašu ieņēmumi nepārsniedz 50 % no kopējiem izdevumiem (atbilstoši Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01) 34.punktam), valsts atbalsta regulējums nav jāpiemēro.

2022.gadam piešķirtais finansējums Rundāles pils muzeja jumta pārbūves darbu pabeigšanai tiks izlietots un pārbūves darbi tiks pabeigti līdz 2022.gada beigām.

2022.gadam piešķirtais finansējums AVS izbūvei Leļļu teātra ēkā tiks izlietots līdz 2022.gada beigām.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2022
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2023
2024
2025
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
15 592
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
15 592
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-15 592
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-15 592
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
15 592
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Infrastruktūras objekta – Leļļu teātra, būvdarbiem, un konkrēti, projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Latvijas Leļļu teātra ēkā Krišjāņa Barona ielā 16/18, Rīgā” AVS iegādei un izbūvei, papildu nepieciešamais finansējums 2022.gadā: 817 466 euro (ar PVN), tajā skaitā no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiek piešķirti 15 592 euro.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekts šo jomu neskar.
Cita informācija
Saskaņā ar 2021.gada 14.decembra protokollēmumu un 2022.gada 4.oktobra protokollēmumu papildus nepieciešamais finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta programmas 13.00.00 „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” un izlietots 2022.gadā.

Kopējās izmaksas par AVS ierīkošanu projekta ietvaros ir 1 183 269,78 euro ar PVN (977 908,91 euro bez PVN).

AVS iegādei un izbūvei nepieciešamais finansējums 2022.gadā paredzēts no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 15 592 euro apmērā un no valsts budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmas 13.00.00 „Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai” 801 874 euro apmērā.

AVS iegādei un izbūvei papildus nepieciešamais finansējums tiks piesaistīts, pārdalot finansējumu no profesionālās izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkas Slokas ielā 52a, Rīgā, pārbūves darbiem 2022.gadā neapgūstamā finansējuma 365 804 euro apmērā.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Kultūras ministrija, Latvijas Leļļu teātris
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Kultūras ministrija
  • Latvijas Leļļu teātris

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
2. pielikums
Nosaukums
Piedāvājums