Anotācija (ex-ante)

22-TA-258: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – noteikumi) ir nepieciešams veikt tehniskus precizējumus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ļoti strauji pieaug saslimstība ar Covid-19 un līdz ar to ļoti strauji pieaug nepieciešamība pēc Covid-19 testēšanas. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, jaunatklāto gadījumu skaits pieaudzis par 99 %. Vienlaicīgi arī ir pieaudzis Covid-19 RNS testu skaits par 44 %, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un šobrīd veikto testu skaits sasniedz oktobra uzliesmojuma laikā maksimāli sasniegto testēšanas apjomu. Pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars kopējā testu apjomā sasniedz 22 %. Tas liecina, ka pamatā Covid-19 testi tiek veikti saistībā ar saslimšanu un būtiski mazāks īpatsvars ir skrīninga ietvarā veiktajiem testiem. Tādējādi jāņem vērā, ka ievērojami palielinās noslodze laboratorijām un ir nepieciešami pasākumi, lai mazinātu pieprasījumu pēc Covid-19 testu veikšanas.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai samazinātu slodzi uz laboratorisko testēšanu laikā, kad ļoti strauji pieaug saslimstība un nepieciešamība pēc Covid-19 testēšanas, ir nepieciešams sašaurināt indikācijas Covid-19 laboratorisko testu veikšanai, piemēram, atceļot nepieciešamību ar RNS testu apstiprināt ikvienu pozitīvo antigēna testu. Antigēna tests nav izmantojams, lai apstiprinātu Covid-19 diagnozi, jo to neparedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra noteiktā Covid-19 gadījuma definīcija (tas gan nozīmē, ka šādā gadījumā cilvēks nesaņems arī pārslimošanas sertifikātu), bet ar antigēna testu var noteikt pamatotas aizdomas, ka cilvēks ir inficējies ar SARS-CoV-2. Ņemto vērā nepieciešamību samazināt slodzi uz Covid-19 testēšanu, cilvēki, kuriem ir noteikta inficēšanās ar SARS-CoV-2 ar antigēna testu, arī var neveikt skrīninga testēšanu 60 dienas pēc inficēšanās noteikšanas, kā arī šādi cilvēki var neievērot mājas karantīnu. Tādēļ nepieciešams veikt tehniskus precizējumus mājas karantīnas definīcijā, to papildinot ar nosacījumu, ka persona 60 dienas pēc inficēšanās ar SARS-CoV-2 noteikšanas ar antigēna testu 60 dienas var neveikt skrīninga testēšanu un neievērot mājas karantīnu. Primāri tas attieksies uz izglītības iestādēs veiktajiem rutīnas skrīninga testiem, kā arī darba vietās veiktajiem testiem. Savukārt tādos paaugstināta riska objektos kā ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs skrīninga testu organizēšanā būtu jāvadās no riskiem katrā konkrētā situācijā un iespējām skrīninga organizēšanai.  
Strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19, strauji pieaug pieprasījums pēc Covid-19 laboratoriskajiem testiem. Lai novērstu laboratoriju pārslodzi, nepieciešams samazināt nepieciešamību veikt Covid-19 testu gadījumos, kad tas ir mazāk nozīmīgi, piemēram, ir jāatceļ prasība obligāti apstiprināt ikvienu pozitīvo antigēna testu. Ja antigēna testu veikusi ārstniecības persona vai apmācīts farmaceits, ir pamats uzskatīt, ka ir apstiprinātas pamatotas aizdomas, ka šāds cilvēks ir inficējies ar SARS-CoV-2, un šādās situācijās ir skaidra rīcība gan inficētās personas aprūpei un izolācijai, gan kontaktpersonu noteikšanai un mājas karantīnai u.c. pretepidēmijas pasākumiem, tādēļ inficēšanās papildu laboratoriskā apstiprināšana nav nepieciešama. Tādēļ tiek svītrots noteikumu 177.3. apakšpunkts, kas paredz pienākumu obligāti laboratoriski apstiprināt ikvienu pozitīvo antigēna testu. 
Lai veicinātu īstermiņa vakcinācijas sertifikātu pieejamību tūristiem, rīkojumā tiek iekļauti vēl divi jauni sertifikātu izsniegšanas punkti: Jūrmalā un lidotā “Rīga”. 
Ņemot vērā to, ka arī patreizējie dati parāda, ka vakcinētās personas ar Covid-19, tajā skaitā arī ar jauno omikrona variantu, slimo vieglākā formā nekā nevakcinētas personas un nedēļas laikā rada ievērojami mazāku inficēšanās risku apkārtējiem, šādas personas 8.dienā pēc inficēšanās var atsāk veikt savus darba pienākumus, tādēļ noteikumos ir nepieciešams paredzēt, ka inficēšanās gadījumā vakcinācijas sertifikāts tiek apturēts uz septiņām dienām.
Risinājuma apraksts
Tiek veikti tehniski precizējumi noteikumu projekta mājas karantīnas definīcijā, to papildinot ar nosacījumu, ka persona 60 dienas pēc inficēšanās ar SARS-CoV-2 noteikšanas ar antigēna testu 60 dienas var neveikt skrīninga testēšanu un neievērot mājas karantīnu.
Tiek svītrots noteikumu 177.3. apakšpunkts, kas paredz pienākumu obligāti laboratoriski apstiprināt ikvienu pozitīvo antigēna testu. 
Noteikumu projektā tiek iekļauti vēl divi jauni sertifikātu izsniegšanas punkti: Jūrmala un lidosta “Rīga”. 
Noteikumu projektā tiek paredzēts, ka inficēšanās gadījumā vakcinācijas sertifikāts tiek apturēts uz septiņām dienām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Noteikumu projekta grozījumi tika diskutēti Operatīvās vadības grupā.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecas uz visu sabiedrību kopumā.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts attiecas uz visu sabiedrību kopumā.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Noteikumu projekts tiek virzīts steidzamības kārtā, tādēļ sabiedrības iesaiste projekta izstrādē netika organizēta, projekta izstrādē netika iesaistītas nevalstiskās institūcijas.

Noteikumu projekts ir izvērtēts Operatīvās vadības grupā.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Noteikumu projekts skar sabiedrības veselības jautājumus.

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi