Anotācija (ex-ante)

21-TA-1467: Rīkojuma (grozījumu) projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
-

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Precizēt nosacījumus attiecībā uz darbinieku testēšanu, ieceļotāju testēšanu, ielu tirdzniecību, interešu izglītību, piemaksām ārstniecības iestāžu valdēm.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Rīkojuma 5.16.2 apakšpunktā ir noteikts, ka aizliegtas ar ielu tirdzniecības organizēšanu (tai skaitā gadatirgu) saistītas darbības.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Par darbinieku testēšanu
Darba vietas joprojām ir vietas, kur joprojām ir viens no augstākajiem riskiem Covid-19 izplatībai. Šobrīd, sakarā ar to, ka Ziemassvētku un Jaungada svinību laikā plānojas pastiprināta cilvēku mobilitāte un sociālie kontakti, tiek prognozēts, ka Covid-19 izplatības riski pieaugs. Lai novērstu strauju Covid-19 saslimstības pieaugumu un ārstniecības iestāžu pārslodzes risku, jāievieš pastiprināti pasākumi vīrusa kontrolei. Kā liecina Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs, kā arī Vācijas pieredze, plaša sabiedrības testēšana var sniegt ievērojamu ieguldījumu vīrusa izplatības mazināšanā. Tā kā darba vietas ir kontrolēti kolektīvi un Covid-19 izplatības riski tajās ir augsti, klātienē strādājošo darbinieku testēšana dotu būtisku ieguldījumu darba vietu drošības uzlabošanā un mazinātu vīrus izplatību sabiedrībā. Tā kā darba vides drošība ir arī nozīmīga darba nepārtrauktības nodrošināšanai, papildus darbinieku testēšana ir arī darba devēja interesēs. Tādēļ ir jāparedz nosacījumi, ka darba devējs darba vides drošības nolūkā var organizēt visu darbinieku, tai skaitā arī ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, testēšanu.

Par ielu tirdzniecību
Šobrīd ir noteikti nosacījumi pastāvīgu ielas tirdzniecības vietu darbībai un ir noteikts, ka nedrīkst rīkot gadatirgus un organizēt ielu tirdzniecību. Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads, kas ir nozīmīgs laika posms mājražotājiem savu ražojumu realizācijai. Lai nodrošinātu to, ka mājražotāji savu produkciju var tirgot drošā vidē, mazinot Covid-19 izplatības riskus, jāparedz nosacījumi īstermiņa ielu tirdzniecības vietu darbībai, nosakot to, ka šāda tirdzniecība notiek epidemioloģiski drošā vidē.

Par interešu izglītību
Lai nodrošinātu bērnu psihoemocionālai veselībai un attīstībai atbilstošus apstākļus, nepieciešams nodrošināt pēc iespējas plašākas iespējas interešu izglītībai un profesionālās pilnveides izglītības pieejamībai skolas vecuma bērniem. Tādēļ ir jānosaka kārtība interešu izglītības, profesionālās pilnveides izglītības un nometņu norisei drošā vidē.

Par piemaksām valdēm
Atbilstoši MK 04.02.2020. noteikumiem Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 8.punktu - Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vienoto mēneša atlīdzību veido atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzība par cita amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kuru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības atlīdzības politikas vispārējos principus, kas saskaņoti ar dalībnieku (akcionāru) sapulci vai padomi (ja tāda ir izveidota). Mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildi nav mazāka par 80 procentiem no vienotās mēneša atlīdzības.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, kā arī ar to saistīto darba apjoma un intensitātes pieaugumu, lai varētu tiesiski veikt piemaksu līdzīgi kā citiem kapitālsabiedrību darbiniekiem, nepieciešams to īpaši noteikt normatīvajā aktā.
Risinājuma apraksts
Par ielu tirdzniecību
Projekts paredz atcelt ielu tirdzniecības organizēšanas aizliegumu, atļaujot to darbību droša tirdzniecības protokola ietvaros, kas ir balstīts uz turpmāk minētiem principiem un nosacījumiem:
- ielu tirdzniecības organizēšana notiek epidemioloģiski drošā vidē;
- tiek ievērotas vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības (apmeklētāju informēšana, higiēnas pamatprincipi, sociālā distancēšanās, cilvēku plūsmas organizēšana, sejas maskas u.c.);
- starp tirdzniecības vietām tiek noteikts 2 m attālums;
- tiek nodrošināta fiziska ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošana  un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija apmeklētājiem pie ieejas ielu tirdzniecības organizēšanas vietas teritorijā, lai nepieļautu personu, kas neatbilst epidemioloģiski drošas vides nosacījumiem, atrašanos ielu tirdzniecības organizēšanas vietā. Tas nozīmē, ka teritorijas norobežošanai var izmantot dažādus, organizatoram piemērotākos risinājumus, kas nodrošina nepārvaramu barjeru un nodrošina apmeklētāju plūsmas organizāciju caur ieeju/izeju, kur ir nodrošināta sertifikātu verifikācija;
- vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no ielu tirdzniecības organizēšanas teritorijas platības;
- pašvaldības nosaka maksimālo tirdzniecības dalībnieku skaitu;
- tirdzniecības dalībnieki un apmeklētāji tikai ar sejas maskām;
- tirdzniecība bez preču grupu ierobežojumiem;
- sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana atļauta, ievērojot 5.22.apakšpunktā minētās epidemioloģiskās drošības prasības;
nav atļauta izklaides pasākumu, atrakciju un dzīvās mūzikas rīkošana tirdzniecības organizēšanas laikā, vienlaikus ir tiesības izvietot tematisku izstādi (piemēram, mākslas darbu, dzīvnieku), ja tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem;
- noteikta tiek atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas ieviešana;
- nodrošināta divu līmeņu apmeklētāju plūsmas kontrole: 1) tirdzniecības organizators (ieceltā atbildības persona) un 2) pašvaldības un valsts policija.

Par interešu izglītību
Par 5.32.1 apakšpunktu
Lai interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība norisinātos maksimāli drošā vidē, grozījumi paredz papildināt rīkojumu Nr.720 ar 5.32.1 apakšpunktu attiecībā uz vispārīgiem nosacījumiem šo izglītības programmu īstenošanā – nosakot minimālo telpu platību uz katru izglītojamo, telpu ventilācijas prasības, izglītojamo skaitu grupā, izglītojamo testēšanos. Tostarp, no piedāvātajiem grozījumiem izriet, ka izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniedz 20 personas (tam attiecoties gan uz iekštelpām, gan uz ārtelpām), taču, ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programma tiek īstenota pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās (t.i. skolā, kurā ikdienā iegūst formālo izglītību), izglītojamo skaita prasība nav jāievēro. Tāpat grozījumi paredz, ka, lai apgūtu interešu un profesionālās izglītības programmas klātienē, izglītojamiem ir jāveic rutīnas skrīninga tests (tai skaitā paštesti arī pret Covid-19 vakcinētajiem un pārslimojušajiem izglītojamiem). Tā kā par paštestiem, kas pakāpeniski tiek ieviesti izglītības sistēmā un laika gaitā aizstās šobrīd izglītības iestādēs organizētos siekalu „kociņu” pūlinga testus, netiek izsniegti apliecinājumi par testa rezultātu, uzrādīt apliecinājums minēto izglītības programmu apguvei nebūs nepieciešams. Taču līdz 2021.gada 21.decembrim, kad vēl tiks veikti siekalu „kociņu” testi, būs nepieciešams uzrādīt negatīva testa rezultātu. Siekalu „kociņu” testu neveic vakcinētām un pārslimojušām personām. Ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības programmas tiks īstenotas arī ziemas brīvlaikā no 2021.gada 22.decembra, nodarbības varēs apmeklēt, veicot paštestus.
Par 5.33.apakšpunktu
Grozījumi paredz, ka izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamie formālajā izglītībā veikuši rutīnas skrīninga testu – individuāli (vai izglītojamiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā); pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās (t.i. skolā, kurā ikdienā iegūst formālo izglītību); ja ārpus skolas, kurā ikdienā iegūst formālo izglītību – iekštelpās ar rutīnas skrīninga testu var piedalīties tikai izglītojamie līdz 12 gadiem (t.i. 12 gadus nesasniegušas personas), jo no 12 gadu vecuma izglītojamie ir tiesīgi vakcinēties. Iekštelpās ārpus savas skolas minēto izglītības programmu apguvē ir tiesīgi piedalīties arī izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Attiecībā uz pirmsskolas vecuma izglītojamiem norādāms, ka šiem izglītojamiem rutīnas skrīnings netiek veikts, tāpēc pirmsskolas vecuma izglītojamie interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē ir tiesīgi piedalīties attālināti vai klātienē – individuāli (vai izglītojamiem, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā), tostarp ārpus savas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī grupā savā izglītības iestādē gan iekštelpās, gan ārtelpās.
Vēršama uzmanība, ka izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir tiesīgi apgūt interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas gan attālināti, gan klātienē (iekštelpās un ārtelpās), ievērojot vispārīgos nosacījumus (plānotais 5.32.1 apakšpunkts). Tomēr, ievērojot klases „burbuļa” principu, savā skolā, kurā tiek iegūta formālā izglītība, vakcinēts vai pārslimojis izglītojamais var piedalīties tikai savas klases ietvaros. Ārpus savas skolas – iekštelpās arī kopā ar testētiem izglītojamiem līdz 12 gadu vecumam, taču šādā gadījumā jāievēro vispārējā prasība par izglītojamo skaitu grupā u.tml. Savukārt no noteikumu Nr.662 108.punkta izriet, ka vakcinēts un pārslimojis izglītojamais ir tiesīgas piedalīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās ārtelpās, ievērojot tikai vispārējos nosacījumus šo izglītības programmu īstenošanai (piedāvātais 5.32.1 apakšpunkts).
Par 5.36. apakšpunktu
Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” ir noteikts, ka izglītības iestādei apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros ir tiesības atsevišķu mācību priekšmetu apguvei dalīt klasi grupās, kā arī apvienot skolēnus atsevišķa mācību priekšmeta apguvei gan visās, gan daļā mācību stundu. 
Ievērojot minēto, kā piemēru var norādīt, ka daļā izglītības iestāžu visā Latvijā – gan pilsētās, gan ārpus pilsētām esošajās izglītības iestādēs – svešvalodu, it īpaši 2.svešvalodu, mācību priekšmeti (kursi) tiek īstenoti, apvienojot izglītojamos no dažādām klasēm, ja izglītojamo skaits vienas klases ietvaros, kas vēlas apgūt vienu un to pašu svešvalodu, ir nepietiekams, lai tiktu izveidota atsevišķa mācību grupa (tostarp ievērojot pedagoģiskā resursa, mācību telpu nodrošinājumu). Piemēram, divu paralēlklašu ietvaros katrā no klasēm var būt pietiekams skaits izglītojamo, kas vēlas mācīties krievu valodu, un tādējādi katras klases ietvaros ir iespējams izveidot atsevišķu grupu krievu valodas mācību priekšmeta (kursa) apguvei, taču vācu valodas apguvi izvēlējies ievērojami mazāks izglītojamo skaits, un tādēļ abu paralēlklašu izglītojamos, kas izvēlējušies apgūt vācu valodas mācību priekšmetu (kursu), nepieciešams apvienot vienā grupā. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošo informāciju, šo problēmsituāciju aktualizējušas vairākas izglītības iestādes, tostarp to komentējusi arī Rīgas Juglas vidusskolas direktore Helēna Vilkosta TV3 Ziņu 2021.gada 13.novembra sižetā.
Ievērojot minēto, iespēju apvienot skolēnus atsevišķu mācību priekšmetu apguvei nepieciešams paredzēt ne tikai attiecībā uz vidējās izglītības pakāpi atbilstoši izglītības programmas specifikai (it īpaši padziļināto mācību kursu īstenošanā 11. un 12.klasē), bet arī attiecībā uz pamatizglītības pakāpi atbilstoši izglītības programmas specifikai.
Uzsveram, ka minētā klašu izglītojamo pārklāšanās pieļaujama tikai objektīvi pamatotos gadījumos atbilstoši izglītības programmas specifikai, kad attiecīgos mācību priekšmetus nav objektīvi iespējams īstenot klases „burbuļa” ietvaros. Tostarp, piemēram, nav pieļaujama dažādu klašu izglītojamo pārklāšanās konsultāciju laikā.
Lai nodrošinātu interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesa nepārtrauktību bērnam sasniedzot 12 gadu vecumu, 3 mēneši ir pārejas periods epidemioloģiski drošās vides nosacījumu piemērošanai bērnam no 12 gadu vecuma, lai dotu iespēju uzsākt un pabeigt vakcināciju. 
Pašlaik MK rīkojumā Nr. 720 noteiktā norma (5.38. apakšpunkts) satur regulējumu, kas nosaka nometņu darbības pārtraukšanu. Ņemot vērā, ka situācija ar Covid-19 vīrusa izplatību pamazām uzlabojas un rudens periodā nebija atļautas dažādas veida aktivitātes bērniem un jauniešiem, ir nepieciešams domāt par kompensējošu mehānismu ģimenēm krīzes seku mazināšanā, tādējādi nodrošinot bērnu un jauniešu nometņu pieejamību ziemas periodā, kas būtu kā atbalsts gan bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, gan arī viņu vecākiem. Grozījumi paredz atļaut rīkot bērnu nometnes klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
Rīkojuma projekts paredz grozīt MK rīkojuma Nr. 720 5.38. apakšpunktu, nosakot nosacījumus, kas jāievēro, organizējot bērnu nometnes, t.i., bērnu skaitu grupā ne vairāk kā 20 dalībnieki. Vienlaikus vienā norises vietā ir pieļaujama vairāku grupu atrašanās, tomēr tā iespējama tikai gadījumos, kad tiek pilnībā nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un iesaistītais personāls visas nometnes norises laikā savstarpēji nesatiekas.
Lai nodrošinātu drošības pasākumus un mazinātu vīrusa pārneses riskus, noteikt vairākas normas, kas paredz stingrus nosacījumus nometnes dalībniekiem, tai skaitā, darbiniekiem. Ņemot vērā minēto, rīkojuma projekts paredz, ka nometnē var piedalīties darbinieki/personāls, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuru darbinieks uzrāda nometnes vadītājam vai viņa norīkotai atbildīgajai personai. Bērni, sākot no 12 gadu vecumu, varēs piedalīties nometnē tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuru viņi uzrāda nometnes vadītājam vai viņa norīkotai atbildīgajai personai. Savukārt, bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, nometnē varēs piedalīties ar SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma un tas ir negatīvs. Papildus tiek noteikts, ka visi nometnes dalībnieki un iesaistītais personāls nometnes darbības laikā veiks antigēna paštestu atbilstoši centra algoritmam. Turklāt Rīkojuma Nr. 720 ar 2021. gada 6.decembri tiek noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā, t.i., līdz 2021. gada 11. janvārim, darba devēji nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), tai skaitā brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, darba telpās atrodas tikai ar darba devēja organizētu Covid-19 antigēna skrīninga testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un testa rezultāts ir negatīvs.
Gan bērniem, gan darbiniekiem, kuriem ir jānodod paraugs un jāveic PĶR analīze pirms nometnes sākuma, to var veikt valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā. Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija. Tests jānodod ne agrāk kā 72 stundas pirms plānotā nometnes sākuma. Testu var nodot vienā no trim veidiem: pie izglītības iestādes organizē rutīnas siekalu paraugu nodošanu epidemioloģiski drošā veidā, to koordinējot ar laboratoriju un informējot Veselības inspekciju (uz projekti@vi.gov.lv), un laboratorijas kurjers saņem nodotos paraugus, nogādā laboratorijā PĶR analīzei, vai izglītības iestāde, koordinējot ar laboratoriju, nogādā paraugus pieņemšanas punktā. Otra iespēja ir nodot siekalu paraugu automātā (robotam) PĶR testam, vismaz nedēļu pirms nometnes uzsākšanas nosūtot laboratorijai dalībnieku un darbinieku sarakstu ar mobilā telefona numuriem, tad dalībnieki un darbinieki saņems QR kodu un varēs saņemt stobriņu siekalu testam un pēc tam nodot paraugu robotam. Trešā iespēja, kas pielietojama tikai tad, ja nekādi nav iespējams izmantot augšminētās metodes, ir nodot siekalu paraugu laboratorijā, iepriekš piesakot to laboratorijai, tad saņemot laboratorijā parauga nodošanas trauciņu, un epidemioloģiski drošā veidā nododot testu tālākai PĶR analīzei. Pamatojums, lai nodotu paraugu testam valsts apmaksātās kvotas ietvarā, ir līgums ar nometnes rīkotāju (bērnam) vai līgums par darbu nometnes organizēšanā (darbiniekam). Testa rezultāts tiek nosūtīts testējamai personai elektroniski, vai tiek izsniegts sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, ko uzrāda nometnes rīkotājiem Nometnes norises laikā tiek veikta visu dalībnieku (darbinieku un izglītojamo) testēšana atbilstoši centra algoritmam. Antigēna paštestus nometnes rīkotājs saņem izglītības iestādē, ja nometne tiek rīkota pie izglītības iestādes, vai saņem pret parakstu administratīvās teritorijas, kurā tiek rīkota nometne, civilās aizsardzības komisijā (CAK), un CAK ir pienākums testus izsniegt atbilstoši nometnes dalībnieku skaitam.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem interesentiem gan bērniem, gan darbiniekiem piedalīties nometnēs, tiek noteiktas konkrētas normas attiecībā drošu darbinieku un bērnu dalību nometnēs. Lai mazinātu riskus nometnes dalībniekiem nonākt saskarē ar Covid-19 izraisošo vīrusu, tiek noteikta nometnes norise tikai to noteiktā teritorijā un aktivitāšu rīkošanu ārpus teritorijām tikai kā vienīgajiem attiecīgās vietas apmeklētājiem. Ņemot vērā iepriekš minētās stingrās drošības prasības nometņu dalībniekiem, tiek noteikts arī, ka nometnes dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus no 7 gadu vecuma un diennakts nometņu dalībniekus un darbiniekus vienas grupas ietvaros, ja tiek saglabāts vienas grupas burbulis, kā arī, ja dienas nometņu ietvaros notiek fiziskas aktivitātes ārtelpās. Visos gadījumos, kad diennakts nometnē pieaugušie atstāj nometnes grupas burbuli, ir obligāti jālieto mutes un deguna aizsegus. Lai uzraudzītu drošu nometņu norisi un stingru drošības prasību ievērošanu un atbilstošu rīcību, tiek paredzēts, ka nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū tiek konstatēs Covid-19 saslimšanas gadījums. Kā arī noteikts pienākums, ievērot Vadlīnijās piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem noteiktās prasības.
Tiesību normu piemērošanas nolūkā skaidrojam, ka diennakts nometnes laikā atbilstoši nometnes saturam vienai diennakts nometnes grupai (līdz 20 personām) ir iespējama arī sporta treniņu (nodarbību) norise iekštelpās, atbilstoši MK rīkojumā Nr.720 ietvertajam sporta treniņu (nodarbību) regulējumam.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 punktu 5.50. ģimenes ārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD), līdz 2021. gada 7. novembrim bija jāsazinās ar savā praksē reģistrētajiem pret Covid-19 nevakcinētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem ar mērķi uzsākt šo personu vakcināciju līdz 2021. gada 14. novembrim. Dažādu iemeslu dēļ ģimenes ārstiem nav izdevies noteiktajos termiņos sazināties ar nevakcinētajām personām vecumā no 60 gadiem netika uzrunātas uzsākt vakcināciju pret Covid-19: daļa nav reģistrēti nevienā ģimenes ārstu praksē; daļai ģimenes ārsti atrodas uz slimības lapas; daļa tika pārreģistrēta pie cita ģimenes ārsta, strauji palielinot apzvanāmo pacientu skaitu; daļa ģimenes ārstu ir uzsākuši savu nevakcinēto pacientu vecumā no 60 gadiem uzrunāšanu, bet vēl nav tikuši ar to galā liela noslogojuma dēļ.  Šobrīd pret Covid-19 nevakcinētas personas vecumā virs 60 gadiem tiek visvairāk hospitalizētas un šajā pacientu vecuma grupā COVID-19  gadījumu ar letālu iznākumu ir visvairāk no visām vecuma grupām, līdz ar to nepieciešams svītrot no punkta norādi par sazināšanas un vakcinācijas uzsākšanas termiņu.

Par darbinieku testēšanu
Rīkojuma projekts paredz iespēju darba devējiem, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi darba vietās, veikt visu klātienē strādājošo darbinieku testēšanu uz Covid-19. Ja darba devējs šādu testēšanu organizē, tad arī izstrādā kārtību testēšanas veikšanai, paredzot testēšanas norisi, uzraudzību par testu veikšanas kvalitāti, testēšanas rezultātu fiksēšanu, kā arī rīcību pozitīva testa gadījumā. Pozitīva testa gadījumā darbinieks ir jāatstādina no darba pienākumu veikšanas, un pārējie darbinieki, kas ar šo personu bijuši ciešā kontaktā pēdējo 3 dienu laikā (strādājušas vienā telpā, kopīgi veikušas darba pienākumus, piedalījušās kopīgā klātienes sanāksmē utml.), ir uzskatāmi par kontaktpersonām. Darba devējam ir jāapzin arī kontaktpersonas un vai nu jāorganizē ik dienas kontaktpersonu testēšana, vai arī darbiniekam ir jāievēro mājas karantīna. Minētie testi tiek veikti par darba devēja līdzekļiem, bet, ņemot vērā to nozīmi sabiedrības veselībai kopumā, tiek paredzēts, ka šo testu nodrošināšana tiks kompensēta no valsts budžeta līdzekļiem. Gadījumā, ja darba devējs neorganizē darbinieku testēšanu, tad nodrošina darbinieku apliecinājuma sniegšanu, kā tas bija līdz šim.  

Par ieceļotāju testēšanu
Ņemot vērā to, ka pēdējo dienu laikā pasaulē un arī Eiropas valstīs pakāpeniski izplatās jaunais SARS-CoV-2 vīrusa paveids Omikron, lai iespēju robežās mazinātu šī vīrusa ievešanu Latvijas teritorijā, nepieciešams paredzēt personu, kas iebrauc Latvijas teritorijā (arī ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem) testēšanu. Tā kā sabiedriskajā transportā - avio, autobusos, vilcienos un uz prāmjiem - ciešā kontaktā atrodas liels skaits cilvēku, tiek noteikts, ka jebkurš sabiedriskā transporta pasažieris uzrāda pārvadātājam ne agrāk kā pirms 72 stundām veiktu Covid-19 testu, nosakot vīrusa RNS. Tā kā nav zināma antigēna testu efektivitāte jaunā vīrusa noteikšanai, kā arī jaunā vīrusa paveida identificēšana ir iespējama tikai no paraugiem, kas paņemti vīrusa RNS noteikšanai, tiek noteikts, ka ieceļotājiem jāveic Covid-19 tests vīrusa RNS noteikšanai. 
Tāpat arī tiek noteikts, ka gan Valsts robežsardze, gan Valsts policija ir tiesīgas lūgt uzrādīt dokumentu par veikto testu. Papildus minētajam arī tiek noteikts, ka ieceļotājiem ir iespēja brīvprātīgi veikt Covid-19 testu lidostā "Rīga". 
Tiek paredzēti arī izņēmumi testu veikšanai ieceļojot Latvijā, proti, tie ir visi izņēmumi, kam piemēro ceļošanas izņēmumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības prasībām Covid-19 izplatības ierobežošanai, izņemot: netiek paredzēts izņēmums testa veikšanai tranzīta pasažieriem, jo šie pasažieri ceļojuma laikā atrodas ciešā kontaktā ar pārējiem pasažieriem, kas ceļo uz Latviju, tādēļ viņiem epidemioloģiskās drošības nolūkā ir jāveic Covid-19 tests tāpat kā visiem pārējiem pasažieriem, kas ieceļo Latvijā.


Par piemaksām valdēm
Projekts paredz grozīt ārkārtas situācijas rīkojumu Nr.720, lai varētu veikt piemaksu publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdēm par darbu Covid apstākļos, līdzīgi kā pārējiem šo kapitālsabiedrību darbiniekiem. Grozījumi atļaus veikt piemaksas ārstniecības iestāžu valdēm. Papildus finansējums pašlaik nav paredzēts, jo maksājumi tiktu nodrošināti pēc fakta saskaņā ar pašreizējo LNG piešķīrumu.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
-
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi