Anotācija (ex-ante)

24-TA-173: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļa.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" (turpmāk – Rail Baltica projekts) īstenošanas vajadzībām atsavināt nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, (kadastra Nr. 4050 003 0010) daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Īstenojot Rail Baltica projektu, nepieciešams atsavināt īpašniekam piederoša nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0010) (turpmāk – Nekustamais īpašums) daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā (turpmāk – Nekustamā īpašuma daļa).
Rail Baltica projekta īstenošanai paredzētā darbība, nosakot dzelzceļa līnijas trases novietojumu Latvijas teritorijā, akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 467 "Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu". Ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" noteikts nacionālo interešu objekta statuss.
Saskaņā ar pilnsabiedrības "RB Latvija" veiktās izpētes "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" tehniskajiem risinājumiem un to detalizāciju būvprojektos Rail Baltica trases robeža skar Nekustamā īpašuma daļu.
Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt Nekustamā īpašuma daļu, tostarp:
- zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā, kas nepieciešama Rail Baltica projekta dzelzceļa infrastruktūras publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā izbūvei;
- zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā, kas nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (pašvaldības ceļa nodalījuma josla);
- zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā), kas ir nepieciešama pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (pašvaldības ceļa nodalījuma josla).
Savukārt zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā atsavināma, ievērojot Likuma 6. panta pirmās daļas tiesisko regulējumu un Nekustamā īpašuma īpašnieka viedokli.
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta publiskās lietošanas dzelzceļa transporta infrastruktūras projekta attīstībai un atbilstoši akciju sabiedrības "RB Rail" sniegtajai informācijai par būvprojekta tehniskajiem risinājumiem un projektēto autoceļu nozīmi, atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai, ievērojot Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļā noteikto, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums, un likuma "Par autoceļiem" 4. panta regulējumu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nekustamais īpašums ierakstīts Zemgales rajona tiesas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 170, īpašuma tiesības nostiprinātas fiziskai personai (turpmāk – Īpašniece).
Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500070136) 11,9 ha platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500090244) 6,1 ha platībā un pēc zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 003 0010) 5,4 platībā sadales piecām jaunizveidotām zemes vienībām:
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030174) 3,53 ha platībā;
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā;
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā;
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā;
- zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā.
Nekustamajam īpašumam nav reģistrētas hipotēkas vai piedziņas atzīmes, nomas un apbūves tiesības. Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar lietu tiesībām.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem:
1) atsavināmām zemes vienībām reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030175 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,12 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030176 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,0803 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030177 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,0205 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030178 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 0,0078 ha;
2) atsavināmo zemes vienību lietošanas mērķi un lietošanas veidi:
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030175 – mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība" (kods 0101) 0,5300 ha, veidi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4700 ha un ūdens objektu zeme 0,0600 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030176 – mērķis "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101) 0,9407 ha, veidi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,8981 ha un ūdens objektu zeme 0,0426 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030177 – mērķis "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101) 0,1951 ha, veidi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,1831 ha un ūdens objektu zeme 0,0120 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40500030178 – mērķis "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" (kods 1101) 0,0143 ha, veidi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,0078 ha un ūdens objektu zeme 0,0065 ha.
Atbilstoši Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam ievērojami noteiktie aprobežojumi attiecīgajā aizsargjoslā. Rail Baltica projekta projektēšanas un būvdarbu ietvaros tiek nodrošināta gan normatīvo aktu, gan attiecīgo komersantu izsniegto tehnisko noteikumu, gan būvvaldes izdoto nosacījumu ievērošana un izpilde.
Nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamās zemes vienības, atlikumā veidojas zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030174) 3,53 ha platībā un
zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā.
Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 12. janvāra atzinumam Nr. BNP/2023/4.7/63/N un 2023. gada 24. aprīļa atzinumam Nr. BNP/2023/4.7/757/N, nodalot Rail Baltica projektam nepieciešamo Nekustamā īpašuma daļu, veidojas zemes vienība, kas ir mazāka par 2 ha un saskaņā ar Bauskas novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 "Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – TIAN) regulējumu turpmāk nav izmantojama patstāvīgi. Papildus tam Bauskas novada pašvaldība sniedza informāciju, ka Nekustamā īpašuma daļa ir bez apbūves un Bauskas apvienības pārvaldes zemes nomas līguma reģistrā reģistrēts Zemes nomas līgums.
Īpašniece 2020. gada 17. decembrī noslēdza ar juridisku personu Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40500090244 un kadastra apzīmējumu 4050 003 0010 nomas līgumu ar darbības termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim (turpmāk - Līgums) ar noteikumu, ka Līguma termiņam beidzoties, nomniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu vai jauna zemes nomas līguma noslēgšanu. Nomas maksa noteikta 190,00 EUR par 1 ha zemes gadā. 2024.gada 2.februārī  Īpašnieks noslēdza ar juridisku personu nomas līgumu, noteiktais darbības termiņš no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim. Līgums Zemesgrāmatā lietu tiesības veidā nav ierakstīts.
Saskaņā ar nomas līguma noteikumiem iznomātas trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 40500030174 - 3,53 ha platībā (neatsavināmā),  40500030175 - 0,5300 ha platībā un 40500030176 - 0,94 ha platībā, kopējā platībā 5 ha;  noteikta nomas maksa 300 EUR par 1 ha, kopējā gada summa 1500 EUR.
 Atbilstoši Civillikuma 2174. pantam, atsavinot nomas priekšmetu, ieguvējam jāievēro nomas līgums tikai tad, ja tas ierakstīts zemes grāmatās (Civillikuma 2126. pants). Ja ieguvējs uzteic līgumu, kas nav ierakstīts zemes grāmatās, tad iznomātājam vai izīrētājam jāatlīdzina nomniekam vai īrniekam visi zaudējumi, kādi viņam nodarīti ar līguma priekšlaicīgu izbeigšanu; ieguvējam tādā gadījumā jādod nomniekam vai īrniekam piemērots laiks īres vai nomas priekšmeta atdošanai.
Valstij nav pamata pārņemt Līguma saistības, jo šo saistību pārņemšana nav samērojama ar attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšanu, t.i. Nekustamā īpašuma daļa pāries valsts īpašumā brīva no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras Nekustamajam īpašumam bija uzliktas saistību rezultātā un par kurām Satiksmes ministrija nav tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas.
Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas līguma saskaņošanas procesā tiks panākta vienošanās ar Īpašnieci gan par Nekustamā īpašuma daļas atbrīvošanas kārtību, gan par Īpašnieces pienākumiem nepieciešamo darbību veikšanai saistību tiesību izbeigšanai vai pārgrozīšanai. Īpašniece nav pieteikusi jebkādus zaudējumus, kas tai varētu rasties saistībā ar nomas līguma izbeigšanu vai grozīšanu daļā attiecībā uz Nekustamā īpašuma atsavināmo daļu, savukārt, nomnieks ir apliecinājis piekrišanu tam, ka Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas līgumā tiek iekļauts nosacījums par būvdarbu uzsākšanu ar 1.septembri vai pēc ražas novākšanas.
Īpašniece izteica vēlmi atsavināt valsts īpašumā zemes vienību, kura nav izmantojama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Līdz ar to saskaņā ar Likuma 6. panta pirmo daļu ir ierosināma arī zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējums 40500030175)  0,53 ha platībā atsavināšana.
Nekustamā īpašuma atlikušajai (neatsavināmajai) daļai - zemes vienībai (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030174) 3,53 ha platībā - tiks nodrošināta piekļuve no pašvaldības nozīmes autoceļa.
Atsavināšanas procesā Īpašniece pieteica prasījumu RB Rail projekta īstenošanas ietvaros atlikušajā (neatsavināmajā) Nekustamā īpašuma daļā nodrošināt likumīgi izbūvētās meliorācijas sistēmas funkcionēšanu.
Pamatojoties uz Likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumu Nr. 204 "Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu" 36.1. apakšpunktu, Satiksmes ministrija ar 2024. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 03.1-14/230:
1. apstiprināja taisnīgas atlīdzības apmēru par nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0010) daļas kopējā platībā 1,6801 ha atsavināšanu atbilstoši tās tirgus vērtībai 19 825,18 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 18 centi) jeb 1,18 EUR (viens euro un 18 centi) par vienu zemes kvadrātmetru, ko veido:
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā tirgus vērtība 6 254 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro);
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā tirgus vērtība 11 100,26 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts euro un 26 centi);
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā tirgus vērtība 2 302,18 EUR (divi tūkstoši trīs simti divi euro un 18 centi);
- zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā tirgus vērtība 168,74 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro un 74 centi);
2. konstatēja, ka likumīgi izbūvētā meliorācijas sistēma atlikušajā (neatsavināmajā) Nekustamā īpašuma daļā Rail Baltica projekta būvniecības procesa ietvaros būs saglabājama atbilstoši apstiprinātajiem būvprojekta risinājumiem, kas tiks izstrādāti pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
No Īpašnieces saņemta rakstveida piekrišana Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai un atlīdzības apmēram.
Saskaņā ar Likuma 27. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto Īpašniekam ir tiesības apstrīdēt Satiksmes ministrijas noteikto atlīdzības apmēru.
Ja netiks noslēgts pirkuma līgums par Nekustamā īpašuma daļas labprātīgu atsavināšanu, tiks virzīts likumprojekts par Nekustamā īpašuma daļas piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Pēc Nekustamā īpašuma sadalīšanas un Nekustamā īpašuma daļas atsavināšanas, Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprinās īpašuma tiesības uz Nekustamā īpašuma daļu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Saskaņā ar Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 53. punktu Satiksmes ministrija atsavināto Nekustamā īpašuma daļu nodos Rail Baltica projekta īstenotājam pārvaldīšanā tā pienācīgai apsaimniekošanai līdz būvdarbu uzsākšanai.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atsavināt nekustamā īpašuma "Meženieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 003 0010) daļu - zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030175) 0,53 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030176) 0,9407 ha platībā, zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030177) 0,1951 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 40500030178) 0,0143 ha platībā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļa tiek atsavināta transporta infrastruktūras attīstībai un atsavināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai.
Dzelzceļa likuma 15. panta pirmā daļa noteic, ka zeme valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā ir valsts īpašums. Likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmā daļa noteic, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, savukārt šā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Apraksts
Taisnīga atlīdzība par Nekustamā īpašuma daļu aprēķināta un apstiprināta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums
-
Apraksts
Nekustamā īpašuma daļas nepieciešamība sabiedrības vajadzībām konstatēta Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros izstrādātajos detalizētajos tehniskajos risinājumos būvprojektā.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Rail Baltica projekta īstenošanas ietvaros pēc būvdarbu pabeigšanas un inženierbūves nodošanas ekspluatācijā plānots attiecīgo izveidoto nekustamo īpašumu - zemes vienības un uz tām izbūvēto pašvaldības nozīmes autoceļu - nodot pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta un likuma "Par autoceļiem" 4. panta trešās daļas noteikumiem.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projektā risinātie jautājumi tiešā veidā skar Īpašnieci, kurai piederošā Nekustamā īpašuma daļa atsavināma sabiedrības vajadzībām.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai.
Rīkojuma projekts netiešā veidā skar Rail Baltica projekta ietvaros pārbūvējamās un jaunizbūvējamās publiskās lietošanas transporta infrastruktūras lietotājus, piemēram, pārvadātājus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica projekta ietvaros īstenojamie transporta infrastruktūras uzlabojumi un jaunas izbūves veicinās attiecīgā reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

Ietekmes apraksts
Nekustamā īpašuma daļa ir nepieciešama transporta infrastruktūras attīstībai - Rail Baltica projekta īstenošanai, kas labvēlīgi ietekmēs citas tautsaimniecības nozares, radot iespējas palielināt eksporta apjomu un ātrumu.

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt uzņēmējdarbības vidi, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu radīt labvēlīgu vidi konkurences attīstībai gan Latvijā, gan ārpus tās, ņemot vērā Rail Baltica projekta pārnacionālo nozīmi.

2.2.6. uz nodarbinātību:

Ietekmes apraksts
Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums nākotnē varētu ietekmēt tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari, tostarp nodarbinātību un darbaspēka migrācijas iespējas, jo, plānojot un īstenojot Rail Baltica projektu, tiek veidota tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām atbilstoša infrastruktūra.

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Cita informācija
Rīkojuma projektam nav ietekmes uz valsts budžetu, jo papildu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.
Izdevumi, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma sadalīšanu un pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, tiks segti no finansēšanas līgumā, kas noslēgts 2015. gada 24. novembrī starp akciju sabiedrību "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūru, par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai paredzētajiem līdzekļiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 5. punktam sabiedrības līdzdalības kārtība ir piemērojama tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka projekts neatbilst minētajiem kritērijiem, sabiedrības līdzdalības kārtība projekta izstrādē netiek piemērota. Projekts un tā anotācija būs publiski pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē – sadaļā/Tiesību aktu projekti.
 
Projektā iesaistītās institūcijas - Satiksmes ministrija un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas".

6.4. Cita informācija

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta pirmo daļu tiesību aktus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tos publicējot elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Satiksmes ministrija
  • SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošana tiks veikta esošo valsts pārvaldes funkciju ietvaros, tā neietekmēs pārvaldes funkcijas vai institucionālo struktūru.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Rīkojuma projekts ietekmē transporta infrastruktūru un tās attīstību.

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Uzturot un veicot dzelzceļa un autoceļu attīstību, tā tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās attīstībai, stabilas satiksmes interesēm, kā arī vides aizsardzības prasībām.

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izstrādes procesā izmantoto dokumentu, kas satur personas datus, apstrādes mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Rīkojuma projekta par nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstības izvērtēšanu gan normatīvajiem aktiem, gan dokumentiem, tādējādi nodrošinot, ka tiek aizsargātas visu nekustamā īpašuma atsavināšanā iesaistīto pušu tiesības. Dokumenti, kas satur personas datus, ir paredzēti šauram subjektu lokam – noteiktajiem saskaņošanas dalībniekiem, kas veic Rīkojuma projekta un anotācijas vērtēšanu.

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi